สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 50 6 1 1 57
2 อนุบาลกาฬสินธุ์ 39 7 7 1 53
3 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 39 4 0 1 43
4 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 29 3 4 0 36
5 สามชัยอุดมวิทย์ 23 4 2 1 29
6 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 22 3 0 0 25
7 ชุมชนนาจารย์วิทยา 19 7 4 2 30
8 หนองกุงวิทยาคม 19 2 4 3 25
9 ด่านใต้วิทยา 18 7 2 0 27
10 บ้านหนองกุงใหญ่ 17 5 0 2 22
11 อนุบาลทุ่งมน 17 0 0 0 17
12 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 16 5 3 2 24
13 บ้านต้อนวิทยาคาร 15 8 2 2 25
14 นามลวิทยาคาร 15 1 1 0 17
15 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 12 6 1 0 19
16 บ้านนาวิทยาคม 12 1 1 0 14
17 คำปลาฝาโนนชัย 11 3 1 2 15
18 คำคาราษฎร์บำรุง 11 2 1 1 14
19 สะอาดประชาสรรพ์ 11 1 2 3 14
20 ดงน้อยวิทยา 10 2 2 3 14
21 บ้านห้วยยาง 10 2 0 0 12
22 ถ้ำปลาวิทยายน 10 1 3 0 14
23 ห้วยตูมวิทยาคาร 9 6 3 1 18
24 อนุบาลจันทรัตน์ 9 2 0 0 11
25 กุดครองวิทยาคาร 9 1 2 1 12
26 หนองพอกวิทยายน 9 1 2 0 12
27 บ้านโหมนสงเคราะห์ 9 1 1 0 11
28 โนนเมืองวิทยาคาร 9 1 0 0 10
29 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 8 3 2 1 13
30 ปลาเค้าวิทยาคาร 8 3 1 0 12
31 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 8 2 0 0 10
32 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 7 5 1 2 13
33 ดงพยุงสงเคราะห์ 7 3 2 2 12
34 บุญมีวิทยา 7 2 2 0 11
35 บ้านหนองกุงน้อย 7 2 1 0 10
36 ชุมชนแก้งคำวิทยา 7 2 0 1 9
37 ท่าแสงวิทยายน 6 3 0 1 9
38 หัวขวาวิทยา 6 2 0 0 8
39 บ้านม่วงวิทยาคม 6 1 1 0 8
40 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 6 1 0 0 7
41 ท่านาจานวิทยา 6 0 1 0 7
42 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 6 0 0 1 6
43 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 5 2 1 0 8
44 นาโกวิทยา 5 1 0 0 6
45 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 5 1 0 0 6
46 หนองแวงเหนือ 5 0 2 0 7
47 คำโพนคำม่วงวิทยา 5 0 1 0 6
48 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 4 4 1 0 9
49 บึงวิชัยสงเคราะห์ 4 4 0 1 8
50 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 4 2 1 1 7
51 โคกเมยประชาพัฒนา 4 1 0 1 5
52 ชุมชนนามะเขือวิทยา 4 1 0 0 5
53 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 4 1 0 0 5
54 โพนสวางพิทยาคม 4 1 0 0 5
55 หัวคูประชาอุทิศ 4 0 2 0 6
56 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
57 สิงห์สะอาด 4 0 0 0 4
58 โคกกลางวิทยา 4 0 0 0 4
59 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 4 0 0 0 4
60 เหล่าหลวงวิทยาคาร 3 4 3 0 10
61 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 3 2 0 1 5
62 นาจำปา 3 1 2 2 6
63 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 3 1 2 0 6
64 บ้านกุดแห่ 3 1 1 0 5
65 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ 3 1 0 1 4
66 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 3 1 0 0 4
67 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 3 0 0 1 3
68 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 3 0 0 0 3
69 บ้านเหล่าค้อ 3 0 0 0 3
70 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 3 0 0 0 3
71 โคกล่ามผดุงวิทย์ 3 0 0 0 3
72 บ้านหนองช้าง 3 0 0 0 3
73 สำเริงวิทยา 3 0 0 0 3
74 เสมาสามัคคี 3 0 0 0 3
75 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 2 2 0 1 4
76 กลางหมื่นสงเคราะห์ 2 2 0 0 4
77 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 2 2 0 0 4
78 บึงไฮโนนสวางวิทยา 2 1 2 0 5
79 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 2 1 2 0 5
80 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 2 1 1 0 4
81 สายป่าแดง 2 1 1 0 4
82 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 2 1 1 0 4
83 บ้านคำเม็ก 2 1 1 0 4
84 สะอาดโนนงามวิทยา 2 1 1 0 4
85 บ้านหนาดสงเคราะห์ 2 1 0 0 3
86 สะอาดไชยศรี 2 1 0 0 3
87 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 2 1 0 0 3
88 นิคมลำปาววิทยา 2 1 0 0 3
89 หนองแคนวิทยา 2 1 0 0 3
90 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 2 1 0 0 3
91 บ้านโคกใส 2 1 0 0 3
92 หนองโพนวิทยายน 2 1 0 0 3
93 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 2 1 0 0 3
94 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 2 0 1 0 3
95 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 2 0 0 1 2
96 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 2 0 0 0 2
97 คำไผ่สงเคราะห์ 2 0 0 0 2
98 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 2 0 0 0 2
99 คำหุ่งราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
100 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 2 0 0 0 2
101 บ้านม่วงวิทยายน 2 0 0 0 2
102 บ้านโคกกว้าง 2 0 0 0 2
103 โป่งเชือกศึกษาสถาน 1 4 2 1 7
104 กุดลิงวิทยาคม 1 2 2 0 5
105 คำประถมนิคมสงเคราะห์ 1 2 1 0 4
106 บ้านลาดวิทยาเสริม 1 1 1 0 3
107 ปากน้ำราษฎร์บำรุง 1 1 1 0 3
108 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1 1 0 2 2
109 โคกล่ามวิทยา 1 1 0 1 2
110 สองห้องราษฎร์บูรณะ 1 1 0 0 2
111 หนองหัวช้าง 1 1 0 0 2
112 หนองแวงประชานุกูล 1 1 0 0 2
113 โคกก่องวิทยา 1 0 1 1 2
114 คำแคนราษฎร์วิทยา 1 0 1 0 2
115 คำโพนทองราษฎร์นิยม 1 0 1 0 2
116 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 2
117 เชียงเครือวิทยาคม 1 0 1 0 2
118 แก้งนางราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 2
119 แก่งนาขามสามัคคี 1 0 0 2 1
120 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1 0 0 1 1
121 สามัคคีสำราญวิทย์ 1 0 0 1 1
122 หามแหโพนทองวิทยาคม 1 0 0 1 1
123 ดงสวางวิทยายน 1 0 0 0 1
124 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองกุงกลาง 1 0 0 0 1
126 บ้านโนนโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
127 สหัสขันธ์วิทยาคม 1 0 0 0 1
128 หนองแซงวิทยา 1 0 0 0 1
129 โคกนางามสามัคคี 1 0 0 0 1
130 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
131 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1 0 0 0 1
132 นาคูณวิทยา 1 0 0 0 1
133 บึงสว่างวิทยาคม 1 0 0 0 1
134 บ้านคำเชียงวัน 1 0 0 0 1
135 บ้านสว่าง 1 0 0 0 1
136 หนองทุ่มสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
137 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
138 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 1 0 0 0 1
139 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 0 4 2 0 6
140 ภูปอวิทยา 0 3 0 0 3
141 บ้านหนองม่วง 0 2 0 0 2
142 หนองแวงแสน 0 2 0 0 2
143 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 0 1 0 1 1
144 ดงน้อยสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
145 ดงเมืองวิทยาคาร 0 1 0 0 1
146 ท่าลำดวนประชาบำรุง 0 1 0 0 1
147 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
148 หนองตุวิทยา 0 1 0 0 1
149 บ้านแกวิทยายน 0 0 1 0 1
150 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0
151 สตรีชาญยุทธวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 784 204 102 55 1,145