::sp-ksn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายทรงพล อัคติโรงเรียนโพนสวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรดี ฉายวิชัยโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี จันทสาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ หาญรักษ์โรงเรียนหนองตุวิทยากรรมการ
5. นางเจียรจันทร์ทอง สำราญจักรโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายทรงพล อัคติโรงเรียนโพนสวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรดี ฉายวิชัยโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี จันทสาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ หาญรักษ์โรงเรียนหนองตุวิทยากรรมการ
5. นางเจียรจันทร์ทอง สำราญจักรโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย พิลาลัยโรงเรียนน้ำจั่นราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางราตรี จิมากรโรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ผลเรืองโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์กรรมการ
4. นางจรรยา แก้วศิลาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายชัยวิชิต ยี่สารพัฒน์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายทวี ติวทองโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่งโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
3. นางทัดตะวัน นามจุมจังโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นางนภา บุตรศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวธันวา ไชยวิเชียรโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายทวี ติวทองโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่งโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
3. นางทัดตะวัน นามจุมจังโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นางนภา บุตรศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวธันวา ไชยวิเชียรโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายทรัพย์ วรรณอำไพโรงเรียนหนองโพนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิรงรอง ศรีพอโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ภูธาต์ทิพย์โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ กุดวิสัยโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
5. นางมะลิ โลหะมาศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์โรงเรียนสายป่าแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละมัย ทองจรัสโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนลิน นาถ้ำพลอยโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางจุไร ผลรุ่งโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการ
5. นายธีรธาร โทไกรษรโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ นาสมตรึกโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางญาณิศา วิเชียรเพริศโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสมคิด รังวิจีโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางบุษญา ภูลายยาวโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
5. นางแสงเดือน บุญอรัญโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ โคตะนนท์โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี จิรมหาศาลโรงเรียนถ้ำปลาวิทยา่ยนกรรมการ
3. นางสาววัฒนา ดลเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
4. นางเสาวภา ขันผจงโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์กรรมการ
5. นางมณี ศรีสว่างวงค์โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ ซาซุมวงษ์หิรัญโรงเรียนบ้านเหล่าค้อประธานกรรมการ
2. นางรชยา การถักโรงเรียนบ้านเหล้กกกอกสามัคคีกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ สายสินธุ์โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะกรรมการ
4. นางณัฐาศิริ ภูตาโกโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางรัตนา เพ็ญประชุมโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายรักษ์ศักดิ์ สิงห์มหาไชยโรงเรียนโคกนางามสามัคคีกรรมการ
2. นางวรรณิการ์ สุเทวีโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นางซ่อนกลิ่น จันทรบุตรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ชูศรีทองโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
5. นางต้องจิต หารวาระโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ ภูปลื้มโรงเรียนบ้านคำเม็กประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร สารบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
3. นางสาวจตุพิทธฺ บรรณาสารโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ศรีชาติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวชาลิณ๊ ดอนนาคโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายสุขสันต์ คำแสนโรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรตะวัน เห็มบาสัตย์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางกนิษฐา โพธิ์หวังโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์กรรมการ
4. นางเมธินี แสนโยธาโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชื่อกราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวนุจรินทร์ มาตาโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กุดวิสัยโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
2. นางบุญเพ็ง ขวัญทองโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางพิสมัย ดอนสมจิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางลักขณา เทศทัพโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นางชมนาด วิเชียรสารโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายชุมพล แสงเพชรโรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเนาว์ วิเศษศิลป์โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางปารณีย์ นิระภาพโรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิกา ศรรบศึกโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวผ่องพรรณ เพียรมงคลโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้ทโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ ญาณกายโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเกษร ถิ่นวิลัยโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ภูอารามโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางบุญญาพร เฉิดวาสนาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ โชติญาโนโรงเรียนท่าไคร้สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรีโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิรินาฎ บาลลาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางศุภมาศ ทวยลีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางสิทธิณี เหล่าลุมพุกโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศิริณัชชา คำหิราชโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ดอนสมจิตรโรงเรียนนิคมลำปาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางปพัชญา คนขาวโรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางจินตนา สาธิตธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางจิราภา อุดมรัตน์โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสุจินดา ศรีปัญญาโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวอังคณา พรหมภัทร์โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
2. นายชัยนุพงศ์ บุตรสุรีย์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์โรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววัฒนา อัฐนาคโรงเรียนขมินราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายวสันต์ ศิริภักดิ์โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสายเพชร เพชรบรมโรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา พันอุสาห์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ จำเริญเจือโรงเรียนหนองโพนวิทยายนกรรมการ
4. นางรัตนาพร จรโคกกรวดโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรี สกุลรัตน์โรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ แวงโสธรณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
2. นายนที นีระสุนทรโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
3. นางวงเพชร กมลเลิศโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทรภร เขจรลัยโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวภัทราภรณ์ โพนเงินโรงเรียนบ้าลาดวิทยาเสริมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเกษแก้ว ขุมคำโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายวรารัตน์ แสนสิงห์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายปวินวันชร์ ฐิติพัฒน์เดชากุลโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรนี อิ่มเสถียรโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยากรรมการ
5. นางมะลิจันทร์ ดอนกระสินธุ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกษแก้ว ขุมคำโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ แสนสิงห์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายปวินวันชร์ ฐิติพัฒน์เดชากุลโรงเรียนโพนสวางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรนี อิ่มเสถียรโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยากรรมการ
5. นางมะลิจันทร์ ดอนกระสินธุ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสุระชิต ชนาสิทธิ์โรงเรียนบ้านแกวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฐิรา ขันวิเชียรโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณกรรมการ
3. นางสาวศรีีวัณณา คำเสนาะโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวพัชรี พันธ์ประดับโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
5. นางกุลธิดา ศรีมามาศโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสหรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรภร เขจรลัยโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางพลูทรัพย์ ธรรมเกษรโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ บุญมาโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์กรรมการ
5. นางสาวพรทิพา ดอนหัวบ่อโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวิริยะ นาชัยเวียงโรงเรียนวัดชัยสุนทรประธานกรรมการ
2. นางวราภรร์ มูลเอกโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายสงกรานต์ วรรณจักรโรงเรียนข้าวหลามชัยศรีีดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิรบล อังครุดโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางมธุรดา ศรีเครือดงโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ พลาชมโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล คำแสนโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์ รัตนเอื้อโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศิริ หันชัยเนาว์โรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
5. นายวิสิฐศักดิ์ อารีเอื้อโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางประครอง นังตะลาโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อุดมรัตน์โรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววิยะดา แสนบัวโรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ฉายรัศมีโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ จันทครูโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวิมล ช่วยรักษาโรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แสงสวัสดิ์โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
3. นายวีระ อุดมรัตน์โรงเรียนคอนเรียบอนุกูลกรรมการ
4. นางโชติกา สิทธิสังข์โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ กล้าวิจารย์โรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายทองสุข ทุมทาโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
2. นางพรรณษร ฆารอำไพโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวธัญกมล เดชะองอาจโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววัชรียา เดชะองอาจโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
5. นางนภชนก ชื่นนิรันดร์โรงเรียนนาจำปากรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายชุมพล ภูอ่อนศรีโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา บุญแสนโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญานัฐ นามุลทาโรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการ
4. นายทองดี ดลแม้นโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ นันจรัสโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายอรุณ เนาวะเศษโรงเรียนโคกล่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เกลี้ยงรสโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวอนันตญา ยุบลนารถโรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวนภารัตน์ หวังสุขกลางโรงเรียนภูปอวิทยากรรมการ
5. นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้าท่างามประธานกรรมการ
2. นางโสภิต จุฑาศรีโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวทันญารัตน์ บุญเที่ยบโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางเกศติยา ศรีดาโรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอมราวดี โพธิเตมิย์โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายฉลาด ศรีจุลฮาดโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพิษ นามโคตรโรงเรียนหนองแวงประชานุกูลกรรมการ
3. นางสุทธวรรณ ขันศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวยุพวรรณ เจตรผดุงโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์กรรมการ
5. นางปิยะวรรณ คงสิบโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประสานมิตร สุระพรโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรินทร์ เห็มชัยโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ภูละมุลโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
4. นางสำรวย ศิริภักดิ์โรงเรียนชุมขนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวกุสุมา นามเสถียรโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม บุญทิพย์โรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ยุบลเมฆโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
3. นายแผน ปัญญาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย พันอุสาห์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่งโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรญา วูวงศ์โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์กรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ โคตะวินนท์โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
4. นางนภษร ดวงหัสดีย์โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภาพร อันสงครามโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายทวีชัย ประสีระตาโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ นนทมาตย์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสาวพิสมัย ปาปะกายโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวเบญญาดา สุทธิบุตรโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุนัน ผลรักษาโรงเรียนหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
3. นายศุภชัย แจ่มจันทร์โรงเรียนโคกล่ามวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัญจมาศ พิชัยช่วงโรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ ชูศรีวาสโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ ดลภักดีโรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ คุณพรมโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระชัย เสริมพงศ์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสงกรานต์ มณีโคตรโรงเรียนโคกก่องวิทยากรรมการ
5. นางสิรินทร์ประภา เครือศรีโรงเรียนหนองวงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายทองสุข พลเยี่ยมโรงเรียนหัวคูประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เสนาะเสียงโรงเรียนนาจำปากรรมการ
3. นางสาวนภาพร มาตเรียงโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา เกษมเศรษฐโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
5. นางพิชญาณ์ภา จันทร์แจ่มภพโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุพิชชา เรืองชัยโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทองใส กองอุดมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายสุมิตร สารชัยโรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุมาลี แสงสวัสดิ์โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ โคตะวินนท์โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเสกสรรค์ ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัจจา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ นาคธนโรงเรียนดงเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิศมัย นาสมใจโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางกัญญภัทร์ ศรีสารโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ถิตย์รัศมีโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ คำประเทืองโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
3. นางปริญา ปริพุฒโรงเรียนนิคมลำปาววิทยากรรมการ
4. นางทิพวรรณ ยุบลเมฆโรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
5. นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายพิชิต โลหะมาศโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ทองจรัสโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
3. นายฤชัย นาสมยนต์โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยากรรมการ
4. นายแสงทัย หาระทาโรงเรียนโคกก่องวิทยากรรมการ
5. นางสาวมณฑิชา อนุแสนโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายนิกร สันประเภทโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ทองจรัสโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ ชมเชี่ยวชาญโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนวย ดาเหล็กโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
5. นายทรงวุฒิ โยคะสิงห์โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกใสประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ พลข่าโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ กล้าวิจารย์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายศักดิ์สิงห์ ศรีทะโรโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายสัมพันธ์ ดอนโชติโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมัย คำภาบุตรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาชวี ชานนท์โรงเรียนสายป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ เปี่ยมดีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ขันศรีมนต์โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ เสนาะเสียงโรงเรียนนาจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมัย คำภาบุตรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาชวี ชานนท์โรงเรียนสายป่าแดงวิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ เปี่ยมดีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ขันศรีมนต์โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ เสนาะเสียงโรงเรียนนาจำปากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเสถียร ขจรโมทย์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายอำนวย แก้วมาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรงกลด อรุณปรีย์โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญล้ำ สุพรมโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมใจ ภูศรีนวลโรงเรียนบ้านกุดแห่ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ มูลมณีโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ หิรัญรักษ์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี คำประเทืองโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
5. นางปริญญาภรณ์ จงภูเขียวโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ คงสมมาตรโรงเรียนดอนสนวนประธานกรรมการ
2. นายพัฒนศักดิ์ รัตนเอื้อโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการ
3. นางอัญชลี สอนชาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางชาดา สุขีลักษณ์โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
5. นางมลฤดี สำราญจักรโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประยุทธ เพิ่มพูลโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสมร พนมไพรพฤกษาโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวปฏิธาร จันประทัดโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายประหยัด ทีทาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฏฐณิชา ภูปาทาโรงเรียนบ้านคำเชียงวันประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทริน กมลเลิศโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
3. นางหอมจันทร์ พรชะตาโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
4. นางเมธี เยี่ยมสมบัติโรงเรียนโคกล่ามวิทยากรรมการ
5. นางลภณพร ภูมิชิตโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ภูภักดีโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ถิ่นแสนดีโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
3. นางจิระประภา ยันตะบุษย์โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ หิรัญรักษ์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ กระจายโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ บุญปกโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายณรงณ์ชัย ยุระตาโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
3. นายสันติ โทฮาดโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ มาลาแสงโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ พิมพะนิตย์โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มหิพันธุ์โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ ศรีรัตนพันธ์โรงเรียนสิงห์สะอาดกรรมการ
3. นางสาวชลิตรา ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นายพันเดช อรัญเวศโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
5. นางโสภา ม่วงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ คำวิโสโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา บุญวิทยาธรโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7กรรมการ
3. นางอนงค์ นาสมบัติโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายณรงค์ กุดแถลงโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุนันทา หันชัยศรีโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชุมพล แสงเพชรโรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ เพียรสดับโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ บุญจันทร์ศรีโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
4. นายวราลักษณ์ สินธุมาโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นางรูมิสา ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสอาด เนตรวงษ์โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ บุญจันทร์ศรีโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
3. นางวณิชชา พงษ์หรรษาโรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางวัชรา วรรณอำไพโรงเรียนบึงวิชััยสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งฤดี โชติวิเชียรโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ คำวิโสโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา บุญวิทยาธรโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7กรรมการ
3. นางอนงค์ นาสมบัติโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายณรงค์ กุดแถลงโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุนันทา หันชัยศรีโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่หนองมะเกลือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวรโชติ สินธุศิริโรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายทรงเดช ตาสาโรจน์โรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
3. นางบุญฑริยา ไตรศรีสุขโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางจิราพร ประชาชิตรโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวีระยุทธ ยนยุบลโรงเรียนสิงห์สะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ หล่อตระกูลโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
3. นางดารณี สุรันนาโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยะมาศ เจนไธสงโรงเรียนหัวขวาวิทยากรรมการ
5. นางสาวรภัสศา ขันธ์ปรึกษาโรงเรียนสิงห์สะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจรรยา สิงหธวัชโรงเรียนท่าไคร้สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสัญญา นาไชยโยโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญฤทธิ์ บุญยบุตรโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมกรรมการ
4. นางตุลา มาลาแสงโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายรณชัย แสนอุดมโรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ มูลมณีโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีกรรมการ
3. นายนพพงษ์ คงสมมาตรโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ ขันธ์ปรึกษาโรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวะรีรัตน์ ยงคำชาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายพุธ คำแสงทองโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธัชกร เฉยฉิวโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
3. นายชาติชาย ไถวสินธุ์โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์กรรมการ
4. นางสุนันทา ไชยวิเชียรโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ โนวะโรงเรียนบ้านโคกกว้างประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ศรีโฮงโรงเรียนบ้านเหล่าค้อกรรมการ
3. นางเนตรนภา ดอนเงินโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางบำเพ็ญ อามาตย์สมบัติโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวพรภิญญา นาพรมโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวภัททิยา เพียรสดับโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดาเพชร ูภูษาจารย์โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววรนุช วงษางามโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
5. นางสุจิตตรา ภูสดศรีโรงเรียนนาจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายผาสุก ปัตลาโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิชัย มะนัสโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวพงษ์พิศ อาจนิยมโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยากรรมการ
4. นางกรประภา ภูจริตบ้านโหมนสงเคราะห์กรรมการ
5. นางจิตรลดา นามศรีโรงเรียนเขือนภูมิพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ภูวศานต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ภูผาลาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ เพชรสังหารโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางวนิดา วรสุเมธากุลโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุสุมา บุตรโคตรโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายมนตรี เจียงวิเศษโรงเรียนค้อจารย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ สุระเสียงโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ตาลสถิตโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ถิตย์กุลโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์กรรมการ
5. นางนงนุช เขียวไกรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี เจียงวิเศษโรงเรียนค้อจารย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ สุระเสียงโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ตาลสถิตโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ถิตย์กุลโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์กรรมการ
5. นางนงนุช เขียวไกรโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเสริม เถรีโรงเรียนนามลวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ คงสมมาตย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นางสุชาดา พัศดรโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางนวลจันทร์ จันทะคามโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
5. นางเพชรลดา นาสินพลโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์โรงเรียนถ้ำปลาวิทยา่ยนประธานกรรมการ
2. นายถนอมชัย ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
3. นางประไพพิศ สายวิชัยโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
4. นางศุภมาส ทวยลีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางละมุลเพ็ชร พุฒชาโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์โรงเรียนถ้ำปลาวิทยา่ยนประธานกรรมการ
2. นายถนอมชัย ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
3. นางประไพพิศ สายวิชัยโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
4. นางศุภมาส ทวยลีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางละมุลเพ็ชร พุฒชาโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวินัย รัตนมาลีโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ปัทมารังกูลโรงเรียนโนนสะอาดรษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา กล้าวิจารย์โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ อุ่นรักษาโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
5. นายสุจิตร โรจนกรโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางจิรพรรณ แสงพรหมโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชญา ปรีสิทธิ์โรงเรียนนาโกวิทยากรรมการ
3. นางชนิษฐา แท่งทองโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางนงเยาว์ สุนรกุมก์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวอาริสา ญายะนันท์โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจิรพรรณ แสงพรหมโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชญา ปรีสิทธิ์โรงเรียนนาโกวิทยากรรมการ
3. นางชนิษฐา แท่งทองโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นางสาวนงเยาว์ สุนรกุมก์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวอาริสา ญายะนันท์โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายกิจธิชัย สารรัตน์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ แทนสมโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกนกอร คำสอนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวอัชราภรณ์ ภูมิดินโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยากรรมการ
5. นางปานจิตร ภูตะลุนโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกิจธิชัย สารรัตน์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ แทนสมโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกนกอร คำสอนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวอัชราภรณ์ ภูมิดินโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยากรรมการ
5. นางปานจิตร ภูตะลุนโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนริศ ภูอารามโรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ศรีประมาณโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ โยธามาตย์โรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ บุญล้อมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางสาวหยาดพิรุณ โสภาพลโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนริศ ภูอารามโรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ศรีประมาณโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ โยธามาตย์โรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ บุญล้อมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางสาวหยาดพิรุณ โสภาพลโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชุติพนธ์ ซุ่มสนิทโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายไชยพร กะลัมพะนันทน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
3. นายสุขพล ดอนโอฬารโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ เฉิดสนิทโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมกรรมการ
5. นายมานิต ถิตย์อารมย์โรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายชุติพนธ์ ซุ่มสนิทโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์กรรมการ
2. นายไชยพร กะลัมพะนันทน์โรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
3. นายสุขพล ดอนโอฬารโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ เฉิดสนิทโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมกรรมการ
5. นายมานิต ถิตย์อารมย์โรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร จำปาสารโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ถิตย์รัศมีโรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
3. นายบุญคลุ้ม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นายสรไกร พันโกฏิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร จำปาสารโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ถิตย์รัศมีโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
3. นายบุญคลุ้ม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นายสรไกร พันโกฏิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร จำปาสารโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ถิตย์รัศมีโรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
3. นายบุญคลุ้ม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นายสรไกร พันโกฏิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร จำปาสารโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ถิตย์รัศมีโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
3. นายบุญคลุ้ม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นายสรไกร พันโกฏิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร จำปาสารโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ถิตย์รัศมีโรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
3. นายบุญคลุ้ม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นายสรไกร พันโกฏิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร จำปาสารโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ถิตย์รัศมีโรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
3. นายบุญคลุ้ม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นายสรไกร พันโกฏิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร จำปาสารโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ถิตย์รัศมีโรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
3. นายบุญคลุ้ม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
4. นายสรไกร พันโกฏิโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนชโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล พิพํฒนเรือนชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีกรรมการ
3. นางพนมวรรณ เถรีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพร คำหงษาโรงเรียนหนองแวงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสกนธ์วรรณ อุบลเลิศรัตนะโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีกรรมการ
3. นางยุวนารถ แก้วเมืองกลางโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยากรรมการ
4. นายนพรัตน์ คำโสภาโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
5. นางเกตต์นิภา อันพาพรมโรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนชโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล พิพํฒนเรือนชัยโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีกรรมการ
3. นางอรภิญ วงษ์จินดาโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรืองยศ ภูคงทองโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
5. นางพนมวรรณ เถรีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพร คำหงษาโรงเรียนหนองแวงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสกนธ์วรรณ อุบลเลิศรัตนะโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคีกรรมการ
3. นางยุวนารถ แก้วเมืองกลางโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยากรรมการ
4. นายนพรัตน์ คำโสภาโรงเรียนชุุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
5. นางเกตต์นิภา อันพาพรมโรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมาน เหมกุลโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทรรศนีย์ เศษวงค์โรงเรียนบ้านดอนสนวนกรรมการ
3. นางพรนภัส พันธุ์เสถียรโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
4. นางผกากรอง ศิริกุลโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ ถิตย์รัศมีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ศรีชาติโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณยานุช นาวิชัยโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ถิ่นวิมลโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางภัทราพร งอกศิลป์โรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
5. นายเสกสิทธ์ พลาชมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน เหมกุลโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทรรศนีย์ เศษวงค์โรงเรียนบ้านดอนสนวนกรรมการ
3. นางพรนภัส พันธุ์เสถียรโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
4. นางผกากรอง ศิริกุลโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ ถิตย์รัศมีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ศรีชาติโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณยานุช นาวิชัยโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ถิ่นวิมลโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร งอกศิลป์โรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
5. นายเสกสิทธิ์ พลราชมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิกร จำปาอ่อนโรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางบุษราภรณ์ โพธิจักรโรงเรียนกุดลิิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายใจ วรพันธุ์โรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ แจ่มพงษ์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พรหมพินิจโรงเรียนนาโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ ชาทิพฮดโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกิตติิยา รมยปานโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วิเชียรชัยโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางสาววาสนา สุภาษีโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิกร จำปาอ่อนโรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางบุษราภรณ์ โพธิจักรโรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายใจ วรพันธุ์โรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววัชรินทร์ แจ่มพงษ์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พรหมพินิจโรงเรียนนาโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ ชาทิพฮดโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวกิตติยา รมยปานโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วิเชียรชัยโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางสาววาสนา สุภาษีโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยชนะ ทองจรัสโรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายรัศมี ไชยภูโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
3. นางนารี บุตรสุรีย์โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
4. นางกานต์ทิชา หีบแก้วโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายใลอ้อน มาลาโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ กำนาดีโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสราวรรณ สุระแสงโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกัญนิภา ปัญจิตรโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางกุสุมา ญาณกายโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย จันทรนิมะโรงเรียนข้ามหลามชัยศรีดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ นัยวัฒน์โรงเรียนโคกล่ามวิทยากรรมการ
3. นายถาวร ยอดมงคลโรงเรียนนาคูณวิทยากรรมการ
4. นางชลลดา นัยวัฒน์โรงเรียนหัวขวาวิทยากรรมการ
5. นางบุญเรียบ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนนาโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ กำนาดีโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสราวรรณ สุระแสงโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกัญนิภา ปัญจิตรโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางกุสุมา ญาณกายโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางศิริลภัสร กาพย์มณีโรงเรียนโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ภูกิจเย็นโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
3. นางสาววิลัยวรรณ์ สารจันทร์โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยากรรมการ
4. นางเกศินี แสนพันดรโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ วงศ์พรหมเมฆโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะโรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวชิรินตรา เวียงวะลัยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นางอนิสา ศรทฤทธิ์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางชนิษฐา นาชัยฤทธิ์โรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะโรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวชิรินตรา เวียงวะลัยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นางอนิสา ศรทฤทธิ์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางชนิษฐา นาชัยฤทธิ์โรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะโรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสาวชิรินตรา เวียงวะลัยโรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นางอนิสา ศรทฤทธิ์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางชนิษฐา นาชัยฤทธิ์โรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเอ็มอร ผลบุภพโรงเรียนบ้านห้วยแสงประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อินทศรโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางวรกัญญา วิเศษศิลป์โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทิศา เลื่องลือโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
5. นางนัฏฐาพร จันลาวงศ์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเอ็มอร ผลบุภพโรงเรียนบ้านห้วยแสงประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อินทศรโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางวรกัญญา วิเศษศิลป์โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทิศา เลื่องลือโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
5. นางสาวนัฏฐาพร จันลาวงศ์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ สามารถโรงเรียนกุดครองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ภู่บำเพ็ญโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ เขียวประเสริฐโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา นาสวาสดิ์โรงเรียนนาจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สามารถโรงเรียนกุดครองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ภู่บำเพ็ญโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นางพิไลลักษณ์ เขียวประเสริฐโรงเรียนดงน้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา นาสวาสดิ์โรงเรียนนาจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ รัตนประภาโรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ บุญชูศรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางศศิธร สุ่มมาตย์โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณกรรมการ
4. นางบุษบา มหัสสาโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา กำนาดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ รัตนประภาโรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ บุญชูศรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางศศิธร สุ่มมาตย์โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณกรรมการ
4. นางบุษบา มหัสสาโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา กำนาดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์จันทร์ บุตรสมบัติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางดวงฤทัย ราวะรินทร์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายนิกสันต์ คลังแสงโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรนันท์ ธเนศพงศ์อังกูรโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์จันทร์ บุตรสมบัติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางดวงฤทัย ราวะรินทร์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายนิกสันต์ คลังแสงโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรนันท์ ธเนศพงศ์อังกูรโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์จันทร์ บุตรสมบัติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางดวงฤทัย ราวะรินทร์โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายนิกสันต์ คลังแสงโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรนันท์ ธเนศพงศ์อังกูรโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวนิพพิทา กุลชิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน ปอศิริ ร็อชโซลแลงโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางวิภาพร นามนิตย์โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศรีวัณนา คำเสนาะโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
5. นางปิยภา คงสิบโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิพพิทา กุลชิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน ปอศิริ ร็อชโซลแลงโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางวิภาพร นามนิตย์โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศรีวัณนา คำเสนาะโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
5. นางปิยภา คงสิบโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายจีระศักดิ์ รังคะราชโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนภัทรพร อรัญเวศโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นางสาวกิตติยา วังเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์กรรมการ
4. นางศิริพงษ์ มะละสารโรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวแพรวพรรณ บุญมาวงษ์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายจีระศักดิ์ รังคะราชโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร อรัญเวศโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นางสาวกิตติยา วังเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์กรรมการ
4. นางศิริพงษ์ มะละสารโรงเรียนเสมาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวแพรวพรรณ บุญมาวงษ์โรงเรียนบ้านาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางลัดดา อารีย์โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแพงกฤต จันทรโสตถิ์โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถานกรรมการ
4. นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นายพันเดช อรัญเวศโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายประสพ ตรีทศโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. MissXiaoqi Liโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. MissHejia Manโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางสาวกฤตพร ศรีศาลาโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางอรดี คังโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายจิตณรงค์ โคตรชมภูโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกชมาส สำราญวงศ์โรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นางชณุตพร ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางสาวศิลาพร ผลาเหิมโรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
5. นางสาววิภา บุญแสนโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ฉายผาดโรงเรียนเหล่าสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตติกร ชิณเกตุโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวอลิสา เปานาเรียงโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวรัตติยา ภูมิสายดรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ ปะกิลาพังโรงเรียนท่านาจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชววิท นาเทียมเขตโรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการ
3. นายรักษ์ พรชะตาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นางสาคร กาญจนพันธุ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ ขวัญเกษมโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายจันทา มูลต้นโรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายวุฒิกุล ศรีชะตาโรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายสมจิตร ชูศรีวาสโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
4. นายจุฑาพล เจนนามแก้วโรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ปะกิลาพังโรงเรียนท่านาจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ยุรตาโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
3. นายรักษ์ พรชะตาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นายนพดล ดาดีโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกรรมการ
5. นายวันชัย ปรีพูลโรงเรียนนาจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา ศรีโสภาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นางสาวนิภาดา พังฆะโสโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภร์สิทธิ์ ภูผิวเหลืองโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา ศรีโสภาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นางสาวนิภาดา พังฆะโสโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภร์สิทธิ์ ภูผิวเหลืองโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา ศรีโสภาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
3. นางสาวนิภาดา พังฆะโสโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภร์สิทธิ์ ภูผิวเหลืองโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอดิศร ปรีกุลโรงเรียนสำเริงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัชต์ ขันธบูรณ์โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
3. นางวิรุบล วันชูเสริมโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่หนองมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายสรพงษ์ สุวรรณวงค์โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์กรรมการ
5. นางเพลินพิศ สุวรรณศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ราชภักดีโรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉวีวรรณ นาเรืองโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ อัตไพบูลย์โรงเรียนน้ำจั่นราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายชาติชัย ฉายมงคลโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวนงนุช พลเรียงโพนโรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ พละเดชโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สิงห์หาบุตรโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพิตร บรรณสารโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
4. นางสุวาลี ติวทองโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวฟาริดา บูกาโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ พละเดชโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สิงห์หาบุตรโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพิตร บรรณสารโรงเรียนหนองแวงเหนือกรรมการ
4. นางสุวาลี ติวทองโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวฟาริดา บูกาโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทวิทชัย ราวะรินทร์โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ภูเต้าสูงโรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการ
3. นายเทียรทอง นามทมาตย์โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์กรรมการ
4. นายกีรติ ไสยวรรณโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปราณี ฉายเพิ่มโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ดอนไพรโรงเรียนสะอาดไชยศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญตระการ อรัญทองโรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย เครือศรีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นายรวีวัฒน์ รังคะราชโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวอรยา ม่วงมนตรีโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพรโรงเรียนสะอาดไชยศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญตระการ อรัญทองโรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย เครือศรีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นายรวีวัฒน์ รังคะราชโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวอรยา ม่วงมนตรีโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอภิชาต อรรคอำนวยโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมทรัพย์ พละเดชโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชื่อกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายถวัลย์ ปัญญามีโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
4. นายเข็มชาติ เขตผดุงโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวหญิงอารยา ชุ่มเรืองศรีโรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต อรรคอำนวยโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมทรัพย์ พละเดชโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชื่อกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายถวัลย์ ปัญญามีโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากรรมการ
4. นายเข็มชาติ เขตผดุงโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวหญิงอารยา ชุ่มเรืองศรีโรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณัฐชัย บูรวัตรโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร สุนาวงศ์โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางนันทิยา ศรีสงครามโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฎ หระมาตย์โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศกรรมการ
5. นายพนิดา อรรคอำนวยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐชัย บูรวัตรโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ลุนาวงศ์โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางนันทิยา ศรีสงครามโรงเรียนหนองกุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฎ หระมาตย์โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศกรรมการ
5. นายพนิดา อรรคอำนวยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสังข์ทอง นาชัยโชติโรงเรียนเสมาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา เติมทานามโรงเรียนบ้านหนองกุงกลางกรรมการ
3. นายสันติ โทฮาดโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นายธนาดล ยุบลไสยโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงใจ ฟูกุลโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวารี สอนชาโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทพบัญชา กำเนิดขอนแก่นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางบุญญา อุปนันท์โรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการ
4. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
5. นายศักรินทร์ ภูละมุลโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวารี สอนชาโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทพบัญชา กำเนิดขอนแก่นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางบุญญา อุปนันท์โรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการ
4. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
5. นายศักรินทร์ ภูละมุลโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวารี สอนชาโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทพบัญชา กำเนิดขอนแก่นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายศักรินทร์ ภูละมุลโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอัครพงษ์ ภูจริตโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวัลย์ ศรีธาตโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชลิตตา ภูจริตโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางสาวจิตตริกา หลาวมาโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
5. นายฟูเกียรติ สิมสินธุ์โรงเรียนท่านาจานวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายจิณณะ อินทวรรณโชคโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์โรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
4. นายสมร สุดชารีโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชรโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายจิณณะ อินทวรรณโชคโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์โรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
4. นายสมร สุดชารีโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชรโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายจิณณะ อินทวรรณโชคโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์โรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
4. นายสมร สุดชารีโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชรโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายจิณณะ อินทวรรณโชคโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์โรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
4. นายสมร สุดชารีโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชรโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายจิณณะ อินทวรรณโชคโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์โรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
4. นายสมร สุดชารีโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชรโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายจิณณะ อินทวรรณโชคโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์โรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
4. นายสมร สุดชารีโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชรโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายจิณณะ อินทวรรณโชคโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์โรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
4. นายสมร สุดชารีโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชรโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายจิณณะ อินทวรรณโชคโรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์โรงเรียนบุญมีวิทยากรรมการ
4. นายสมร สุดชารีโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคาวี ภูเพ็ชรโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางผ่องศรี ถิ่นอภัยโรงเรียนภูปอววิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองยุ่น การฟุ้งโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา ศรีเครือดงโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
4. นางอนงค์ นาสมบัติโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวชิดชญา ปรีสิทธิ์โรงเรียนนาโกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารีโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายบุษรีนาฏ ฆารไสวโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุงกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี รักษาพลโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นายนรวัฒน์ จิตรักษ์โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนกรรมการ
5. นายปกรณ์ ญาณกายโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนท่าช้างประชารัฐพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลาวัลย์ เมืองจันทร์โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์กรรมการ
3. นางโสภา ลาบอกโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยากรรมการ
4. นางบุญสิตา ภูกาบไสโรงเรียนนาโกวิทยากรรมการ
5. นางทองสุข ทองจรัสโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมงกุฏทอง ภิรมย์มากโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสำราญ โสทาโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย นาอุ่นเรือนโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภทรนันท์ จิตราชโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุขะ กองอุดมโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยากรรมการ
3. นางจิราวรรณ อรัญสารโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการ
4. นางภาวิณี รัตนศรีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ หิรัญรักษ์โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายใบคำ ไชยพันธ์โรงเรียนนาจำปาประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา โพธิกุดสัยโรงเรียนด่านใต้วิทยากรรมการ
3. นางกชพรรณ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญญาดา ภูเต้าสูงโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวนิราวรรณ นารัตน์ตุงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายธีรพงษ์ ลาภบุญเรือนโรงเรียนหนองพอกวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ การอรุณโรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางเนตรนภา ดอนเงินโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางกัญญภัทร ศรีสารโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอภิเดช แจ่มพงษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยประธานกรรมการ
2. นายนิรุธ ฆารเจริญโรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ชุ่มเรืองศรีโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางธัญพร ชัชวาลทัศโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
5. นางอรอนงค์ อุดมรัตน์โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ วงศ์ทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยประธานกรรมการ
2. นางชมเชย ปรีจำรัสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
3. นางทิพวรรณ บรรพบุตรโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
4. นางโพธิ์เงิน คงวิริยะกุลโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวชนิดา คุ้มศรีไวย์โรงเรียนนามลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ชูศรีทองโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยธัช ชัยชวาลทัศโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ สงเสรฐโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
4. นางวลัยพร สังไวศรีโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการ
5. นายอัษฎาวุธ สรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ ศรีนวลโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เวียงสมุทรโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
3. นางประภาวดี อัคตติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางวรรณภร ฝ่ายไทยโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ ธรรมเกษรโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมะลิวัลย์ ศรีนวลโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เวียงสมุทรโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการ
3. นางประภาวดี อัคติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางวรรณภร ฝ่ายไทยโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ ธรรมเกษรโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสำราญ ขวัญทองโรงเรียนบ้านจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจีระนันท์ ปั้นวิชัยโรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์กรรมการ
3. นางณัฏฐกานต์ คำศรีโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7กรรมการ
4. นางสาวปุญชรัสมิ์ นามไพรธัญศิริโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
5. นางสุจิตรา แถลงศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายสนอง ภูตะลุนโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นางอุษา ลำลองโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวชาลิณี ดอนนาคโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
4. นางนุชรา ผลประสาทโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร เสนสารโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายสนอง ภูตะลุนโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นางอุษา ลำลองโรงเรียนท่าแสงวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวชาลิณี ดอนนาคโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการ
4. นางนุชรา ผลประสาทโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร เสนสารโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายรังสฤษฎ์ มีหนองหว้าโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา นาจันทองโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นางสุภาวดี วรรัตน์โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
4. นางกฤตญกร ผ่านสำแดงโรงเรียนสำเริงวิทยากรรมการ
5. นางสาวดารณี ม่วงโตโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายรังสฤษฎ์ มีหนองหว้าโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา นาจันทองโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมกรรมการ
3. นางสุภาวดี วรรัตน์โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนกรรมการ
4. นางกฤตญกร ผ่านสำแดงโรงเรียนสำเริงวิทยากรรมการ
5. นางสาวดารณี ม่วงโตโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสกุลตลา ไผ่ผาดโรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีชัยวงศ์โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกพิชญ์ ศรียางค์โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวนภาพร ประกอบผลโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวลิขิตรา นาธงชัยโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสนิท ศรีลำไพโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบุษบารัตน์ ศรีนวลไสวโรงเรียนบ้านโคกใสกรรมการ
3. นางเพลินจิต ตั้งรัตนผลโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววณิชยา ศรีสุขโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยากรรมการ
5. นางมุดจรินทร์ อุ่นบุญมาโรงเรียนหนองพอกวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งเพชร ธารพรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองดำรงค์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรภิรมย์ อิ่มเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางบุญญาพร เฉิดวาสนาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นางจีรวรรณ ภูมิดอนมิ่งโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงค์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งเพชร ธารพรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองดำรงค์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรภิรมย์ อิ่มเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางบุญญาพร เฉิดวาสนาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นางจีรวรรณ ภูมิดอนมิ่งโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงค์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งเพชร ธารพรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองดำรงค์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรภิรมย์ อิ่มเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางบุญญาพร เฉิดวาสนาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นางจีรวรรณ ภูมิดอนมิ่งโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงค์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งเพชร ธารพรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองดำรงค์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรภิรมย์ อิ่มเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางบุญญาพร เฉิดวาสนาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นางจีรวรรณ ภูมิดอนมิ่งโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงค์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกิ่งเพชร ธารพรโรงเรียนทุ่งศรีเมืองดำรงค์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรภิรมย์ อิ่มเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางบุญญาพร เฉิดวาสนาโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิระดา ระดาพัฒน์โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางจีรวรรณ ภูมิดอนมิ่งโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงค์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวี อุ่นเพ็ญโรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจรรยา วงเวียนโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
3. นางนภาพร มนัสโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางดอกรัก กุลค้อโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์คำโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนภาพร มนัสโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายทวี อุ่นเพ็ญโรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางจรรยา วงเวียนโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยากรรมการ
4. นางดอกรัก กุลค้อโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์คำโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ ภาโสมโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ นิลทองหลางโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางรัศมี ปัญญาโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการ
4. นางเตือนจิต พงศรีโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางศิริพร แสนขาวโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ภาโสมโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ นิลทองหลางโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางรัศมี ปัญญาโรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยากรรมการ
4. นางเตือนจิต พงศรีโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางศิริพร แสนขาวโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ ถิ่นแสนดีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชนันท์ ศรีแพงมลโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประวิช สินธุศิริโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางสาวลินลดา เนตรวรรณโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
5. นางพรรณี ช่วยรักษาโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ ถิ่นแสนดีโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชนันท์ ศรีแพงมลโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประวิช สินธุศิริโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการ
4. นางสาวลินลดา เนตรวรรณโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคารกรรมการ
5. นางพรรณี ช่วยรักษาโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ดอนชัยโรงเรียนหัวขวาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายการัญ ภูชำนิโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
3. นางสาวนันทพร ภูครองนาคโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวอรยุพา พลโสดาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
5. นางสาวดรุณี เทพอาวุธโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ดอนชัยโรงเรียนหัวขวาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายการัญ ภูชำนิโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
3. นางสาวนันทพร ภูครองนาคโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวอรยุพา พลโสดาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
5. นางสาวดรุณี เทพอาวุธโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ดอนชัยโรงเรียนหัวขวาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายการัญ ภูชำนิโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
3. นางสาวนันทพร ภูครองนาคโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางสาวอรยุพา พลโสดาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
5. นางสาวดรุณี เทพอาวุธโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวดรุณี เทพอาวุธโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ดอนชัยโรงเรียนหัวขวาวิทยากรรมการ
3. นายการัญ ภูชำนิโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
4. นางสาวนันทพร ภูครองนาคโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสาวอรยุพา พลโสดาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทพร ภูครองนาคโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ดอนชัยโรงเรียนหัวขวาวิทยากรรมการ
3. นายการัญ ภูชำนิโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
4. นางสาวอรยุพา พลโสดาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
5. ดาบตำรวจดรุณี เทพอาวุธโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายตรี ภูวิโคตรธนกุลโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ มีไชยยาโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์กรรมการ
3. นายอาคม การภักดีโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางพิทักษิณ ม่วงศรีโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย ไสยลักษณ์โรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายตรี ภูวิโคตรธนกุลโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาคม การภักดีโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพิษณุ มีไชยยาโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์กรรมการ
4. นางพิทักษิณ ม่วงศรีโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย ไสยลักษณ์โรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายตรี ภูวิโคตรธนกุลโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาคม การภักดีโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพิษณุ มีไชยยาโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์กรรมการ
4. นางพิทักษิณ ม่วงศรีโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย ไสยลักษณ์โรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายตรี ภูวิโคตรธนกุลโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาคม การภักดีโรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพิษณุ มีไชยยาโรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์กรรมการ
4. นางพิทักษิณ ม่วงศรีโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย ไสยลักษณ์โรงเรียนสะอาดไชยศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญทิพย์ สังวรโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 สวนป่าสมเด็จประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ไผ่ผาดโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสยกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ หรสิทธิ์โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย ดอนสามารถโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสำลี ศรีแพงมูลโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร ไผ่ผาดโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ หรสิทธิ์โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการ
3. นางสำลี ศรีแพงมูลโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายศุภชัย ดอนสามารถโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวธัญทิพย์ สังวรโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 สวนป่าสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงไกร ไผ่ผาดโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ หรสิทธิ์โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยากรรมการ
3. นางสำลี ศรีแพงมูลโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายศุภชัย ดอนสามารถโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุงกรรมการ
5. นางสาวธัญทิพย์ สังวรโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 สวนป่าสมเด็จกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุขุมพงษ์ ศรฤทธิ์โรงเรียนคำแคนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า ตรวจนอกโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
3. นางนริศรา เขตเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริพร ฉายจรัสโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
5. นางสาวเหมือนแพร การฟุ้งโรงเรียนหนองแคนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุขุมพงษ์ ศรฤทธิ์โรงเรียนคำแคนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า ตรวจนอกโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
3. นางนริศรา เขตเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริพร ฉายจรัสโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
5. นางสาวเหมือนแพร การฟุ้งโรงเรียนหนองแคนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุขุมพงษ์ ศรฤทธิ์โรงเรียนคำแคนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า ตรวจนอกโรงเรียนโคกกลางวิทยากรรมการ
3. นางนริศรา เขตเจริญโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริพร ฉายจรัสโรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยากรรมการ
5. นางสาวเหมือนแพร การฟุ้งโรงเรียนหนองแคนวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ เพียรสดับโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัทรนิษฐ์ คำวิโสโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาภัสรา ภูจอมผาโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวปวีณา โพธิสายโรงเรียนนาจำปากรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ฉาย พลเรียงโพนโรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ เพียรสดับโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัทรนิษฐ์ คำวิโสโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาภัสรา ภูจอมผาโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวปวีณา โพธิสายโรงเรียนนาจำปากรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ฉาย พลเรียงโพนโรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ เพียรสดับโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัทรนิษฐ์ คำวิโสโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาภัสรา ภูจอมผาโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวปวีณา โพธิสายโรงเรียนนาจำปากรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ฉาย พลเรียงโพนโรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย จันใต้โรงเรียนดงเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ผดุงวิทย์โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
3. นายบัณฑิต ยุบลพันธ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นายพัฒนา สุระเสียงโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์กรรมการ
5. นางลำดวน ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย จันใต้โรงเรียนดงเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ผดุงวิทย์โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยากรรมการ
3. นายบัณฑิต ยุบลพันธ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นายพัฒนา สุระเสียงโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์กรรมการ
5. นางลำดวน ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนฤภร ถิตย์รัศมีโรงเรียนนาคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา ไขแสงโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางพัชริดา นาใจรีบโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกิตติยา จุรุเทียบโรงเรียนดงเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางอุษมาพร รินทรึกโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนฤภร ถิตย์รัศมีโรงเรียนนาคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา ไขแสงโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางพัชริดา นาใจรีบโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกิตติยา จุรุเทียบโรงเรียนดงเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางอุษมาพร รินทรึกโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพัฒน์ โสวงษ์โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพวรรณ อุดมรัตน์โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
3. นายชาติชาย สมบัติเพิ่มโรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ไชยภูโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
5. นายอาคม แก้วบุรีโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพัฒน์ โสวงษ์โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพวรรณ อุดมรัตน์โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
3. นายชาติชาย สมบัติเพิ่มโรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ไชยภูโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
5. นายอาคม แก้วบุรีโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ โสวงษ์โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพวรรณ อุดมรัตน์โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนากรรมการ
3. นายชาติชาย สมบัติเพิ่มโรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ไชยภูโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกรรมการ
5. นายอาคม แก้วบุรีโรงเรียนกุดครองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ขาวศรีโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปิยนนท์ อ่อนไหลโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
4. นางสาวอรชร พรรณขามโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวจิตราพร เพียรสดับโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ขาวศรีโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปิยนนท์ อ่อนไหลโรงเรียนบ้านแกวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวกฤษฎาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
4. นางสาวอรชร พรรณขามโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวจิตราพร เพียรสดับโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนคอนเรียบอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี เพิ่มศิลป์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ สุริฉายโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนคอนเรียบอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี เพิ่มศิลป์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ สุริฉายโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนคอนเรียบอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี เพิ่มศิลป์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ สุริฉายโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนคอนเรียบอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี เพิ่มศิลป์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ สุริฉายโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนคอนเรียบอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี เพิ่มศิลป์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ สุริฉายโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สว่างบุญโรงเรียนหนองตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี บุญเจือโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางเกศินี ชำนาญมากโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงค์วิทย์กรรมการ
4. นางเอมอร ศรีโฮงโรงเรียนบ้านเหล่าค้อกรรมการ
5. นายกฤษณพงษ์ ชาภูมีโรงเรียนค้อจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ สว่างบุญโรงเรียนหนองตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี บุญเจือโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางเกศินี ชำนาญมากโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงค์วิทย์กรรมการ
4. นางเอมอร ศรีโฮงโรงเรียนบ้านเหล่าค้อกรรมการ
5. นายกฤษณพงษ์ ชาภูมีโรงเรียนค้อจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สว่างบุญโรงเรียนหนองตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี บุญเจือโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางเกศินี ชำนาญมากโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงค์วิทย์กรรมการ
4. นางเอมอร ศรีโฮงโรงเรียนบ้านเหล่าค้อกรรมการ
5. นายกฤษณพงษ์ ชาภูมีโรงเรียนค้อจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ สว่างบุญโรงเรียนหนองตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี บุญเจือโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางเกศินี ชำนาญมากโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงค์วิทย์กรรมการ
4. นางเอมอร ศรีโฮงโรงเรียนบ้านเหล่าค้อกรรมการ
5. นายกฤษณพงษ์ ชาภูมีโรงเรียนค้อจารย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์โรงเรียนคอนเรียบอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ จันทรนครโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางปราณี เพิ่มศิลป์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ สุริฉายโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายพัฒนวิทย์ ขวาวงษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]