สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 43 19 9 6 71
2 อนุบาลเทพสถิต 31 13 12 2 56
3 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 26 9 4 3 39
4 บ้านโสกปลาดุก 26 9 2 4 37
5 ปากจาบวิทยา 26 6 6 5 38
6 หัวสระวิทยา 25 15 13 4 53
7 บ้านโนนเชือก 24 15 5 2 44
8 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 24 12 8 3 44
9 บ้านวังตะเฆ่ 23 15 11 5 49
10 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 23 10 10 11 43
11 บ้านสะพานยาว 20 10 9 5 39
12 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 20 9 9 9 38
13 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 19 15 7 8 41
14 ซับมงคลวิทยา 18 8 4 3 30
15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 18 6 3 3 27
16 บ้านหนองตะไก้ 18 5 11 8 34
17 บ้านโนนคร้อ 18 4 8 5 30
18 บ้านงิ้ว 17 14 4 2 35
19 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 15 22 8 6 45
20 มะนะศึกษา 15 9 4 3 28
21 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 15 7 3 2 25
22 บ้านไร่พัฒนา 14 16 13 7 43
23 ชุมชนชวนวิทยา 14 16 5 9 35
24 ชุมชนบัวบานสามัคคี 14 13 7 4 34
25 บ้านหนองม่วง 14 10 7 5 31
26 บ้านยางเกี่ยวแฝก 14 9 7 4 30
27 บ้านหนองบัวใหญ่ 14 7 2 4 23
28 บ้านศิลาทอง 13 17 6 4 36
29 บ้านส้มป่อย 13 4 4 2 21
30 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 13 4 3 2 20
31 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 12 10 5 6 27
32 บ้านท่าโป่ง 12 10 1 3 23
33 บ้านท่ากูบ 12 6 6 6 24
34 บ้านสะพานหิน 12 4 4 1 20
35 ซับใหญ่วิทยาคม 11 8 7 4 26
36 บ้านหนองผักชี 11 8 2 4 21
37 บ้านสำนักตูมกา 11 7 2 3 20
38 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 11 7 0 2 18
39 บ้านวังอ้ายจีด 10 10 7 3 27
40 บ้านวังตาท้าว 10 9 4 1 23
41 บ้านโป่งนกพิทยา 10 7 5 4 22
42 บ้านบุฉนวน 10 6 10 0 26
43 ศรีเทพบาล 10 5 4 2 19
44 บ้านวังกะทะ 9 13 9 4 31
45 โป่งขุนเพชร 9 9 6 3 24
46 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) 9 1 5 1 15
47 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 8 11 11 2 30
48 รังงามวิทยา 8 10 3 1 21
49 บ้านเกาะมะนาว 8 6 10 3 24
50 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 8 5 13 2 26
51 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 8 3 3 4 14
52 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 8 3 2 2 13
53 โคกเพชรวิทยาคาร 7 12 11 6 30
54 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 7 10 7 2 24
55 บ้านมะเกลือโนนทอง 7 7 7 4 21
56 บ้านประดู่งาม 7 5 2 4 14
57 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 7 3 7 5 17
58 บ้านสามหลักพัฒนา 7 3 0 2 10
59 บ้านเสลาประชารัฐ 7 0 1 1 8
60 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 6 10 4 3 20
61 อนุบาลนงค์เยาว์ 6 7 5 2 18
62 บ้านโคกแสว 6 6 5 2 17
63 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6 6 4 8 16
64 บ้านน้ำลาด 6 6 1 4 13
65 บ้านช่องสำราญ 6 6 1 3 13
66 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 6 5 2 2 13
67 บ้านวังอ้ายคง 6 4 3 4 13
68 บ้านวังคมคาย 6 3 6 2 15
69 บ้านตาล 6 3 2 4 11
70 บ้านวังมน 6 3 2 1 11
71 บ้านกลอยสามัคคี 6 0 0 0 6
72 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 5 17 12 7 34
73 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 5 9 6 1 20
74 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 5 9 1 2 15
75 บ้านหัวสะพาน 5 6 5 4 16
76 บ้านหนองใหญ่ 5 6 5 1 16
77 บ้านวังพง 5 5 2 1 12
78 จอมแก้ววิทยา 5 4 3 1 12
79 บ้านหนองตะครอง 5 4 2 2 11
80 หนองประดู่วิทยา 5 4 2 1 11
81 โบว์มอนร่วมพัฒนา 5 3 3 2 11
82 บ้านหนองกองแก้ว 5 3 3 0 11
83 วังใหม่พัฒนา 5 2 6 6 13
84 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 5 2 1 1 8
85 บ้านโคกโต่งโต้น 4 10 4 5 18
86 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 4 6 5 2 15
87 บ้านหนองลูกช้าง 4 5 1 1 10
88 บ้านดอนกอก 4 4 3 0 11
89 บ้านหัวหนอง 4 4 1 0 9
90 บ้านโนนมะกอกงาม 4 3 4 3 11
91 หินฝนวิทยาคม 4 3 2 4 9
92 บ้านโสกคร้อ 4 3 2 1 9
93 บ้านหนองดินดำ 4 2 5 1 11
94 บ้านหนองผักแว่น 4 2 4 1 10
95 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 4 2 3 3 9
96 บ้านขามราษฎร์นุกูล 4 2 2 1 8
97 บ้านสำโรงโคก 4 2 1 2 7
98 บ้านตะลอมไผ่ 4 1 2 6 7
99 บ้านห้วยบง 4 0 3 1 7
100 บ้านตลุกคูณพัฒนา 3 7 6 5 16
101 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 3 6 3 1 12
102 บ้านห้วยทราย 3 5 5 6 13
103 บ้านโคกกระเบื้องไห 3 5 3 10 11
104 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 3 4 3 1 10
105 บ้านร่วมมิตร 3 3 4 2 10
106 บ้านโนนสวรรค์ 3 3 4 0 10
107 บ้านใหม่นาดี 3 3 4 0 10
108 บ้านหนองลุมพุก 3 3 3 5 9
109 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 3 3 3 1 9
110 บ้านขี้เหล็ก 3 2 9 2 14
111 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 3 2 5 0 10
112 บ้านเดื่อ 3 1 1 1 5
113 เขาดินพิทยารักษ์ 3 0 1 1 4
114 บ้านซับใหม่ 3 0 0 1 3
115 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 2 11 7 4 20
116 บ้านโนนสำราญ 2 10 4 6 16
117 บ้านใหม่สามัคคี 2 7 0 3 9
118 บ้านร้านหญ้า 2 5 9 2 16
119 บ้านไทรงาม 2 5 2 0 9
120 บ้านซับหมี 2 4 2 4 8
121 บ้านวังกุง 2 4 1 0 7
122 บ้านโป่งเกต 2 4 1 0 7
123 บ้านหนองตอ 2 4 0 1 6
124 บ้านหนองดง 2 3 3 0 8
125 บ้านหนองจะบก 2 3 0 0 5
126 บ้านห้วยยาง 2 2 5 2 9
127 บ้านโกรกกุลา 2 2 5 1 9
128 บ้านนา 2 2 3 1 7
129 หินตั้งพิทยากร 2 2 1 1 5
130 บ้านวังขอนสัก 2 2 0 0 4
131 บ้านโนนสะอาด 2 2 0 0 4
132 บ้านหนองขาม 2 1 3 3 6
133 บ้านเสลี่ยงทอง 2 1 1 3 4
134 บ้านสระสี่เหลี่ยม 2 1 1 0 4
135 ซับถาวรพัฒนา 2 0 1 1 3
136 บ้านเขื่อนลั่น 2 0 1 1 3
137 วังกะอาม 2 0 0 0 2
138 บ้านท่าศิลา 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองโจด 1 8 8 4 17
140 บ้านโคกสะอาด 1 7 2 1 10
141 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 1 5 7 1 13
142 บ้านหนองตานา 1 3 3 2 7
143 บ้านแจ้งใหญ่ 1 2 3 1 6
144 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 1 3 0 5
145 บ้านบะเสียว 1 1 1 2 3
146 บ้านซับเจริญสุข 1 1 1 0 3
147 บ้านหนองโดน 1 1 1 0 3
148 บ้านวังตาเทพ 1 0 3 0 4
149 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1 0 2 0 3
150 บ้านหนองจาน 1 0 1 1 2
151 บ้านดงลาน 1 0 0 1 1
152 บ้านโคกไค 1 0 0 0 1
153 บ้านทามจาน 1 0 0 0 1
154 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 1 0 0 0 1
155 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 5 0 1 5
156 บ้านหนองแขม 0 4 4 2 8
157 บ้านโสกรวกหนองซึก 0 3 4 1 7
158 บ้านหนองโสน 0 3 2 1 5
159 บ้านดอนละนาม 0 3 1 2 4
160 บ้านห้วย 0 2 4 2 6
161 บ้านหนองนกเขียน 0 2 2 0 4
162 บ้านซับไทร 0 2 1 0 3
163 บ้านห้วยยางดี 0 2 0 0 2
164 บ้านท่าแตง 0 1 3 0 4
165 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 1 2 0 3
166 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 1 2 0 3
167 บ้านหนองอีหล่อ 0 1 1 1 2
168 บ้านโปร่งมีชัย 0 1 1 1 2
169 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 1 1 0 2
170 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 1 0 2 1
171 บ้านห้วยไฮ 0 1 0 1 1
172 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0 1 0 0 1
173 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 0 0 3 2 3
174 หนองกกสามัคคี 0 0 2 3 2
175 บ้านห้วยเกตุ 0 0 2 1 2
176 บ้านโนนฝาย 0 0 2 0 2
177 ดอนเปล้าศึกษา 0 0 1 0 1
178 บ้านซับยาง 0 0 1 0 1
179 บ้านกุดตาลาด 0 0 0 4 0
180 บ้านละหานค่าย 0 0 0 2 0
181 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 0 0 1 0
182 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 1 0
183 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0 1 0
รวม 1,159 894 664 431 3,148