สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 19 9 12 40
2 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 17 5 6 28
3 อนุบาลกาฬสินธุ์ 11 11 4 26
4 กุดครองวิทยาคาร 11 5 3 19
5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 9 9 5 23
6 บ้านนาวิทยาคม 9 4 1 14
7 ชุมชนนาจารย์วิทยา 7 9 1 17
8 บ้านหนองกุงใหญ่ 7 4 2 13
9 อนุบาลทุ่งมน 7 2 3 12
10 สะอาดประชาสรรพ์ 7 0 1 8
11 นามลวิทยาคาร 6 6 5 17
12 โนนเมืองวิทยาคาร 6 2 1 9
13 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 5 5 3 13
14 บ้านต้อนวิทยาคาร 5 2 3 10
15 หนองพอกวิทยายน 5 0 2 7
16 คำคาราษฎร์บำรุง 4 7 0 11
17 ด่านใต้วิทยา 4 5 3 12
18 บ้านห้วยยาง 4 3 2 9
19 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 4 2 2 8
20 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 4 0 0 4
21 สามชัยอุดมวิทย์ 3 8 6 17
22 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 3 6 4 13
23 ถ้ำปลาวิทยายน 3 4 0 7
24 หนองกุงวิทยาคม 3 3 3 9
25 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 3 3 2 8
26 ดงน้อยวิทยา 3 3 2 8
27 คำปลาฝาโนนชัย 3 1 2 6
28 ชุมชนแก้งคำวิทยา 3 1 0 4
29 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 3 1 0 4
30 บ้านหนองกุงน้อย 3 0 4 7
31 บึงวิชัยสงเคราะห์ 3 0 3 6
32 อนุบาลจันทรัตน์ 2 4 3 9
33 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 2 3 1 6
34 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 2 2 1 5
35 บุญมีวิทยา 2 2 0 4
36 ท่านาจานวิทยา 2 1 4 7
37 บ้านลาดวิทยาเสริม 2 1 1 4
38 นาโกวิทยา 2 0 1 3
39 หนองแวงเหนือ 2 0 1 3
40 บ้านท่างาม 2 0 0 2
41 บ้านม่วงวิทยาคม 1 4 1 6
42 สิงห์สะอาด 1 2 2 5
43 คอนเรียบอนุกูล 1 2 1 4
44 ท่าแสงวิทยายน 1 2 0 3
45 บึงไฮโนนสวางวิทยา 1 1 1 3
46 เหล่าหลวงวิทยาคาร 1 1 0 2
47 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1 1 0 2
48 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1 0 3 4
49 โป่งเชือกศึกษาสถาน 1 0 3 4
50 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1 0 2 3
51 หัวขวาวิทยา 1 0 1 2
52 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1 0 1 2
53 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1 0 1 2
54 บ้านกุดแห่ 1 0 1 2
55 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 1 2
56 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1 0 1 2
57 บ้านเหล่าค้อ 1 0 1 2
58 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1 0 1 2
59 บ้านหนาดสงเคราะห์ 1 0 1 2
60 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1 0 1 2
61 โพนสวางพิทยาคม 1 0 0 1
62 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 1
63 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1 0 0 1
64 สายป่าแดง 1 0 0 1
65 สองห้องราษฎร์บูรณะ 1 0 0 1
66 สะอาดไชยศรี 1 0 0 1
67 นาคูณวิทยา 1 0 0 1
68 คำแคนราษฎร์วิทยา 1 0 0 1
69 คำโพนทองราษฎร์นิยม 1 0 0 1
70 ดงสวางวิทยายน 1 0 0 1
71 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1 0 0 1
72 บ้านหนองกุงกลาง 1 0 0 1
73 บ้านโนนโพธิ์ศรี 1 0 0 1
74 ปลาเค้าวิทยาคาร 0 5 4 9
75 ห้วยตูมวิทยาคาร 0 4 1 5
76 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 0 2 2 4
77 บ้านโหมนสงเคราะห์ 0 2 2 4
78 ดงพยุงสงเคราะห์ 0 2 2 4
79 ชุมชนนามะเขือวิทยา 0 2 0 2
80 โคกกลางวิทยา 0 2 0 2
81 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 0 1 2 3
82 โคกเมยประชาพัฒนา 0 1 1 2
83 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 0 1 1 2
84 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 0 1 1 2
85 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 1 1 2
86 เชียงเครือวิทยาคม 0 1 1 2
87 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 0 1 0 1
88 โคกล่ามวิทยา 0 1 0 1
89 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 0 1 0 1
90 หนองโพนวิทยายน 0 1 0 1
91 คำไผ่สงเคราะห์ 0 1 0 1
92 โคกล่ามผดุงวิทย์ 0 1 0 1
93 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0 1 0 1
94 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 1 0 1
95 บ้านคำเม็ก 0 1 0 1
96 สะอาดโนนงามวิทยา 0 1 0 1
97 นิคมลำปาววิทยา 0 1 0 1
98 หนองหัวช้าง 0 1 0 1
99 หนองแคนวิทยา 0 1 0 1
100 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 0 1 0 1
101 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 0 1 0 1
102 โคกก่องวิทยา 0 1 0 1
103 สหัสขันธ์วิทยาคม 0 1 0 1
104 หนองแซงวิทยา 0 1 0 1
105 โคกนางามสามัคคี 0 1 0 1
106 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0 0 3 3
107 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 0 0 2 2
108 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 0 0 1 1
109 นาจำปา 0 0 1 1
110 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 1 1
111 บ้านโคกใส 0 0 1 1
112 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 0 0 1 1
113 ดงน้อยสงเคราะห์ 0 0 1 1
114 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0 0 0 0
115 คำโพนคำม่วงวิทยา 0 0 0 0
116 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0
117 หัวคูประชาอุทิศ 0 0 0 0
118 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0
119 กุดลิงวิทยาคม 0 0 0 0
120 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0
121 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0 0
122 บ้านม่วงวิทยายน 0 0 0 0
123 สำเริงวิทยา 0 0 0 0
124 เสมาสามัคคี 0 0 0 0
125 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
126 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
127 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 0 0 0 0
128 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0
129 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
130 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 0 0 0 0
131 หนองแวงประชานุกูล 0 0 0 0
132 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
133 แก่งนาขามสามัคคี 0 0 0 0
134 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 0 0 0
135 หามแหโพนทองวิทยาคม 0 0 0 0
136 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0
137 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 0 0 0
138 บึงสว่างวิทยาคม 0 0 0 0
139 บ้านคำเชียงวัน 0 0 0 0
140 บ้านสว่าง 0 0 0 0
141 หนองทุ่มสงเคราะห์ 0 0 0 0
142 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0
143 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0 0
144 ภูปอวิทยา 0 0 0 0
145 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0
146 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
147 หนองแวงแสน 0 0 0 0
148 ค้อจารย์วิทยา 0 0 0 0
149 ดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0 0
150 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 0 0 0
151 หนองตุวิทยา 0 0 0 0
152 บ้านแกวิทยายน 0 0 0 0
153 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0
154 สตรีชาญยุทธวิทยา 0 0 0 0
รวม 235 190 149 574

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]