สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 53 6 1 1 60
2 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 41 4 0 1 45
3 อนุบาลกาฬสินธุ์ 40 7 7 1 54
4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 29 3 4 0 36
5 สามชัยอุดมวิทย์ 28 4 3 1 35
6 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 23 3 0 0 26
7 ชุมชนนาจารย์วิทยา 21 8 4 2 33
8 บ้านหนองกุงใหญ่ 21 5 0 2 26
9 หนองกุงวิทยาคม 21 2 5 3 28
10 นามลวิทยาคาร 21 2 1 0 24
11 กุดครองวิทยาคาร 21 1 2 1 24
12 ด่านใต้วิทยา 18 7 2 0 27
13 อนุบาลทุ่งมน 17 0 0 0 17
14 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 16 5 3 2 24
15 บ้านต้อนวิทยาคาร 15 8 2 2 25
16 บ้านนาวิทยาคม 15 4 1 0 20
17 คำคาราษฎร์บำรุง 15 2 1 1 18
18 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 14 6 1 0 21
19 สะอาดประชาสรรพ์ 13 1 2 3 16
20 ถ้ำปลาวิทยายน 12 1 3 0 16
21 คำปลาฝาโนนชัย 11 3 1 2 15
22 บ้านห้วยยาง 11 2 0 0 13
23 อนุบาลจันทรัตน์ 11 2 0 0 13
24 ห้วยตูมวิทยาคาร 10 6 3 1 19
25 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 10 5 1 2 16
26 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 10 3 2 1 15
27 ดงน้อยวิทยา 10 2 2 3 14
28 หนองพอกวิทยายน 10 1 2 0 13
29 โนนเมืองวิทยาคาร 10 1 0 0 11
30 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 10 0 0 1 10
31 ปลาเค้าวิทยาคาร 9 4 1 0 14
32 บึงวิชัยสงเคราะห์ 9 4 0 1 13
33 บ้านโหมนสงเคราะห์ 9 1 1 0 11
34 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 9 1 0 0 10
35 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 9 1 0 0 10
36 บุญมีวิทยา 8 2 2 0 12
37 บ้านหนองกุงน้อย 8 2 1 0 11
38 ชุมชนแก้งคำวิทยา 8 2 0 1 10
39 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 8 2 0 0 10
40 บ้านม่วงวิทยาคม 8 1 1 0 10
41 ดงพยุงสงเคราะห์ 7 3 2 2 12
42 ท่าแสงวิทยายน 7 3 0 1 10
43 หัวขวาวิทยา 7 2 0 0 9
44 ท่านาจานวิทยา 7 0 1 0 8
45 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 6 2 1 0 9
46 สิงห์สะอาด 6 1 0 0 7
47 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 6 0 0 1 6
48 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 6 0 0 0 6
49 เหล่าหลวงวิทยาคาร 5 4 3 0 12
50 บ้านลาดวิทยาเสริม 5 1 1 0 7
51 นาโกวิทยา 5 1 0 0 6
52 โพนสวางพิทยาคม 5 1 0 0 6
53 หนองแวงเหนือ 5 0 2 0 7
54 คำโพนคำม่วงวิทยา 5 0 1 0 6
55 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 5 0 0 1 5
56 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 4 4 1 0 9
57 บึงไฮโนนสวางวิทยา 4 3 2 0 9
58 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 4 2 1 1 7
59 ชุมชนนามะเขือวิทยา 4 2 0 0 6
60 โคกเมยประชาพัฒนา 4 1 0 1 5
61 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 4 1 0 0 5
62 หัวคูประชาอุทิศ 4 0 2 0 6
63 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 4 0 0 0 4
64 โคกกลางวิทยา 4 0 0 0 4
65 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 4 0 0 0 4
66 บ้านหนองช้าง 4 0 0 0 4
67 กุดลิงวิทยาคม 3 2 2 0 7
68 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 3 2 1 0 6
69 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 3 2 0 1 5
70 นาจำปา 3 1 2 2 6
71 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 3 1 2 0 6
72 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 3 1 2 0 6
73 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 3 1 1 0 5
74 บ้านกุดแห่ 3 1 1 0 5
75 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 3 1 0 1 4
76 โคกล่ามวิทยา 3 1 0 1 4
77 คอนเรียบอนุกูล 3 1 0 0 4
78 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 3 1 0 0 4
79 หนองโพนวิทยายน 3 1 0 0 4
80 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 3 1 0 0 4
81 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 3 0 0 1 3
82 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 3 0 0 0 3
83 บ้านเหล่าค้อ 3 0 0 0 3
84 คำไผ่สงเคราะห์ 3 0 0 0 3
85 โคกล่ามผดุงวิทย์ 3 0 0 0 3
86 บ้านม่วงวิทยายน 3 0 0 0 3
87 สำเริงวิทยา 3 0 0 0 3
88 เสมาสามัคคี 3 0 0 0 3
89 โป่งเชือกศึกษาสถาน 2 4 2 1 8
90 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 2 4 2 0 8
91 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 2 2 0 1 4
92 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 2 2 0 0 4
93 กลางหมื่นสงเคราะห์ 2 2 0 0 4
94 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 2 2 0 0 4
95 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 2 1 1 0 4
96 สายป่าแดง 2 1 1 0 4
97 บ้านคำเม็ก 2 1 1 0 4
98 สะอาดโนนงามวิทยา 2 1 1 0 4
99 บ้านหนาดสงเคราะห์ 2 1 0 0 3
100 สองห้องราษฎร์บูรณะ 2 1 0 0 3
101 สะอาดไชยศรี 2 1 0 0 3
102 นิคมลำปาววิทยา 2 1 0 0 3
103 หนองหัวช้าง 2 1 0 0 3
104 หนองแคนวิทยา 2 1 0 0 3
105 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 1 0 0 3
106 บ้านโคกใส 2 1 0 0 3
107 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 2 0 1 0 3
108 แก้งนางราษฎร์บำรุง 2 0 1 0 3
109 บ้านท่างาม 2 0 0 0 2
110 นาคูณวิทยา 2 0 0 0 2
111 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 2 0 0 0 2
112 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 2 0 0 0 2
113 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
114 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2 0 0 0 2
115 บ้านโคกกว้าง 2 0 0 0 2
116 เชียงเครือวิทยาคม 1 2 1 0 4
117 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 1 1 1 0 3
118 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1 1 0 2 2
119 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1 1 0 1 2
120 หนองแวงประชานุกูล 1 1 0 0 2
121 โคกก่องวิทยา 1 0 1 1 2
122 คำแคนราษฎร์วิทยา 1 0 1 0 2
123 คำโพนทองราษฎร์นิยม 1 0 1 0 2
124 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 2
125 แก่งนาขามสามัคคี 1 0 0 2 1
126 สามัคคีสำราญวิทย์ 1 0 0 1 1
127 หามแหโพนทองวิทยาคม 1 0 0 1 1
128 ดงสวางวิทยายน 1 0 0 0 1
129 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองกุงกลาง 1 0 0 0 1
131 บ้านโนนโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
132 สหัสขันธ์วิทยาคม 1 0 0 0 1
133 หนองแซงวิทยา 1 0 0 0 1
134 โคกนางามสามัคคี 1 0 0 0 1
135 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
136 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1 0 0 0 1
137 บึงสว่างวิทยาคม 1 0 0 0 1
138 บ้านคำเชียงวัน 1 0 0 0 1
139 บ้านสว่าง 1 0 0 0 1
140 หนองทุ่มสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
141 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
142 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 1 0 0 0 1
143 ภูปอวิทยา 0 3 0 0 3
144 บ้านหนองม่วง 0 2 0 0 2
145 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 2 0 0 2
146 หนองแวงแสน 0 2 0 0 2
147 ดงน้อยสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
148 ค้อจารย์วิทยา 0 1 0 0 1
149 ดงเมืองวิทยาคาร 0 1 0 0 1
150 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 1 0 0 1
151 หนองตุวิทยา 0 1 0 0 1
152 บ้านแกวิทยายน 0 0 1 0 1
153 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0
154 สตรีชาญยุทธวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 920 220 104 55 1,244