รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเลย โรงเรียนบ้านนาโคก โรงเรียนบ้านน้ำภู
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงนาฏรักษ์  พักกระโทก
 
1. นางนิรมล  จันทิหล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ทานา
 
1. นางวันดี  โปรถนัด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กหญิงสุนิสา  กองสมบัติ
 
1. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงชนากานต์  เพชรราช
 
1. นางอรุณี  สมวัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  จำรูญศิริ
 
1. นางสาวอุเทือง  จำรูญศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดินดำ 1. เด็กหญิงสุธินันท์  จิท้ายเส้ง
 
1. นางกาญจนันท์   ม่วงนนทศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ขันติวงศ์
 
1. นางสุภิญญา  ราชภักดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. นางสาวกนิษฐา  ทันดา
 
1. นางพัชนี  แก้วกัลยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงวริศรา  ทองจัด
 
1. นางสาวอัญญานี  ทองคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสุมา
 
1. นางพัชนี  ปราบพาล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 1. เด็กหญิงพรรณปพร  นราศรี
 
1. นางศิริพร  กันทะวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกองนอก
2. เด็กหญิงถิรดา  นาลาศรี
3. เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์
 
1. นางจุลจิรา  บุญมาก
2. นางปิยวรรณ  พละราช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงจิตรลดา   กรีกุล
2. เด็กหญิงพิมม์มาดา    บุญแก้ว
3. เด็กหญิงสิริกร   บัวอ่อน
 
1. นางวัชรี  ดาวงษา
2. นางสาวเจนจิรา  แสนดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 1. เด็กหญิงปานไพลิน  ใจยา
2. เด็กหญิงอรอุมา  ทวีสิทธิ์
3. เด็กหญิงเวทินี  ชรัยบูรณ์ภิภพ
 
1. นางศิริพร  กันทะวงศ์
2. นายธวัช  สงนอก
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   ดวงมาลา
2. เด็กหญิงสิริพร  จันเกลี้ยง
 
1. นางวายุภา  ประสาน
2. นางสาวมินรญา  บุตรวงค์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อุตตะมะ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีหานนท์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีประภา
2. นายสัตยา  สังพอ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กหญิงปาลิตา  ภูนาเมือง
2. เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เมฆชุ่ม
 
1. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
2. นางกัญญาณัฐ  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. นางสาววารุณี  บุญที
2. นางสาวเสาร์วภา  วงศ์กองแก้ว
 
1. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
2. นางกัญญาณัฐ  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายอชิรวิชญ์  ไทยดำรงค์
 
1. นางสุธิกานต์  ยึนประโคน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายธีร์ธวัช   คำยิ่ง
 
1. นางสาวศรีเสาวลักษณ์  สุขเสริม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 1. เด็กชายปราโมทย์  ไชยโสดา
 
1. นางสาวจารุณี  วันทาแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายจิรภัทร   จันทร์นาม
2. เด็กชายณัฐนนท์   หลอดทอง
3. เด็กชายภานุพงศ์   จิรเกษมสุข
 
1. นางนิตยา   พลดงนอก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา  อุตสาหะ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงชวัลนุช  เจริญพักตร์
2. เด็กหญิงมัณฑิภา  แก้วสา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ผิวศิริ
 
1. นางศิริภรณ์  ดวงคำน้อย
2. นางสุนทรี  จันทจร
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซ่าว 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินยานวน
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ดาลหอม
3. เด็กหญิงปิยพร   พาหวัน
 
1. นายดนุพล  คำพา
2. นางอุไร  มีแพง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สำโรง
2. เด็กหญิงสุนิสา  กองสมบัติ
3. เด็กชายโยธิน  อินทอง
 
1. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
2. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายธนภัทร   อักษรประเสริฐ
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สาระรัตน์
 
1. นางจิตรานันท์   โง๊ะบุดดา
2. นางสาวกิตติญา  แสนประสิทธิ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพร 1. เด็กชายธนากร  โกษารักษ์
2. เด็กหญิงอรัญญา  อู่อรุณ
 
1. นายนราพงศ์  อาษารินทร์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีบุรินทร์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายปัณณทัต  บุรุษภักดี
 
1. นางสุธิกานต์  ยึนประโคน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี
 
1. นางนิตยา   พลดงนอก
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กหญิงวรรณภา  จันอุทะ
 
1. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงกรวิภา  จำปาศิริ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสิน
 
1. นางบัวทอง  คลังกลาง
2. นางอุไร  ธนุการ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงพรรณภา  พากระจ่าง
2. นางสาวอรวรรณ  เหล่าสุพะ
 
1. นางสาวบุญญาพร  พรานไพร
2. นางอรนารถ  สุจิมงคล
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวณัฐวิภา   สาลาสุตา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 1. นางสาวเดือน  สิงห์ทอง
 
1. นางศิริรัตน์  ดาวงษา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงชญานี  นันทะพรหม
2. เด็กหญิงสรนันท์  บุสดี
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  โยวะ
 
1. นางสาววัชรี  สมวัน
2. นางสาวฉลวย  สุวรรณพรรค
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. นางสาวนิลเนตร  สุยะ
2. เด็กชายพุฒินันท์  เกษศรี
3. นางสาวอติกานต์  ศรีดัน
 
1. นางนันทะนา  สุขสมบูรณ์
2. นางสาวปลายมาศ  ก้อนคำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงกัลย์ทิตา   จันมา
2. เด็กหญิงวริศรา  นามศิริ
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  หล้าพันธ์
 
1. นางสาววัชรี  สมวัน
2. นางศิวนาถ  คุณาธิป
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ต้นตะภา
2. เด็กหญิงนัฏฐนารา  โคลา
3. เด็กหญิงสิรินยา  หอมทรัพย์
 
1. นางสาวสุชาวดี  ศรีโกศล
2. นายสุรเดช  บุดดาซุย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงพรนภา  ไชยเดช
2. เด็กหญิงรัศมี  ตันมิ่ง
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  เนตรแสงสี
 
1. นางสาววัชรี  สมวัน
2. นางสาวฉลวย  สุวรรณพรรค
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กหญิงพัชรา  ทุมเทียง
2. เด็กหญิงพิมพิศา  นราทร
3. เด็กหญิงสุรัสสา  คำมะลี
 
1. นางปาริฉัตร  ผูกจิตร
2. นายรุ่งเรือง  ไชยจันหอม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญมาพัด
2. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  เกษนอก
3. เด็กหญิงอาริยา  ติภิ
 
1. นางสาวอรพิมพ์  ไชยแสง
2. นางนภาพร  สันพันธ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงกุลปรียา  เชื่อมสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จำนงสังข์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เศษจำปา
 
1. นางสาวเสวิกา  อุ่นมะดี
2. นางสาวอรจิรา  นิ่มอนงค์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เจริญศรี
2. เด็กหญิงอรวรา  วินานนท์
 
1. นางมาลัยทอง  วงค์พะนาม
2. นางจิตราวดี  พานิช
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กชายภูมรินทร์  นานุ่ม
2. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์ทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  ปานทะยัก
2. นายสุภศักดิ์  ราชโยธา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญรัมย์
2. เด็กชายเอกฉัตร   ใสแสง
 
1. นางปรีดา  จันทะมน
2. นางสาวปิยาภรณ์  โคธนู
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมี 1. เด็กชายภูริภัทร  มูลทากุล
2. เด็กชายวีรวัฒน์  กาวน
 
1. นายบุญมา  สุติยะวัน
2. นายขวัญนรินทร์  มณีไวย์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กชายดนุภพ  วันทองสุข
2. เด็กชายภานุพงศ์  ตัญญาภักดิ์
 
1. นายขวัญนรินทร์  มณีไวย์
2. นายสงกรานต์  รักษาพล
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กชายณัฐพล  กันแพงศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ
 
1. นายสุริยันต์   สาลีศรี
2. นางนันทะนา   สุขสมบูรณ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กชายจักริน  ทานะสิงห์
2. เด็กชายสุริยา  แก้วสีฟอง
 
1. นายอาทิตย์  ศิริ
2. นางวารุณี  ทีนา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงณัฐิดา  เชาว์รุ่งโรจน์
2. เด็กชายนพณัฐ  สัญญะโม
3. เด็กหญิงวนิชยา  แพงฮ้อย
4. เด็กชายศิวัช  วินานนท์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาวาสิทธิ์
 
1. นายชัชพงศ์  สายนวล
2. นางเสาวนีย์  สุปันตี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภูบุญอ้วน
2. เด็กหญิงจุฑาพร  แสนอินทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  วังคีรี
4. เด็กหญิงพีระภัทร  ทุมภักดี
5. เด็กหญิงสุทัตตา  เครือหงษ์
 
1. นางแอนนา  ศรีบุรินทร์
2. นางเจนจีรา  อาจโยธา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สิงห์ลา
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  ชำนาญเลิง
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คนเกณฑ์
4. เด็กหญิงรัตนา  มีตา
5. เด็กหญิงวรรณญา  คุตตำคำ
 
1. นายชัชพงศ์  สายนวล
2. นางเสาวนีย์  สุปันตี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมน้อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผาบุญเรือง
2. เด็กหญิงชุติมา  สีหาสุทธิ์
3. เด็กหญิงทีรภา  โพฤทธิ์
4. เด็กชายธันวา  พรหมมาสิทธิ์
5. เด็กหญิงอรนุช  ไพรสน
 
1. นายอนนท์  แก้วสมบัติ
2. สิบเอกอัครเดช  เทพโสภา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บรรณารักษ์
2. เด็กหญิงลัดดา  ธารสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุทธิมา  พานนนท์
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  มงคล
5. เด็กหญิงอริศรา  สามัคคี
 
1. นางคำปักษ์  บุญชิต
2. นางสาวอารีย์  นาคนางรอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. นางสาวกรรณิการ์  พรมทา
2. เด็กหญิงพรรณนิกา  ศรีจำปา
3. นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง
4. นายอภิวัฒน์  ศรีทนนาง
5. นางสาวอุษาวดี  พากระจ่าง
 
1. นางสาวบุญญาพร  พรานไพร
2. นางอรนารถ  สุจิมงคล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กหญิงณิชา  มาสารี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ขะพินิจ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำเงาะ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีมงคล
5. เด็กหญิงภัทร์ฐานิษฐ์  กงสิมมา
 
1. นายปิยะมิตร  รามศิริ
2. นายไมตรี  วินานนท์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. นายฐิติกร  ฐานวิสัย
2. เด็กชายธีระวัฒน์  อุดมกุล
3. เด็กหญิงประภัสรา   ยานุ
4. เด็กชายพิทยา   ภารสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุทัตตา   สอนบาล
 
1. นายยุทธพล  ศรีพล
2. นายทนงศักดิ์   ราชัย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วสีแดง
 
1. นางสาวนิตยา  หยองเอ่น
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กหญิงยุพาพักตร์  ยุติธรรม
 
1. นางสาวรัตนา  จันดาศรี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาววริศรา  ขันตีชู
 
1. นางกฤษณา  โภคานิตย์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงนิฏฐารัก  วันสุพงศ์
2. เด็กชายนิติพัฒน์  วังคีรีนนท์
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  วิจิตรจันทร์
2. นางประคอง  คงเติม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงตุลยา   ศรีแสงรัตน์
2. เด็กชายธนวัชร์   คำกำจร
 
1. นางดวงสุดา  รุ่งเรือง
2. นางสาวปณิตตรา  มงคลสิน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกทอง 1. เด็กชายธวัชชัย  คงเมือง
2. เด็กหญิงประไพร  แสงโสดา
 
1. นางสาวนุจรี  สมศรีแก้ว
2. นางสาวธัญญรัตน์  สีแซก
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกรนันท์   สุขประเสริฐนิธิ
2. เด็กหญิงกษมา   ผุยขันธ์
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ผองแก้ว
4. เด็กหญิงฌิโนทัย   ไชยยันต์
5. เด็กหญิงดรุณี   กล้าหาญ
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   อุ่นแก้ว
7. เด็กหญิงพีรยา   ดาวงษา
8. เด็กหญิงวริสา   สิงห์มณี
9. เด็กหญิงสิริวรรณ   สอนสุภาพ
10. เด็กหญิงโชติกา   จันทร์ศิริ
 
1. นางมาริสา??  คำซองเมือง
2. นางละมุล  ชัชวาลย์
3. นางดรุณี  มนตรีรักษ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญกว้าง
2. เด็กหญิงชนาพร   จันราศรี
3. นางสาวพรชิตา  คำยวง
4. เด็กหญิงมนต์ฐกานต์  วงษาเนาว์
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุตพรม
6. เด็กหญิงวริษา  บงแก้ว
7. นางสาวสุภัสสร  บงแก้ว
8. นางสาวสุมาลี  บุญงำ
9. นางสาวหนึ่งฤทัย  พุดชา
10. เด็กหญิงไปรยา  พิลาชัย
 
1. นายณัทชรพงษ์  พะโยธร
2. นางคำปักษ์  บุญชิต
3. นางสาววัจนาพร  สอนไสย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เกตุกลม
2. เด็กหญิงกัญจนภรณ์   จันทริมา
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โกษาจันทร์
4. เด็กหญิงปวีณา  ศรีมงคล
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  รอดพูล
6. เด็กหญิงศศิประภา   ศรีสะอาด
7. เด็กหญิงสุธิชา   ด่านส่งเสบียง
8. เด็กหญิงสุธีธิดา  วิชัยวงษ์
9. เด็กหญิงอนันตญา   พรหมพุทธา
10. เด็กหญิงอาริษา   วรรณไชย
 
1. นายสมใจ  อับไพชา
2. นายมานนท์  พรรณรักษ์
3. นายพลนวัติ   ศรีสูงเนิน
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์จันทร์
2. นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  นามวงษ์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญคำ
5. เด็กหญิงปณิตา  สีทาสังข์
6. นางสาวพิชญานิน  โยธาภักดี
7. เด็กชายศิริวัฒน์  สิงห์เสน
8. เด็กชายสหชัย  พรหมจรรย์
9. เด็กหญิงอมรทิพย์   พรหมจรรย์
10. เด็กหญิงอาภัสรา  นุสิทธิ์รัมย์
 
1. นางสุไกร  มุ่งกั้นกลาง
2. นายสุภศักดิ์  ราชโยธา
3. นายกองสิน  คำพรมมี
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายจักรกฤตย์   ชาสิม
2. เด็กชายจิณณวัตร   ประสงค์
3. เด็กชายชยางกูร   โกษาจันทร์
4. เด็กชายธีรภัทร   กลิ่นจันทร์
5. เด็กชายปรัชชญา    คำไล้
6. เด็กชายพีรพัฒน์   ลาอ่อน
7. เด็กชายรัชชานล   คัตวงษ์
8. เด็กชายศุภวิชญ์   พรมลิ
 
1. นายพลนวัติ   ศรีสูงเนิน
2. นายมานนท์  พรรณรักษ์
3. นายสมใจ  อับไพชา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงนิวาริน  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายสิทธิโชค  แผ่นสุวรรณ
 
1. นางอรุณี  นุชมา
2. นางสุรีภรณ์  ศรีทา
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เศษจำปา
2. เด็กหญิงมลธิชา  จันหอม
 
1. นายบุญโชค  แก้วคุณ
2. นางวิชชุลดา  ปาระแก้ว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดินดำ 1. เด็กชายทินกฤต  ศรีภา
 
1. นางคำใส  แสนหลวง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงภัชรพร  ธนาวรกุล
 
1. นางสาวกิตติพร  ศรีบุรินทร์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1. เด็กหญิงปฐวีกานต์  วิเศษชาติ
 
1. นายวิชชุกร  ศรีภา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   กำวัน
 
1. นายอภิสิทธิ์  สารมะโน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 1. เด็กชายนรงค์สิทธิ์  เย็นขัน
 
1. นางสาวนพวรรณ  อนุโยธา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. นางสาวเมฆขลา  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุวรรณ์  ทองมา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กหญิงปนัดดา   อำพาพันธ์
 
1. นายพงษ์สุรการ   แสงพราว
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 1. เด็กหญิงจิระประภา  พอนิคม
 
1. นายวิชชุกร  ศรีภา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ชนะกาสี
2. เด็กหญิงสุนิสา  ฉายาพัฒน์
 
1. นางสาวกิตติพร  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวสังวาลย์  เหตุเกษ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผำ 1. เด็กหญิงภัสสร  ไทยสา
2. เด็กหญิงสาวินี  หมื่นสา
 
1. นายสฎาณุ  บุญแสนยศ
2. นางกนกวรรณ  เหง้าวิชัย
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กหญิงรุ้งพรทิพย์  ญาติสังกัด
2. เด็กหญิงวรรณิกา   สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวนิภาพร  ดีตะนะ
2. นางสาวระวิวรรณ  เนธิบุตร
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  บุญสาย
 
1. นางรพิรัตน์  บุพผา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กหญิงฑิฑัมพร  สอนจันทร์
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  ฮาดนิล
3. เด็กหญิงอมีนา  หลักม่วง
 
1. นายสมจิตร์  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวกิตติพร  ศรีบุรินทร์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 1. เด็กชายกฤษกร  คูวาจารย์
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  สารมโน
3. เด็กหญิงอนุชจิรา  ศรีวิชา
 
1. นายสมจิตร์  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวสังวาลย์  เหตุเกษ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำภู 1. เด็กชายธนกร  อธิสุมงคล
2. เด็กชายอนุวัทธ  ทองเปี้ย
3. เด็กหญิงอารยา   สาลาสุตา
 
1. นางยุภาภรณ์  ชินเชษฐ์
2. นางสาวจิราพรรณ  บุญหนัก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   สาลาสุตา
 
1. นางอัญญาณี  สุขผุย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 1. เด็กชายคีตศินป์  เกิดไชยะ
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงกรวี  สิมมาสุด
 
1. นางบุญโชค  คำนามะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กชายศัตราวุธ   ต้นกันยา
 
1. นางขนิษฐา  ยายืน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงสุธินี   เชื้อศรี
 
1. นางบุญโชค  คำนามะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 1. เด็กชายณกร  อุตสาหะ
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เพียขะป้อง
 
1. นางขนิษฐา   ยายืน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกพร   พรหมโสม
 
1. นางอัญญาณี  สุขผุย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กหญิงธนภรณ์   สิทธิมงคล
 
1. นางบุญโชค  คำนามะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. นางสาวนฤตย์วรรณ  จิตใจฉ่ำ
 
1. นางพัชนี  แก้วกัลยา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 1. เด็กชายศรายุทธ   อินทสุวรรณ
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1. เด็กชายคันธรรพ   จิตใจฉ่ำ
 
1. นางบุญโชค  คำนามะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 1. เด็กหญิงธิดาพร  สงคราม
 
1. นางสาวสุวรรณณี  ธนะสูตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 1. เด็กหญิงกชกร  ลีกระจ่าง
2. เด็กชายกฤษฎา  โชคบัณฑิต
3. เด็กชายณกร  อุตสาหะ
4. เด็กชายธีรพงษ์  นามกันยา
5. เด็กชายธเนศพล  วารปรีดี
6. เด็กหญิงนภาลัย  ศิริพรชัย
7. เด็กหญิงนันทการ  สุขเกษม
8. เด็กหญิงนันทิดา  รักษาพันธ์
9. เด็กชายนิติ  เทพนาทิม
10. เด็กหญิงนิภาพร  สุระท้าว
11. เด็กหญิงปนัดดา  สงค์แก้ว
12. เด็กชายวิโรจน์  นามวงษา
13. เด็กหญิงอนันตญา  จำปาสุริ
14. เด็กชายอนุชิต  เดชธงชัย
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  วันสวัสดิ์
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
2. นายไกรสิทธิ์  ภูธรศรี
3. นายนราธิป  บุญมา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  กาวน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  กุลสุทธิ์
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีหาบุตร
4. เด็กหญิงณัฐพร  คำไสว
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุขเลิศ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทธคำ
7. เด็กชายนัฐนนท์  บุษบา
8. เด็กชายนิพิฐพนธ์  วังคีรี
9. เด็กหญิงปริชญา  ทัศนา
10. เด็กหญิงพิมมาดา  สอนจันทร์
11. เด็กชายภูริพัฒน์  พระเจริญ
12. เด็กชายวรายุทธ  บุษบา
13. เด็กหญิงศิรประภา  ภูจำปา
14. เด็กหญิงสิริรัตน์  สิงห์คำกุล
15. เด็กหญิงสโรชา  เหล็กกับทอง
16. เด็กหญิงอนัญญา  สุทธิวงศ์
17. เด็กชายอรรถพล  กาวน
18. เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันทาศรี
19. เด็กหญิงเขมจิรา  ยศสุธรรม
20. เด็กหญิงเจนจิรา  นาหิรัญ
 
1. นางวนิดา  ไมตรีสวัสดิ์
2. นางสาวกานต์ธีรา  บุญงำ
3. นายจีระพันธ์  กาฬปักษี โชติวัฒนานุสรณ์
4. นางนิลภัทร  กุมภาพันธ์
5. นางสาวรำไพ  แก้วบุตดี
6. นางสาวแพรวพรรณ  แจ่มจันทร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กชายจตุรวิทย์  บุญค้ำ
2. เด็กชายประกาศิต  ดาเคน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำชนะ
4. เด็กชายอนุวัติ  ศรีบุรินทร์
5. เด็กชายอัฐพล  จำปาบุญ
6. เด็กหญิงอุทุมพร  ปาริปุณนัง
 
1. นายสุเมธ  พรหมศิริ
2. นางสาวทิพย์วรรณ   สอนสมนึก
3. นางสาววรกาญจน์   ธัญญารักษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  ปัญญาโน
 
1. นางกานต์สิรี  วอแพง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายพิชญุุตย์  เรไร
 
1. นางมาณุ   เทพกรม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีจำปา
 
1. นางกรรณิกา  มุ่งต่อม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงทินมณี  แสงชัยวัน
 
1. นายชัชพงศ์  สายนวล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กชายนันทกร  ใจใหญ่
 
1. นางกานต์สิรี  วอแพง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. นายธนันชัย  ภูริศรี
 
1. นางศิริเพ็ญ  กลั่นสมจิตต์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสา 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  โสภารักษ์
 
1. นายศุภชัย  ดอนวิจิตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงสุภัคสินี  กันทะจักร
 
1. นางวนิดา   สำแดงเดช
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   แก้วทีตา
 
1. นางจิราพร   หะพระวงศ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. นายจักรพงศ์  รักษาภักดี
 
1. นางกมลลักษณ์  บุญโสม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สืบสาย
 
1. นางสาวดาวนิน  ไทยศิลา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีจันทะ
 
1. สิบเอกอัครเดช  เทพโสภา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  ปัญญาโน
 
1. นางกานต์สิรี  วอแพง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสว่างวังเย็น 1. นายจีรภัทร  นามมูล
 
1. นางณิชาภัทร  ศรีทนนาง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีหาบุตร
 
1. นางสาวนิลภัทร  กุมภาพันธ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. นางสาวนิตยา  ซ้ายจันทร์
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงขนิษฐา  คำวีระ
3. เด็กหญิงจิตรทิวา  เกษศรี
4. เด็กหญิงญาตาวี  มายุน
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สมพร
6. เด็กชายธนกฤต  พันธ์เขียน
7. เด็กชายพีรพล  คำสุภาพ
8. เด็กหญิงศุทธหทัย  งามนาเสียว
9. เด็กหญิงสุขาดา  อนันทะศรี
10. เด็กชายอดิศร  คำไข
 
1. นางบุญน้อม  สมพร
2. นางสาวปรียานุช  ขันโท
3. นางสาวศรุดา   ละอองศรี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) 1. นางสาวชบาไพร  เนธิบุตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  วัฒนะ
3. นางสาวชลธิดา  บูรพารัตน์
4. เด็กชายณัฐพล  ปฐมทรัพย์
5. เด็กชายณัฐพล  ธุระงาน
6. เด็กชายธนภัทร  บุดดีชัย
7. เด็กหญิงนลินรัตน์  โฉมนคร
8. เด็กชายพงศกร  ไชยบุตร
 
1. นางพีระยา  ระนาดพงศ์
2. นางพรภัทรา  บัวระภา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   ศรรัมย์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    วังคีรี
3. เด็กหญิงรัชชุดา   ห้าวหาญ
4. เด็กหญิงศรินธร   วาทะศิริ
5. เด็กหญิงสุธีรา   อิสาร
6. เด็กหญิงเกศกนก   บุญปัน
 
1. นางพัฒสดา  ล้วนกล้า
2. นายปรัชญา  พิลาคุณ
3. นางยุพา  อ่อนเวียง
4. นายพีระศักดิ์   โสประดิษฐ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงชนันธร   ลีกระจ่าง
3. เด็กหญิงญาวรรธนานนท์   เสริฐศรี
4. เด็กหญิงติณณา   เปาวะนา
5. เด็กหญิงนภสร   ศรีกระบุตร
6. เด็กหญิงปารวี   อัศวโพธิเดช
7. เด็กหญิงรวิสรา   โตพันธ์
8. เด็กหญิงศศิวรรณ   จันทะโคตร
 
1. นายตรีศักดิ์  แสนดา
2. นางจันทนา  สนธิมุล
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ศรีชมพู
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุพรมอินทร์
3. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วโวหาร
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  มาลา
5. เด็กหญิงพรพิมล  อินทสิทธ์
6. เด็กหญิงศศิวิมล  สิทธิโกมล
7. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์สามารถ
8. เด็กหญิงไพลิน  จันทวงค์
 
1. นายนพดล  ศรีสว่าง
2. นางสาวภาวิณี  พลเวียงคำ
3. นายชยรพ  ไพรเขต
4. นายวิทวัฒน์  หงษ์เหลี่ยม
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กชายชนาเมธ  แก้วทา
2. เด็กชายธนัชชา  นามโครต
3. เด็กชายนัยฤทธิ์  บุตรพรม
4. เด็กชายเขมมิกา  คาระมาตร์
5. เด็กชายเทพพร  ภานิล
 
1. นางอรนารถ  สุจิมงคล
2. นางสาวบุญญาพร  พรานไพร
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ทรัพย์โสภณกิต
2. เด็กหญิงวรินทร์ธนาตย์  สุริวงษ์
 
1. นางฐิตาภา  จันมา
2. นางสาวฉลวย  สุวรรณพรรค
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  เร่งสมบูรณ์
 
1. นางสาวบุษรา  พักกระโทก
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายภาคิน  เนเวล พิคฟอรด
 
1. นางศิวาลัย  แก้วเขียว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กชายเชษฐา  พิกุลทอง
 
1. นางเยาวภา  พิลาคุณ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงทิตยาภา  สาวะรก
 
1. นายธวัชชัย  นามวงศ์ษา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กหญิงสุริญาพร   บึ้งซ้าย
 
1. นางนาฏศิลป์   ชัยเจริญพัฒนา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายพุทธมนต์  พันธ์หิรัญ
 
1. นางอิ่มใจ  ศรีวรกุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดินดำ 1. เด็กชายวีระพล  ศรีบุญมี
 
1. นางบุญญาพร  บุตรโยจันโท
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กชายจักรินทร์  วิมลมุกข์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ง้าวนาเสียว
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อุธิโท
4. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยวรรณ
5. เด็กหญิงพรพรรณ  สระรัมย์
 
1. นางนาฏศิลป์  ชัยเจริญพัฒนา
2. นางกัญญาณัฐ  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงวรรณพร   เชื่อมทอง
2. เด็กหญิงสุกฤตา   เลขวิสุทธิ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์   จันทะพล
2. นางสาวพรภิรมย์  แคนติ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายณัฐวัตร  แก้วประกาย
2. เด็กชายภูวดล  พ่อบุตรดี
 
1. นางสาวบุษรา  พักกระโทก
2. นางอิ่มใจ  ศรีวรกุล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กาวน
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุลทากุล
 
1. นายธิติพงษ์   ปัญญาใส
2. นายอาชวิณ  จำปาวัฒร์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซ่าว 1. เด็กชายตติยะ  ชาวระวะ
2. เด็กชายปิยภัทร  อองภา
3. เด็กชายพลกฤต  บุบผาดา
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  นันทะลักณ์
5. เด็กชายยุทธนา  กุลวงศ์
6. เด็กหญิงวรรณิษา  อองภา
 
1. นางถวิลย์  ตันทอง
2. นางกัลยารัตน์   จันอ้วน
3. นางสมจิต  ตันทอง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 1. เด็กชายจักริน  พูนนอก
2. เด็กชายธนากร  สิงทอง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  แบบดี
4. เด็กชายวิมาน  ศรีษะเดช
5. เด็กชายวุฒิชัย  สร้อยสูงเนิน
6. เด็กชายศุภกร  มาเกิด
 
1. นางศิริเพ็ญ  กลั่นสมจิตต์
2. นางนิววรรณ  ทิมเขียว
3. นางสาวสุภัคษร  สุวรรณธาดา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูบ 1. เด็กชายคำภีร์  เเดงพวง
2. เด็กชายตันติกร  คำสิงห์
3. เด็กชายพันธวัช  เพียคำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เเสงอ่อน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  มหาชัย
6. เด็กชายอนุวัฒน์  บุญยานาม
7. เด็กชายอภิลักษณ์  สุจิมงคล
8. เด็กชายเกียรติศิกดิ์  ชีกว้าง
 
1. นายพิรพัฒน์  ธนะสูตร
2. นายวิโรจน์  โคตรชนะ
3. นายธวัชชัย  จันดาหาร
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กหญิงกมลชนก  พะลาหลง
2. เด็กหญิงกันตพร  ชุมพล
3. เด็กหญิงชลดา  คำลา
4. เด็กหญิงชลธิชา   สร้อยพรม
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ต้นโพธิ์
6. เด็กหญิงธัญชนก  ใจบุญ
7. เด็กหญิงธันยพร  โยนนอก
8. เด็กหญิงนิภาพร  จำปานิน
9. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ธรรมวงค์
10. เด็กหญิงเนติธิดา  ศรีวิพัฒน์
 
1. นางวรุณี  วอแพง
2. นางประยูรศรี  บำรุงภักดี
3. นางโกศล   กุลกั้ง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมทา
2. เด็กหญิงจิราพร  ทับเพชร
3. เด็กหญิงจีราภา  มุ่งกั้นกลาง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุลไพรบุตร
5. นายนัยฤทธิ์  บุตรพรม
6. เด็กหญิงพชรกมล  ศรีบุรินทร์
7. นางสาวยุวธิดา  แก้วเสริม
8. เด็กหญิงศศิธร  สีทาสังข์
9. นางสาวอานันท์นภา  ก้านพลู
10. นายเทพพร  ภานิล
 
1. นางนิศากร  ไชยคุณ
2. นายอุทัย  เทพนาที
3. นายกองสิน  คำพรมมี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงนัทธมน   สันติวรากร
2. เด็กหญิงปภาดา   หงษ์คะ
3. เด็กหญิงศศิรัศมี   ธรรมเป็นจิตต์
 
1. นางสาวเจนจิรา  แสนดี
2. นางหทัยชนก  กัลป์ชัย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. นางสาวจิรภา  สาตร์สมบุญ
2. เด็กหญิงณัตญา   นวนโสภา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ด้วงวิเศษ
 
1. นางศรีอัมไพร  ทองยา
2. นายกรกช  ศิริบุตวงศ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ขันทะมี
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  วันทองสุข
3. เด็กหญิงธนพัชร  เสมอเชื้อ
 
1. นางสุภาพ  มาดี
2. นางวรรณภา  ม่วงเพชร
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กหญิงนีรยา   อุทาพร
2. เด็กหญิงปารวี   รามศิริ
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ขวัญครอง
 
1. นางเวณิกา  โฮงยากุล
2. นางกอบทอง  มั่นพรหม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายชนันธร   แก้วสมบัติ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เขียนสีอ่อน
 
1. นางสาวดุษฤดี  อุปฮาต
2. นางลัดดา  ศรไชย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 1. เด็กหญิงปวีณา  คำมานิตย์
2. เด็กชายวรากร  ก้อมมณี
 
1. นางสาวเบญจมาส  ต่อมจันทร์
2. นางสาวสุธัญญา  หันตุลา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นายยศวริส   พิตีด
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไชยสาร
 
1. นายพงษ์สุรการ   แสงพราว
2. นายรุ่งเรือง  ไชยจันหอม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กชายจิรโชติ   จันตะนี
2. เด็กชายฐปน   คำอ่อน
 
1. นางลัดดา  ศรไชย
2. นางสาวอนงค์  ธรรมานุวงศ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กชายสิทธิชัย  มั่งอะนะ
2. เด็กชายสืบสกุล  สุขสำอางค์
 
1. นายปิยะมิตร  รามศิริ
2. นายก้องหล้า  เศษจำปา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย
2. เด็กหญิงไรวินท์    สิทธิมงคล
 
1. นางสาวอนงค์  ธรรมานุวงศ์
2. นางลัดดา  ศรไชย
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มณีศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  สายคำยศ
 
1. นางสาวเบญจมาส  ต่อมจันทร์
2. นางเสาวนีย์  ซิวสารี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กหญิงวริศรา  ชัยพร
2. เด็กหญิงอภิชญา  ดีเหมาะ
 
1. นายศิริ  คณะศิริวงค์
2. นายนิรุทธิ์  เสวะนา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. นายภานุพงศ์  ทองบาง
2. นายอดิศร  มูลธรรมมา
 
1. นางรัตนา  พักกระโทก
2. นางสาวจันทรา  บุตรเพ็ญ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กหญิงอภัสสร  พรมเงิน
2. เด็กหญิงเกียรติยาภร  ก้อมมณี
 
1. นางสาววรนุช  โพธิ์ทอง
2. นางทัศนวรรณ์  โยเฮือง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) 1. เด็กชายกฤษฎาเนตรเพชร  เนตนิตย์
2. เด็กชายธนากร  แสงเทียน
 
1. นางกวิสรา  บุญอินทร์
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. นางสาวอรพิน  กลิ่นหอม
2. นางสาวอินทิรา  พงษ์ศิริ
3. นางสาวเกษสุดา  พาหวัน
 
1. นายสำเนียง  ทุยาติโก
2. นางสาวยลดา  มาดา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นามพุทธา
2. เด็กชายนพกร  พินิจกุล
3. เด็กชายอนันตชิน  โสมพันธุ์
 
1. นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์
2. นายกีรติกร  สุภาพรหม
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายคุณานนต์  โสคำ
2. เด็กชายณัฏฐภัทร  ยึนประโคน
3. เด็กชายประณัฐพงษ์  จิตรประเสริฐ
 
1. นายพิทักษ์  แสงสีดา
2. นางสาวศิวพร  พันธ์มุก
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 1. นางสาวณัฐธิชา   พาแสงเทพ
2. นายภาสกร  โคตจินดา
3. นายสุภกิณห์  ศรีทวี
 
1. นางดุษฎี  ศรีจำปา
2. ว่าที่ร้อยเอกอภิชิต  บุญผ่องศรี
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงาว 1. เด็กชายธนากร  สร้อยโสม
2. เด็กชายปฏิพล  โคตรบ้ง
3. เด็กชายปริญญา  สุทธิแพทย์
 
1. นางสาวอนัญญา  อุปรีที
2. นายอลงกรณ์  ศรีพงศ์พยอม
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงาว 1. เด็กชายจีระนัส  โยธาคุณ
2. เด็กชายประสิทธิ์   ศรีบุญไทย
3. เด็กชายพาทิศ  วันลา
 
1. นายอลงกรณ์  ศรีพงศ์พยอม
2. นางสาวอนัญญา  อุปรีที
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มูลอ่อน
2. เด็กชายธีรยุทธ  บุดดา
3. เด็กชายมงคล  มีที
 
1. นายธนชัย  นนทะดี
2. นายณภัทร  แก้วแจ่ม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. นายมินทร์ธาดา  ภูแซมศรี
2. เด็กชายศิริวัฒน์  พิมพ์ดีด
3. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วพิลารมย์
 
1. นายเอกฉันท์   วันนา
2. นายวัชระพงษ์  วันนา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสา 1. เด็กหญิงกุลปรีญา  สารพันธ์
2. เด็กหญิงวิลาพร  วิทาทาน
3. เด็กหญิงเชิญขวัญ  อาธรรมระชะ
 
1. นางสาวกัลนิภา  เลิศคอนสาร
2. นางชวนพิศ  ขันตีชู
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กหญิงภัสรีญา  จุลบุตร
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  กงสิมมา
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีวิวัฒน์
 
1. นายอธิพงษ์  สีหาสูต
2. นางสาวนิศากร  หาระคุณ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ก๋าคำ
2. เด็กหญิงทิพยสุดา  ยาที
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำภา
4. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สุรันนา
5. เด็กหญิงศนิษา  ศิริบูรณ์
6. เด็กหญิงอรุณ  สีตื้อ
 
1. นายสุรพงษ์  แก้วพิลารมย์
2. นายอำนวย  หงษา
3. นางเอื้องฟ้า  ดวงปา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กหญิงชิดชนก  สุมาระสิงห์
2. เด็กหญิงปนิดา  เหลาทอง
3. เด็กหญิงพรดวงใจ  แสนเพ็ง
4. เด็กหญิงพัชราพร  ศรอินทร์
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสงรัตน์
6. นางสาวอรพิณ  ไพสน
 
1. นายราชวัตร  สายา
2. นางรัตนาภรณ์  สมัตถะ
3. นางสาวนาฎยา  ยนยุบล
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซ่าว 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ภูศรี
2. เด็กชายสุทธิพงศ์   ทุมก่ำ
3. เด็กหญิงเสาวภา  ตันทอง
 
1. นางอุไร   มีแพง
2. นางศรีสมพร   ทุยาติโก
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกทอง 1. เด็กหญิงดลนภา  กิ่วไทยสงค์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยสิงห์
3. เด็กหญิงลาลิตา  โสภารักษ์
 
1. นางพรนิภา   จำปานิล
2. สิบเอกสำราญ  นาถธีระพงษ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กหญิงชลดา  จันทาศรี
2. เด็กหญิงรัชดาภร  ต้นพนม
3. เด็กหญิงแพรวา  ก้อมมณี
 
1. นายทนงศักดิ์  วงศ์ชมภู
2. นายสุริยน  คำเขียว
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. นางสาวรวินันท์  อาษารินทร์
2. นางสาวอัปษรศรี  แก้วสา
3. นางสาวอินทิรา  พงษ์ศิริ
 
1. นายวงศกร  สาลาสุตา
2. นางพานิชย์  วงค์ธานี
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์คำกุล
2. เด็กหญิงปาริฉัตต์  ตางาม
3. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สามหาดไทย
 
1. นางลำพูน  สุวรรณศรี
2. นางสาวศิวพร  คุณาธิป
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กหญิงจุฑามาส   สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงพรเทวี   เสนาทิพย์
3. เด็กหญิงอาภัสรา   ธรรมวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนวงษืคีรี
2. นางเวณิกา  โฮงยากุล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยเกิด
2. เด็กหญิงปุณณภา  บุดตา
3. เด็กหญิงสิริวิมล  เหล่าพงษ์
 
1. นางสาวนฤมล  พิมพ์หล่อน
2. นางสาวนาฎยา  ยนยุบล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. นางสาววรรณวิสา  แก้วสีฟอง
2. นางสาวอภัยพร  ก้อมมณี
3. นางสาวอรวี  ศรีทน
 
1. นางรัตนาภรณ์  สมัตถะ
2. นายราชวัตร  สายา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงรัชนิดา  สาสมัคร
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ตาโท้
3. เด็กหญิงสุวิมล  นามวงศ์ษา
 
1. นางลำพูน  สุวรรณศรี
2. นางสาวศิวพร  คุณาธิป
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 1. เด็กหญิงนฤมล  นนศรีภักดี
2. เด็กหญิงภัทรียา  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงอาริญา  โสภาพัก
 
1. นางชนัญญา  แก้วแจ่ม
2. นางสาวสุพรรณี  อดทน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเลย 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   อะโน
2. เด็กหญิงธนิดา   วงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงปรียาพร  กุสุมภ์
 
1. นางระเบียบ  นิลสาย
2. นางสุกัญญา  ทองวัฒน์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กหญิงพีรกาญจน์  จันทะวัน
2. เด็กหญิงวนิดา  สิทธิธรรม
3. เด็กหญิงสาสีติ  ทันชม
 
1. นางกมลทิพย์  วงค์ป้อง
2. นางมลธิยา  วิลัยรัตน์
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายกวินวิชญ์  ชนิดโชติ
2. เด็กชายนพรัตน์  วัฒนราช
3. เด็กชายเศรษฐวิช  แสงแก้ว
 
1. นางสายฝน  พิมพะบุตร
2. นางศิราวัลย์  ชานุชิต
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กหญิงชมัยพร  มาบเมือง
2. เด็กหญิงชลธิชา  โสดา
3. เด็กหญิงนารีกานต์  พวงไพวัน
 
1. นางนิตยา  แก้วยาศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ฮาดนิล
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กหญิงวรกมล  สังข์บางงา
 
1. นางเกษม   ยศปัญญา
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กหญิงวนิดา  จันทนา
 
1. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กชายบารมี  มียา
 
1. นางเกษม   ยศปัญญา
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้างปลา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวภูเขียว
 
1. นางมลธิยา  วิลัยรัตน์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 1. เด็กชายธีรภัทร  เกตะวันดี
 
1. นางอรอุมา  แสงคำ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ลีคะ
 
1. นางดวงใจ  วิชาเครื่อง
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 1. เด็กชายนิชนันท์  ปี่แก้ว
 
1. นางสาวพิชาภรณ์  โพธิสม
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 1. เด็กชายรณชัย  สุทธิ
 
1. นางทิพวรรณ  ระติเดช
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายอนวัฒน์  วงษ์ไทย
 
1. นางศรินญา  ศรีภูวงศ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น 1. เด็กชายธนพัฒน์  บรรจุแก้ว
2. เด็กชายพิษณุ  มลกลาง
3. เด็กชายวัฒนา  จุลทรรศน์
 
1. นายกวิณกฤษณ์  ขุนวัน
2. นายช้อนทอง  ศรมงคล
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกดู่ 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงบุษบา   ไชยแสง
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีชมภู
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ปัตฐภี
2. นายกรกช  ศิริบุตวงศ์
 
193 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เทพออม
2. เด็กหญิงสาธิดา  กุลประชา
 
1. นางโนรี  กมลรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกาล  ยศปัญญา
 
194 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารักษ์  สุเสนา
2. เด็กชายธีรวิทย์  สิงหา
 
1. นางถาวร  สิงห์สุวรรณ
2. นายเสด็จ  ศรีบุรินทร์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบโกบ 1. เด็กชายฤทธิพล  จันภักดี
 
1. นางสุมาลี  พลมุข
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยแสง
 
1. นางวัชราภรณ์  ชามารถ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 1. เด็กชายรัตนชัย  กันทะลา
 
1. นางสาวดวงเเก้ว  มนตรี
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กชายอดิเทพ  แผ่นสุวรรณ์
 
1. นางสาวจิตตานันทิ์  บัวซาว
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ไชโสดา
 
1. นางสาวนพวรรณ  อนุโยธา
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กชายอภืสิทธิ์  ลาแท่น
 
1. นายพงษ์สุรการ   แสงพราว
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฮม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญธรรม
 
1. นางสาววทินา  แก้วชนะขัย
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกทอง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วิจิตรปัญญา
 
1. นางผ่องพรรณ  ระยัน
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อ 1. เด็กหญิงกชกร  อุดน้อย
 
1. นางบุปผา  โคตรวงษา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  จันทะอุบล
 
1. นางพิสดา  อินทจันทร์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 1. เด็กชายธนากร  ปัตตะโพธิ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  อุทาสวัสดิ์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ทาม 1. เด็กหญิงอภิญญา  โสธรรมมงคล
 
1. นางสาวจูมบาล  ดีบุรี
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผดาศรี
 
1. นางสาวยลดา  มาดา
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายกอบลาภ  มีบุญ
 
1. นางศรินญา  ศรีภูวงศ์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจมา
2. เด็กหญิงปฏิญญา  เส็งแสง
3. เด็กหญิงวิชุดา  สุพรมอินทร์
4. เด็กหญิงวิยะดา  โสภาพร
5. เด็กหญิงเขมิการ์  วังเหมือย
 
1. นางสาวพรประภา  ขรรค์แก้ว
2. นางสาวยลดา  มาดา
3. นางสาวนิติญา  ทิจันทุง
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายศิริฉัตร  เกษมสุข
2. เด็กหญิงอริสา  ผิวพันธ์มิตร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญศิริ
 
1. นางปราณี  ประสมทรัพย์
2. นางสาวนิดธิดา  วิจิตรจันทร์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กหญิงจุราวรรณ  คำภูษา
2. เด็กชายทัศกร  ดีแก้ว
3. เด็กหญิงวาริสา  ใจนวน
 
1. นายนิรุต  กองขา
2. นางสาวศิวพร  คุณาธิป
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายรพีภัตน์  พูนประโคน
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ปานทอง
3. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  งอกสิน
 
1. นางวาสนา  วงษ์วชิรโชติ
2. นางจีระพรรณ   ศรีชะวรรณา
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายธนกฤต  อินทรสูตร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  มูลถวิลย์
3. เด็กชายมานัด  อินตา
 
1. นายประจักร์  มูลถวิลย
2. นายธีรวัฒน์  เสมาเพชร
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ผิวพันคำ
2. เด็กชายณัฐพล  แดงทอง
3. เด็กชายธนากิจ  นนทะภักดิ์
 
1. นายพิทักษ์  แสงสีดา
2. นายกตัญญู   เวชสวัสดิ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายชุติพนธ์  หงษ์บินมา
2. เด็กชายธนากร  วันทะนะ
3. เด็กชายเนติพงษ์  ภูธร
 
1. นายประจักร์  มูลถวิลย
2. นายเอกฉันท์  วันนา
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายณัฐพล  ตะเมือง
2. เด็กชายวีร์วัชระ  สุพรรณ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  เบญจาวาณิช
 
1. นายพิทักษ์  แสงสีดา
2. นายกตัญญู   เวชสวัสดิ์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" 1. เด็กชายธีรภัทร  นนทะนำ
2. เด็กชายภาคิน  วรนาม
3. เด็กหญิงศิจนันท์  มะละคำ
 
1. นางอารุณ  มังบู่แว่น
2. นายสุวรรณ   มังบู่แว่น
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1. เด็กชายวรันธร  คำพิมาน
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  รามศิริ
 
1. นางสาวบุษบากร  ศรีทนนาง
2. นางสาวณัฐวิภา  สาลาสุตา
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายณัฐธชัย  กันณะรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันสา
 
1. นางวิชชุลดา  ปาระแก้ว
2. นางศุภาพิชญ์   พันน้อย
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ 1. เด็กชายนิภัทร์  มุลทากุล
2. เด็กชายปัญญาวัฒน์   กรานพรมมา
 
1. นางทิพวรรณ  ระติเดช
2. นายธวัชชัย  ชันทะ
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายรัฐกิจ  ลุนะหา
2. เด็กชายศรีวิชัย   แพงฮ้อย
 
1. นางเพลินพิศ  วินานนท์
2. นางวิชชุลดา  ปาระแก้ว
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. เด็กชายจิรภัทร  พิลาคุณ
2. เด็กชายนนธวัช  พิมที
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พิลาคุณ
 
1. นางแสงเดือน  หมั่นพลศรี
2. นางฉัตรแก้ว  ไสยะกิจ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เมืองวงษ์
2. เด็กชายสรพัศ   สุทธิสอน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   แพงศรี
 
1. นางสุภาภรณ์  สารวงษ์
2. นางสมพร  รามศิริ
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กชายธนกร  บุญปัน
 
1. นายสุวิทย์  วงศ์ป้อง
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. นายณัฐดนัย  พาลีวัน
 
1. นายสนิท  โสมาศรี
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงพรพินิต  แซ่อุ่น
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 1. เด็กชายชญานนท์  คำพรมมี
 
1. นายนพดล  ศรีขัดเค้า
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ผิวศิริ
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงกนกพร  สาลาสุตา
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 1. เด็กชายคมกริช  ตาวงศ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงชลิตา  ทองดี
4. เด็กหญิงชุติมา  เสวตวงษ์
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทวีกุล
6. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทวีกุล
7. เด็กหญิงดารารัตน์  รักษ์มณี
8. เด็กชายทักษพร  เทียมทัน
9. เด็กชายธนพล  กุศลเลิศ
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดียา
11. เด็กชายนันทกร  วิไลยรัตน์
12. เด็กชายนันทศร  วิไลยรัตน์
13. เด็กหญิงปนัสยา  อรัญมาลา
14. เด็กหญิงพรทิพย์  พวงสายทอง
15. เด็กหญิงพัฒนา  แซ่สง
16. เด็กชายพิรพล  กุศลเลิศ
17. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีดุลย์
18. เด็กหญิงมลิวัลย์  เจริญสุข
19. เด็กชายฤทธิเดช  ยอดโสภา
20. เด็กหญิงวรนุช  แซ่ว่าง
21. เด็กหญิงวิจิตรา  ขวัญมิ่ง
22. เด็กชายวีรชัย  ศรีแก้ว
23. เด็กชายวีรวัฒน์  ราคาแพง
24. เด็กชายอนันต์  วิไลยปาน
25. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีดุลย์
26. เด็กชายอภิชัย  จูมแพง
27. เด็กหญิงอภิสรา  สิทธิกุล
28. เด็กชายอศิวะ  บรรดาศักดิ์
29. เด็กหญิงอัญชลี  ทองใบ
30. เด็กหญิงโสภาภรณ์  ศรีคำ
 
1. นางกาญจนา  มีศรีแก้ว
2. นางสาววรรณภา  สุราย
3. นางวิจิตรา  นันทะคำ
4. นายธวัชชัย  สุทธิดี
5. นายภานุเดช  พรมบุญศรี
6. นางสาวมัชฌิมา  เพียรชนะ
7. นายธวัชชัย  คำบุญเรือง
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) 1. เด็กหญิงชบาไพร  เนติบัตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  วัฒนะ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ปริสัตตะ
4. เด็กหญิงชลธิดา  บูรพารัตน์
5. เด็กหญิงชุติภา  ผิวเหลือง
6. เด็กหญิงญาณัชชา  ติวาทัง
7. เด็กชายณัฐพล  ปฐมทรัพย์
8. เด็กชายณัฐพล  ธุระงาน
9. เด็กชายทินภัทร  พิลาธรรม
10. เด็กชายธนภัทร  บุตรดีชัย
11. เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดิ์ภักดี
12. เด็กชายธีรวัสส์  เกตุกรม
13. เด็กชายธีระวัฒน์  ชัยภัทรเศรษฐ์
14. เด็กชายธีระวุฒิ  ชัยภัทรเศรษฐ์
15. เด็กหญิงนลินรัตน์  โฉมนคร
16. เด็กชายพงศกร  ไชยบุตร
17. เด็กหญิงพิชานันท์  พันธะสุมา
18. เด็กชายพีระพัฒน์  เกาะลุน
19. เด็กชายมนัตชัย  นามไพร
20. เด็กหญิงมุฑิตา  ไชยยงค์
21. เด็กชายรชต  คำมันตรี
22. เด็กชายรชานนท์  ณ หนองคาย
23. เด็กหญิงศรีสุดา  พิมคีรี
24. เด็กหญิงศิรินทร  ศรีทอง
25. เด็กหญิงสันหทัย  ภากระจ่าง
26. เด็กชายอธิยุต  คุณรังสี
27. เด็กชายอนุชา  ปิสดา
28. เด็กชายอิทธิกร  วอแพง
29. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ์  จันทร์อ่อน
30. เด็กหญิงเพิ่มพร  กันแพงสิริ
 
1. นางพีรยา  ระนาดพงศ์
2. นางสาวสุปรียา  พุทซาคำ
3. นายสุดเสน่หา  บุญพา
4. นางพรภัทรา  บัวระภา