สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 19 9 12 40 50 6 1 1 57
2 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 17 5 6 28 39 4 0 1 43
3 อนุบาลกาฬสินธุ์ 11 10 4 25 39 7 7 1 53
4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 9 9 5 23 29 3 4 0 36
5 ชุมชนนาจารย์วิทยา 7 9 1 17 19 7 4 2 30
6 บ้านหนองกุงใหญ่ 7 4 2 13 17 5 0 2 22
7 อนุบาลทุ่งมน 7 2 3 12 17 0 0 0 17
8 โนนเมืองวิทยาคาร 6 2 1 9 9 1 0 0 10
9 สะอาดประชาสรรพ์ 6 0 1 7 11 1 2 3 14
10 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 5 5 2 12 22 3 0 0 25
11 บ้านนาวิทยาคม 5 3 0 8 12 1 1 0 14
12 บ้านต้อนวิทยาคาร 5 2 3 10 15 8 2 2 25
13 หนองพอกวิทยายน 5 0 1 6 9 1 2 0 12
14 ด่านใต้วิทยา 4 5 3 12 18 7 2 0 27
15 บ้านห้วยยาง 4 3 1 8 10 2 0 0 12
16 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
17 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 3 6 4 13 16 5 3 2 24
18 สามชัยอุดมวิทย์ 3 5 4 12 23 4 2 1 29
19 คำคาราษฎร์บำรุง 3 5 0 8 11 2 1 1 14
20 นามลวิทยาคาร 3 4 4 11 15 1 1 0 17
21 ดงน้อยวิทยา 3 3 2 8 10 2 2 3 14
22 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 3 2 2 7 12 6 1 0 19
23 หนองกุงวิทยาคม 3 1 2 6 19 2 4 3 25
24 คำปลาฝาโนนชัย 3 1 2 6 11 3 1 2 15
25 ชุมชนแก้งคำวิทยา 3 0 0 3 7 2 0 1 9
26 ถ้ำปลาวิทยายน 2 4 0 6 10 1 3 0 14
27 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 2 1 0 3 5 2 1 0 8
28 บ้านหนองกุงน้อย 2 0 4 6 7 2 1 0 10
29 ท่านาจานวิทยา 2 0 4 6 6 0 1 0 7
30 นาโกวิทยา 2 0 1 3 5 1 0 0 6
31 หนองแวงเหนือ 2 0 1 3 5 0 2 0 7
32 อนุบาลจันทรัตน์ 1 4 3 8 9 2 0 0 11
33 กุดครองวิทยาคาร 1 4 2 7 9 1 2 1 12
34 บุญมีวิทยา 1 2 0 3 7 2 2 0 11
35 ท่าแสงวิทยายน 1 2 0 3 6 3 0 1 9
36 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1 2 0 3 6 1 0 0 7
37 โป่งเชือกศึกษาสถาน 1 0 3 4 1 4 2 1 7
38 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1 0 2 3 5 1 0 0 6
39 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1 0 2 3 3 1 2 0 6
40 บึงวิชัยสงเคราะห์ 1 0 1 2 4 4 0 1 8
41 สิงห์สะอาด 1 0 1 2 4 0 0 0 4
42 บ้านกุดแห่ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
43 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
44 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
45 บ้านเหล่าค้อ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
46 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 1 0 1 2 3 0 0 0 3
47 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
48 บ้านหนาดสงเคราะห์ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
49 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
50 สายป่าแดง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
51 สะอาดไชยศรี 1 0 0 1 2 1 0 0 3
52 บ้านลาดวิทยาเสริม 1 0 0 1 1 1 1 0 3
53 คำแคนราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
54 คำโพนทองราษฎร์นิยม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
55 ดงสวางวิทยายน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านหนองกุงกลาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านโนนโพธิ์ศรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 ปลาเค้าวิทยาคาร 0 5 4 9 8 3 1 0 12
60 ห้วยตูมวิทยาคาร 0 3 1 4 9 6 3 1 18
61 บ้านม่วงวิทยาคม 0 3 1 4 6 1 1 0 8
62 บ้านโหมนสงเคราะห์ 0 2 2 4 9 1 1 0 11
63 ดงพยุงสงเคราะห์ 0 2 2 4 7 3 2 2 12
64 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 0 2 1 3 8 3 2 1 13
65 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 0 2 1 3 7 5 1 2 13
66 โคกกลางวิทยา 0 2 0 2 4 0 0 0 4
67 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 0 1 2 3 8 2 0 0 10
68 โคกเมยประชาพัฒนา 0 1 1 2 4 1 0 1 5
69 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 0 1 1 2 3 1 0 1 4
70 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
71 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
72 ชุมชนนามะเขือวิทยา 0 1 0 1 4 1 0 0 5
73 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 1 5
74 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
75 โคกล่ามผดุงวิทย์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
76 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 2 2 0 1 4
77 กลางหมื่นสงเคราะห์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
78 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 0 1 0 1 2 1 1 0 4
79 บ้านคำเม็ก 0 1 0 1 2 1 1 0 4
80 สะอาดโนนงามวิทยา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
81 นิคมลำปาววิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
82 หนองแคนวิทยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
83 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
84 คำไผ่สงเคราะห์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 โคกล่ามวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
86 โคกก่องวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 1 2
87 สหัสขันธ์วิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 หนองแซงวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 โคกนางามสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 0 0 3 3 4 1 0 0 5
91 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 0 0 2 2 4 0 0 0 4
92 หัวขวาวิทยา 0 0 1 1 6 2 0 0 8
93 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 0 0 1 1 4 4 1 0 9
94 นาจำปา 0 0 1 1 3 1 2 2 6
95 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
96 บึงไฮโนนสวางวิทยา 0 0 1 1 2 1 2 0 5
97 บ้านโคกใส 0 0 1 1 2 1 0 0 3
98 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
99 ดงน้อยสงเคราะห์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
100 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 0 0 0 0 6 0 0 1 6
101 คำโพนคำม่วงวิทยา 0 0 0 0 5 0 1 0 6
102 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 4 2 1 1 7
103 โพนสวางพิทยาคม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
104 หัวคูประชาอุทิศ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
105 เหล่าหลวงวิทยาคาร 0 0 0 0 3 4 3 0 10
106 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
107 สำเริงวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
108 เสมาสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
109 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
110 หนองโพนวิทยายน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
111 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
113 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 บ้านม่วงวิทยายน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 กุดลิงวิทยาคม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
118 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
119 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
120 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
121 สองห้องราษฎร์บูรณะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 หนองหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 หนองแวงประชานุกูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 เชียงเครือวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 แก้งนางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 แก่งนาขามสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 2 1
128 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
129 สามัคคีสำราญวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
130 หามแหโพนทองวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
131 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 นาคูณวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บึงสว่างวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านคำเชียงวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 หนองทุ่มสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 0 0 0 0 0 4 2 0 6
141 ภูปอวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
142 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 หนองแวงแสน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
145 ดงเมืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 หนองตุวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านแกวิทยายน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 สตรีชาญยุทธวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 187 158 128 473 784 204 102 55 1,090