ประชุม คณะกรรมการติดสิน การแข่งขัน
1. คำสั่ง  สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน (ที่ ศธ 2035/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560)
2. ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน (สพป.) คลิกตรวจสอบที่นี่
3. เชิญคณะกรรมการติดสินการแข่งขันฯ ประชุมแยกตามสาระฯ/กิจกรรมคลิกที่นี่
4. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบประจำสาระคลืกที่นี่
วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 21:01 น.