สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเป้า สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 94 ทอง 10 1. เด็กชายจิรายุส   ไขแสง
2. เด็กหญิงรุจิรา   มั่นยืน
3. เด็กหญิงวริศรา   ธนูทอง
 
1. นายเสนอ   กันรัมย์
2. นายมานะ   คำผิว
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 38 1. เด็กชายจีรพันธ์  เพลินพร้อม
2. เด็กหญิงชลธิชา   อยู่มั่น
3. เด็กหญิงสิริฉัตร   โพธิทอง
 
1. นายเสนอ   กันรัมย์
2. นางเนาวรัตน์   กันรัมย์
 
3 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 74 เงิน 28 1. เด็กหญิงกชกร   นิเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ไขแสง
3. เด็กหญิงสุพรรษา   โอบจะบก
 
1. นายมานะ   คำผิว
2. นางเนาวรัตน์   กันรัมย์