::sp-cpm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางพิสมัย ชินขุนทดโรงเรียนวังใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล พันละหานโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
3. นางสาววิไลกุล อุ่นเกิดโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอุมา วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนัยน์ปพร ขามจัตุรัสโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
7. นายวัชระ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย ชินขุนทดโรงเรียนวังใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล พันละหานโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
3. นางสาววิไลกุล อุ่นเกิดโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอุมา วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนัยน์ปพร ขามจัตุรัสโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
7. นายวัชระ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ชินขุนทดโรงเรียนวังใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล พันละหานโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
3. นางสาววิไลกุล อุ่นเกิดโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอุมา วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนัยน์ปพร ขามจัตุรัสโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
7. นายวัชระ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางระนอง โข่พิมายโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายมานะพงษ์ มาบ้านซังโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
3. นางบุญยิ่ง งามจัตุรัสโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)กรรมการ
4. นางสาวพัชรา พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
5. นางพิสมัย ชัยเพชรโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นางสาคร พูนชัยโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายมานะพงษ์ มาบ้านซังโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
2. นางพิสมัย ชินขุนทดโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสาคร พูนชัยโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางระนอง โข่พิมายโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายมานะพงษ์ มาบ้านซังโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
3. นางบุญยิ่ง งามจัตุรัสโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)กรรมการ
4. นางสาวพัชรา พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
5. นางพิสมัย ชินขุนทดโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
6. นางพิสมัย ชัยเพชรโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์โรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
8. นางสาคร พูนชัยโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสมบูรณ์ เลียงวัฒนชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นางกิจจา ภักดิ์ประสิทธิ์โรงเรียนวังกะอามกรรมการ
3. นางสาวรสริน สงกรานต์โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
5. นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางกิ่งแก้ว สุสูงเนินโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ เลียงวัฒนชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นางกิจจา ภักดิ์ประสิทธิ์โรงเรียนวังกะอามกรรมการ
3. นางสาวรสริน สงกรานต์โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว สุสูงเนินโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์โรงเรียนหนองกกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ ภูจำนงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นางนิภาพร พืบขุนทดโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
5. นางเยาวนิตย์ ชอบจิตรโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
6. นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอนโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์โรงเรียนหนองกกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ ภูจำนงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นางนิภาพร พืบขุนทดโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
5. นางเยาวนิตย์ ชอบจิตรโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
6. นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอนโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์โรงเรียนหนองกกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ ภูจำนงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นางนิภาพร พืบขุนทดโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
5. นางเยาวนิตย์ ชอบจิตรโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
6. นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอนโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอ้อย อาจศิริโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางสาวรัศมี เบื่อขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)กรรมการ
4. นางสาววรรณนา เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวจิรัชยา ชอบจิตรโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
6. นางจุฑามาศ ภูจำนงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
7. นางสาวกรกช ภู่มากโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอ้อย อาจศิริโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี เบื่อขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)กรรมการ
3. นางสาววรรณนา เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอ้อย อาจศิริโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางสาวรัศมี เบื่อขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)กรรมการ
4. นางสาววรรณนา เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวจิรัชยา ชอบจิตรโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
6. นางจุฑามาศ ภูจำนงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
7. นางสาวกรกช ภู่มากโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางเจษฎาภรณ์ ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาวประยงค์ นุชรอดโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
4. นางกชภรณ์ แสงบำรุงโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
5. นางสาวปรานันท์ วันสาโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ไชยหงษาโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
7. นายสุรินทร์ สรรพ์สมบัติโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางเจษฎาภรณ์ ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาวประยงค์ นุชรอดโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
4. นางกชภรณ์ แสงบำรุงโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
5. นางภัทรภร ชำนาญสิงห์โรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ไชยหงษาโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
7. นายสุรินทร์ สรรพ์สมบัติโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสมทรง ศรีสมุทร์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุพงศ์ พาระแพนโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
3. นางละออ ทวดสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
5. นางสุวิชา นาทบรรลือโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสมทรง ศรีสมุทร์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุพงศ์ พาระแพนโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
3. นางละออ ทวดสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ประทุมวงค์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
5. นางสุวิชา นาทบรรลือโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายจักรภัทร ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใสโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี สาภูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวธันฐิตา พร้อมพันธุ์โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. นางสาวกัลยา อ่อนชัยโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
5. นางวิภา ทองยศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางศรวณีย์ พรหมพันธ์ใจโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
7. นางแพรวนภา มาโคตรโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
8. นางศรีสุดา จิตรพิลัยโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
9. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
10. นางขวัญฤทัย กลิ่นพูนโรงเรียนบ้านดอนละนามกรรมการ
11. นางพัชรีพร หาญณรงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
12. นางพยอม ภิรมย์กิจโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
13. นางจีรวรรณ เศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
14. นางอารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
15. นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
16. นางสาวแพรว ขวัญกลางโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
17. นางกันตา กิตติกันตกุลโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใสโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ ปลื้มญาติโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์กรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี สาภูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวกัลยา อ่อนชัยโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
5. นางศรวณีย์ พรหมพันธ์ใจโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นางแพรวนภา มาโคตรโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
7. นางศรีสุดา จิตรพิลัยโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
8. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
9. นางขวัญฤทัย กลิ่นพูนโรงเรียนบ้านดอนละนามกรรมการ
10. นางพัชรีพร หาญณรงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
11. นางพยอม ภิรมย์กิจโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
12. นางจีรวรรณ เศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
13. นางทองเตียง พรหมทองโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
14. นางอารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
15. นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
16. นางสาวแพรว ขวัญกลางโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
17. นางกันตา กิตติกันตกุลโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
18. นางสาวธันฐิตา พร้อมพันธุ์โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใสโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางธีราภรณ์ ศรีจันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี สาภูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวกัลยา อ่อนชัยโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
5. นางศรวณีย์ พรหมพันธ์ใจโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ หิตะปิตะนันท์โรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
7. นางแพรวนภา มาโคตรโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
8. นางศรีสุดา จิตรพิลัยโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
9. นางลาวัลย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
10. นางขวัญฤทัย กลิ่นพูนโรงเรียนบ้านดอนละนามกรรมการ
11. นางพัชรีพร หาญณรงค์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
12. นางพยอม ภิรมย์กิจโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
13. นางจีรวรรณ เศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
14. นางทองเตียง พรหมทองโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
15. นางสาวธันฐิตา พร้อมพันธุ์โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
16. นางอารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
17. นางธิดารัตน์ ปลื้มญาติโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์กรรมการ
18. นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
19. นางสาวแพรว ขวัญกลางโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
20. นางกันตา กิตติกันตกุลโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางทองเตียง พรหมทองโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
2. นางละออ เงินมากโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธวัช จิตรชัยโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นางประนอม ประทุมแสงโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทองเตียง พรหมทองโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
2. นางละออ เงินมากโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธวัช จิตรชัยโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นางประนอม ประทุมแสงโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายวิรัช ฉันทิยานนท์โรงเรียนบ้านวังตาท้าวประธานกรรมการ
2. นางธีรนุช ภูมิมาโรงเรียนบ้านละหานค่ายกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสุรีภรณ์ ประสพสินโรงเรียนโป่งนกพิทยากรรมการ
5. นางสาวพัฒนา ชัยมนตราโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางทองเตียง พรหมทองโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
2. นางละออ เงินมากโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธวัช จิตรชัยโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นางประนอม ประทุมแสงโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ พรหมทองโรงเรียนบ้านโนนเชือกประธานกรรมการ
2. นายชวิศ นาทบรรลือโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
4. นางทิพย์ถาวร ทับอมรศิริโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกเริงชัย วรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
6. นางสาวเกศรา ธิยาวงษ์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
7. นางยุพดี เอกบัวโรงเรียนบ้านบะเสียวกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ พรหมทองโรงเรียนบ้านโนนเชือกประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ถาวร ทับอมรศิริโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ โชคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
4. นางนารี กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. สิบเอกเริงชัย วรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
6. นางสาวเกศรา ธิยาวงษ์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
7. นางยุพดี เอกบัวโรงเรียนบ้านบะเสียวกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายนาคพงษ์ จงกลางโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมนสิชา บุญทันโรงเรียนบ้านวังคมคายกรรมการ
3. นายเกษม กิติพันธยาพรโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนี เห็มมะชาติโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
5. นางรัตติกาญจน์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางแพรวนภา มาโคตรโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ พุฒกางโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
8. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
9. นางพันธุ์ทิพย์ กุสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
10. นางสาวจารุวรรณ ศิริคำโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
11. นางประพิมพ์พร กระจายกลางโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
12. นางสาวสิรินรัตน์ ประทุมโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
13. นายธาดา เอี่ยมสูงเนินโรงเรียนบ้านวังตาเทพกรรมการ
14. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยมาลาโรงเรียนหัวสระวิทยากรรมการ
15. นางสาวศุภลักษณ์ สมบัติหลายโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
16. นางสาวหนูจีน ปัจจัยโคถาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
17. นางสาวจารุวรรณ คาบแก้วโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
18. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
19. นางสาวกิตติยากร น้อยวิเศษโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
20. นายพชรพล อารีชาติโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
21. นางรุ่งทิวา ระวิวรรณโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
22. นางจริยาภรณ์ รักความซื่อโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
23. นางประภัสสร สุวรรณทีโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
24. นายสุวิทย์ นามวรรณโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
25. นางศรีสุดา จิตรพิสัยโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
26. นายนัธทวัฒน์ บานฤทัยโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
27. นายวิทย์ กัญญาสุดโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
28. นางศศิธร กัญญาสุดโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
29. นายดวงเด่น เต่าเถื่อนโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
30. นางสาวอัจจิมา ตุ้ยภูเวียงโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
31. นางสิรินาถ มุนมินโรงเรียนบ้านดอนกอกกรรมการ
32. นายชาติชาย กัญญาสายโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
33. นางสาวธันฐิตา พร้อมพันธุ์โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
34. นางสาวพรทิพย์ สิงห์ลาโรงเรียนบ้านวังพงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายนาคพงษ์ จงกลางโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมนสิชา บุญทันโรงเรียนบ้านวังคมคายกรรมการ
3. นายเกษม กิติพันธยาพรโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนี เห็มมะชาติโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
5. นางรัตติกาญจน์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางแพรวนภา มาโคตรโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ พุฒกางโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
8. นางพันธุ์ทิพย์ กุสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางสาวจารุวรรณ ศิริคำโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
10. นางสาวประพิมพ์พร กระจายกลางโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
11. นางสาวสิรินรัตน์ ประทุมโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
12. นายธาดา เอี่ยมสูงเนินโรงเรียนบ้านวังตาเทพกรรมการ
13. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยมาลาโรงเรียนหัวสระวิทยากรรมการ
14. นางสาวศุภลักษณ์ สมบัติหลายโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
15. นางสาวหนูจีน ปัจจัยโคถาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
16. นางสาวจารุวรรณ คาบแก้วโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
17. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสาวกิตติยากร น้อยวิเศษโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
19. นายพชรพล อารีชาติโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
20. นางรุ่งทิวา ระวิวรรณโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
21. นางจริยาภรณ์ รักความซื่อโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
22. นางประภัสสร สุวรรณทีโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
23. นายสุวิทย์ นามวรรณโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
24. นางศรีสุดา จิตรพิสัยโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
25. นายนัธทวัฒน์ บานฤทัยโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
26. นายวิทย์ กัญญาสุดโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
27. นางศศิธร กัญญาสุดโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
28. นายดวงเด่น เต่าเถื่อนโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
29. นางสาวอัจจิมา ตุ้ยภูเวียงโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
30. นางทัศนีย์ ร่างเจริญโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
31. นางสิรินาถ มุนมินโรงเรียนบ้านดอนกอกกรรมการ
32. นายชาติชาย กัญญาสายโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
33. นางสาวธันฐิตา พร้อมพันธุ์โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
34. นางสาวพรทิพย์ สิงห์ลาโรงเรียนบ้านวังพงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนาคพงษ์ จงกลางโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมนสิชา บุญทันโรงเรียนบ้านวังคมคายกรรมการ
3. นายเกษม กิติพันธยาพรโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนี เห็มมะชาติโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
5. นางรัตติกาญจน์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางแพรวนภา มาโคตรโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ พุฒกางโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
8. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
9. นางพันธุ์ทิพย์ กุสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
10. นางสาวจารุวรรณ ศิริคำโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
11. นางประพิมพ์พร กระจายกลางโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
12. นางสาวสิรินรัตน์ ประทุมโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
13. นายธาดา เอี่ยมสูงเนินโรงเรียนบ้านวังตาเทพกรรมการ
14. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยมาลาโรงเรียนหัวสระวิทยากรรมการ
15. นางสาวศุภลักษณ์ สมบัติหลายโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
16. นางสาวหนูจีน ปัจจัยโคถาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
17. นางสาวจารุวรรณ คาบแก้วโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
18. นางสาวนิตยา พลดงนอกโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
19. นางสาวกิตติยากร น้อยวิเศษโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
20. นายพชรพล อารีชาติโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
21. นางรุ่งทิวา ระวิวรรณโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
22. นางจริยาภรณ์ รักความซื่อโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
23. นางประภัสสร สุวรรณทีโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
24. นายสุวิทย์ นามวรรณโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
25. นางศรีสุดา จิตรพิสัยโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
26. นายนัธทวัฒน์ บานฤทัยโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
27. นายวิทย์ กัญญาสุดโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
28. นางศศิธร กัญญาสุดโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
29. นายดวงเด่น เต่าเถื่อนโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
30. นางสาวอัจจิมา ตุ้ยภูเวียงโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
31. นางทัศนีย์ ร่างเจริญโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
32. นางสิรินาถ มุนมินโรงเรียนบ้านดอนกอกกรรมการ
33. นายชาติชาย กัญญาสายโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
34. นางสาวธันฐิตา พร้อมพันธุ์โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
35. นางสาวพรทิพย์ สิงห์ลาโรงเรียนบ้านวังพงกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางปนัดดา ทีบัวบานโรงเรียนบ้านร้านหญ้าประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ปาปะกังโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
3. นางสาวสกุลรัตน์ จันทสุขโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นายภูวินทร์ คำศรีโรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
5. นายลมกรต โทขันธ์โรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ วรรณภาสโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
7. นางสาวสุชานรี ไกรพนโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
8. นายธนิศ พร้าเพรียงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
9. นายวรพล ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
10. นายประธิล สุมาสาโรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
11. นางสาวกาญจนา สุกใสโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
12. นางสุภิญญา กัญญาสายโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
13. นายชาติชาย กัญญาสายโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
14. นางสาวลลิตา ประกอบดีโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา ทีบัวบานโรงเรียนบ้านร้านหญ้าประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ปาปะกังโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
3. นางสาวสกุลรัตน์ จันทสุขโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นายภูวินทร์ คำศรีโรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
5. นายลมกรต โทขันธ์โรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ วรรณภาสโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
7. นางสาวสุชานรี ไกรพนโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
8. นายธนิศ พร้าเพรียงโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
9. นายวรพล ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
10. นางสาวกาญจนา สุกใสโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
11. นางสุภิญญา กัญญาสายโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
12. นายสุรชัย เทียมม่วงโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
13. นายชาติชาย กัญญาสายโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
14. นางสาวลลิตา ประกอบดีโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายณัฎณรงค์ อ้อมกลางโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
3. นางสาวสกุลรัตน์ สัตตะโสโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
4. นายสำรวย สียางนอกโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
5. นางอมลณัฐ สิงคะกุลโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
7. นายธีรวิทย์ เมืองสุมาลโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
8. นางสาวเมทินี คุ้มบ้านโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
9. นางสาวสุภาวรรณ นาคมะณีโรงเรียนบ้านตลุกคุณพัฒนากรรมการ
10. นางสาวฤษฎี ชัยพิพัฒน์โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารกรรมการ
11. นางชมพูนุช นิพลรัมย์โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
12. นางสุภิญญา กัญญาสายโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
13. นายชวิศ นาทบรรลือโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
14. นายชาติชาย กัญญาสายโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายณัฎณรงค์ อ้อมกลางโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
3. นางสาวสกุลรัตน์ สัตตะโสโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
4. นายสำรวย สียางนอกโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
5. นางอมลณัฐ สิงคะกุลโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
7. นายธีรวิทย์ เมืองสุมาลโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
8. นางสาวเมทินี คุ้มบ้านโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
9. นางสาวสุภาวรรณ นาคมะณีโรงเรียนบ้านตลุกคุณพัฒนากรรมการ
10. นางสาวฤษฎี ชัยพิพัฒน์โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารกรรมการ
11. นางชมพูนุช นิพลรัมย์โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
12. นางสุภิญญา กัญญาสายโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
13. นายชวิศ นาทบรรลือโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
14. นายชาติชาย กัญญาสายโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประเมธ ภูคงคาโรงเรียนหนองประดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ฉันทิยานนท์โรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
3. นางสาวจรรยาภรณ์ หีตสันเทียะโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวภัสธนมนท์ สังข์ทองโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางวรางคนางค์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
6. นางสาวปรีชญา เรืองธนาุนุรักษ์โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
7. นางสาวสุกานดา เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหกรรมการ
8. นางสาวทัศนีย์ ดัชฤยาวัตรโรงเรียนบ้านร่วมมิตรกรรมการ
9. นายสามารถ ทองมาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
10. นางสาวครองขวัญ อารามพงษ์โรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
11. นายเกียรติศักดิ์ อุยวัฒนกุลโรงเรียนหนองประดู่วิทยากรรมการ
12. นางสาวนนทวรรณ ชาติเพียรโรงเรียนหนองประดู่วิทยากรรมการ
13. นางสายชล แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)กรรมการ
14. นางวัลย์นาภัสร์ แสงรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
15. นางสุภาพร ศรีม่วงโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
16. นางอมรรัตน์ คงเหมือนเพชรโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
17. นายดุสิต ทองสุขนอกโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประเมธ ภูคงคาโรงเรียนหนองประดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัศนียพร ครูเกษตรโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสงบ เหลื่อมกลางโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายภูธเนศ ม่วงรามโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ บุตรคนบุรีโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
8. นายชนัชฌา บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
9. นางภัทราพร เอกบุตรโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
10. นางสาวไพรัช เกตุแก้วโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
11. นางสาววารุณี เอมกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
12. นางสายสุนี ตวงวิไลโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
13. นางสาววริญญาอร แสงกุดเลาะโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
14. นายแดนชัย นิสสัยหาญโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
15. นางสาวทองจันทร์ หมอดูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
16. นางสาวดลชนก รัตบุญทาโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพร ถาวรกายโรงเรียนบ้านหัวสะพานประธานกรรมการ
2. นางกนกณัฐ รัตนาโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
3. นางสาววัชราวลัย คำทะเนตรโรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
4. นายชุฒิกร คุัมหมู่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ3 (บ้านท่าช้าง)กรรมการ
5. นางสาวโสภิดา ปลิ้มชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
6. นางสาวชนิกา บรรจงปรุโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ โครักษาโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
8. นางสาวนิตยา ยิ้มสงบโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร ถาวรกายโรงเรียนบ้านหัวสะพานประธานกรรมการ
2. นางกนกณัฐ รัตนาโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
3. นางสาววัชราวลัย คำทะเนตรโรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
4. นายชุฒิกร คุัมหมู่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ3 (บ้านท่าช้าง)กรรมการ
5. นางสาวโสภิดา ปลิ้มชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
6. นางสาวชนิกา บรรจงปรุโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ โครักษาโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
8. นางสาวนิตยาพร ยิ้มสงบโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดมโรงเรียนบ้านวังขอนสักประธานกรรมการ
2. นางสาวธนันญ์ภร นนทสารโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
3. นางสุกัญญา บุญเสนาโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวกานต์รวี เสมาทองโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี วงค์ราษีโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นายประจักษ์ สว่างโรงเรียนบ้านหนองดงกรรมการ
7. นายอานันท์ บำเหน็จโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดมโรงเรียนบ้านวังขอนสักประธานกรรมการ
2. นางนภาพร คลังชำนาญโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสุพิชฌาย์ พิพัฒน์ก่อตระกูลโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. นางเต็มศิริ นาทันตองโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายทรง สิงห์เผ่นโรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายทินกฤติ เหมือยพรมโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นายศรันยู อุ่นโคตรโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวณิชรัตน์ ยอดบรรเทาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวันชัย ดวงลูกแก้วโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางวศินี อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชหัสดินโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายทรง สิงห์เผ่นโรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่กรรมการ
2. นายทินกฤติ เหมือยพรมโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นายศรันยู อุ่นโคตรโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวณิชรัตน์ ยอดบรรเทาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวันชัย ดวงลูกแก้วโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางวศินี อุ่นโคตรโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชหัสดินโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดมโรงเรียนบ้านวังขอนสักประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี ชำนาญศรีโรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ สงค์ไมล์โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นายโสรพล ทั่งพรมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรา ลีหัวสระโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดมโรงเรียนบ้านวังขอนสักประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี ชำนาญศรีโรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ สงค์ไมล์โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นายโสรพล ทั่งพรมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรา ลีหัวสระโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายจารึก ค้าโคโรงเรียนบ้านโกรกกุลากรรมการ
2. นายจรรยา นามบุญโรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
3. นายสมชาย ธรรมมาโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. นางนารี กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายจรูญ ดีสมบัติโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นายวินัย พัฒนกุลเดชโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นายสลาวุฒิ สุพลโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหกรรมการ
8. นางสุพรรณี เสนชัยโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
9. นางวันเพ็ญ กล้าขวาน้อยโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
10. นายธีรวัฒน์ วัฒนาศีลโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
11. นายสดุดี จีระออนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นายวรรณา ก้องเมืองโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการ
13. นายอภิสิทธิ์ แสนตันโรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
14. นายชัยชนะ ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
15. นายขจรภพ วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านร่วมมิตรกรรมการ
16. นายพันสา ซุยถังโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
17. นายฆ้องชัย วงษ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายจารึก ค้าโคโรงเรียนบ้านโกรกกุลากรรมการ
2. นายจรรยา นามบุญโรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
3. นายสมชาย ธรรมมาโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. นางนารี กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายจรูญ ดีสมบัติโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นายวินัย พัฒนกุลเดชโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นายสลาวุฒิ สุพลโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหกรรมการ
8. นางสุพรรณี เสนชัยโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
9. นางวันเพ็ญ กล้าขวาน้อยโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
10. นายธีรวัฒน์ วัฒนาศีลโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
11. นายสดุดี จีระออนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นายวรรณา ก้องเมืองโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการ
13. นายอภิสิทธิ์ แสนตันโรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
14. นายชัยชนะ ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
15. นายขจรภพ วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านร่วมมิตรกรรมการ
16. นายพันสา ซุยถังโรงเรียนบัานวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจารึก ค้าโคโรงเรียนบ้านโกรกกุลากรรมการ
2. นางสาวทศพร สีเขียวโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายจรรยา นามบุญโรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
4. นายสมชาย ธรรมมาโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
5. นางนารี กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
6. นายจรูญ ดีสมบัติโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
7. นายวินัย พัฒนกุลเดชโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นายสลาวุฒิ สุพลโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหกรรมการ
9. นางสุพรรณี เสนชัยโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
10. นางวันเพ็ญ กล้าขวาน้อยโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นายธีรวัฒน์ วัฒนาศีลโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
12. นายสดุดี จีระออนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นายวรรณา ก้องเมืองโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการ
14. นายอภิสิทธิ์ แสนตันโรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
15. นายชัยชนะ ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
16. นายขจรภพ วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านร่วมมิตรกรรมการ
17. นายพันสา ซุยถังโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
18. นายฆ้องชัย วงษ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายจารึก ค้าโคโรงเรียนบ้านโกรกกุลากรรมการ
2. นายจรรยา นามบุญโรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
3. นายสมชาย ธรรมมาโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. นางนารี กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายจรูญ ดีสมบัติโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นายวินัย พัฒนกุลเดชโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นายสลาวุฒิ สุพลโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหกรรมการ
8. นางสุพรรณี เสนชัยโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
9. นางวันเพ็ญ กล้าขวาน้อยโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
10. นายธีรวัฒน์ วัฒนาศีลโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
11. นายสดุดี จีระออนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นายวรรณา ก้องเมืองโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการ
13. นายอภิสิทธิ์ แสนตันโรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
14. นายชัยชนะ ผาดีโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
15. นายขจรภพ วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านร่วมมิตรกรรมการ
16. นายพันสา ซุยถังโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
17. นายฆ้องชัย วงษ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายจารึก ค้าโคโรงเรียนบ้านโกรกกุลากรรมการ
2. นายจรรยา นามบุญโรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
3. นายสมชาย ธรรมมาโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. นางนารี กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายจรูญ ดีสมบัติโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นายวินัย พัฒนกุลเดชโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นายสลาวุฒิ สุพลโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหกรรมการ
8. นางสุพรรณี เสนชัยโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
9. นางวันเพ็ญ กล้าขวาน้อยโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
10. นายธีรวัฒน์ วัฒนาศีลโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
11. นายสดุดี จีระออนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นายวรรณา ก้องเมืองโรงเรียนตลุกคูณพัฒนากรรมการ
13. นายอภิสิทธิ์ แสนตันโรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
14. นายชัยชนะ ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
15. นายขจรภพ วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านร่วมมิตรกรรมการ
16. นายพันสา ซุยถังโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
17. นายฆ้องชัย วงษ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธีระศักดิ์ พลนาคูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางวารุณี เทพอุทัยโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
4. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
5. นายจิรวุฒิ เศรษฐดาโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
6. นางนริศลักษณ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
7. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ พลนาคูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เทพอุทัยโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
3. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางนริศลักษณ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวารุณี เทพอุทัยโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
2. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางนริศลักษณ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางอารี สีหาบุตรโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายกล้าหาญ ยางขามป้อมโรงเรียนบ้านตาลประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เขตจัตุรัสโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
4. นายกฤษณ์พงศ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
5. นางเมตตา พงศ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางบุญหลาย แต่งทรัพย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกล้าหาญ ยางขามป้อมโรงเรียนบ้านตาลประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เขตจัตุรัสโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
4. นายกฤษณ์พงศ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
5. นางเมตตา พงศ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางบุญหลาย แต่งทรัพย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกล้าหาญ ยางขามป้อมโรงเรียนบ้านตาลประธานกรรมการ
2. นางสายไหม โคตรนราโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เขตจัตุรัสโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
4. นายกฤษณ์พงศ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
5. นางเมตตา พงศ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางบุญหลาย แต่งทรัพย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายมณีแสง นามอินทร์โรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
3. นางสาวประภาพร แดงดาโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นายสุธี ศรีแก้วโรงเรียนดอนเปล้าศึกษากรรมการ
5. นายอลงกรณ์ ก้อนทองโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นางมณิสรา หินอำคาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมณีแสง นามอินทร์โรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
3. นางสาวประภาพร แดงดาโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นายสุธี ศรีแก้วโรงเรียนดอนเปล้าศึกษากรรมการ
5. นายอลงกรณ์ ก้อนทองโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นางมณิสรา หินอำคาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ ไชยบัญโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายชูชีพ ถนอมพันธุ์โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นางขวัญใจ เสิงขุนทดโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. นางกชกร พงษ์สุภาโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ แววกระโทกโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
7. นายไพโรจน์ ลีหัวสระโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ ไชยบัญโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายชูชีพ ถนอมพันธุ์โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ เสิงขุนทดโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ แววกระโทกโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
6. นางกชกร พงษ์สุดาโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
7. นายไพโรจน์ ลีหัวสระโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฎฐ์ณรงค์ อ้อมกลางโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสต์ศรณ์ ชัยสงค์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางจินดา ตั้งไพโรจน์วงศ์โรงเรียนหนองประดู่วิทยากรรมการ
4. นางภาณินี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายณัฎฐ์ณรงค์ อ้อมกลางโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ สอนสะอาดโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวพุ่มพวง ย้ายถิ่นโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
4. นางสาวนภัสต์ศรณ์ ชัยสงค์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางมณิสรา หินอำคาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางจินดา ตั้งไพโรจน์วงศ์โรงเรียนหนองประดู่วิทยากรรมการ
7. นางสาวภาณินี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์ณรงค์ อ้อมกลางโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นางจินดา ตั้งไพโรจน์วงศ์โรงเรียนหนองประดู่วิทยากรรมการ
3. นางมณิสรา หินอำคาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพุ่มพวง ย้ายถิ่นโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
5. นางภาณินี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสมพร ถาวรกายโรงเรียนบ้านวังตาเทพประธานกรรมการ
2. นางสายม่าน หนากลางโรงเรียนจอมแก้ววิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พวงสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
4. นางวิชชุดา ยินดีโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางแสงเดือน ธรรมโชติโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ เลิศประเสริฐโรงเรียนบ้านโป่งเกตกรรมการ
7. นางสาวอัจฉริยะกรณ์ อิ้งสุวรรณโชติโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพร ถาวรกายโรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต)ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฌน์ เลิศประะเสริฐโรงเรียนบ้านโป่งเกตกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พวงสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
4. นางวิชชุดา ยินดีโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางแสงเดือน ธรรมโชติโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวอัจฉริยะกรณ์ อิ้งสุวรรณโชติโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสายม่าน หนากลางโรงเรียนจอมแก้ววิทยากรรมการ
2. นายธีรวัฌน์ เลิศประะเสริฐโรงเรียนบ้านโป่งเกตกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พวงสันเทียะโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
4. นางวิชชุดา ยินดีโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางแสงเดือน ธรรมโชติโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวอัจฉริยะกรณ์ อิ้งสุวรรณโชติโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายธัชกร สีมากโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
3. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
4. นางแตงอ่อน อารีญาติโรงเรียนบ้านหนองดงกรรมการ
5. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
6. นางเมตตา พงศ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนมโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
3. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
4. นางแตงอ่อน อารีญาติโรงเรียนบ้านหนองดงกรรมการ
5. นายธัชกร สีมากโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
6. นางเมตตา พงศ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนมโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายจิมมี่ ทองพิมพ์โรงเรียนซํบใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฎพงศ์ บุญหนาโรงเรียนบ้านดอนละนามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอนโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
4. นายสิริโชค วงราชาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ พรมกุดตุ้มโรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต)กรรมการ
6. นายบูรพา วงศ์ชารีโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวกุลธิดา คีรีเขียวโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
8. นายณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายจิมมี่ ทองพิมพ์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฎพงศ์ บุญหนาโรงเรียนบ้านดอนละนามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอนโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
4. นายสิริโชค วงราชาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ พรมกุดตุ้มโรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต)กรรมการ
6. นายบูรพา วงศ์ชารีโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายเอกวินทร์ อุคำโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต)ประธานกรรมการ
2. นายสายัญ เกิดสินโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายวัฒนา ชำนาญพลโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ จินะขามโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
5. นางสาวสายชล ทบเทิบโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายเอกวินทร์ อุคำโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต)ประธานกรรมการ
2. นายสายัญ เกิดสินโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายวัฒนา ชำนาญพลโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ จินะขามโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
5. นางสาวสายชล ทบเทิบโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายเอกวิน อุคำโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(บำเหน็จณรงค์)ประธานกรรมการ
2. นายสายัญ เกิดสินโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายวัฒนา ชำนาญพลโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายจันดี วิชาผาโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารกรรมการ
5. นายวีรยุทธ จินะทมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
6. นางสาวสายชล ทบเทิบโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายเอกวินทร์ อุคำโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต)ประธานกรรมการ
2. นายสายัญ เกิดสินโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายวัฒนา ชำนาญพลโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ จินะขามโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
5. นางสาวสายชล ทบเทิบโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางวรรณวรางค์ งามสกุลโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาญจน์ สิงห์ลาโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
3. นายพัลลภ จันทร์ร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ จรรยาประเสริฐโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
5. นางประภาศรี บุญภูมิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นางจารุณี เจิมชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางวรรณวรางค์ งามสกุลโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาญจน์ สิงห์ลาโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
3. นายพัลลภ จันทร์ร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ จรรยาประเสริฐโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
5. นางประภาศรี บุญภูมิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นางจารุณี เจิมชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา พงษ์จำนงษ์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
5. นางวรรณภา วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
6. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
7. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
8. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
9. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
11. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
12. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา พงษ์จำนงษ์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
5. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
6. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
7. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
9. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา พงษ์จำนงษ์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
5. นางวรรณภา วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
6. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
7. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
9. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
10. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา พงษ์จำนงษ์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวรรณา วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
9. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตตรา พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
5. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
6. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา พงษ์จำนงษ์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
5. นายวรรณา วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
6. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
7. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
9. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
10. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
11. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา พงษ์จำนงษ์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
5. นายวรรณา วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
6. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
7. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
8. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
9. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
10. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
11. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
12. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
13. นางสาวฤทธิ์ศญา ชำนาญกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตตรา พงษ์จำนงศ์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายนายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
5. นายวรรณา วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
6. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
7. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
9. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
11. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
3. นางละเอียด ภูอ่อนโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา พงษ์จำนงษ์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวรรณา วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
5. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
7. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
9. นายวิจารณ์ ขำทุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
10. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตตรา พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
4. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
5. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
9. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นายวิจารณ์ ขำทุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา พงษ์จำนงษ์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวรรณา วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
9. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา พงษ์จำนงษ์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
9. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตตรา พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
5. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางละเอียด ภูอ่อนโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตตรา พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
4. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
5. นายวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
6. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
7. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
9. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
10. นายวิจารณ์ ขำทุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
11. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
7. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายมงคล เครือเขียวข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมบูณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายสมบูณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยากูลกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
6. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
7. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
7. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
7. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
7. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
5. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
7. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
7. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายนริศ อินพลโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
5. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
5. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
7. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
7. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายมัชพล สาคะวิชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
6. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สิงหกัมพลโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
7. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
5. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
3. นายมัชพล สาคะวิชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เรือนทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายมัชพล สาวิชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
3. นายมัชพล สาคะวิชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เรือนทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
3. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรือนทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนข้าเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายมัชพล สาคะวิชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายมัชพล สาคะริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนข้าเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
3. นายมัชพล สาวิชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นายวิโรจน์ เคนเหลื่อมโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ เรือนทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ัชัยสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสมคิด จอดพิมายโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
3. นายประยูร กุลประจวบโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายประทีป แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นายมงคล เครือเขียวข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
7. นายมัชพล สาวิชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
8. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เคนชมภูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
3. นายเอนก ปิ่นประสริฐโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ รัตนาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายอดุลย์ บำรุงนาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายนริศ อินพลโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ทองหลาบโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
3. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นายบุญชู พานอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
6. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
7. นายเอนก ปิ่นประสริฐโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
8. นายสนาม กล้าหาญโรงเรียนบ้านหนองรอง(อินทรผลบำรุง)กรรมการ
9. นายนริศ อินพลโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ทองหลาบโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
3. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เคนชมพูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นายบุญชู พานอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
6. นายเจริญชัย ธุระธรรมโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
7. นายเอนก ปิ่นประสริฐโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
8. นายสนาม กล้าหาญโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
9. นายนริศ อินพลโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
2. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวตวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
2. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นางน้ำเพชร เฉลิมโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
5. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวตวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
2. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นางน้ำเพชร เฉลิมโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
5. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวตวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
2. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวตวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอรุณชัย ชัยภักดีโรงเรียนบ้านหัวสะพาน(หนองบัวระเหว)ประธานกรรมการ
2. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรุณชัย ชัยภักดีโรงเรียนบ้านหัวสะพาน(หนองบัวระเหว)ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอรุณชัย ชัยภักดีโรงเรียนบ้านหัวสะพาน(หนองบัวระเหว)ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นางนินัฎชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรุณชัย ชัยภักดีโรงเรียนบ้านหัวสะพาน(หนองบัวระเหว)ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศโรงเรียนบ้านสำโรงโคกประธานกรรมการ
2. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ฝึกดอนวังโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นางสาวดาริน ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศโรงเรียนบ้านสำโรงโคกประธานกรรมการ
2. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ฝึกดอนวังโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวดาริน ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศโรงเรียนบ้านสำโรงโคกประธานกรรมการ
2. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบัานหนองตะไก้กรรมการ
4. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ฝึกดอนวังโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นางสาวดาริน ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศโรงเรียนบ้านสำโรงโคกประธานกรรมการ
2. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ฝึกดอนวังโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ ศิริสวัสดิ์คุณโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นางสาวธนภรณ์ ศิริสวัสดิ์คุณโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอดุลย์ บำรุงนาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ ศิริสวัสดิคุณโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายอดุลย์ บำรุงนาโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณมน ศรธงทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ ศิริสวัสดิ์คุณโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายนริศ อินพลโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
3. นายอดุลย์ บำรุงนาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เคนชมภูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ รัตนาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายเอนก ปิ่นประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ศิริกัมพลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นายนิลุบล ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
6. นายพรรษา ซุยถังโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศโรงเรียนบ้านสำโรงโคกประธานกรรมการ
2. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ฝึกดอนวังโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นางสาวดาริน ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศโรงเรียนบ้านสำโรงโคกประธานกรรมการ
2. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นางสาวดาริน ช่วยจิ๋วโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา ตันวิไลโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางธัญวลัย ตันมณีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลางโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ตันวิไลโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางธัญวลัย ตันมณีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลางโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา ตันวิไลโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางธัญวลัย ตันมณีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลางโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ตันวิไลโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางธัญวลัย ตันมณีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลางโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา ตันวิไลโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางธัญวลัย ตันมณีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลางโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ตันวิไลโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางธัญวลัย ตันมณีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลางโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา ตันวิไลโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางธัญวลัย ตันมณีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลางโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ตันวิไลโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางธัญวลัย ตันมณีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นางกมลวรรณ หวังกลุ่มกลางโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสมคิด เรือนทองโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ ปัสสาเมโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทิรา ครองยศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร เกื้อหนุนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสมสมัย แขขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวประธานกรรมการ
2. นางสาวพัณณ์ชิตา รัตนะธนาทวีสิริโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ บิสันเทียะโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุภัสสร หมั่นบ้านต้อนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติวรรณ อินทรผลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ป้องปัดโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ดอมไธสงโรงเรียนบ้านละหานค่ายกรรมการ
3. นางสาววนิดา ศรียะโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางละอองดาว จิตรจักรโรงเรียนวังตาลาดสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายฐากร เดชวัชรฐากรโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
3. นางเชื่อมลักษณ์ จันมีโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ ธีรกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา โสภาโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี มหาอุดโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
4. นางสาวพรพิศ โคตรแก้วโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวิชชุลดา รักงามโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีย์ สะท้านโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นางสาวรุจีรัตน์ จันทะสิงห์โรงเรียนบ้านวังพงกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี สุริยประทานพรโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางศิริสรณ์ ธีรกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวโฉมจุรี โคตรศรีเมืองโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นางณัฐยาภรณ์ โสภาบุตร์โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางโชติกา ชาลีรินทร์สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวดอกไม้ ชินโคตรสพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ วงษ์ไกลโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายมานะชัย แย้มเสมอโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางสิริกร สิมพลโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางสาวอรนุช เบ้าลีโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวอัญมณี คันธะชุมภูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจิรัชยา ชอบจิตรโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
6. นางวัชราพร ในชัยภูมิโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายมานะชัย แย้มเสมอโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชยา ชอบจิตรโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสิริกร สิมพลโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
4. นางสาวอรนุช เบ้าลีโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวอัญมณี คันธะชุมภูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางวัชราพร ในชัยภูมิโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายจิมมี่ ทองพิมพ์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ สุวรรณแสนโรงเรียนบ้านหนองลูกช้างกรรมการ
3. นายศรายุทธ ดิเรกศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาววนิดา ศรียะโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ มีชำนาญโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ กุลหินตั้งข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายดำเนิน ชาลีเครือโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
3. นายเวชพิสิฐ โสพิลาโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายจิรวุฒิ เศรษฐดาโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
5. นายสมบุญ พิไลกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายธีรวิทย์ เมืองสุบาลโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
7. สิบเอกเริงชัย วรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ มีชำนาญโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายศรายุทธ ดิเรกศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายรักษ์สันติ มลิทองโรงเรียนจอมแก้ววิทยากรรมการ
2. นางปิยนาถ อนุภาวาลย์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
3. นายทัศนะ สีหาราชโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
4. นายวิทูล พลศักดิ์โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐกรรมการ
5. นางสาวภัทรนันท์ สว่างเนตรโรงเรียนหินตั้งพิทยากรกรรมการ
6. นายวีรพงษ์ จันตรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายรักษ์สันติ มลิทองโรงเรียนจอมแก้ววิทยากรรมการ
2. นางปิยนาถ อนุภาวาลย์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
3. นายทัศนะ สีหาราชโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
4. นายวีระพงษ์ จันตรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายวิทูล พลศักดิ์โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐกรรมการ
6. นางสาวภัทรนันท์ สว่างเนตรโรงเรียนหินตั้งพิทยากรกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายดำเนิน ชาลีเครือโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก ขอพึ่งโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสามิตร เปรี่ยมพิมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
4. นายจิมมี่ ทองพิมพ์โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญจันทร์ สุวรรณแสนโรงเรียนบ้านหนองลูกช้างกรรมการ
6. นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
7. นายรักษ์สันติ มลิทองโรงเรียนจอมแก้ววิทยากรรมการ
8. นายเรณู พลเสนาข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นายสมบุญ พิไลกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายสมบูรณ์ จันณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. นายประเสริฐ เลี่ยมสะอาดข้าราชการบำนาญกรรมการ
12. นายศรายุทธ ดิเรกศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
13. นายสุรสิทธิ์ กุลหินตั้งข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
15. นายทัศนะ สีหาราชโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
16. นายเวชพิสิฐ โสพิลาโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)กรรมการ
17. นางปิยนาถ เพิ่มพูนโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
18. นางอมรรัตน์ มีชำนาญโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
19. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
20. นางสาววนิดา ศรียะโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
21. นางสาวอ้อย อาจศิริโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
22. นางสาวณิชรัตน์ ยอดบรรเทาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
23. นายจิรวุฒิ เศรษฐดาโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
24. นายสุชาติ โสภานุสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายรักษ์สันติ มลิทองโรงเรียนจอมแก้ววิทยากรรมการ
2. นางปิยนาถ อนุภาวาลย์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพรวรรณ แกะมาโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นายทัศนะ สีหาราชโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ จันตรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นายวิทูล พลศักดิ์โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐกรรมการ
7. นางสาวภัทรนันท์ สว่างเนตรโรงเรียนหินตั้งพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายรักษ์สันติ มลิทองโรงเรียนจอมแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยนาถ อนุภาวาลย์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
3. นายทัศนะ สีหาราชโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
4. นางสาวภัทรนันท์ สว่างเนตรโรงเรียนหินตั้งพิทยากรกรรมการ
5. นางสำเนียง เพ่งผลโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
6. นายวิทูล พลศักดิ์โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐกรรมการ
7. นายวีรพงษ์ จันตรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
2. นางสาวอ้อย อาจศิริโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางอรสา บุญโยธาโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
2. นางสาวอ้อย อาจศิริโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางอรสา บุญโยธาโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ทองหลาบโรงเรียนบ้านดงลานประธานกรรมการ
2. นายวิธาน ฉันทิยานน์โรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
3. นางสาวกรองแก้ว ขวัญพูนโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยากรรมการ
4. นางสุพิชฌาศ์ บำรุงนอกโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
5. นางสาวกาญจนาวดี กองแก้มโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นางสาวพชรภรณ์ รัตนวิชัยโรงเรียนบ้านดอนกอกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
3. นายนฤเบศ ภาวสิทธิ์โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ ก้อนทองโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
5. นายพรรณชาติ ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ มาลาโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เขตนิมิตรโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
3. นายเขตร ประภาสโนบลโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)กรรมการ
5. นายกฤตภาส จันณรงค์โรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญชู แคงสันเทียะโรงเรียนบ้านสำนักตูมกาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ศรีชัยภูมิโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวดโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ แสนตันโรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญชู แคงสันเทียะโรงเรียนบ้านสำนักตูมกาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ศรีชัยภูมิโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ โคกกรวดโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ แสนตันโรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง แก้วดอนรีโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองแก้ว ขวัญพูนโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยากรรมการ
3. นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
5. นายศิขรินทร์ โชติจันทร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายอลงกรณ์ ก้อนทองโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
7. นายพรรณชาติ ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง แก้วดอนรีโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองแก้ว ขวัญพูนโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยากรรมการ
3. นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา เหล่าฤทธิ์โรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
5. นายศิขรินทร์ โชติจันทร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายอลงกรณ์ ก้อนทองโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
7. นายพรรณชาติ ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนาวดี กองแก้มโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
2. นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัสโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพิชฌาศ์ บำรุงนอกโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ นิสสัยกล้าโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
5. นายศิขรินทร์ โชติจันทร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายทศพล สมขุนทดโรงเรียนบ้านดอนกอกประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ นิสสัยกล้าโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวดโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ แสนตันโรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
5. นางสาวจับจิต สีสังข์โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทศพล สมขุนทดโรงเรียนบ้านดอนกอกประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ มุกดาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวดโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นางสาวจับจิต สีสังข์โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ นิสสัยกล้าโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทศพล สมขุนทดโรงเรียนบ้านดอนกอกประธานกรรมการ
2. นายนายนพรัตน์ มุกดาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวดโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นางสาวจับจิต สีสังข์โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ นิสสัยกล้าโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ขอสินกลางโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพียกขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ขอสินกลางโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ขอสินกลางโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นายสราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ขอสินกลางโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายสราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
4. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ขอสินกลางโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ขอสินกลางโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ขอสินกลางโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ขอสินกลางโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ขอสินกลางโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพินิจ หงส์พิมพ์โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณปภา หมายชัยโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายถวิล พิทักษ์โรงเรียนบ้านดอนกอกกรรมการ
4. นางสาววัลย์รรินทร์ พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หงส์พิมพ์โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณปภา หมายชัยโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายถวิล พิทักษ์โรงเรียนบ้านดอนกอกกรรมการ
4. นางสาววัลย์รรินทร์ พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพินิจ หงส์พิมพ์โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช ชุมเมืองปักโรงเรียนบ้านช่องสำราญกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ มิกขุนทดโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นางมาลัย พันธุ์เลิศโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หงส์พิมพ์โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช ชุมเมืองปักโรงเรียนบ้านช่องสำราญกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ มิกขุนทดโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นางมาลัย พันธุ์เลิศโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ ฤทธิ์สินโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นางเนตรน้อย เวียนขุนทดโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางวิริยะสมร บัวทองโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ ฤทธิ์สินโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ระโยธีโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางวิริยะสมร บัวทองโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวีระพงษ์ จันตรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จอกสูงเนินโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นางสาวเปมิกา ปางค์ชัยภูมิโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นางไพรวรรณ แกะมาโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ จันตรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จอกสูงเนินโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นางสาวเปมิกา ปางค์ชัยภูมิโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นางไพรวรรณ แกะมาโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี นพคุณโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณโรงเรียนบ้านโคกไคกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ สำรวลโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางธานี สุทธิอาคารโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอัมพร จำปาแก้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ สำรวลโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณหชง แววฉิมพลีโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางธานี สุทธิอาคารโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอัมพร จำปาแก้วโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ สำรวลโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายวีระพงษ์ จันตรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ จันตรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สิทธิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลโรงเรียนปากจาบวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโสภณ พันชะนะ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
3. นายธวัชชัย กาพลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นางอุษา คำศรีโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งกรรมการ
5. นางสาวนภัสต์ศรณ์ ชัยสงค์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลโรงเรียนปากจาบวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโสภณ พันชะนะโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
3. นายธวัชชัย กาพลโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นางสาวนภัสต์ศรณ์ ชัยสงค์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลโรงเรียนปากจาบวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางอนงค์ สิงสุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลโรงเรียนปากจาบวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางอนงค์ สิงสุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวประภัสสร กลับกลางโรงเรียนบ้านละหานค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ กันชัยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสุรางค์รัตน์ แย้มเสมอโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
4. นางรัศมี บุญศิริโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
5. นางกัณฐิกา เกื้อสกุลโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
6. นางรักไทย สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
7. นางพัฒน์นรี ขอพันดุงโรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
8. นางทัศนีย์ ชาติชนะโรงเรียนบ้านกุดตาลาดกรรมการ
9. นางกาหลง ตันดีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
10. นางสาวภัทรนันท์ สว่างเนตรโรงเรียนหินตั้งพิทยากรกรรมการ
11. นางณภัสวรรณ สุวรรณโสภาโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงามกรรมการ
12. นางอรอนงค์ จานุรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
13. นางอุดมพร อาจกล้าโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
14. นายทรงพล ก้อนเงินโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
15. นางสาวสุจิตรา ยวงใยโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวสมพร ถาวรกายโรงเรียนบ้านวังตาเทพประธานกรรมการ
2. นางพันทนา โพธิ์ศรีมาโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางประชัญ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางกฤตยา อ่อนอ้ายโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
5. นางสาวอรทัย พิงสูงเนินโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3(บ้านท่าช้าง)กรรมการ
6. นางสำราญ ทองพิมพ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางกมลรัตน์ พาดฤทธิ์โรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
8. นางสุจิตรา สิทธิไทยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสาวจุฬารัตน์ นาอ้นโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
10. นางทวี โสภานุสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
11. นางวรรณวิษา นพสันเทียะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
12. นางจำนงค์ แก้วดอนรีโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
13. นางสาวรัศมี กิ่งเพชรโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
14. นางอธิกา โคตรชาลีโรงเรียนบ้านยางเครือกรรมการ
15. นางสาวสุจิตรา ก้อนเงินโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
16. นางสาวปัณณพร แพวขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยกรรมการ
4. นางจรัญ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางมิรินทร์ ชูสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
6. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยกรรมการ
4. นางจรัญ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสมประสงค์ เอ็นดูโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
6. นางมิรินทร์ ชูสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
7. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยกรรมการ
4. นางจรัญ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นายมิรินทร์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
6. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยกรรมการ
4. นางจรัญ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางมิรินทร์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
6. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางจรัญ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางมิรินทร์ ชูสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
6. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยกรรมการ
4. นางจรัญ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสมประสงค์ เอ็นดูโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
6. นางมิรินทร์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
7. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยกรรมการ
4. นางจรัญ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางมิรินทร์ ชูสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
6. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยกรรมการ
4. นางจรัญ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางมิรินทร์ ชูสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
6. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยกรรมการ
4. นางจรัญ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสมประสงค์ เอ็นดูโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
6. นางมิรินทร์ ชูสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
7. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยกรรมการ
4. นางจรัญ สีเดือนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสมประสงค์ เอ็นดูโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
6. นางมิรินทร์ ชูสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
7. นางปราณี ทองม่วงโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิยะดา แสนวิชัยโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
3. นางณัฐกุล มาอยู่โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางจินดา เพชรประไพโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นางอรวรรณ มีชำนาญโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนหนองบัวระเหวกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิยะดา แสนวิชัยโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
2. นางณัฐกุล มาอยู่โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางจินดา เพชรประไพโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นางอรวรรณ มีชำนาญโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสำราญ บุญสันเทียะโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิยะดา แสนวิชัยโรงเรียนวังตาท้าวกรรมการ
3. นางณัฐกุล มาอยู่โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางจินดา เพชรประไพโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นางอรวรรณ มีชำนาญโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิยะดา แสนวิชัยโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
2. นางณัฐกุล มาอยู่โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางจินดา เพชรประไพโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
6. นางอรวรรณ มีชำนาญโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววิยะดา แสนวิชัยโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
2. นางณัฐกุล มาอยู่โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางจินดา เพชรประไพโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นางอรวรรณ มีชำนาญโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางกชพรรณ ดีขามป้อมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ สนามพลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์โรงเรียนบ้านร่วมมิตรประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อารีชาติโรงเรียนบ้านดอนละนามกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสุเพ็ญพักตร์ กิ่งช้างโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์โรงเรียนบ้านร่วมมิตรประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อิ่มวิเศษโรงเรียนบ้านดอนละนามกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสุเพ็ญพักตร์ กิ่งช้างโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ ศรหามาตย์โรงเรียนบ้านทุ่งสง่างวัฒนากรรมการ
3. นางอารี จันณรงค์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางอุษา พรศิวกุลวงศ์โรงเรียนบ้านโคกแสวกรรมการ
5. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนซับเจริญสุขกรรมการ
6. นางนริศลักษณ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
7. นางวาสนา แสงแพงโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ สีหามาตย์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนากรรมการ
3. นางอารี จันณรงค์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไร จงกลางโรงเรียนบ้านหนองตอประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ สีหามาตย์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนากรรมการ
3. นางอารี จันณรงค์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสุปราณี สงครามโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
3. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
4. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
5. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
8. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
9. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
10. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
12. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
3. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
4. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
5. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
8. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
9. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
10. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
12. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
3. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
4. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
5. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักซีกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
8. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
9. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
10. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนมะเกลือโนนทองกรรมการ
12. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
3. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
4. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
5. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายนายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
8. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
9. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
10. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
12. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
3. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
4. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
5. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักซีกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
8. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
9. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
10. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
12. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนมะเกลือโนนทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
3. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
4. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
5. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
8. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
9. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
10. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
12. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธ์ุมีโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
3. นายอภิชาต บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
4. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
5. นายสุบรรณ นิลสมัครโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
8. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
9. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
10. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
12. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฏชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นางน้ำเพชร เฉลิมโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
6. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางตะวัน เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
2. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวตวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนินัฏชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
2. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นางน้ำเพชร เฉลิมโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
5. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวตวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
2. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวตวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายอรุณชัย ชัยภักดีโรงเรียนบ้านหัวสะพาน(หนองบัวระเหว)กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ุศรีโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
2. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวตวรรณ เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนินัฏชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
2. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
3. นางน้ำเพชร เฉลิมโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
4. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฏชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นางน้ำเพชร เฉลิมโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
6. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางสาวตะวัน เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฏชา พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นางน้ำเพชร เฉลิมโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
6. นางปิยนันท์ เสนสอนโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางสาวตะวัน เทียนชัยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์ อาบสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)กรรมการ
4. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สิงสุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ สำรวลโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
4. นางอุดมพร อาจกล้าโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นางระนอง โข่พิมายโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
6. นางกัณธิมา น้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สิงสุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ สำรวลโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
4. นางอุดมพร อาจกล้าโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นางระนอง โข่พิมายโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
6. นางกัณธิมา น้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองดงประธานกรรมการ
2. นางเนตรน้อย เวียนขุนทดโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางลำดวน ระโยธีโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางวิริยะสมร บัวทองโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
5. นางวิไลภรณ์ วิไธสงโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
6. นางธานี สุทธิอาคารโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
7. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองดงประธานกรรมการ
2. นางธานี สุทธิอาคารโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ พรสิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพินิจ หงส์พิมพ์โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หมั่นงานโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ร่างเจริญโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นางเสงี่ยม พงษ์ศิลาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ3(บ้านท่าช้าง)กรรมการ
6. นางศิริกาญจน์ ดิเรกศิลป์โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
7. นางศรินทร์ทิพย์ ดียางหวายโรงเรียนบุ่งเวียนวิทยากรรมการ
8. นางศิริพร ปาปะไพโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร หมั่นงานโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ สำรวลโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพินิจ หงส์พิมพ์โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หมั่นงานโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ร่างเจริญโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นางเสงี่ยม พงษ์ศิลาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ3(บ้านท่าช้าง)กรรมการ
6. นางศิริกาญจน์ ดิเรกศิลป์โรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
7. นางศรินทร์ทิพย์ ดียางหวายโรงเรียนบุ่งเวียนวิทยากรรมการ
8. นางศิริพร ปาปะไพโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร หมั่นงานโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองดงประธานกรรมการ
2. นางเนตรน้อย เวียนขุนทดโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางลำดวน ระโยธีโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางวิริยะสมร บัวทองโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
5. นางวิไลภรณ์ วิไธสงโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
6. นางธานี สุทธิอาคารโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
7. นางอารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองดงประธานกรรมการ
2. นางธานี สุทธิอาคารโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ สงครามโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ ทาณรงค์โรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ สงครามโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ ทาณรงค์โรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
4. นายอนุชา วงศ์คำสิงห์โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ สงครามโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ ทาณรงค์โรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ศรีชัยภูมิโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ สงครามโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว ขวัญพูนโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยากรรมการ
5. นางพัฒนาภรณ์ ชุบขุนทดโรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
6. นางสาวชุตินันท์ ทาณรงค์โรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
7. นายอนุชา วงศ์คำสิงห์โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภลักษณ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ศรีชัยภูมิโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ สงครามโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว ขวัญพูนโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยากรรมการ
5. นางพัฒนาภรณ์ ชุบขุนทดโรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
6. นางสาวชุตินันท์ ทาณรงค์โรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
7. นายอนุชา วงศ์คำสิงห์โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ สงครามโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ ทาณรงค์โรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
4. นายอนุชา วงศ์คำสิงห์โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสวียน ส่วยลีโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หมั่นงานโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นางอัญชุลี ศุภรตรีทิเพศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
5. นายสายทอง แตงทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสวียน ส่วยลีโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หมั่นงานโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คุณชื่นโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นางอัญชุลี ศุภรตรีทิเพศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
5. นายสายทอง แตงทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางนิลุบล ชูสอนโรงเรียนบ้านชี้เหล็กกรรมการ
4. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นายปฐวี วงศ์คำสิงห์โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางนิลุบล ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นายปฐวี วงศ์คำสิงห์โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นางนิลุบล ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายปฐวี วงศ์คำสิงห์โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางนิลุบล ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายปฐวี วงศ์คำสิงห์โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางนิลุบล ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นายปฐวี วงศ์คำสิงห์โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางนิลุบล ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นายปฐวี วงศ์คำสิงห์โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางนิลุบล ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายธนเศรษฐ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นายปฐวี วงศ์คำสิงห์โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ศิริกัมพลาโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นางนิลุบล ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายกิตติ คู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
6. นายพันสา ซุยถังโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นางนิลุบล ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายปฐวี วงศ์คำสิงห์โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ วัฒนศิลป์ศิริโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสายหยุด ผาดีโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นางนิลุบล ชูสอนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายปฐวี วงศ์คำสิงห์โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]