สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 16 8 5 29 47 19 9 6 75
2 บ้านโนนเชือก 10 4 1 15 24 15 5 2 44
3 บ้านวังตะเฆ่ 9 8 0 17 27 16 12 5 55
4 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 9 5 3 17 24 12 8 3 44
5 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 8 2 3 13 20 9 9 9 38
6 บ้านศิลาทอง 7 6 5 18 24 19 6 4 49
7 บ้านส้มป่อย 7 3 0 10 14 4 4 2 22
8 บ้านงิ้ว 6 4 2 12 18 15 4 2 37
9 บ้านโสกปลาดุก 6 3 5 14 26 9 2 4 37
10 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 6 2 4 12 31 11 4 3 46
11 ซับมงคลวิทยา 6 2 1 9 18 8 4 3 30
12 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 6 1 2 9 12 12 5 6 29
13 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 5 5 4 14 23 10 10 11 43
14 บ้านหนองบัวใหญ่ 5 3 2 10 17 8 2 4 27
15 บ้านท่ากูบ 5 2 0 7 15 7 6 6 28
16 บ้านมะเกลือโนนทอง 4 3 2 9 15 7 7 4 29
17 บ้านวังตาท้าว 4 2 2 8 15 12 4 1 31
18 บ้านหนองม่วง 4 1 3 8 14 10 7 5 31
19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 4 1 1 6 10 11 11 2 32
20 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 4 0 2 6 18 6 3 3 27
21 อนุบาลเทพสถิต 3 9 3 15 31 13 12 2 56
22 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 3 7 3 13 19 20 7 8 46
23 หัวสระวิทยา 3 5 5 13 25 15 13 4 53
24 ชุมชนชวนวิทยา 3 5 1 9 17 17 6 9 40
25 บ้านสะพานหิน 3 4 1 8 12 4 4 1 20
26 ชุมชนบัวบานสามัคคี 3 3 4 10 17 15 7 4 39
27 บ้านท่าโป่ง 3 2 1 6 13 10 1 3 24
28 บ้านตาล 3 2 0 5 9 3 2 4 14
29 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 3 0 2 5 15 7 3 2 25
30 มะนะศึกษา 2 4 3 9 15 9 4 3 28
31 ปากจาบวิทยา 2 4 2 8 27 6 6 5 39
32 บ้านยางเกี่ยวแฝก 2 3 3 8 14 9 7 4 30
33 บ้านน้ำลาด 2 2 1 5 6 6 1 4 13
34 บ้านวังอ้ายคง 2 2 0 4 6 4 3 4 13
35 บ้านบุฉนวน 2 1 5 8 10 6 10 0 26
36 โป่งขุนเพชร 2 1 4 7 10 9 6 3 25
37 ซับใหญ่วิทยาคม 2 1 3 6 11 8 7 4 26
38 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2 1 2 5 8 5 13 2 26
39 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 2 1 1 4 13 4 3 2 20
40 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 2 1 1 4 8 5 5 0 18
41 บ้านวังพง 2 1 1 4 6 6 2 1 14
42 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 2 1 0 3 9 11 4 3 24
43 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2 1 0 3 9 3 8 5 20
44 วังใหม่พัฒนา 2 1 0 3 6 2 6 6 14
45 บ้านหัวสะพาน 2 1 0 3 5 6 5 4 16
46 บ้านไร่พัฒนา 2 0 3 5 15 16 13 7 44
47 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 2 0 3 5 6 6 4 8 16
48 บ้านหนองตอ 2 0 1 3 4 5 0 1 9
49 บ้านหัวหนอง 2 0 0 2 4 6 1 0 11
50 บ้านขามราษฎร์นุกูล 2 0 0 2 4 2 2 1 8
51 บ้านห้วยทราย 2 0 0 2 3 5 5 6 13
52 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0 2 3 4 3 1 10
53 บ้านขี้เหล็ก 2 0 0 2 3 2 9 2 14
54 บ้านสะพานยาว 1 6 5 12 21 11 9 5 41
55 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 5 0 6 12 7 0 2 19
56 บ้านโป่งนกพิทยา 1 3 1 5 10 7 5 4 22
57 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1 3 1 5 9 10 7 2 26
58 บ้านวังกะทะ 1 2 2 5 10 13 9 4 32
59 บ้านเกาะมะนาว 1 2 2 5 10 8 10 3 28
60 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) 1 2 2 5 9 1 5 1 15
61 บ้านกลอยสามัคคี 1 2 2 5 6 0 0 0 6
62 บ้านวังอ้ายจีด 1 2 1 4 10 11 7 3 28
63 บ้านวังคมคาย 1 2 1 4 7 4 6 2 17
64 อนุบาลนงค์เยาว์ 1 2 1 4 6 7 5 2 18
65 บ้านวังขอนสัก 1 2 1 4 4 2 0 0 6
66 บ้านโคกแสว 1 2 0 3 6 6 5 2 17
67 บ้านโนนคร้อ 1 1 4 6 18 4 8 5 30
68 บ้านเสลาประชารัฐ 1 1 2 4 7 0 1 1 8
69 บ้านโคกโต่งโต้น 1 1 2 4 5 10 4 5 19
70 บ้านโนนมะกอกงาม 1 1 2 4 5 3 4 3 12
71 บ้านหนองกองแก้ว 1 1 2 4 5 3 3 0 11
72 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1 1 1 3 7 19 12 7 38
73 โคกเพชรวิทยาคาร 1 1 1 3 7 12 11 6 30
74 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1 1 1 3 5 2 1 1 8
75 บ้านห้วยบง 1 1 1 3 5 0 3 1 8
76 บ้านหนองลุมพุก 1 1 1 3 3 4 3 5 10
77 บ้านประดู่งาม 1 1 0 2 7 5 2 4 14
78 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 1 0 2 4 2 1 0 7
79 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 1 1 0 2 3 1 2 0 6
80 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1 0 3 4 3 7 6 5 16
81 บ้านวังมน 1 0 2 3 6 3 2 1 11
82 บ้านช่องสำราญ 1 0 1 2 6 6 1 3 13
83 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1 0 1 2 5 9 1 2 15
84 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 1 0 1 2 4 6 5 2 15
85 บ้านปากค่ายช่องแมว 1 0 1 2 3 0 0 0 3
86 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 1 0 0 1 6 5 2 2 13
87 หินฝนวิทยาคม 1 0 0 1 4 3 2 4 9
88 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 0 1 3 3 4 0 10
89 บ้านหนองโจด 1 0 0 1 1 8 8 4 17
90 บ้านโคกไค 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 รังงามวิทยา 0 4 3 7 11 12 3 1 26
92 บ้านหนองตะไก้ 0 3 4 7 18 5 11 8 34
93 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 0 2 5 7 15 22 8 6 45
94 หนองประดู่วิทยา 0 2 1 3 5 4 2 1 11
95 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 0 2 0 2 8 3 3 4 14
96 โบว์มอนร่วมพัฒนา 0 2 0 2 5 3 3 2 11
97 บ้านซับใหม่ 0 2 0 2 3 0 0 1 3
98 บ้านสำนักตูมกา 0 1 3 4 11 7 2 3 20
99 ศรีเทพบาล 0 1 3 4 10 5 4 2 19
100 บ้านหนองผักชี 0 1 1 2 11 8 2 4 21
101 บ้านโสกคร้อ 0 1 1 2 5 4 2 1 11
102 บ้านหนองลูกช้าง 0 1 1 2 4 5 1 1 10
103 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 0 1 1 2 2 11 7 4 20
104 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 1 0 1 8 3 2 2 13
105 บ้านดอนกอก 0 1 0 1 4 4 3 0 11
106 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 0 1 0 1 4 2 3 3 9
107 บ้านสำโรงโคก 0 1 0 1 4 2 1 2 7
108 บ้านร่วมมิตร 0 1 0 1 3 3 4 2 10
109 บ้านเดื่อ 0 1 0 1 3 1 1 1 5
110 วังกะอาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
111 บ้านทามจาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองตะครอง 0 0 2 2 5 5 2 2 12
113 บ้านท่าศิลา 0 0 2 2 3 0 0 0 3
114 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1 5 6 5 1 16
115 บ้านหนองดินดำ 0 0 1 1 4 2 5 1 11
116 บ้านตะลอมไผ่ 0 0 1 1 4 1 2 6 7
117 บ้านใหม่นาดี 0 0 1 1 3 3 4 0 10
118 เขาดินพิทยารักษ์ 0 0 1 1 3 0 1 1 4
119 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 1 1 2 11 0 3 13
120 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
121 บ้านบะเสียว 0 0 1 1 1 1 1 2 3
122 บ้านหนองแขม 0 0 1 1 0 5 4 2 9
123 บ้านซับไทร 0 0 1 1 0 2 1 0 3
124 บ้านสามหลักพัฒนา 0 0 0 0 7 3 0 2 10
125 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 0 0 0 0 5 9 6 1 20
126 จอมแก้ววิทยา 0 0 0 0 5 4 3 1 12
127 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 4 2 4 1 10
128 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 0 0 3 6 3 1 12
129 บ้านโคกกระเบื้องไห 0 0 0 0 3 5 3 10 11
130 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 0 0 0 3 3 3 1 9
131 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 2 10 4 6 16
132 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0 2 5 9 2 16
133 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 0 0 0 0 2 5 7 1 14
134 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 2 5 2 0 9
135 บ้านซับหมี 0 0 0 0 2 4 2 4 8
136 บ้านวังกุง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
137 บ้านโป่งเกต 0 0 0 0 2 4 1 0 7
138 บ้านหนองดง 0 0 0 0 2 3 3 0 8
139 บ้านหนองจะบก 0 0 0 0 2 3 0 0 5
140 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 2 2 5 2 9
141 บ้านโกรกกุลา 0 0 0 0 2 2 5 1 9
142 บ้านนา 0 0 0 0 2 2 3 1 7
143 หินตั้งพิทยากร 0 0 0 0 2 2 1 1 5
144 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 1 3 3 6
145 บ้านเสลี่ยงทอง 0 0 0 0 2 1 1 3 4
146 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 0 0 2 0 2 0 4
147 ซับถาวรพัฒนา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
148 บ้านเขื่อนลั่น 0 0 0 0 2 0 1 1 3
149 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 7 2 1 10
150 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 1 3 3 2 7
151 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
152 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 1 3 0 5
153 บ้านซับเจริญสุข 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
155 บ้านวังตาเทพ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
156 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 0 2 1 3
157 ดอนเปล้าศึกษา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
158 บ้านดงลาน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
159 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 0 0 0 0 5 0 1 5
161 บ้านโสกรวกหนองซึก 0 0 0 0 0 3 4 1 7
162 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 3 2 1 5
163 บ้านดอนละนาม 0 0 0 0 0 3 1 2 4
164 บ้านห้วย 0 0 0 0 0 2 4 2 6
165 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 2 2 0 4
166 บ้านห้วยยางดี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านท่าแตง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
168 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
169 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
170 บ้านโปร่งมีชัย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
171 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
172 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
173 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
174 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 0 0 0 0 0 0 3 2 3
176 หนองกกสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 3 2
177 บ้านห้วยเกตุ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
178 บ้านโนนฝาย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
179 บ้านซับยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านกุดตาลาด 0 0 0 0 0 0 0 4 0
181 บ้านละหานค่าย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
182 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 243 207 182 632 1,264 941 668 431 2,873