::sp-mkm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายคัมภีร์ สุดแท้โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา พฤกษ์อุดมโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางวิจิตร พัดมะนาโรงเรียนบ้านขามเรียงฯกรรมการ
4. นางกฤษณา เมืองวงษ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ ทาโยธีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายวิทยาธร พันธ์สอาดโรงเรียนบ้านโสกภาราประธานกรรมการ
2. นางสุดาจันทร์ ไชยโวหารโรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางสุธามาศ วรคำโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางละมุล จันทร์แป้นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านตำแยหนองคูประธานกรรมการ
2. นายมรกต บุญทันโรงเรียนบ้านหนอกจิกกรรมการ
3. นางยุพดี ประนัดทาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ สุวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
5. นางสมควร ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายสุรภานุพงษ์ สุนทราโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ แสงไกรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางศิริพร พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางเทียมจันทร์ ทะใคร่กลางโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นางนริดา ลาดโฮมโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายอุทัย วรสารโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางนุชนาถ แก้วเกษโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นางพัชรลภา ลาจ้อยโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางพรทิพา หลาวเงินโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางดวงพร ศรีเสน่ห์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ ปลายขอกโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ เที่ยงดาห์โรงเรียนบ้านหนองคูขาดกรรมการ
4. นางจิรภรณ์ นามโสโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางศริญญา เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ ทีจันทร์มาตย์โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ ลือยงวัฒนาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
4. นางบุปผา พลเรืองโรงเรียนบ้านคันธาร์กรรมการ
5. นางนฤมล ขามธาตุโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางอารียา ผางยอยซ้ายโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
3. นางพิศมัย เหล่าพิเดชโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นางทองคำ บรรณะศรีโรงเรียนบ้านหนองโพดกรรมการ
5. นางมาลินี ระถีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางรัชนี หงษ์บุญโรงเรียนบ้านดอนก่อประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ แทนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้กรรมการ
3. นางสาวปราณี วรคำโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางจารุวรรณ เพ็ชรกองโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวกชกมล ประวันจะโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายรังสิต ศรพลธรรม์โรงเรียนบ้านหนองสิมประธานกรรมการ
2. นางอ้อมใจ บุญหล้าโรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมันกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นางพัชรัมพร ทวยนันท์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางชัฏดาภรณ์ สระแก้วโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเกษม คำบุดดาโรงเรียนบ้านจำนักประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ การดีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ คำดีโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการ
4. นางพิศมัย ลาภมากโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางจูริก ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ พรรคพวกโรงเรียนวัดนาดีวรารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริตา รักษาภักดีโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวกมลศรี พลเรืองโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียวกรรมการ
4. นางชุมพร พิณรัตน์โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
5. นางเรวดี ภูถาวรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายศุภกิต บุญชูโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางคำใบ ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
5. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายรณกฤต รินทะชัยโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางรัศมี มาอ้นโรงเรียนบ้านโศกแดงกรรมการ
3. นางมณีวรรณ แพงเจริญโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ สรรพอำไพโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ชูเจริญตรากูลโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นางสุเมตตา จันทร์ราชโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นางสาวรพีพรรณ พลลาภโรงเรียนบ้านโนสว่างกรรมการ
4. นางบังอร ดรชัยโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปปกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ใหม่คามิโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ นามขันผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์เงินประธานกรรมการ
2. นางเพียงพิศ เศษคึมบึงโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นางจิระนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางสมปอง แย้มโกสุมโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัติยาภรณ์ เกตุมาลาโรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางนิตยปภา จันทะปัสสาโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางพัชราพันธ์ โพธิ์ชารีโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
4. นายกรกมล พาสีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางสุพรรณี ร่มเย็นโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางนิตยปภา จันทะปัสสาโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางพัชราพันธ์ โพธิ์ชารีโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
4. นางกรกมล ภาษีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางสุพรรณี ร่มเย็นโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอภิชาติ ชีวาจรโรงเรียนบ้านติ้วสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางชนันรัตน์ มาตรแก้วโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวประภาพร รัชพันธ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายสุรพัฒน์ ลาดโฮมโรงเรียนบ้านบรบือ ฯกรรมการ
5. นางอาภัสรา บุญพัดส่งโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเมธี ฟ้าลีโรงเรียนบ้านเลิงบ่อประธานกรรมการ
2. นางสงวน รังดิษฐโรงเรียนบ้านดอนกอกกเหลี่ยมกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ทองบุโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โพธิ์สาจันทร์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นางสาวชลธาร วิมูลอาจโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต พลวิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางบุรินรัตน์ ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นายกมลศิลป์ กัญญสินธ์โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการ
4. นายวัลลภ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ชมภูหลงโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน อาสาสีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุขวิชัยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายนิคม เทียงปาโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
4. นางดารุณี ขานหยูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นางหยาดนภา ยัพราษฎร์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางจำลองลักษณ์ ศรีปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
4. นางจุฑามณี วีระจิตตินันท์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
5. นางเพ็ญประภา คำประภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอยโรงเรียนบ้านวังปลาโดประธานกรรมการ
2. นางดารุณี ขานหยูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางนันทยา ประเสริฐวรรณกิจโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
4. นางสำลี ทองวรรณ์โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกฤษติณ พันธุ์เสนาโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพานทอง ไพรลินโรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
3. นายฉลาด น้อยตำแยโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
4. นางภัทรา ยาย่อโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
5. นางกัญชลี ศรีขวาชัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนิรมล กลางสุขโรงเรียนบ้านเหล่าผักหวานประธานกรรมการ
2. นายบุตร ตะวันโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางสาวแสง สมสาโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. พันจ่าอากาศเอกเสมอ มะปัญญาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายปรีชา การสอาดโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ชินโฮงโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางโสภารัตน์ วงศ์แก้วโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวปิยะฉัตร ไกยนารถโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
6. นางสุปัน สิงห์ประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าผักหวานกรรมการ
7. นางจิตรฤดี บุญมาหนองคูโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
8. นางนงค์รัก ทิพย์โยธาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ บุญทันโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
10. นางละมุล ผังดีโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
11. นางรวงทอง เนื่องมัจฉาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายศุภมิตร นาถมทองโรงเรียนชุมชบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ถาวรจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สุขโตโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ทิ้งเสนโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการ
6. นายสุดธาดา วงศรีโรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา)กรรมการ
7. นางภัทรา ยาย่อโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
8. นางวาสนา อามาตย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นกรรมการ
9. นางมณีจันทร์ ตันลาโรงเรียนบ้านทันกรรมการ
10. นางวัลลภา แก้วนะราโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสันติ หัดทีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สุระคายโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา วงชารีโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นายสนั่น ตะวงษาโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
5. นางศิรประภา พิลาโสภาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
6. นายวุฒิชัย สิงห์ทองโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
7. นายธวัชชัย ปิงน้ำโท้งโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคีกรรมการ
8. นางจันที สิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายสุทิน กองเงินโรงเรียนบ้านโคกไร่ประธานกรรมการ
2. นายเชิด พลเรืองโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา บุญหล้าโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางเตือนใจ สมชาติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสุทิน กองเงินโรงเรียนบ้านโคกไร่ประธานกรรมการ
2. นายเชิด พลเรืองโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา บุญหล้าโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางเตือนใจ สมชาติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายกฤต หมื่นเจริญโรงเรียนบ้านบัวมาศประธานกรรมการ
2. นางสาวมิ่งขวัญ หาสอนโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้กรรมการ
3. นางสุภาวดี หัดทีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางสุภาณี กุลสาร์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายกฤต หมื่นเจริญโรงเรียนบ้านบัวมาศประธานกรรมการ
2. นางสาวมิ่งขวัญ หาสอนโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้กรรมการ
3. นางสุภาวดี หัดทีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางสุภาณี กุลสาร์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกรศิลป์ มรรครมย์โรงเรียนบ้านโดท่างามประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ นนทโสโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ คำสอาดโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางสุรางค์รัตน์สุราง ยมศรีเคนโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
5. นางศรีประไพ กุลสุทธิ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ทุมทุมาโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือประธานกรรมการ
2. นายสุบิน โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นายอุทิตย์ สมภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ นนทะนำ โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
5. นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายพงษ์สิน พลเรืองโรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางกิติกานต์ สารมาคมโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ บุญหล้าโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกองโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สิน พลเรืองโรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางอำพร มะปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
3. นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี ปัดถาเดชโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
5. นางวะลัยลักษณ์ ชมรสโรงเรียนบ้านวังปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ ไชยชุมโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นางมณฑา วัฒนานุสรณ์โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุขกรรมการ
5. นางไพวัลย์ อุทาทิพย์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ สระแก้วโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางสารส วรฉัตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมหมาย ชุบสุวรรณโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นายวิรัช รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สระแก้วโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางสารส วรฉัตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมหมาย ชุบสุวรรณโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นายวิรัช รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจิราวัตร สุขเกษมโรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นางบุญรัตน์ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางอรุณ สุวรรณะโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางโชติกานต์ ธนวิศษฐ์ธาดาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจิราวัตร สุขเกษมโรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"ประธานกรรมการ
2. นายชาคริต เดชโยธินโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางศิวาพร รัตนเพชรโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ ขัติยะมาตย์โรงเรียนโนนทองโนนสะอาดกรรมการ
5. นางโชติกานต์ ธนวิศษฐ์ธาดาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายบุญเกษ นาสุริวงศ์โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็กประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์ นามษรโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
4. นายสุขสันต์ ศรีเกินโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
5. นางสุภาพร บุญจันทร์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายบุญเกษ นาสุริวงศ์โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็กประธานกรรมการ
2. นายพงค์สุวรรณ์ อุทัยเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายอุทัยทิศ เสนานิคมโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
4. นายศรัณย์วุฒิ วีระกิตตินันทน์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางปรานอม อินทรักษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นายสมพร ปัตถะเมฆโรงเรียนบ้านหนองตื่นกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ไชยแสงโรงเรียนบ้านโคกลิ่นกรรมการ
4. นายจำรัส ยศเฮืองโรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็กกรรมการ
5. นางพรพัฒนา สวาทพงษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายคงเดช ศิริมาเทพโรงเรียนบ้านโคกลิ่นประธานกรรมการ
2. นายชาคริต เดชโยธินโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางตุ้มทอง อินทะโภคาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นางศุภรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านร่วมใจ1กรรมการ
3. นายพงศธร ภูไชยแสงโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวันแรม ศรีพงษ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองโดนหอกลองประธานกรรมการ
2. นางยุพา มรรครมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทฤทธิ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายสันติภาพ เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางลภาวดี ศรีพระนามโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธีระวัฒน์ ศิริบัติโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ อรรคแสงโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางวิชชุตา สุวรรณเลิศโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายบุตร ตะวันโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ศรีแก้วหล่อโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกุลวุฒิ วิริยเมธางกูรผอ.รร.บ้านหัวช้างหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ศรีธรราษฎร์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางเสริมศรี นูพิมพ์โรงเรียนบ้านเหล่าโง้งกรรมการ
4. นางนงคราญ นนตะบุตรโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางไพลิน สมศิลาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายครรชิตพล ประทุมเวียงผอ.ร.ร.บ้านเสือกินวัวโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา วงชารีโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางนันทวรรณ โพธิ์หล้าโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ขันสีมนต์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศรสุดา ชูพันธ์ผอ.ร.ร.บ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นางประพิศ นนฤาชาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ วงศ์นากลางโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
4. นางพิศมัย คำจันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายครรชิตพล ประทุมเวียงผอ.ร.ร.บ้านเสือกินวัวโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย วิเชียรเพริศโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
3. นางธิดาพร จันทร์ลอยโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางจุฑามาศ จันใต้โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
5. นางวรินทร์ณฐา เรวัฒน์ธนรังษีโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดชผอ.ร.ร.บ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายภูมินทร์ บุญหล้าโรงเรียนคอกม้ากรรมการ
4. นางสาวรัชนี แสนพินิจโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการ
5. นางสาวอินทิรา ศรีอรุณโรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดชผอ.ร.ร.บ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางเพิ่มพูน จันทร์สมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
3. นางพนิตาพร อำรุงแคว้นโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานกรรมการ
4. นายจักราทิพย์ แดงงามโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
5. นายอติชาติ พิมพิสนธิ์โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุรพล ปะตินังผอ.ร.ร.บ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา อาสาภาโรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาลกรรมการ
3. นางประเสริฐ สมภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายถวิล ภูพันนาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ พรมบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายธงชัย ภูสอดสีผอ.ร.ร.บ้านคอกม้าประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ไชยวงศาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล อนุสัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายอุทิศ คงแสนคำโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นายลำเพย สระกางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางภัคจิรา ปราณีกิจผอ.ร.ร.บ้านเขวาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกิตติพร ทองกองโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางสาวนิศราวรรณ นันทะเสนโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นางอลิษา ชมภูคำโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายบัญชา ไชยราโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพิรุณ แก้วนะราผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางไพรจิตร ทุงจันทร์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นายกิตติโชค ปั้นทองโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายชัยยงค์ โคตรศรีโรงเรียนบ้านวังไฮวังทองกรรมการ
5. นางวิรัตน์ ปุริโสโรงเรียนบ้านโพนละออมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ โคตรศรีผอ.ร.ร.บ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ใสโศกโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
3. นายรวิวัฒน์ แพงเจริญโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมาลาผอ.รร.บ้านบกพร้าวประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ คำปลิวโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นางดวงพร วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
4. นางสมจินต์ สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางเยาวพา กิ่งแก้วโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
6. นางดวงจันทร์ ศรีสะอาดโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอุทัย วงศ์แก้วผอ.รร.บ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นางนวลพร ทัศวงษาโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นางชัชฎาภรณ์ คงเกิดโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายราชนิกุล ช่วยศรี โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการ
5. นางธนวัน ภวภูตานนท์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายถวิล จันลาวงศ์ผอ.ร.ร.บ้านเหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางวิเชียร คำสิงห์โรงเรียนบ้านนานกเขียนกรรมการ
3. นางละมุล เสนามาตย์โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นางนภาพันธ์ อุทัยดาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางสุพรรณี จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายทองย่อม สาครสูงเนินผอ.ร.ร.บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นประธานกรรมการ
2. นายพชร ภูนาฤทธิ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูน จันสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยกรรมการ
4. นางสาวภัทฐิรา จันทะคามโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปรินทร์ นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการ
6. นางเฉลิมศรี ไชยบุดดีโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายกฤษดา บุญญาสถิตย์โรงเรียนบ้านวังไฮวังทองประธานกรรมการ
2. นายเจษฎากรชัย เรืองสมบัติโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นายไพจิตร มณีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ ไชยประทุมโรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบกรรมการ
5. นายธกร ภูถาวรโรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ถิ่นสุขโรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดองมันประธานกรรมการ
2. นายอาคม พันธ์น้อยโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะรังโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายถาวร อาจนนลาโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช อัครวิสุทธิ์เจริญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายวีระพรรณ ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
4. นายโชคชัย พลศรีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายประสูติศักดิ์ ศิริพรรณโรงเรียนบ้านหนองคูขาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายถาวร อาจนนลาโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช อัครวิสุทธิ์เจริญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายวีระพรรณ ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
4. นายโชคชัย พลศรีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายประสูติศักดิ์ ศิริพรรณโรงเรียนบ้านหนองคูขาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย อุทารนิชโรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย โหรากุลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสุพล ลาสิทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
4. นายภิเภก รัตนาโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่างกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ หาระพันธ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายสนอง นครเรียบ โรงเรียนบ้านดอนหน่องประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย โหรากุลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสุพล ลาสิทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
4. นายภิเภก รัตนาโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่างกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ หาระพันธ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายฉลอง สัตพันธ์โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายพนมพร พันธุ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายชาติชาย พรรณะโรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการ
4. นายสุรชิต แก้วพระนามโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ลามะใหโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายมงคล สงศรีโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อุตศรีโรงเรียนบ้านอุปราชกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายมุณีรัตน์ เที่ยงแก้วโรงเรียนบ้านซองแมวประธานกรรมการ
2. นายสมเดช อิ่มสำอางโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา ศรีกุโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
5. นายปราโมทย์ เมธาธีระวัฒน์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายถาวร นาคทองโรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบกรรมการ
2. นางนพมาศ วงษ์ราชาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นางแปลงใจ แดงงามโรงเรียนบ้านจำนักกรรมการ
4. นายจำเนียร มะโรงรัตน์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศาสตรา ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านยาง (ทวงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายจรัส พาเหลี่ยมโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นางสวาส นาทันตองโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ กุลภัทรเมธาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสิรพัชร เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ มนตรีโรงเรียนบ้านโนนเกษตรประธานกรรมการ
2. นายภักดี ขัตติยมาตย์โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
4. นางอรพิน ภูชะล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ บุญน้อยโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ เหง้ามูลโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาดกรรมการ
3. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นายชนะ แสนวิชาโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวระพง ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสิรพัชร เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการ
3. นายจำเนียร มะโรงรัตน์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางจงรักษ์ เข็มพิลาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวกมลกาญจน์ อุทัยเรืองโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สวัสดิ์ อุทัยแพนโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นายสุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีรพล แสนสงค์โรงเรียนหนองหว้าหนองแคนดอนบากประธานกรรมการ
2. นางจุฑาธิป ศรีนาคาโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีรพล แสนสงค์โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางธรัญญา แสงพลสาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เสตเตมิย์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายลำเพย สระกางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกีรติ ซามัชฌิมาโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียวประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ตะติยรัตน์โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นายวีระพล ประวันเนย์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางวัชรี นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเดช อิ่มสำอางค์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางทัดสุดา ธนูสาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ โรจนพรโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
5. นางสาวไพรวัลย์ คำสะอาดโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ พันธ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายอรรคเดช อ่อนจินดาโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
4. นายชาติชาย พรรณะโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายภักดี ขัติยะมาตย์โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวระพงษ์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
3. นางยุวรีย์ ประพรมมาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายบุญจันทร์ ไตรเสนีย์โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"กรรมการ
5. นายสฤษฎ์ คำรินทร์โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจักรพงษ์ พันธ์ุสมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายจำรัส มงคลมะไฟโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ วงศิลาโรงเรียนบ้านใส้จ่อกรรมการ
4. นายชาติชาย พรรณะโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นางสิรพัชร เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายกุศล ทัศครโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญน้อยโรงเรียนโคกบัวค้อกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุวรรณเพ็งโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ลามะไหผอ.ร.ร.บ้านดอนงัวประธานกรรมการ
2. นายพุฒินันท์ เขตเจริญโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวสุภัสสร พลสมบัติโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบ้าภูดิินกรรมการ
5. นางสาวฐิติยา สายเมืองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรกำพี้โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางชไมพร บุญศรีอนันต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ลามะไหผอ.ร.ร.บ้านดอนงัวประธานกรรมการ
2. นายพุฒินันท์ เขตเจริญโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวสุภัสสร พลสมบัติโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นางสาวฐิติยา สายเมืองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชาตรี ลามะไหผอ.ร.ร.บ้านดอนงัวประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ทองใบโรงเรียนบ้านแก่นแท่นกรรมการ
3. นายภูมินทร มะธิโตปะนำโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวฐิติยา สายเมืองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิเวศ เอี่ยมสุวรรณผอ.ร.ร.บ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมิต พันสายโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางเพ็ญจิต แก้วกาเหรียญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปริญญา จันทะคามผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมิต พันสายโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางเพ็ญจิต แก้วกาเหรียญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิเวศ เอี่ยมสุวรรณผอ.ร.ร.บ้านสงเปลือยสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมิต พันสายโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางเพ็ญจิต แก้วกาเหรียญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา จันทะคามผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวโนนมี้ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมิต พันสายโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางเพ็ญจิตร แก้วกาเหรียญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร สมบัติตราผอ.ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ สุระคายโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สมบัติตราผอ.ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ สุระคายโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร สมบัติตราผอ.ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ สุระคายโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สมบัติตราผอ.ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้างประธานกรรมการ
2. นางหอมสิน อุปแสนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
3. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ สุระคายโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ปะกิคาผอ.ร.ร.บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ตันสิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดกรรมการ
3. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
6. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ปะกิคาผอ.ร.ร.บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดกรรมการ
3. นางมารยาท คำศิริรักษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
6. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ปะกิคาผอ.ร.ร.บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ตันสิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดกรรมการ
3. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ปะกิคาผอ.ร.ร.บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดกรรมการ
3. นางโนรี เกษมจิตรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสหพร วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางฟ้ารีดาพร บุญคำมีผอ.ร.ร.บ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายวิชญ์พล กุมผันโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางฟ้ารีดาพร บุญคำมีผอ.ร.ร.บ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายวิชญ์พล กุมผันโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางฟ้ารีดาพร บุญคำมีผอ.ร.ร.บ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายวิชญ์พล กุมผันโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางฟ้ารีดาพร บุญคำมีผอ.ร.ร.บ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นางวิไล แจ้งกลั่นโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายวิชญ์พล กุมผันโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกธรรพ์ณธรณ์ ศิลาสารผอ.ร.ร.บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ ปางลิลาศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายแสนสุรศักดิ์ วรวะลัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมเดช บุญพรมมาผอ.ร.ร.ท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นายแสนสุรศักดิ์ วรวะลัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
4. นายอาคม สิงห์พรโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
5. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมเดช บุญพรมมาผอ.ร.ร.บ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นายแสนสุรศักดิ์ วรวะลัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
4. นายอาคม สิงห์พรโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
5. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา สุขุนาโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนัยนา เลิศล้ำโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นางจารุยา นนทะเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา สุขุนาโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนัยนา เลิศล้ำโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นางจารุยา นนทะเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา สุขุนาโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนัยนา เลิศล้ำโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางอุษณีย์ โรจน์เขษมศรีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
5. นางจารุยา นนทะเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายทองพูล ภูสิมโรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ โรจน์เขษมศรีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
3. นางกาญจนารถ พรรณพราวโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
4. นางวัชรินทร์ ปางลิลาศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวดวงเดือน พันธุโพธิ์โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหันประธานกรรมการ
2. นางพรชณิตา พวงอุไรโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
3. นางสาววัฒนีย์ ไพจิตรสกุลชัยโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ศรีจำนงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวณัฐวิภา สุดแท้โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายภูเงิน ภูผิวเงินโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขประธานกรรมการ
2. นายอายุธ รัตนะปัญญาโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายชัชนันท์ ดรชัยโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุงกรรมการ
4. นายสุพล ลาสิทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภูกรรมการ
5. นายวีระพรรณ ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
6. นายจำเนียร มะโรงรัตน์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายภูเงิน ภูผิวเงินโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขประธานกรรมการ
2. นายอายุธ รัตนะปัญญาโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายชัชนันท์ ดรชัยโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุงกรรมการ
4. นายวีรพรรณ ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าจันนาภูกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายวิวัฒน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามประธานกรรมการ
2. นางเกษฎา ไชยวงจันทร์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายมนูญ อุตรินทร์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายวรพจน์ นามแก้วโรงเรียนบ้านส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา โคราชโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ บุญตราโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรางทิพย์ พินิจโรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบประธานกรรมการ
2. นางศิริพันธ์ วิทิตธุรนัยโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากกรรมการ
3. นางวีรสุดา ด้วงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางกานดา เวียงบาลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ นามแก้วโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางอัญชลี ประสงค์สุขสันติโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจรีรัตน์ ทับพิมพ์แสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู ประธานกรรมการ
2. นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ รัตนพลโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายศาสตรา ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนุสรา คำดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
4. นางดารุณี จำรัสรักษ์โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
5. นายไสว ทับพิมพ์แสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย หล้าสุดตาโรงเรียนบ้านหนองโพดประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
3. นางดารุณี จำรัสรักษ์โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นายรังษวุฒิ มาตวังแสงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา อุพลเถียรโรงเรียนบ้านหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา มาตวังแสงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวลักขณา มะโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบกิจโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามประธานกรรมการ
2. MissQin Siyingโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ภูทองเป้งโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบกิจโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามประธานกรรมการ
2. Mr.ZHOU JUNโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. Miss Lui Yuhanโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายพีระ แสนพินิจโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ ไกรทองโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางณัฐยา ศรีวงศ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร กาแก้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ หานะพันธ์โรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
4. นางรัตนา บุญหล้าโรงเรียนบ้านใคร่นุ่น กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา บุญหล้าโรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร กาแก้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นางณัฐยา ศรีวงศ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไชยา วิญญาสุขโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มีแก้วโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางสุนทรีย์ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านนานกเขียนกรรมการ
4. นายวินัย ดวงภูเมฆโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
5. นายนรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ อันอานโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญกอง ศิริมาตย์โรงเรียนมัธยมชาญวิทยากรรมการ
3. นายบุญเลิศ ธนาเดชชาวัฒนากุลโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นายชัยยุทธ ทาโวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นางบรรจง สังฆมณีโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายงาน อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านสมศรีประธานกรรมการ
2. นางบรรจง สังฆมณีโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานกรรมการ
3. นางสาวมะณีนุช ทำคามโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางกิตติพร ทองกองโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ คเณราชโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายอวยชัย เลิศยะโสโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานประธานกรรมการ
2. นายจำรัส คำทองโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นายวีระชัย ยังสีโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
4. นายประมวล อัคฮาตศรีโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
5. นายเลอสรร บรรเทาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายงาน อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านสมศรีประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ อ่อนบัวขาวโรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยงกรรมการ
3. นายประมวล อัคฮาตศรีโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมยศ พรเพ็งโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านใครนุ่นกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ชมภูคำโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางลำใย บาลศรีโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการ
5. นายอาภาภัทร พลเรืองทองโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวณฐริกา ถาวรจันทร์โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสำลี คงแสนคำโรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อยกรรมการ
3. นางศิวพัชร ไชยเดชโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวปภาสินี ปะเสระกังโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน อาสาสีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางรสริน สงครามสีโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสำรวย คันธาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางเอมอร ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประสิฐ ใต้ศรีโคตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิไธย ทองใบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอภิฤดี พุฒลาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ นาถมทองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกองสี ศิริภูธรโรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์วัชรธรณ์ พันต้นโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
3. นายสันติภาพ เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางอำพร มะปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพักตร์ ภูมิมาลาโรงเรียนบ้านบกพร้าวประธานกรรมการ
2. นายกำชัย สารมาคมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายวัชรกูล รัชโพธิ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นายผดุง เมืองโคตรโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางสุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์โรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อรรคฮาตสีโรงเรียนบ้านขามเรียงฯกรรมการ
4. นางจิตรา ศรีสารคามโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์กรรมการ
5. นายพิรุฬ วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านจำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ชนะบุญผอ.ร.ร.บ้านโนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์โรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อรรคฮาตสีโรงเรียนบ้านขามเรียงฯกรรมการ
4. นางจิตรา ศรีสารคามโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์กรรมการ
5. นายพิรุฬ วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านจำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ เนื่องพระแก้วโรงเรียนบ้านขามเฒ่าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า กรรมการ
3. นางวิจิตรา ทรงอาจโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เอี้ยงเจริญโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางหยกศญา นันสะอาดโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมชัย บุญลอดโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายภพสันต์ พานชมภู โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางพัชรา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ เดชจรูญโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ แดงจันทึกโรงเรียนบ้านวังไฮวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศิวาโรจน์ วงศิลาโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าประธานกรรมการ
2. นายสมยศ วรามิตรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางลัดดา เชษฐสุราษฎร์โรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ อาสาทำโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยากรรมการ
5. นางสาวณิชรัตน์ แสงลีโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้วโรงเรียนบ้านท่าขอนยางประธานกรรมการ
2. นายอนวัช เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางกาญจนา พละไกรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวหยกศญา โคตรอาสาโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
5. นายยุทธศาสตร์ ไกยพายโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้วโรงเรียนบ้านท่าขอนยางประธานกรรมการ
2. นายอนวัช เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางกาญจนา พละไกรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวหยกศญา โคตรอาสาโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
5. นายยุทธศาสตร์ ไกยพายโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นายสุพจน์ อันทะลีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางมยุรีย์ สีเฉลียวโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางมยุรี สีเฉลียวโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายปรีดา ถาแสงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นายพิภัทร แน่นอุดรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นายพิภัทร แน่นอุดรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์โรงเรียนบ้านอุปราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนภศรณ์ โสมาโรงเรียนบ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากร"กรรมการ
3. นางน้ำเพชร ทับชาโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
4. นางสาวปทุมนภา ไชยสิงห์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายเกษมสุข พรหมวิอินทร์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ โพธิ์ชารีโรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายวีรพงษ์ อโนราชโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวปทุมนภา ไชยสิงห์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางวันทา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ทิพย์โยธาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ชากำนันโรงเรียนบ้านหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวทองเย็น ขันขวาโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
4. นายบุญศรี นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการ
5. นางสมปอง เคนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ชากำนันโรงเรียนบ้านหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวทองเย็น ขันขวาโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
4. นายบุญศรี นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการ
5. นางสมปอง เคนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนิรมล กลางสุขโรงเรียนบ้านเหล่าผักหวานประธานกรรมการ
2. นางบุปผา แสนสงค์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางสุภาณี วงชารีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
4. นายสมส่วน แข็งฤทธิ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางอังวิสา เขียวสดโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ มาตเลิงโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสารภี เนื่องพระแก้วโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางสุภาณี วงชารีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
4. นางกมลวรรณ เพ็ชรสังหารโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางอังวิสา เขียวสดโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ศรีกะกูลโรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อนันตวุฒิโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายบุญยู้ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา)กรรมการ
4. นางณภัสพร ภูถุงเงินโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
5. นางอุไร ดำรงชัยพานิชย์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสงค์โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางบุญเพ็ง รักษภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
4. นางสาวหทัยทิพย์ บุญศรี หทัยทิพย์ บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
5. นางรัชนี มาบุญธรรมโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ ปริวันตาโรงเรียนอนุบาลบรบือประธานกรรมการ
2. นางพัชรดา กองสำลีโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคีกรรมการ
3. นางสุดใจ แซ่เอี้ยโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางสาวโชติรส มหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายปรเมศร์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านเอียดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง วิชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนฯประธานกรรมการ
2. นางศุภพิชญ์ มีแก้วโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
3. นางทองใส โยธะคงโรงเรียนยางห่างโนนทันกรรมการ
4. นายปิยพงษ์ น้อยหลุบเลาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางครวญคิด เข็มพิลาโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางชญาภา น่าบัญฑิตย์โรงเรียนบ้านเอียดประธานกรรมการ
2. นางบุญล้ำ มาตเลิงโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
3. นางประกายมาศ จันทะดวงโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่กรรมการ
4. นางพันธ์นิภา คำแก้วโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางชนาภรณ์ เพาพานโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ มีแก้วโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางประกายมาศ จันทะดวงโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่กรรมการ
4. นางมุกดา วิเท่ห์โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
5. นายบุญวัฒน์ ไชยชมภูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายพิชัย บุญมาหนองคูโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรวรรณ แคนติโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการ
3. นางสุวรัตน์ ศรีวัฒนานุศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
4. นางนงนุช กาญจนะลาภโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกังโรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโลประธานกรรมการ
2. นางพรอนันต์ ประดับวันโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางดวงใจ สิมลาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ์ จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางวาสนา จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกลิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกังโรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโลประธานกรรมการ
2. นางพรอนันต์ ประดับวันโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางดวงใจ สิมลาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ์ จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางวาสนา จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโคกลิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานประธานกรรมการ
2. นางฤดีรักษ์ เพาพานโรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อยกรรมการ
3. นางอรุณี เนาวโรจน์โรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายนายเรืองเดช สีหาอินทร์โรงเรียนบ้านเหล่าโง้งประธานกรรมการ
2. นางสว่างจิตร ทัศคร โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางมะลัยทอง ดวงตาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางละมุล ตะวงษา โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี กรรมการ
5. นางกฤตยา พรหมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจารุวรรณ ไชยวงษาโรงเรียนบ้านนานกเขียนประธานกรรมการ
2. นางมาลัยลักษณ์ บุญชูโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นางประภา หลาบคำโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางจิราวรรณ เรืองสมบัติโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางบัวผัน ทับชาโรงเรียนบ้านโพนละออมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นาเวียงโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางนฤมล ขามธาตุโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นาเวียงโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางนฤมล ขามธาตุโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ ปลายขอกโรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ เที่ยงดาห์โรงเรียนบ้านหนองคูขาดกรรมการ
4. นางจิรภรณ์ นามโสโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางศริญญา เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นาเวียงโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางนฤมล ขามธาตุโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนชุมชนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ บุตรงามโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ พรรคพวกโรงเรียนวัดนาดีวรารามประธานกรรมการ
2. นางศริญญา เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางนุจรี เพียโคตรโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสุเมตตา จันทร์ราชโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นางมาลา อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ไชยบุดดีโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบาหงัน กันเมร์โรงเรียนบ้านโนนเกษตรกรรมการ
3. นางจีรภัส ขานหยู่โรงเรียนบ้านโคกกลาง(หนองโก)กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ชมภูคำโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นางเตือนใจ แสงไกรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิรุณ แก้วนะราโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เพียรอดวงศ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางอรวรรณ ตรีเนตร์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางนวพร ศรีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิรุณ แก้วนะราโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เพียรอดวงศ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางอรวรรณ ตรีเนตร์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางนวพร ศรีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
3. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ มันฑะโรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮประธานกรรมการ
2. นางสำราญ ทุ่มโมงโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาววิมลลักษณ์ เหล่าขัติยะโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางสาวลักษณา ภูจำปาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
3. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
3. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ มันฑะโรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮประธานกรรมการ
2. นางสำราญ ทุ่มโมงโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาววิมลลักษณ์ เหล่าขัติยะโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางสาวลักษณา ภูจำปาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพักษ์ สมสาโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ป้องสีดาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายวระพง ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ มันฑะโรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮประธานกรรมการ
2. นางสำราญ ทุ่มโมงโรงเรียนโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาววิมลลักษณ์ เหล่าขัติยะโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางสาวลักษณา ภูจำปาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยประธานกรรมการ
2. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
3. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางจุฑามณี วีระกิตตินันทน์โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคน ประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรเชฏฐ์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นายทรงภพ ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการ
3. นางอุไร ดำรงพานิชชัยโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
4. นางละออง แสงรุ่งโรงเรียนบ้านโขงใหญ่กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิรนันท์ แก้วจันทาโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายแสนสุรศักดิ์ วรวะลัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ปางลีลาศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางอรทัย เหล่าสะพานโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากกรรมการ
5. นางสาวนวพร จักรนารายณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกังโรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโลประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ศรีสะอาดโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางมยุรี ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาดกรรมการ
4. นางสาวรำพึง เทศพรมโรงเรียนบ้านฝายป่าบัวกรรมการ
5. นางจารุญา นนทเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกังโรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโลประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ศรีสะอาดโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางมยุรี ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาดกรรมการ
4. นางสาวรำพึง เทศพรมโรงเรียนบ้านฝายป่าบัวกรรมการ
5. นางจารุยา นนทเนตรโรงเรียนโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ มาตเลิงโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ม่วงแสนโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายสมส่วน แข็งฤทธิ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางอรุณี เนาวโรจน์โรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ มาตเลิงโรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ม่วงแสนโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายสมส่วน แข็งฤทธิ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางอรุณี เนาวโรจน์โรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์โรงเรียนบ้านอุปราชประธานกรรมการ
2. นางคำยอด บุญใบโรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางสาวสุรินญา โคตรวงศ์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางสวาส นาทันตองโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำกรรมการ
5. นางภัทรวรรณ แคนติโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง วิชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนประธานกรรมการ
2. นางภัทรา ยาย่อโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
3. นางราตรี ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางน้ำเพชร ทับชาโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ใสโศกโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำเนียง วิชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนประธานกรรมการ
2. นางภัทรา ยาย่อโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
3. นางราตรี ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางน้ำเพชร ทับชาโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ใสโศกโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนาโรงเรียนนิคมบ้านหันประธานกรรมการ
2. นางละมุล แก้วโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัยกรรมการ
3. นางดวงพร วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สงศรีโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ คำภะวาโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิต แสงทวีโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางประครอง ชุ่มอภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
4. นางอภิรดี พุดลาโรงเรียนหลักเมืองกรรมการ
5. นายประยูร ตรีเนตร์โรงเรียนบ้าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมจิต แสงทวีโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางประครอง ชุ่มอภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
4. นางอภิรดี พุดลาโรงเรียนหลักเมืองกรรมการ
5. นายประยูร ตรีเนตร์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิต แสงทวีโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางประครอง ชุ่มอภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
4. นางอภิรดี พุดลาโรงเรียนหลักเมืองกรรมการ
5. นายประยูร ตรีเนตร์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ชากำนันโรงเรียนบ้านหนองเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ นาถมทองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายอภิไธย ทองใบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางอำพร มะปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
5. นางนงค์รัก ทิพย์โยธาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ถาวรจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายเอกเปรม ศิริวงค์โรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
4. นางเพียรศรี ปะระทังโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ศรีละครโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ พิณรัตน์โรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางอาวร ทองชมภูโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางสาวนัฐธิดา เกตุชราโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นางครวญคิด เข็มพิลาโรงเรียนหนองโกกรรมการ
5. นายปิยพงษ์ น้อยหลุบเลาโรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ มาตราผอ.ร.ร.ชุมชนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายมนัสพงษ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ มาตราผอ.ร.ร.ชุมชนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายมนัสพงษ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ มาตราผอ.ร.ร.ชุมชนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายมนัสพงษ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ มาตราผอ.ร.ร.ชุมชนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายมนัสพงษ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ มาตราผอ.ร.ร.ชุมชนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายมนัสพงษ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายทองอินทร์ มาตราผอ.ร.ร.ชุมชนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายมนัสพงษ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ มาตราผอ.ร.ร.ชุมชนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายวีระพล สลักคำโรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นายมนัสพงษ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]