งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม และโรงเรียนอนุบาลกิติยา ระหว่าง วันที่ 18 - 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   18 ต.ค. 2560   19 ต.ค. 2560   20 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ต.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 7 ห้อง ป.5/1 18 ต.ค. 2560 09.00 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 7 ห้อง ป.5/2 18 ต.ค. 2560 09.00
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 7 ห้อง ป.5/3 18 ต.ค. 2560 09.00
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 7 ห้อง ป.5/4 18 ต.ค. 2560 09.00
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 7 ห้อง ป.5/5 18 ต.ค. 2560 09.00
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 7 ห้อง ป.5/7 18 ต.ค. 2560 09.00
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 7 ห้อง ป.6/7 18 ต.ค. 2560 09.00
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 7 ห้อง ป.6/8, ป.ุ6/9 18 ต.ค. 2560 09.00
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 7 ห้อง ป.6/5 ป.6/6 18 ต.ค. 2560 09.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 7 ห้อง ป.5/6 18 ต.ค. 2560 09.00
11 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 7 ห้อง ป.6/1, ป.6/2 18 ต.ค. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ใต้อาคาร 2 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ใต้อาคาร 2 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.1/5 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
7 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/4 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
8 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/5 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ห้อง ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้องประชุมอาคาร 6 18 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้องประชุมอาคาร 6 18 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้องประชุมอาคาร 6 18 ต.ค. 2560 13.00-16.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ห้องประชุมอาคาร 6 18 ต.ค. 2560 09.00 -12.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนามกีฬาฟุตบอล 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนามกีฬาฟุตบอล 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนามกีฬาฟุตบอล 18 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1,ป.2/2 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3,ป.2/4 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ทิศตะวันนของหอประชุมใหญ่ 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ใต้ถุนอาคาร 2 18 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1,ป.5/2 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3,ป.4/4 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1,ป.4/2 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1,ป.6/2 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4/1,ป.4/2 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.1/IEP 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 - ป.2/2 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ลานอเนกประสงค์ (ตึกอนุบาล) 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ลานอเนกประสงค์ (ตึกอนุบาล) 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 18 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป
6 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรี 18 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป
7 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 4 ชั้น 1 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 18 ต.ค. 2560 10.00-11.30
9 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 18 ต.ค. 2560 10.00-11.30
10 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ใต้ถุนอาคาร 1 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
11 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ใต้ถุนอาคาร 1 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
12 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ใต้ถุนอาคาร 1 18 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป
13 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ใต้ถุนอาคาร 1 18 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป
14 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
15 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 18 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป
17 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 18 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป
18 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 4 ชั้น 1 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
19 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารอเนกประสงค์ 18 ต.ค. 2560 12.30-14.00
2 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารอเนกประสงค์ 18 ต.ค. 2560 14.30-16.00
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารอเนกประสงค์ 18 ต.ค. 2560 11.30-12.00
4 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารอเนกประสงค์ 18 ต.ค. 2560 12.00-12.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง PINKU 1 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง PINKU 2 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง PINKU 3 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
5 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจิกท่าแร่ 18 ต.ค. 2560 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจิกท่าแร่ 18 ต.ค. 2560 09.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 1 ห้อง ป.4/5 18 ต.ค. 2560 09.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 1 ห้อง ป.4/6, ป4/7, ป4/8 18 ต.ค. 2560 09.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 1 ห้อง ป.4/1, ป4/2 18 ต.ค. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้อง ICT 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 2560 09.00-14.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ห้อง คอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หน้าห้องนาฏศิลป์-หน้าห้องวิทยาศาสตร์ 18 ต.ค. 2560 09.00-13.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หน้าห้องคลินิกภาษา-หน้าห้องวัสดุอุปกรณ์ 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมระดับปฐมวัย 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
4 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมระดับปฐมวัย 18 ต.ค. 2560 13.00-16.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องวิทยาศาสตร์ 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
6 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 1 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 2 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 3 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หน้าห้องพักครู 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้องอนุบาล 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้องอนุบาล 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 18 ต.ค. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารดนตรี 18 ต.ค. 2560 09.00-10.30
2 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารดนตรี 18 ต.ค. 2560 10.30-11.00
3 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารดนตรี 18 ต.ค. 2560 13.00-15.00
4 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารดนตรี 18 ต.ค. 2560 11.00-12.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]