สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 19 9 12 40 53 6 1 1 60
2 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 17 5 6 28 41 4 0 1 45
3 อนุบาลกาฬสินธุ์ 11 11 4 26 40 7 7 1 54
4 กุดครองวิทยาคาร 11 5 3 19 21 1 2 1 24
5 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 9 9 5 23 29 3 4 0 36
6 บ้านนาวิทยาคม 9 4 1 14 15 4 1 0 20
7 ชุมชนนาจารย์วิทยา 7 9 1 17 21 8 4 2 33
8 บ้านหนองกุงใหญ่ 7 4 2 13 21 5 0 2 26
9 อนุบาลทุ่งมน 7 2 3 12 17 0 0 0 17
10 สะอาดประชาสรรพ์ 7 0 1 8 13 1 2 3 16
11 นามลวิทยาคาร 6 6 5 17 21 2 1 0 24
12 โนนเมืองวิทยาคาร 6 2 1 9 10 1 0 0 11
13 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 5 5 3 13 23 3 0 0 26
14 บ้านต้อนวิทยาคาร 5 2 3 10 15 8 2 2 25
15 หนองพอกวิทยายน 5 0 2 7 10 1 2 0 13
16 คำคาราษฎร์บำรุง 4 7 0 11 15 2 1 1 18
17 ด่านใต้วิทยา 4 5 3 12 18 7 2 0 27
18 บ้านห้วยยาง 4 3 2 9 11 2 0 0 13
19 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 4 2 2 8 10 0 0 1 10
20 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 4 0 0 4 6 0 0 0 6
21 สามชัยอุดมวิทย์ 3 8 6 17 28 4 3 1 35
22 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 3 6 4 13 16 5 3 2 24
23 ถ้ำปลาวิทยายน 3 4 0 7 12 1 3 0 16
24 หนองกุงวิทยาคม 3 3 3 9 21 2 5 3 28
25 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 3 3 2 8 14 6 1 0 21
26 ดงน้อยวิทยา 3 3 2 8 10 2 2 3 14
27 คำปลาฝาโนนชัย 3 1 2 6 11 3 1 2 15
28 ชุมชนแก้งคำวิทยา 3 1 0 4 8 2 0 1 10
29 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 3 1 0 4 6 2 1 0 9
30 บ้านหนองกุงน้อย 3 0 4 7 8 2 1 0 11
31 บึงวิชัยสงเคราะห์ 3 0 3 6 9 4 0 1 13
32 อนุบาลจันทรัตน์ 2 4 3 9 11 2 0 0 13
33 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 2 3 1 6 9 1 0 0 10
34 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 2 2 1 5 10 5 1 2 16
35 บุญมีวิทยา 2 2 0 4 8 2 2 0 12
36 ท่านาจานวิทยา 2 1 4 7 7 0 1 0 8
37 บ้านลาดวิทยาเสริม 2 1 1 4 5 1 1 0 7
38 นาโกวิทยา 2 0 1 3 5 1 0 0 6
39 หนองแวงเหนือ 2 0 1 3 5 0 2 0 7
40 บ้านท่างาม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านม่วงวิทยาคม 1 4 1 6 8 1 1 0 10
42 สิงห์สะอาด 1 2 2 5 6 1 0 0 7
43 คอนเรียบอนุกูล 1 2 1 4 3 1 0 0 4
44 ท่าแสงวิทยายน 1 2 0 3 7 3 0 1 10
45 บึงไฮโนนสวางวิทยา 1 1 1 3 4 3 2 0 9
46 เหล่าหลวงวิทยาคาร 1 1 0 2 5 4 3 0 12
47 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1 1 0 2 3 1 1 0 5
48 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1 0 3 4 9 1 0 0 10
49 โป่งเชือกศึกษาสถาน 1 0 3 4 2 4 2 1 8
50 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1 0 2 3 3 1 2 0 6
51 หัวขวาวิทยา 1 0 1 2 7 2 0 0 9
52 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1 0 1 2 5 0 0 1 5
53 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1 0 1 2 4 0 0 0 4
54 บ้านกุดแห่ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
55 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
56 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
57 บ้านเหล่าค้อ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
58 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
59 บ้านหนาดสงเคราะห์ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
60 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
61 โพนสวางพิทยาคม 1 0 0 1 5 1 0 0 6
62 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
63 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1 0 0 1 2 4 2 0 8
64 สายป่าแดง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
65 สองห้องราษฎร์บูรณะ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
66 สะอาดไชยศรี 1 0 0 1 2 1 0 0 3
67 นาคูณวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 คำแคนราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
69 คำโพนทองราษฎร์นิยม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
70 ดงสวางวิทยายน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองกุงกลาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านโนนโพธิ์ศรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 ปลาเค้าวิทยาคาร 0 5 4 9 9 4 1 0 14
75 ห้วยตูมวิทยาคาร 0 4 1 5 10 6 3 1 19
76 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 0 2 2 4 10 3 2 1 15
77 บ้านโหมนสงเคราะห์ 0 2 2 4 9 1 1 0 11
78 ดงพยุงสงเคราะห์ 0 2 2 4 7 3 2 2 12
79 ชุมชนนามะเขือวิทยา 0 2 0 2 4 2 0 0 6
80 โคกกลางวิทยา 0 2 0 2 4 0 0 0 4
81 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 0 1 2 3 8 2 0 0 10
82 โคกเมยประชาพัฒนา 0 1 1 2 4 1 0 1 5
83 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 0 1 1 2 3 1 0 1 4
84 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 0 1 1 2 2 2 0 0 4
85 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
86 เชียงเครือวิทยาคม 0 1 1 2 1 2 1 0 4
87 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 1 5
88 โคกล่ามวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 1 4
89 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
90 หนองโพนวิทยายน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
91 คำไผ่สงเคราะห์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
92 โคกล่ามผดุงวิทย์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
93 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 2 2 0 1 4
94 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
95 บ้านคำเม็ก 0 1 0 1 2 1 1 0 4
96 สะอาดโนนงามวิทยา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
97 นิคมลำปาววิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
98 หนองหัวช้าง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
99 หนองแคนวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
100 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
101 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
102 โคกก่องวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 1 2
103 สหัสขันธ์วิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 หนองแซงวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 โคกนางามสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0 0 3 3 4 1 0 0 5
107 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 0 0 2 2 4 0 0 0 4
108 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 0 0 1 1 4 4 1 0 9
109 นาจำปา 0 0 1 1 3 1 2 2 6
110 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
111 บ้านโคกใส 0 0 1 1 2 1 0 0 3
112 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
113 ดงน้อยสงเคราะห์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
114 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0 0 0 0 6 0 0 1 6
115 คำโพนคำม่วงวิทยา 0 0 0 0 5 0 1 0 6
116 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 4 2 1 1 7
117 หัวคูประชาอุทิศ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
118 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
119 กุดลิงวิทยาคม 0 0 0 0 3 2 2 0 7
120 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
121 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
122 บ้านม่วงวิทยายน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
123 สำเริงวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
124 เสมาสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
125 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
126 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
129 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
130 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
131 หนองแวงประชานุกูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 แก่งนาขามสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 2 1
134 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
135 หามแหโพนทองวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บึงสว่างวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านคำเชียงวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 หนองทุ่มสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 ภูปอวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
145 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 หนองแวงแสน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
148 ค้อจารย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 ดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 หนองตุวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านแกวิทยายน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 สตรีชาญยุทธวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 235 190 149 574 920 220 104 55 1,244