สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 16 8 5 29
2 บ้านโนนเชือก 10 4 1 15
3 บ้านวังตะเฆ่ 9 8 0 17
4 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 9 5 3 17
5 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 8 2 3 13
6 บ้านศิลาทอง 7 6 5 18
7 บ้านส้มป่อย 7 3 0 10
8 บ้านงิ้ว 6 4 2 12
9 บ้านโสกปลาดุก 6 3 5 14
10 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 6 2 4 12
11 ซับมงคลวิทยา 6 2 1 9
12 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 6 1 2 9
13 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 5 5 4 14
14 บ้านหนองบัวใหญ่ 5 3 2 10
15 บ้านท่ากูบ 5 2 0 7
16 บ้านมะเกลือโนนทอง 4 3 2 9
17 บ้านวังตาท้าว 4 2 2 8
18 บ้านหนองม่วง 4 1 3 8
19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 4 1 1 6
20 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 4 0 2 6
21 อนุบาลเทพสถิต 3 9 3 15
22 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 3 7 3 13
23 หัวสระวิทยา 3 5 5 13
24 ชุมชนชวนวิทยา 3 5 1 9
25 บ้านสะพานหิน 3 4 1 8
26 ชุมชนบัวบานสามัคคี 3 3 4 10
27 บ้านท่าโป่ง 3 2 1 6
28 บ้านตาล 3 2 0 5
29 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 3 0 2 5
30 มะนะศึกษา 2 4 3 9
31 ปากจาบวิทยา 2 4 2 8
32 บ้านยางเกี่ยวแฝก 2 3 3 8
33 บ้านน้ำลาด 2 2 1 5
34 บ้านวังอ้ายคง 2 2 0 4
35 บ้านบุฉนวน 2 1 5 8
36 โป่งขุนเพชร 2 1 4 7
37 ซับใหญ่วิทยาคม 2 1 3 6
38 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2 1 2 5
39 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 2 1 1 4
40 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 2 1 1 4
41 บ้านวังพง 2 1 1 4
42 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 2 1 0 3
43 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2 1 0 3
44 วังใหม่พัฒนา 2 1 0 3
45 บ้านหัวสะพาน 2 1 0 3
46 บ้านไร่พัฒนา 2 0 3 5
47 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 2 0 3 5
48 บ้านหนองตอ 2 0 1 3
49 บ้านหัวหนอง 2 0 0 2
50 บ้านขามราษฎร์นุกูล 2 0 0 2
51 บ้านห้วยทราย 2 0 0 2
52 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0 2
53 บ้านขี้เหล็ก 2 0 0 2
54 บ้านสะพานยาว 1 6 5 12
55 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 5 0 6
56 บ้านโป่งนกพิทยา 1 3 1 5
57 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1 3 1 5
58 บ้านวังกะทะ 1 2 2 5
59 บ้านเกาะมะนาว 1 2 2 5
60 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) 1 2 2 5
61 บ้านกลอยสามัคคี 1 2 2 5
62 บ้านวังอ้ายจีด 1 2 1 4
63 บ้านวังคมคาย 1 2 1 4
64 อนุบาลนงค์เยาว์ 1 2 1 4
65 บ้านวังขอนสัก 1 2 1 4
66 บ้านโคกแสว 1 2 0 3
67 บ้านโนนคร้อ 1 1 4 6
68 บ้านเสลาประชารัฐ 1 1 2 4
69 บ้านโคกโต่งโต้น 1 1 2 4
70 บ้านโนนมะกอกงาม 1 1 2 4
71 บ้านหนองกองแก้ว 1 1 2 4
72 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 1 1 3
73 โคกเพชรวิทยาคาร 1 1 1 3
74 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1 1 1 3
75 บ้านห้วยบง 1 1 1 3
76 บ้านหนองลุมพุก 1 1 1 3
77 บ้านประดู่งาม 1 1 0 2
78 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 1 0 2
79 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 1 1 0 2
80 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1 0 3 4
81 บ้านวังมน 1 0 2 3
82 บ้านช่องสำราญ 1 0 1 2
83 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1 0 1 2
84 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1 0 1 2
85 บ้านปากค่ายช่องแมว 1 0 1 2
86 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1 0 0 1
87 หินฝนวิทยาคม 1 0 0 1
88 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 0 1
89 บ้านหนองโจด 1 0 0 1
90 บ้านโคกไค 1 0 0 1
91 รังงามวิทยา 0 4 3 7
92 บ้านหนองตะไก้ 0 3 4 7
93 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 0 2 5 7
94 หนองประดู่วิทยา 0 2 1 3
95 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 0 2 0 2
96 โบว์มอนร่วมพัฒนา 0 2 0 2
97 บ้านซับใหม่ 0 2 0 2
98 บ้านสำนักตูมกา 0 1 3 4
99 ศรีเทพบาล 0 1 3 4
100 บ้านหนองผักชี 0 1 1 2
101 บ้านโสกคร้อ 0 1 1 2
102 บ้านหนองลูกช้าง 0 1 1 2
103 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 0 1 1 2
104 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 1 0 1
105 บ้านดอนกอก 0 1 0 1
106 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 0 1 0 1
107 บ้านสำโรงโคก 0 1 0 1
108 บ้านร่วมมิตร 0 1 0 1
109 บ้านเดื่อ 0 1 0 1
110 วังกะอาม 0 1 0 1
111 บ้านทามจาน 0 1 0 1
112 บ้านหนองตะครอง 0 0 2 2
113 บ้านท่าศิลา 0 0 2 2
114 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1
115 บ้านหนองดินดำ 0 0 1 1
116 บ้านตะลอมไผ่ 0 0 1 1
117 บ้านใหม่นาดี 0 0 1 1
118 เขาดินพิทยารักษ์ 0 0 1 1
119 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 1 1
120 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1
121 บ้านบะเสียว 0 0 1 1
122 บ้านหนองแขม 0 0 1 1
123 บ้านซับไทร 0 0 1 1
124 บ้านสามหลักพัฒนา 0 0 0 0
125 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 0 0 0 0
126 จอมแก้ววิทยา 0 0 0 0
127 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0
128 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 0 0
129 บ้านโคกกระเบื้องไห 0 0 0 0
130 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 0 0 0
131 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0
132 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0
133 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 0 0 0 0
134 บ้านไทรงาม 0 0 0 0
135 บ้านซับหมี 0 0 0 0
136 บ้านวังกุง 0 0 0 0
137 บ้านโป่งเกต 0 0 0 0
138 บ้านหนองดง 0 0 0 0
139 บ้านหนองจะบก 0 0 0 0
140 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0
141 บ้านโกรกกุลา 0 0 0 0
142 บ้านนา 0 0 0 0
143 หินตั้งพิทยากร 0 0 0 0
144 บ้านหนองขาม 0 0 0 0
145 บ้านเสลี่ยงทอง 0 0 0 0
146 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 0 0
147 ซับถาวรพัฒนา 0 0 0 0
148 บ้านเขื่อนลั่น 0 0 0 0
149 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0
150 บ้านหนองตานา 0 0 0 0
151 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0
152 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0
153 บ้านซับเจริญสุข 0 0 0 0
154 บ้านหนองโดน 0 0 0 0
155 บ้านวังตาเทพ 0 0 0 0
156 บ้านหนองจาน 0 0 0 0
157 ดอนเปล้าศึกษา 0 0 0 0
158 บ้านดงลาน 0 0 0 0
159 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 0 0 0
160 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 0 0 0
161 บ้านโสกรวกหนองซึก 0 0 0 0
162 บ้านหนองโสน 0 0 0 0
163 บ้านดอนละนาม 0 0 0 0
164 บ้านห้วย 0 0 0 0
165 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0
166 บ้านห้วยยางดี 0 0 0 0
167 บ้านท่าแตง 0 0 0 0
168 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 0
169 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 0 0
170 บ้านโปร่งมีชัย 0 0 0 0
171 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 0
172 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0
173 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0
174 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 0 0 0
175 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 0 0 0 0
176 หนองกกสามัคคี 0 0 0 0
177 บ้านห้วยเกตุ 0 0 0 0
178 บ้านโนนฝาย 0 0 0 0
179 บ้านซับยาง 0 0 0 0
180 บ้านกุดตาลาด 0 0 0 0
181 บ้านละหานค่าย 0 0 0 0
182 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 0 0 0
183 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
184 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0 0
รวม 243 207 182 632

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]