::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ มีแหยมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนเรือง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาววรจนา จันทร์กองครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ โฉมเจริญพัฒน์ครู โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
5. นางกาญจนาพร หอศิลาชัยครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา เสมหิรัญศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางมะลิ โลหะมาศครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
4. นายบุญเลิงชัย นาหัวหนองครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
5. นางทิพย์พารักษ์ พรหมภักดีครู โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพคพร คำยิ่งศึกษานิเทศก์ ศธจ.ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวเนติมา เจนวรกุลรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
3. นางอรนาฏ ประภาวสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านศุภชัย สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. นางไกรษร ประดับเพชรครู โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
5. นางอรินดา บรรวงษาครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายสุพรรณ ทำแนบศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอันทนา ทนโคกสูงผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่งสระอโนดาต สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
3. นางสาวเอมอร ชื่นชมครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา ครองยศครู โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางพัชนี จันนาฝายครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายชินวุธ จันนาหว้าผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย สพป.อุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร อิสสระวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นางหฤทัย ประชุมศรีครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา ทองอันตังครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการ
5. นางสุดาดวง คันธารสครู โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุลศึกษานิเทศก์ ศธจ.มหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา มิ่งขวัญครู โรงเรียนสวัสดี สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
3. นางวรินทร สอนใหม่ครู โรงเรียนบ้านบัว สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโกครู โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางขจร กองทุนครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางเกษมณี ประเสริฐศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี บุญเจือครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพัชชไพลิน บัวทิพย์ครู โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางรินรดา จันทะวันครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา โยทองยศครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางอรอินทร์ มูลศรีครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา แสนศิลาครู โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
3. นางอุษา สุวพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นางสุทธิวรรณ บาระศรีครู โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป.นครราชสีมา เขต ๖กรรมการ
5. นางสมพร จำปานิลครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวกาญจนา ขันธะโคตรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป.สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเงิน ไสยกิจครู โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ รู้ยิ่งครู โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
4. นางธนัชา ไกรอนุพงษ์สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางกุสุมา พลช่วยครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้าผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบะยาว สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เทียมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
3. นางคณัสณัฎฐา จำศรีครู โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ศรีสนิทครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวกรรยา จิตฟุ้งครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ ชิณโสมศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ หวานจิตครู โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
3. นางหงษ์สา ดวงจันทร์โชติครู โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สพป.มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
4. นางวิกานดา ยศราวาสครู โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการ
5. นางอนงค์ ใจสนธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ดรพลครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวตรุนี หลวงเพชรครู โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางสาวกชมล ประวันจะครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขาศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางรัชฏาภรณ์ นามบุรีครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นางแสงเดือน บุญอรัญครู โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางอโนมา สมันต์ศรีผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒กรรมการ
5. นางละเอียด จันทร์พุธครู โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ จิตรมาศศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสถิตย์ จันดีครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นางภานุมาศ ฟองอ่อนครู โรงเรียนบ้านอูนดง สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
4. นางพิกุล ศรีราชเลาครู โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการ
5. นายวันชัย อุดมฉวีครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านผึ้งโดม สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา ดอนกัณหาครู โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นางวงเพ็ญ รองทองครู โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป.ศรีษะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายวุฒิชาติ ไชยช่วยครู โรงเรียนบ้านสามหนอง สพป.บึงกาฬ กรรมการ
5. นางบัวไขนภา นาหัวหนองครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ ฟองอ่อนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำแหว สพป.สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา วิชัยครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายพงษ์สวัสดิ์ จันดาครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ศรีษะเกษ เขต ๒กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ก้อนคำครู โรงเรียนบ้านนาแค สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
5. นางปรางทอง แก้วเหล่ายูงครู โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายโยธิน เขียววิชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์อุทิศ สพป.สกลนคร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจตน์ศจี สีหานาทบุญาฤทธิ์ครู โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ศรีอินทร์คำครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางพรพิรุณ พุทธิเสนครู โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
5. นางปภัสรา ใจทานครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ไชยธรรมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตย์ ศรีมังคละครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สพป.บึงกาฬ กรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ หอสูติสิมาครู โรงเรียนนครบุรีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวนฤมล รัตน์อ่อนครู โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางทรงศิริ เพ็งวิชัยครู โรงเรียนบ้านแห้ว สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอภิชาติ ศรีสารคามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ โพธิ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ขอนแก่น เขต ๔ กรรมการ
3. นางสาวจุไรพรรณ ขาวเมืองน้อยครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวจิราพร โพธิญาณครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางเพ็ญแข สุดสะอาดครู โรงเรียนบ้านแวงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยณัฐ ชัยเพ็งครู โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายอภิมงคล ลองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ศรีเนตรครู โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
5. นางมลาวัลย์ นกหงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางธนพร สิงสุพรรณครู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
3. นางสาวสายใจ วิรบุญชัยครู โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
4. นายวิษณุ ไชยปัญญาครู โรงเรียนบ้านอิปาด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวจุฬากร เมฆทวีครู โรงเรียนบ้านผาขาม สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวีรวิทย์ บัวบานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา วิเศษวงษาครู โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณ สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๒กรรมการ
3. นางอรชุลี บุญพาเกิดครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายฤทธิรุทร เทศคำครู โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
5. นายธีรัตน์ กันตังครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศศลักษณ์ หลงสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา พันอุสาห์ครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สีหามาตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวนรินี ศรีคำวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านขนวน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางสุพัตรา พลพิมพ์ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางนิลรัตน์ โคตะศึกษานิเทศก์ ศธจ.มหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ หลักแก้วศึกษานิเทศก์ ศธจ.ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุลศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
4. นายสมพงษ์ โสภาจิตร์ครู โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
5. นางอาจรีย์ ถนอมดำรงค์ศักดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสวิต คำภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ประธานกรรมการ
2. นายไพจิตร อุทัยประดิษฐุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพ็ก สพป.ศรีษะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายอัษกร ตัณฑกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพดาน สพป.ศรีษะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางประทุม จำปานุ้ยครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางอุไรภรณ์ วงษ์เบาะครู โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา พลโลหะครู โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
3. นายมกรธวัธ แสนสง่าครู โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนบ้านโป่งเอียด สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นายจักรพันธ์ นาทองไชยครู โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายบพิธ แสงสว่างข้าราชการบำนาญ สพม.เขต ๒๕ประธานกรรมการ
2. นางภัทริกา สีหาครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นางสุจิตรา จันทะเสนครู โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
4. นางสาวเอกคตานันท์ บริบาลครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นายมงคล ญาติสังกัด ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิมล ช่วยรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายไชยยงค์ สาสุนทรครู โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร อึ้งชัยภูมิครู โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายปริญญา นิวาสวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไห สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
5. นางศิริเพ็ญ บุญเชิดครู โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษฎาพร สุดชาครู โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
3. นายวรวุฒ โพธิ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
4. นายอรรณพ ยอดสุวรรณ์ครู โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวกนกณัฐ สีหานาม ครู โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา วิเศษรินทองศึกษานิเทศก์ ศธจ.มหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ เจาะจงศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สามะณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ สาริย์มาครู โรงเรียนบ้านท่าศาลาวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นายภาวัต โทพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ โชติการณ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย หาญสีนาดครู โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการขอนแก่น สพม.เขต ๒๕กรรมการ
3. นายบัญชา ยาโสภาครู โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางพวงพยอม พาพลงามครู โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสันติ มุ่งหมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายปฏิพัทธิ์ อึ้งชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ
3. นางนันธิกา ไปแดนครู โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร รอดวินิจครู โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ สพภูเขียวครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศธจ.ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายพนมราชย์ เสนาไชยครู โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชนะบุญครู โรงเรียนบ้านโนนหอม สพป.อุดรธานี เขต ๓ กรรมการ
3. นางสุธินี ปลื้มใจครู โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ กรรมการ
4. นางกนิษฐา ศรีนามครู โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ กรรมการ
5. นายพิภพ ก้านก่ำครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวรรณกร ศันสนียพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา พรหมศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป.สุรินทร์ เขต ๓ กรรมการ
3. นายคมสันต์ ดีหลีครู โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. นายพุธจักร ตีกาครู โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางสาวมุกมณี หงษ์ทรัพย์ครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศธจ.ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพรผกา หนูจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นางจุติมาพร เชียงกาครู โรงเรียนบ้านนาลาว สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
4. นางสุขสวัสดิ์ จันทะวัฒครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง ครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศว์ ธรวัฒนโภคินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุชญา พะคะโตครูโรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวกุมาริกา มากแวงครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางอำพร มะปัญญาครู โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต ๑ กรรมการ
5. นางชุลีพร วรวสุวัสครู โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชรศึกษานิเทศก์ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ ปาสาทังผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากุญชร สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ
3. นางฑิฆัมพร บุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง สพป.อุดรธานี เขต ๑ กรรมการ
4. นายเอกพันธ์ อรกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม สพป.สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ชนะบุญครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอาทิฐยา วรนิตย์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางอรทิตย์ มีขันเพชรครู โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ กรรมการ
3. นายธงชัย พันอุสาห์ครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ กรรมการ
4. นายพีรชัย วงษ์เลิศครู โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการ
5. นางปรียา มะโนดีครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสงศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ เดชกุลทองศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นกรรมการ
3. นายเชิดชัย พลกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
4. นายโชคชัย คำภูมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.บึงกาฬ กรรมการ
5. นายสายัณห์ วันนาครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายณัฐสิทธิ์ แฝงทรัพย์ครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ
3. นางชนัทดา หงษ์ทองคำครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์ครู โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ยศทสารครู โรงเรียนบ้านสวนมอนใคร่นุ่นวังหิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมประสงค์ เพริดพราวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโนน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายวัชรปกรณ์ ทองน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.ขอนแก่น เขต ๒ กรรมการ
3. นายชาฤติ ชนาภาณิชยกุลครู โรงเรียนบ้านดงสะพัง สพป.หนองคาย เขต ๒ กรรมการ
4. นางวาสนา ดีดวงพันธ์ครู โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป.สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
5. นางพรรณิภา เห็มสมัครครู โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพูลทรัพย์ กัณหาชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะไล สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางเวียงทอง นุ่นภักดีครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
3. นางมุติตา กลางบุรัมย์ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ กรรมการ
4. นางทิวาพร แสงวิจิตรครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ
5. นางวรรณเพ็ญ คำชนะชัยครูโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร แก้วมาตย์ครู โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน สพป.ขอนแก่น เขต ๒ กรรมการ
3. นายทวี วิชัยวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ
4. นายฉัตรเพชร สู่เสนครู โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมการ
5. นางสาวเบญจพร ศรีอินจันทร์ครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทราพร คำหาศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ทองดีครู โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ สืบชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี สพป.ร้อยเอ็ดเขต ๓ กรรมการ
4. นางลาวัลย์ บุญธรรมครู โรงเรียนบ้านคำด้วง สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ
5. นายสำรวย อำมาตหินครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสมชาตรี ทีบุญมาศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายปิติกร หงส์เวียงครู โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ
3. นางภัทรวดี หลงมาครู โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการ
4. นายกานต์พิสิษฐ์ ศาลางามครู โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ กรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ บุญเจือครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
6. นายพรชัย บุญยืนครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทอง สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช โสมาบุตรครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๔ กรรมการ
3. นายนรากร จิมากรครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ กรรมการ
4. นางวารุณี บุตรดาครู โรงเรียนด่านซ้าย สพป.เลย เขต ๓กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลครู โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีษะเกษ เขต ๒ กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพิชัยวุฒิ ละมูลมอญครูโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ ขาวกุญชรผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป.สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
2. นายสำราญ วังนุราชศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
3. นายพงศ์สุวรรณ อุทัยเรืองครู โรงเรียนชุมชนบ้านลาด สพป.มหาสารคาม เขต ๑ กรรมการ
4. นางสาวทิรากร ทองประทับครู โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ
5. นางสาวธนพร สนอุปครู โรงเรียนโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวกุลนันท์ สิทธิจันทร์เสน ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
7. นายศุภชัย สิงห์รังครู โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปรเมนทร์ คืนดีผู้อำนวยโรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัยครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กรรมการ
3. นายชาคริต เดชโยธินครู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต ๑ กรรมการ
4. นายเอกภพ สมพงษ์ครู บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ
5. นางสาวนริศรา แพงมาครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวสุภาวิณี หาญปีย์ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
7. นายวิทวัส โพธิลุขาครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ สีนอเนตรครู โรงเรียนบ้านคูซอด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ตุ้มมาตรครู โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ
3. นายสุบิน โพธิ์อ่อนครู โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป.มหาสารคาม เขต ๑ กรรมการ
4. นายเจนภพ ชาไมล์ครู โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา สพป.สกลนคร เขต ๓ กรรมการ
5. นายธีรวัชร อ่อนเหลาครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
6. นายชัยวิชิต มูลป้อมครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
7. นายพงศธร พาเบ้า ครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเสรี ชังภัยศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมีครู โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บุรีแสงผอ.โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
4. นางสีอำพร วรวัตรครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิ่งพงษ์ นครพรหมผอ.โรงเรียนบ้านเต่างอย สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพรรณ สมานทองผอ.โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.สกลนคร เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางเกษร เสี่ยงตรงครู โรงเรียนบ้านสวาย สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
4. นายบุญเถา บุราณผอ.โรงเรียนบ้านนาแก สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
5. นายถาวร จิบจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร กากแก้วศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสมยศ พรเพ็งผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวท้ศนีย์ ยะสูงเนินครู โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
4. นางสาววรรษมนตร์ เดชบุรัมย์ครู โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
5. นางสาวศุภนันท์ พิมดีผอ.โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอุทยาน ปิตามาตาศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร นารองผอ.โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชาสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายสหลาภ มิ่งไชยผอ.โรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสาคร เสียงเย็นผอ.โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
5. นายโกละเม้ด วรรณพิมพ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวิไลพร บุตรภักดีศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางอุไร ปัทถาพงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านแก่นเท้า สพป.ขอนแก่น เขต 1รองประธานกรรมการ
3. ดร.นิรมล ทิพชัยผอ.โรงเรียนบ้านดอนควาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นายตรีพินิจ พินิจมนตรีผอ.โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
5. นางนวลจันทร์ วิทย์บุญประคมครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ สิมวิเศษรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ชนะไพรครู โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สุรินทร์ เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ทองชุมครู โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
4. นางฟ้ารีดาพร บุญคำมีผอ.โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพัชยา กงชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสิริภาส สิริวุฒิโชคศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุพล สิงสถิตย์ผอ.โรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ แก่นพรมครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
4. นายสากลไชย คิรินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2กรรมการ
5. นายนันทวัฒน์ วงษ์เวียงครู โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ผอ.ร.ร.หนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายภูวัตนันทน์ จันทีครู โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพฟ.ขอนแก่น เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านกุดจอก สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
4. นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
5. นายไตรนาถ โพธิรุกข์ครู โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.ขอนแก่น เขต 5 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุวรรณ อิ่มสมบัติผอ.โรงเรียนบ้านหินขาว สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ ศึกษาครู โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร)สพป.ร้อยเอ็ด เขต3รองประธานกรรมการ
3. นายธนกร พันวันครู โรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีษะเกษ เขต 2กรรมการ
4. นายทองเอิญ เข็มภูเขียวผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ สารศรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางวัชรา รูปชัยภูมิผอ.โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสหพร บุญสุขครู โรงเรียนบ้านกุดนางทุย สพป.ขอนแก่น เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพุธศรี เกรียงศรีครู โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นางวินิต ลำเพยพลครู โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกานต์ปวรีย์ ศรีศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์ผอ.โรงเรียนบ้านศุภชัย สพป.ขอนแก่น เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นางดรุณี กองมณีผอ.โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
4. นางศุภัทรา จ่าพุลีครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
5. นายจิตติพล โสภารองผอ.โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุดใจ สุทธิรันดร์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย นามดีผอ.โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นายอภินันท์ เจริญศิริผอ.โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ศรรักษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง สพป.ขอนแก่นเขต 1กรรมการ
5. นางดรุณี ศรีบุรินทร์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ สุภักดีผอ.โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป.อุบลราชธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุไร กางกรณ์ผอ.โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป.ชัยภุมิ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางปริญญาพร พลหาญครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 1 กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ ศิริมาทครู โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
5. นางวารุณี จำบุญครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางประภัสสร สิตวงษ์ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ธรรมกุลครู โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป.ขอนแก่น เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางรูมิสา ทรงคาศรีครู โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
4. นางปริศนา สุทธิกานต์ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
5. นางจารุวรรณ สุดสะอาดครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป.ขอนแก่น เขต 5 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางญดาภัค กัลปดีศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา รัมพณีนิลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ศูนย์การบึงกาฬ)รองประธานกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ เถิงเพ็งพันครู โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
4. นางสุภาภัทร์ หงศาลาครู โรงเรียนชุมชนกู่จาน สพป.ยโสธร เขต 1 กรรมการ
5. นางพัชราพร ไชยประปาครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ นรินยาผอ.โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฏาภรณ์ ฝาชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.สกลนคร เขต 3รองประธานกรรมการ
3. นายประสงค์ โนนตาเถรครู โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ขอนแก่น เขต 3 กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ผิวหูมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี(ศูนย์การบึงกาฬ)กรรมการ
5. นางสาวภณิชสรา ป้องบ้านเรือครู โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายเศรษฐเมธ พรมวังผอ.โรงเรียนพิมานประชาสันต์ สพป.นครราชสีมา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสมสมัย หารธงชัยผอ.โรงเรียนชุมพลศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายบุญถิ่น จันทะรักษ์ครู โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
4. นางนภาพร แรมสูงเนินครู โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
5. นางฑิฌาพรรณ พงศ์จันทร์เพ็ญครู โรงเรียนบ้านพระบาท สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางไพยวรรณ ลุนลาศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีษะเกษ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชญาภา สุระสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นายธนากรณ์ ปะเสธะกังผอ.โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการ
4. นางธัญพิชชา ทิพสีลาดครู รร.บ้านสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
5. นางสาวจามรี ศิริจันทร์ครู โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวัยพจน์ ปัญญะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาครู โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
3. นางกองแก้ว อุปรังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางอภิญญดา ภัทรบัวพุฒครู โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
5. นางนฤมล พรหมทาครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายมีชัย เสาหล่อนผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายอุทัย ประสานวงศ์ครู โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายปุณณวัฒน์ สอสอนครู โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง สพป.ศรีษะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นายณัฐพัชร์ ภัทรบัวพุฒครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย พลนิกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นายเจนณรงค์ วีธีดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายวิเศษ ไชยอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว สพป.ศรีษะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวณภัทราชนก รัตน์ปีติครู โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
5. นายพงษ์ธนรรค วิเศษทองครู โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายสุริยัน พูนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย สพป.สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย นามสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านปะโค สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นายอภิชาติ สวัสดิ์มูลครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายไกรลาศ ประสงค์ศิลป์ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายนิติพงษ์ แก้วกัลยาครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายพุฒิศักดิ์ อุปรังผู้อำนวยการโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ นามเชียงใต้ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
4. นางกชกร บุตรบัวผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการ
5. นายโรม ดีทั่วครู โรงเรียนบ้านโก สพป.ศรีษะเกษ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายคมกฤษ ยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายลือชัย รัชอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นายวรติกรณ์ วรรณลีครู โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ ศรีลารัตน์พนักงานราชการ โรงเรียนเบ้าหัวขัว สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ชัย เสาหล่อนครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวันเฉลิม ไชยยงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมคำ สพป.หนองคาย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ ช้อยชดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูสระ สพป.ศรีษะเกษ เขต ๒กรรมการ
3. นายไพรรัตน์ วิลัยปานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคูณ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
4. นายวิทูรย์ ดีสะอาดครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนครู โรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสุทัฏน์ เพียงแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรชน เทนอิสสระผู้อำนวยการโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
4. นางสาววิชชุตา ไชยราขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรงฯ สพป.ศรีษะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายสิทธิชัย สุนทรพิทักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสายยนต์ แก้วแสนเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพรนภัช หารคำอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ดอนเขือนโสมครู โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางสตพร วรสินธุ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พักวันผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา พาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
3. นายสุภาพ สีพาฤทธิ์ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยาฯ สพป.มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
4. นายพงษ์สุรการ แสงพราวครู โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป.เลย เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิมครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัชต์ วรวสุวัสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเจตพงศ์ กิตติพรบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัยครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป.บึงกาฬกรรมการ
4. นายอำนาจ เจริญศิริครู โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
5. นายนิรันดร์ อิ่มสมบัติครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายปรีชาวุฒิ อภิระดิงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายมานะ แก้ววิเชียรครู โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์กรรมการ
4. นายกมล สัตย์ซื่อครู โรงเรียนบ้านนางเข็ม สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
5. นางปัทมานันท์ หินวิเศษครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ แก้ววิศิษฎ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สมพร เต็มแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางวิไลพร ปานเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
4. นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านดอนปอแดง สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
5. นายวรวุฒิ วรนารถครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทนงศิลป์ จันทะแจ้งศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายไสว มีสติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
4. นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมีครู โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
5. นางหทัยรัตน์ อิ่มสมบัติครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปัญญา รอดแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. รศ.เดชา ศิริภาษณ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายคำไพ ทาชาติครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ป้องเรือครู โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
5. นางอิศราภรณ์ อรรคฮาตครู โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.นงนุช ภูมาลีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวีครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายอนิรุทธ เทพาลุนครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นายมนตรี ศรีสิทธิพรหมครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเจด็จ ทองเฟืองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายทฤษฎี สิงอุปโปผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางวงศ์สิริ เถินมงคลครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
4. นางณิก์รัสติยา ภาษีครู โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางพณิชชา เรืองสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ อุดมชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ผศ.สมิต ตะกรุดแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นางภาวนา เศรษฐไตรรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
4. นางหนูไกร มั่นกุงครู โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ ไขแสงครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างมรรคา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชมครู โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ รักษาแสงครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางตรีทิพย์ ชัยประทุมครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ผศ.คเณศ ศีลสัตย์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เจียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนค้อจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
3. นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะครู โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
4. นายภัทรวิทย์ กะลามครู โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
5. นางอรุณรัศมี ประดาพลครู โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิจิตร วินทะไชยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิศ รัตนวรรณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
3. นางสำเนียง เพ่งผลครู โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
4. นายคารม ธรรมพัฒนกุลครู โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ กรรมการ
5. นางบุปผา คำงามครู โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวัชระ นาดีศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ประธานกรรมการ
2. ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายโกวิท สิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
4. นายบุญส่ง ประทุมวัน ครู โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
5. นางประภาพรรณ ศรีเจริญครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียนอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ แสงสุขวาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงนาโน สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวปรัศนี เพิ่มไกรศรีครู โรงเรียนบ้านนารี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการ
4. นายพฤหัส เสนไสยครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
5. นายสมภพ เวียงวิเศษครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพฤกษา โพธิพรครูวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ บุตรทองทิมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประพฤติพันธ์ ชวลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ นาคสุขครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ผศ.นิสิต ภาคบุปผาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายพัน พงษ์ผลอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายมนัส มณีกรรณ์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวกัญชพร ค้าทองครู โรงเรียนบ้านดงเก่า สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายมนตรี พันธ์ุรอดอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายพันเนตร ยิ้มแสงครูวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวพันทิวา เหล่าสมบัติอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
4. นางวัลภา โคตรปลาบู่ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ผศ.วัศการก แก้วลอยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา คณะยอดผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายนิกร เชยชมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวนภาพร ภูสอดสีครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. ผศ.ณาฏญา คันธาวัฒน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล สนิทสันเทียะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวิตรี ชมกลางครู โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
4. นายฉลอง หินวิเศษครู โรงเรียนบ้านชาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.คมกริช การินทร์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายสุรดิษ ภาคสุชลอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายชัยฤกษ์ โอฆะพนมครู โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
4. นายศิริชัย บุญหล้าครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสันติ อุดมศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ พรมรักษ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปานครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. ๒๐ (จังหวัดอุดรธานี)กรรมการ
4. นายสุขสรรค์ ใจทานครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ มากสูงเนินอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ บุตรทองทิมผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นายจักรกริช พรมเสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายอดิศร ศรีอรัญครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ผศ.ธรณัส หินอ่อนอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา พรหมบุตรอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
3. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวณัตยพร นารองครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ธรณัส หินอ่อนอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา พรหมบุตรอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)กรรมการ
3. นายเชษฐา แสนโคตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวณัตยพร นารองครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธัญญะ สายหมีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา สุดสุขครู โรงเรียนพระกุมาร จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ ประมาระกาครู โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
4. นางกุสุมา นารองครู โรงเรียนบ้านคุยเชือก สพป.มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ พรมเท่าครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธัญญะ สายหมีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา สุดสุขครู โรงเรียนพระกุมาร จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ ประมาระกาครู โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
4. นางกุสุมา นารองครู โรงเรียนบ้านคุยเชือก สพป.มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ พรมเท่าครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุตาภัทร บัวสวัสดิเทพอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯกรรมการ
3. นายศิริภัทรดล ศาสตร์นอกครู โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. นายวีระชัย รักษาธรรมครู โรงเรียนชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
5. นางวนิดา วงศ์เครือครู โรงเรียนโนนตุ่นประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุตาภัทร พัวสวัสดีเทพอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯกรรมการ
3. นายศิริภัทรดล ศาสตร์นอกครู โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. นายวีระชัย รักษาธรรมครู โรงเรียนชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
5. นางวนิดา วงศ์เครือครู โรงเรียนโนนตุ่นประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกรัตน์ สุขีสนธิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พึ่งจันดุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต ๔กรรมการ
3. นางสาวเครือมาศ บุญธรรมครู โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายชาตรี ส่งสุขครู โรงเรียนบ้านสวนมอนใคร่นุ่นวังหิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ เรืองบุตรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จินดาศรีครู โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พฤกษะศรีครู โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางสาวดลนภา หรี่อินทร์ครู โรงเรียนบ้านสวนมอนใคร่นุ่นวังหิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ผศ.จรัญ กาญจนประดิษฐ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ โชติวังโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต ๒กรรมการ
3. นายอัมพร เจริญวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา เทพภูเขียวครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ผศ.ศุภกิจ จารุจรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศิริโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
3. นายกฤษณะ สงวนชมครู โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพฯ ๓ สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายประยูร สุดชาครู โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายศุภภูมิ พลจางวางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง สพป.อุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายชัยทัต โสพระขรรค์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ วันทองสังข์ครู โรงเรียนอนุบาลสวนสน ขอนแก่น กรรมการ
4. นางสาวณัฐรีภรณ์ วิชชุเมธาลักษณ์ครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ส.ต.ต.อนุสรา ดีชัยชนะผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มโนวรรณผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
3. นางพิมผกา บุระคำครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม.๒๕ (ขอนแก่น)กรรมการ
4. นายเนตินนท์ หาญสุริย์ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายประชากร ศรีสาครผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
3. นายกันตพัฒน์ ธรรมปิยานันท์อาจารย์บ้านดนตรีอัมพวากรรมการ
4. นายประเสริฐ งอกงามครู โรงเรียนบ้านพลวง สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
5. นางกาญจนากร ภักดีปัญญาครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภาสกร สารรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา เวชกรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร นิสยันต์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
4. นางสาวชื่นกมล บุญสิทธิ์ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. ผศ.จตุพร สีม่วงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายชุมเดช เดชพิมลอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายพรชัย ผลนิโครธอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายวีระนันท์ นารีบุตรครู โรงเรียนบ้านแสนสำราญ สพป.ยโสธร เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ดอนตระกูลครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. ผศ.คมกริช การินทร์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายพัน พงษ์ผลอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางกวินญา ตอบกลางครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวรัชนีวรรณ วันทองสังข์ครู โรงเรียนอนุบาลสวนสน ขอนแก่น กรรมการ
5. นายจักรพล พลชำนิครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพิษณุ บุญศรีอนันต์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายเฉลิมกิต เข่งแก้วอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายนิกร เชยชมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนละเอียดราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ โยธากาครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. ผศ.นิสิต ภาคบุบผาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายสุรดิษ ภาคสุชลอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. ผศ.วัศการก แก้วลอยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นายไพบูลย์ เสนามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
5. นางสาคร ศรีสกุลครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายบุญประเสริฐ ไชยศิริผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
3. นายเชาวลิษ ทองคำครูวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวสุพัชรา โอษะคลังครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวศศิลิยา ไชยสีหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงเปือย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล ศรีปัตเนตร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายไฉน ผลดีข้าราชการบำนาญ สพป.อุบลราชธานีเขต ๔กรรมการ
3. นายสมมาศ วงษ์อินทร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายนริศ อินพลครู โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
5. นางสุมาลี ประสพสุขบุญครูโรงเรียนบ้านบ่อแก สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เสนาคุณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนที น้อยวังคลังครู โรงเรียนอนุบาลรัชฎา สพป.บึงกาฬกรรมการ
3. นายชาตรี สังฆะศรีครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ อาจสาลีครู โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
5. นายสมนึก อาจยะศรีรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายเฉลิมยศ พุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ จันทร์สุวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะครู โรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ” สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัยครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางบรรจง สมานมิตรครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนภัสดล ลิมปิเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
3. นางสาววิยะดา วิภาคะครู โรงเรียนบ้านนารี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายชัยบดี เดชบุรัมย์ครู โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
5. นายสุรสีห์ ศรีสุธัญญาวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ คงนาวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป.ขอนแก่น เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา บัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสว่าง สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางพิศมัย เพชรประไพครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายธีรพล สุรภักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
5. นางอัมพร อรรคแสงครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี แก้วกำมาข้าราชการบำนาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายชานนท์ เศรษศรีครู โรงเรียนนาหว้านาเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายสุรชัย ดอกบัวครู โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
5. นางอรณีวรรณ หินวิเศษครู โรงเรียนบ้านชาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายภูดิท วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ รงคะสุทธิโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดน สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
4. นายจักรพล พลเยี่ยมครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา นาดีครู โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวีนันท์ ขามธาตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ ตะหน่องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายชัยประยูร โง่นแก้วรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒กรรมการ
5. นางจารุณี สีบัวบุญ ครู โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายแสงสินธุ์ สำเริงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
3. นางสงกรานต์ ขุนนนท์ครู โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายธนอนันต์ แทนสมบัติครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
5. นางธิติมน คำมีครู โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนาศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ สมภูงาผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.๒๗ ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ปัญญาสิทธิ์ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป.ขอนแก่นเขต ๕กรรมการ
4. นางวรัญญยุพา บุญลาภครู โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
5. นางละออง โสภาครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิบูลย์ ชาปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร นาโควงษ์ครู โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
3. นายวิฑูร ทองนาคครู โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายแก้ว เอี่ยมคำข้าราชการบำนาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางวดีภัทร เปรมปรีครู โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุภัย ภาระเวชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน ทรัพย์ผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำดู่ สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นายธนกฤต พิเชฐภูรีครู โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย ศรีโพนทองครู โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต ๑กรรมการ
5. นายดาวเหนือ เคนดาครู โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายรุ้ง ทาสะโกผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแค่วิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ สาริคารครู โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการ
3. นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
4. นายเบญจมินทร์ โคตรสุโนครู โรงเรียนบ้านนางาม สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
5. นางมณฑิรา พิลากุลครู โรงเรียนบ้านทุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิสิต สายโยคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ แสงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านอูบมุง สพป.อุดรธานี เขต ๑ กรรมการ
3. นางจารุณี แจ้งอิ่มครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์ครู โรงเรียนนานวลราชนิยม สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ธุนันทาครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คำภูษาครู โรงเรียนบ้านโคกม่วง สกลนคร เขต ๑กรรมการ
3. นางเรวดี กองคำครู โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
4. นางสาววิลัยวรรณ์ สารจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธุ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย คงอุ่นผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์ครู โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
3. นางจุไรวรรณ เสรีเรืองยุทธครู โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
4. นายชัยยุทธ จันทร์แปลงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
5. นางจันทิวา ศรีมะโฮงนามครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศักดา มุสิกวันรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายทุ่ง เดชาอ้ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
3. นายไชยภัทร สุนารักษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
4. นางสาววรางคณา แสงพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางลำภู แก้วโนนตุ่นครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสรี สิทธิอุปชาผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสมสนิท สีลานครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ เรืองเจริญครู โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นางสมพาน วิมุขติบุตรครู โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ หางนาคครู โรงเรียนบ้านป่าส่าน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายดุสิต เหมือนบุดดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิญญา เอี่ยมนอกครู โรงเรียนบ้านแข้ด่อน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
3. นางสาวโสภา สุ่ยรัมย์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ด่านซ้ายครู โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
5. นางบำเพ็ญ เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านบะยาว สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพนาสิทธุ์ ศรีวิเศษอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายชุมพล สายแสงทองข้าราชการบำนาญ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
4. นายสุนทร จันหอมครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
5. นายประสงค์ ลือเรื่องครู โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายกิตติคุณ จันทร์เกษ จันทร์เกษอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายวิทิต นามเชียงใต้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
3. นายกมล เหล่าคำครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.25 (ขอนแก่น)กรรมการ
4. นายวรพงษ์ เหลืองสุริยะครู โรงเรียนน้ำซึมวิทยาคม สพม.๒๐ (อุดรธานี)กรรมการ
5. นางสาวครินทร์นา วาลีครู โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ราชมณีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายโสรส เร่งมานะวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายดนุพล จันทะหมุดครู โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
4. นายนภดล สีหนาทครู โรงเรียนเชียงยืน สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวธัญญาลักษณ์ หงส์สิงห์ครู โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปริญญา จันทะคามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ป้องศรีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
3. นายชาญชัย เดชพละผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบึงฉิม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
4. นายธีรพงษ์ จำปีพรหมครู โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
5. นางจุฑามาศ นาสิงห์ขันธ์ครู โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป.ขอนแก่น เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต โคตรมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ แจ่มพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางบังอร ว.ศิริครู โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย เขต ๒กรรมการ
5. นางรุจิรา โพธิรังสีครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปาริชาติ วรรณทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอมลวรรณ คุณมาศครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
3. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาครูโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. ๑๙กรรมการ
4. นายสันติ ยศสบัติอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรครู โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ อุทุมทองศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล รัตนแสงครูโรงเรียนศรีโกสุมวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
3. นายภักดิพร วิชาราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ไชยวามงคงอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางปิยธิดา เบ้านีครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย ดวงอันผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงบวรวิทย์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ วิเชียรเครือครูโรงเรียนศรีขวัญเรือง สพป.อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี พรหมศรีแก้วครูโรงเรียนอมตวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. นายธราดล ชัยเวชโกสินอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางอัญชญา ม่วงภูเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ โพธิ์ชัยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
2. นางศุภรัตน์ ทองพานิชย์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวบุษบา คนยงค์ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวเรไร ผางทัยสงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนวพร บุญล้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางณิชาพัฒน์ ประทุมตะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลางขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวหฤทัย นัยโมกข์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๔กรรมการ
5. นางเบญจวรรณ สายโยคครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทองสา คำเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางขนิษยา ภูขาวครูโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นายสุรเดช ไชยโคตรครูโรงเรียนเซกา สพม.๒๑กรรมการ
4. นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดีครูโรงเรียนเทศบาลโนนทันขอนแก่นกรรมการ
5. นางบังอร ดวงอันครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ โสรถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอุดร รัตนวงษาครูโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป.มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวทนุภา สายทิพย์ครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ อามาตมนตรีครูโรงเรียนบ้านเป้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทินกร ชาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพิไลลักษณ์ เขียวประเสริฐครูโรงเรียนบ้านดงน้อยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางรัชดา อุทโทครูโรงเรียนนาผือโคกกอก สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางภัชลี เรืองกลางครูโรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นางสิริวัน วรรณห้วยครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางอัจฉราพร อินทรทัพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีครูโรงเรียนบ้านท่ายม สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสุรัตยา สาคมิตรครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวโชติกา ทบด้านครูโรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายสิทธิชัย สีหานามครูโรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายธีรภัทร์ ชมภูป้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรนุช ศรีแก้วครูโรงเรียนบ้านขนวน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นางดวงใจ สุทธิวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวธัญวรัตน์ แก้วดวงครูโรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
5. นายเชิดชัย ฮวดศรีครูโรงเรียนบ้านหินขาว สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตรผอ.โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป.สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr.Randall Glassgowผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสงกรานต์ จันทะนามครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นางสาวมินทร์ฐิตา อโรคยนันท์ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
5. นายรัฐพงษ์ วนาพันธพรกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 5 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา นาเมืองผอ.โรงเรียนบ้านโคกสำโรง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายโชติชัย กิ่งแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. Mr.Timothy James Stobaughผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ตุ้มจันดีครู โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป.ขอนแก่นเขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัลญา ภูผิวโคกศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สิงห์ทองลาครู โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1รองประธานกรรมการ
3. Mr.David Harrisผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาววชิรา บุญเกื้อครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
5. นางวราภรณ์ มีสะอาดครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางธัญญาพร เกลียวรัตน์ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางเพชรี ขามช่วงศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. Mr.Alan Brianผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายพิทยา สุภพรครู โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป.ขอนแก่นเขต 3 กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ฮ่านต่ำครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายจุมพล วงศ์ษรศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายบรรพจน์ กาญจนสีมาผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยาครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
4. นางภิไลลักษณ์ เพ็งวงศ์ษาครู โรงเรียนภูคำพิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
5. นางสาววิไลพร จำปานิลครู โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวอังคณา การสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ จันทะคามผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2รองประธานกรรมการ
3. Mr.James McCloskyผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ปักกาโลครู โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป.มหาสารคาม เขต 2 กรรมการ
5. นางสาวกฤติยา หอสกุลไทครู โรงเรียนบ้านขนวน สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนางาม สพป.อุดรธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี รบไพรินทร์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1รองประธานกรรมการ
3. Mr.Fonyuy Anthony Yenyuyผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางนงคราญ เวียงนนท์ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
5. นางนิลุบล ธรรมะจันโทครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินาถ อาจบรรจงศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายปัญญา นาเมืองผอ.โรงเรียนบ้านดอกไม้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ เสนาวงษ์ครู โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 2 กรรมการ
4. นางพิชญ์สินี โสภาครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1 กรรมการ
5. นางชัญญานุช ไร่สิงห์ครู โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางภัทรธิรา นิจจอหอครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. MissLiu Ruผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. MissLiu Yajingผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. MissLiu Guicongครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25กรรมการ
5. นางลักษณ์เสด็จ ทองคำครู โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป.ขอนแก่นเขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร ธีระศรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา ประสิทธิ์นอกครู โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25รองประธานกรรมการ
3. MissLi Baotingผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. MissShi Yunjieผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวนฤภรณ์ วุฒิพันธุ์อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ดร.พรพิมล ระวินประโคนศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริมา บุญมั่งครู โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป.มหาสารคาม เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา แก้วแก่นคูณครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25กรรมการ
4. ดร.กนกมนตร นาจวงศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสฤฒาพร ปัสสำราญผอ.โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัสสร อินแสงครู โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ครอสเวิร์ดรองประธานกรรมการ
3. นางสาววริษา พิมสุโพธิ์ครู โรงเรียนนครบุรีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการ
4. นางสาวอารีย์ เจริญชัยครู โรงเรียนบ้านหนองอั้วผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ครอสเวิร์ดกรรมการ
5. นายณัฐกฤต แซงสีนวลครู โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลนัทธ์ นะราวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านกำปัง สพป.นครราชสีมา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ สำคัญควรครู โรงเรียนหนองหานวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ครอสเวิร์ดรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ มูลบุญครู โรงเรียนเมืองคง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ครอสเวิร์ดกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพรครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
5. นางสาวกัญญสร โบราณรัตน์ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมิตรชัย มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นายภัทรภณ มนัสผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ สุขภาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.อำนาจเจริญ กรรมการ
6. นายพูนสิน กาพย์ไกรแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายดำรงศักดิ์ พิมหานามครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
8. นางบัวเงิน ทัพซ้ายครู โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
9. นางวิรวรรณ์ คำพระแย ครู โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
10. นายสำรอง อมัติรัตนะครู โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
11. นายมาโนช ต่อชีพครู โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
12. นางพิมพ์ภา ปะนัดเต ครู โรงเรียนวัดสำโรง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ กรรมการ
13. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
14. นางสาวธารน้ำไพร ประเสริฐสังข์ครูโรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป.นครราชสีมา เขต ๓กรรมการ
15. นางอรวรรณ สุขหนาครู โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน สพป.ยโสธร เขต ๑กรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีประมวล เอกวุธครู โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
17. นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
18. นางสาวมาลี พรหมเดเวชครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๑ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
19. นางสุมลทรา แสนเมืองครู โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
20. นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางธมนวรรณ ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
3. ว่าที่พันตรีชัยสำราญ พิมณาคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
4. ว่าที่พันตรีวศิน สอนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นายเทวา โฮงคำอุตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสง่า สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
6. นายกฤษฎา จันทร์นวลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพานทอง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
7. นายธงชัย แสวงกำไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
8. นายโชคชัย พิลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำมณี สพป.อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
9. นายพิจิตร ยานุทัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายพิเชษฐ์ จัตุชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. นายสรัตถภพ สีซุยครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
12. นายสุรัตน์ ทองโคตรครู โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
13. นายคมสัน มะลาหอมครู โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
14. นายทองแดง นาหนองตูมครู โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากาญจนาภิเษก สพป.ขอนแก่น เขต ๔ กรรมการ
15. ว่าที่พันตรีทินกร วงค์พัฒนาครู โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.นครพนม เขต ๒กรรมการ
16. นายฉัตร อ่อนสี ครู โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ สพป.บึงกาฬกรรมการ
17. นายคะนอง อินละครครู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
18. นางสุภาภรณ์ น้อยทรงค์ครู โรงเรียนบ้านชาก สพป. มุกดาหารกรรมการ
19. นางสาวบุษกร ศรีชนะครู โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป.ยโสธร เขต ๒กรรมการ
20. นายสุพจน์ บุญเหลื่อม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
21. นายวิษณุพงษ์ วิเศษสม ครู โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ กรรมการ
22. ว่าที่ร้อยโทสมเชื้อ ยอดสิงห์ครู โรงเรียนบ้านตาแท่น สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
23. ว่าที่ร้อยโทไพโรจน์ ก้อนตาลครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๒ สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
24. นายสุวิทย์ คงเกตุครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
25. นายประพันธ์ ดาบุตรครู โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
26. นายบุญเถิง มลีรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญกรรมการ
27. นายสันติ มูลตรีภักดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
28. นายอภิณัฐ นาเลาห์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวันชัย สุตรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายกรภัทร คำโสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ พรมโสภณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางภัทรวดี เกตุคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
5. นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔กรรมการ
6. นายกฤษพงศ์ อยู่เย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป.สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
7. นายปฏิวัติ โกมลพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุก สพป.อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยโทเพียร บุดดาโจมข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นายกฤษดา ศิริสุทธาครู โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
10. นายไพบูลย์ ขุนเรศครู โรงเรียนบ้านสร้างคอม สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
11. นายนิ่ม บุญกิจ ครู โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
12. นายณรงค์เดช แก้วคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกสวาง สพป.บึงกาฬกรรมการ
13. นางช่อผกา วัฒนนุกุลชัย ครู โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป.ยโสธร เขต ๑กรรมการ
14. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรืองครู โรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
15. นายสุริยา แก้ววงศาครู โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
16. นายสมคิด พระสว่างครู โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
17. นายมีนา พรชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
18. นายทินกร อนุพันธ์ครู โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม.๒๕กรรมการ
19. นายเจริญ บรรณวงษาครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
20. นางชนิดาพร คำมณีจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกมลเทพ ลำเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุมนา เนื่องไชยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
3. นายศุภชัย นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายกลศาสตร์ พลาศรี ครู โรงเรียนบ้านขนวน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นายดำเนิน ดวงศรี ครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายบุญหลาย หวานเพราะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต๒ประธานกรรมการ
2. นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
3. นายมิตรภาพ ไกรวัน ครู โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมการ
4. นายสากล ฉิมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางรุ่งทิวา บาลยอ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมาเขต ๗ ประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ ชาแสนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป.สกลนคร เขต ๒ กรรมการ
3. นางรัชดา บุญสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
4. นางพรทิพย์ โมกศรี ครู โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
5. นางมธุรส บุญรุ่งครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุขุมาล เค้าแคน ครู โรงเรียนบ้านกุดเชือก ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
3. นายไกรสิทธิ์ ศิริมาก ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
4. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวศศิธร กิจโป้ ครูโรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพชพร สีทัพไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่าหน่อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางปัญจศีล ล้ออุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
4. นายสุเชษฐ์ ไพรบึง ครู โรงเรียนบ้านละลม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ ตุลสุข ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสิดาพัชร์ ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.อุดรธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี ครูโรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
3. นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลวิทยา สพป.สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
4. นายชวกิจ นินทะสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
5. นางจามรี สุวรรณราชครูโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายบุญมี ก่อบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป.สกลนคร เขต ๓ ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร ทามาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสุมลรัตน์ บริเอก ครู โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต ๒ กรรมการ
4. นางประนอม พรหมเมตตา ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางสาวอลิษา ซุงจารย์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพรเพ็ญ ฤทธิล้นศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน คำภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายพูลทรัพย์ หารพะยอมครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา กรรมการ
4. นางวรินทร พลมณีครู โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ละครพลครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประขานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไพบูรณ์ คำภูมีศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนพพร ภูมากครู โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายพิภัช พรมอ้นครู โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายสายัณต์ พันธ์สิงห์ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี คงอุ่นครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สิงหนาทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป.นครราชสีมา เขต ๕ กรรมการ
3. นายพูลทรัพย์ หารพะยอมครู โรงเรียนบ้านโตน สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
4. นายศุภพงศ์ อินทฤาชัยครู โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางสุวัฒนา ธีระกุลพิศุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.หนองคาย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายศรันยู สนั่นเมืองครู โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี บุตรศรีภูมิครู โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายเสกสันต์ เจริญพรครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการ
5. นายสมนึก พงษ์เทพินครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ราชบัณฑิตศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเดชา สอนนวลครู โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ตระกูลวางครู โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป.นครพนม เขต ๒กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์ เพ็ญพรครู โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑กรรมการ
5. นายวรพจน์ หล่องบุศรีครู โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวนุชนารถ ภูแช่มโชติศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ อุทสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพนครู โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางสมถวิล ขันอาษาครู โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สพป.ยโสธร เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวเบญจพร สีสุกองครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย บัวทองศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอาวุทธ์ มีขันเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
3. นางศรีสมพร จันทะเลิศครู โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
4. นายถวัลย์ พอกประโคนครู โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
5. นายอนุชา บุญใบครู โรงเรียนบ้านดอนยาง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวีรชาติ ชมภูหลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวพชรมน ประสานศรีครู โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
4. นางสาววชิราวรรณ เทียมทันครู โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต ๑กรรมการ
5. นางอัจฉราวดี ทิพนัสครู โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ไชยทองศรีครู โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นายเกษม ภิญโญภาพครู โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายจีระ ซ่อนกลิ่น ครู โรงเรียนวัดบ้านกระหาด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑กรรมการ
5. นายพูลทรัพย์ หารพะยอมครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต สมบัติบุญสวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง สพป.หนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นายสุริยาวุธ ชาญไชยครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ กรรมการ
4. นายอดิศร ก้อนคำครู โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางอัจฉราวดี ทิพนัสครู โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภสาส์น รัชโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุขครู โรงเรียนสยามกลการ ๔ สพป.มุกดาหาร กรรมการ
3. นายรุ่งตะวัน ใจดีครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทอนุวัฒน์ ทาสีดำครู โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายปลูก พรมรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
3. นายรุ่งเรือง พันพละครู โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายวิทวัส บรรยงครู โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป.นครราชสีมา เขต ๖กรรมการ
5. นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลาครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล เสนาพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นกรรมการ
3. นายธง ต่อยอดครูโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนครูโรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
6. นายอภิชาต อรรคอำนวยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
7. นายธิติพงษ์ ยืนสุขครูโรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
8. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
9. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
10. นางสาวชัชชญานันท์ ทองศรีครูโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
11. นายเนรมิต วงศ์จอมครูโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
12. นายวุฒินันทร์ พรนิคมครูโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล เสนาพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นกรรมการ
3. นายธง ต่อยอดครูโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบนครูโรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
6. นายอภิชาต อรรคอำนวยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
7. นายธิติพงษ์ ยืนสุขครูโรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
8. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
9. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
10. นางสาวชัชชญานันท์ ทองศรีครูโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
11. นายเนรมิต วงศ์จอมครูโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
12. นายวุฒินันทร์ พรนิคมครูโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายปรมัตถ์ จันทรโคตรอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นกรรมการ
3. นายปิยะนันท์ ธิโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
5. นายอ่างทอง พวงมาลาครูโรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวจิรชยา หวานขมครูโรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
7. นายประดิษฐ์ นันสะอางครูโรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
8. นายวัชรินทร์ ประไวย์ครูโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
9. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายปรมัตถ์ จันทรโคตรอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นกรรมการ
3. นายปิยะนันท์ ธิโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวจิรชยา หวานขมครูโรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
6. นายประดิษฐ์ นันสะอางครูโรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
7. นายวัชรินทร์ ประไวย์ครูโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
8. นายกฤษดา จำปามูลครู โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๖กรรมการ
9. นายอ่างทอง พวงมาลาครูโรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายทะนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายนิยม ศรีภูวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายศุภชัย สวนดีครูช่วยราชการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
4. นายกฤษดา จำปามูลครูโรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๖กรรมการ
5. นายอ่างทอง พวงมาลาครูโรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายพีระเดช ทิ้งแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล เสนาพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นกรรมการ
3. นายปรมัตถ์ จันทรโคตรอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นกรรมการ
4. นายธง ต่อยอดครูโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
5. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
6. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นายธิติพงษ์ ยืนสุขครูโรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
8. นายกสิณ สิมลีครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓กรรมการ
10. นายอภิชาต อรรคอำนวยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
11. นายปิยะนันท์ ธิโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
12. นายทิพวัฒน์ ริยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. ๑๙กรรมการ
4. นางสาวคำใหม่ ขุ่ยรานหญ้าครูโรงเรียนบ้านชาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
5. นายชัยพิทักษ์ ทองโสมครูโรงเรียนบ้านยางคำ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
6. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแก่นประดู่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายมนูญกิต ขอสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป้า สพป.ยโสธร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
3. นายสหกิจ ดงอนนท์ครูโรงเรียนบ้านติ้ว สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
4. นายอภิชาติ ป้องสีดาครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. ๓๐กรรมการ
5. นางกนกพร สิริกมลาครูโรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายขงเบ้ง บุญประคมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
3. นายอัคราช แพงแก้วครู โรงเรียนบ้านนาแค สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ จันทร์พุฒครู โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางลดานัลย์ ศรีหล่มศักดิ์ครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย เสริมพงษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง นารถสูงครู โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายผจงภักดิ์ พ่อค้าช้างครู โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ราชานนท์ครู โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายพิรุฬ วรรณขันธ์ครู โรงเรียนบ้านจำนัก สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางบริมาส ตัวงามครู โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางพิเศษศรี ซึ่งสมณกุลครู โรงเรียนบ้านกุดเครือปลอก สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
3. นางธิดาพร จังจริงครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ รัตนวงษาครู โรงเรียนบ้านโนนทอนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
5. นางภัทรา ศิลปเจริญวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายคมกฤษ บุตรศรีผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ อัปการัตน์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
3. นายรวมชัย คำดอนหันครู โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายเอกพงษ์ โสพุฒอ่อนครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายโกสินทร์ บุญมากผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีเมืองแอม สพป.ขอนแก่น เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเพ็ญ นามเสครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า สพป. ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
3. นางสุรัตน์ติกานต์ บรอดสกี้ครู โรงเรียนบ้านตาหยวก สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา บัวพันธ์ครู โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ศรีษะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สอนคำแก้วครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายกรุงศรี ศิริปะกะศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางดวงตา โสพุฒอ่อนครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นางอภิญญา ผ่องจิตรครู โรงเรียนด่านซ้าย สพป.เลย เขต ๓กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พินิจพลครู โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต ๑กรรมการ
5. นางอุบลวรรณ ช่ำชองครู โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางกัญจนา สัตตรัตนำพรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป.มหาสารคาม เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายไกรศร พึ่งภพผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นางศรวรรณ พันธ์ดงยางครู โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
4. นางศิริพร ธนะสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
5. นายนัยณัฎฐ์ ศรีชัยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป.ศรีษะเกษ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ประดิษบ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.บึงกาฬ ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ห่มขวาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นางเข็มเพชร จันทร์ประเทศครู โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
4. นางสุดาพร ปัสสาครู โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
5. นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา โคตรเนตรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีษะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบะแต้ สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
3. นายสุนิต บุญชัยยงครู โรงเรียนสงเปือยวิทนายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓กรรมการ
4. นายกมล โสวาปีครู โรงเรียนบ้านพังซ่อน สพป.อุดรธานี เขต ๓กรรมการ
5. นายศิริโชค งวงช้างครู โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเทวฤทธิ์ พลเยี่ยมครู โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางละม่อม เคนไชยวงศ์ครู โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวสุริยง ดลประสพครู โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางกนกวรรณ ปัญญาประมุขครู โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
5. นายวิเศษ วิเศษสมครู โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสมชาย เลห์กันผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป.ขอนแก่น เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางภัสสร ทรงวุฒิไกรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเลา สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางภัชชนก สายชนะศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒กรรมการ
4. นางกันยลักษณ์ นวลอินทร์ครู โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
5. นางรำพึง คำศรีครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา อำภาคำผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสมเด็จ ทองชุมครู โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
3. นางอารยา พึ่งภพครู โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ แก่นสารครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทองพูนพิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒กรรมการ
5. นายธรรมภพ สุริสารครู โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวปลิ้มจิตร ปะเสระกังผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป.มหาสารคาม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ สิ่วศรีครู โรงเรียนบ้านเม็ง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายประสาท ราชจันทร์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต ๒กรรมการ
4. นางพวงเพชร คำลอยครู โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓กรรมการ
5. นางนิ่มนวล จิตรักษ์ครู โรงเรียนบ้านหลวงหัวสาย สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางชุติมา กะริอุณะผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางระบอบ ทาน้อยครู โรงเรียนบ้านศาลาดิน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นางสุภาวดี ทองแสนครู โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. นางบังอร สมภารครู โรงเรียนชุมชนห้วยโจดโคกสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางณภัสนันท์ สมพองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ สพป.อุดรธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางดิษยา นามเสถียรครู โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ครู โรงเรียนเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ แสนสุขครู โรงเรียนบ้านหม้อ สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้วครู โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณผู้อำนวยการ โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจันทร์ ประเสริฐอาษาครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายสุรพล ปลิ้มชิงชัยครู โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพป.ศรีษะเกษ เขต ๑กรรมการ
4. นางฉวีญา บุตรโพธิ์ศรีครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (ชุมชนนาข่า) สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางแสงเดือน บึงลีครู โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านครั่ง สพป.ศรีษะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเพ็ญ นามเสครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
3. นางจินตนา ทุยเวียงครู โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางรัตนาพร สาศิริครู โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
5. นางวรัทยา ชาญณรงค์ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป.อุดรธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรครู โรงเรียนบ้านโคกข่า สพป.มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรมครู โรงเรียนด่านซ้าย สพป.เลย เขต ๓กรรมการ
4. นางดวงใจ อินหาครู โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
5. นางภัทรานุช คำมีครู โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรุจาภา ประถมวงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา กุฎจอมศรีครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ คานสวิงครู โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ เวชพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 กรรมการ
5. นางมาริษา ผาภูมิครู โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวารีรัตน์ ทวยสอนศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางรุจาภา ประถมวงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิกุล ทองทิพย์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
4. นางพิมล วงษ์พระจันทร์ครู โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
5. นางรัฏฏิกร ศรีพาครู โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป.ขอนแก่น เขต 5กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัลย์ โชติจำลองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ง คำป้องโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ คำกันยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จอดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ สาพิมารโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปรียานุช ผานาคโรงเรียนบ้านก้องอุดมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรัณย์พร มูลธิ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง กรรมการ
3. นางปาริชาต เชิดชูโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์วิภา สมอหมอบโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางอินทร์ตอง แสงสุทธิโรงเรียนบ้านโนนสาทร กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เหมาะดีโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียรประธานกรรมการ
2. นางตันหยง คานอำไพโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว กรรมการ
3. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาภรณ์ คำมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร กรรมการ
3. นางจันทนา อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี สุวัตถิกุลโรงเรียนบ้านสนาม ประธานกรรมการ
2. นางเข็มทราย ภูกองชัยโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา กรรมการ
3. นายวีระพล บัวคำภูโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลางนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัญญรัตน์ แสนภูมิโรงเรียนบ้านโพนแท่น ประธานกรรมการ
2. นางทองยุ่น กุดจอมศรีบ้านป่ากล้วย กรรมการ
3. นางอุบล พินธะบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพรณิชา บาร์เบอร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางนางขจร กองทุนโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ เรียนกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ภูเงินโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเทียนทอง ประทีปเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางจูมทอง จันทร์ขันโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ โทศรี โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศุภัค ดอนกระสินธุ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
3. นางทิภาพร วิสาคาม โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสนธยา นามเสริฐโรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางนวพร สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ จันทีโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย พลศิลป์ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
3. นางกษมาพร เข็มสันเทียะโรงเรียนบ้านเก่านาโนมีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ อุทาทิพย์ โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ประธานกรรมการ
2. นางปัทมานันท์ หินวิเศษโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางอุมาพร สีสุริยาโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์ โรงเรียนดงครั่งใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยง โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนัตรนา จันทร์ลุทินโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหินประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาพร ภาราโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางสาวภวรรค์อัมพร แถวโนนงิ้วโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญชู กิ่งจันทร์โรงเรียนโรงเรียนบ้านโชค ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รัตน์ จันทร์เทพย์ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู กรรมการ
3. นางพูลศิลป์ พาบุ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายลือชัย ใจเดียวโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย พรมวัง ครูโรงเรียนโคกวังวนวิทยา กรรมการ
3. นางสาวจิราพร ศรีผาโคตรโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิรุณ แก้วนะราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธานกรรมการ
2. นางกุลปรียา กากแก้วโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางณฤดี ศุภฤกษ์ชัยศร โรงเรียนนาจานบ่อแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิรนันท์ แก้วจันทาโรงเรียนบ้านหัวขัว ประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ สมเทศน์โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ขามประไพ โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกัญญารัตน์ นามวิเศษโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ประธานกรรมการ
2. นางกิติมา สมวงษาโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เหมาะดีโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางกษมา ป้องกันโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วงกรรมการ
3. นางสาวงามตา สิงห์ชูโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางผกากรอง สืบค้าโรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ภูมิเวียงศรีโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นางสุมิตรา สมาธยานนท์โรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประมูล พรมกรณ์โรงเรียนบ้านโนนบ่อประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนบ้านพระวรกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ บัวผายโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววิมล เถาวัลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ช่วยนาโรงเรียนบ้านกุดรูกรรมการ
3. นางสาวพัทธ์วริน ถิระตระการจันทร์ โรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทิมาชัยโรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิยม ศิริชนะโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู๒๕๐๓)กรรมการ
3. นางประภัสร สุขกลับ โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กุลวงศ์โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ปิตานุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประไพรินทร์ นธีนามโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ทองดีโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ กรรมการ
3. นางพิศมัย จันทะเมด โรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมจิต มีลุนโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรฉวี บุตตะโยธีโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี กรรมการ
3. นางธนาภรณ์ สุนทองโรงเรียนหนองสะแบงหนองโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุขสวางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ราทะวงศ์โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอิเลิงกรรมการ
3. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางอรนุช เหล็กชูชาติโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นางปาริชาต เชิดชูโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี เรียบร้อยโรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นายมหรรณพ สมอเนื้อสพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
3. นางอรุณณี เสมอไวย์ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปิยะ อนุญาหงษ์บ้านคำสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางออมสิน เถายะบุตรโรงเรียนบ้านนาคอยกรรมการ
3. นางสาวทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมนึก กินรีโรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงามประธานกรรมการ
2. นางศรียุภา เมธาอภินันท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ผาดไธสงโรงเรียนหนองสะแบงหนองโนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางธัญณลักษม์ บุญพูลโรงเรียนบ้านโนนนาสร้างประธานกรรมการ
2. นางบุษบา บุญณะโชติโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางธัญรัศม์ ใสบาลโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมนัส มาซาโรงเรียนบ้านไผ่แสทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล จิตภิลัย โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายประสงค์ แสนหล้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกอบ พุ่มโพธิ์งามโรงเรียนบ้านตาเส็ดประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ชาธรรมมาโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นกรรมการ
3. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ดวงจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางกฤษภรณ์ ราตรีวงค์โรงเรียนบ้านหนองอิอูกรรมการ
3. นางสาวทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวราลักษณ์ อินทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางสาวแคทลียา จุลมาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวราลักษณ์ อินทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นางบรรจง ชัยมุงคุณโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางดวงกมล ชูเชิดโรงเรียนบ้านหนองนางขวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย บุญน้อมโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางอมรา ภานิลโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
3. นางอัจจนา มาซาโรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววาริสา ดวงใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน ยอดคีรี โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางจันทณา แป้นทอง โรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถวิล ทองยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายดุสิต มั่นคงโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณิการ์ อัคนิจ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพันคำ มีโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินยา โชติชัย ครูโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ประพันธ์ โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งฟ้า ไชยนามบ้านห้วยแร่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ อินหาดกรวด โรงเรียนนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ คัญทัพโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระวิทย์ เสมอโภคโรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล บัวคำภูโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสิริพร ชำกรมโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ มุกดาม่วง โรงเรียนม่วงคอนสาย กรรมการ
3. นางวริฌา ทองน้อยโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะโรงเรียนบ้านจอกขวาง ประธานกรรมการ
2. นายคำสังข์ พลหาญ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัญญา บัวคำภู โรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งอรุณ ป้องกันโรงเรียนบ้านคำแวงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี อนันตศิพาบุตร โรงเรียนชุมชนหนองเรือกรรมการ
3. นายสมยศ สุวรรณชัย โรงเรียนครูโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนัตรนา จันทร์ลุทินโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน ประธานกรรมการ
2. นางปิยพร ผ่องแผ้ว โรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร มูลสมบัติโรงเรียนบ้านวังผือ – ขามป้อม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรณี เลิศสรรสิริ โรงเรียนบ้านสวนอ้อย ประธานกรรมการ
2. นางธาริณี ลอยขามป้อมโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรี ชาตรี ไชยโยธาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2กรรมการ
3. นายบัณฑิต เจริญใจ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์บ้านแท่นประธานกรรมการ
2. นายเมธินทร์ เสารึก โรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
3. นางบัวทอง ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ดั่นเจริญโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ประธานกรรมการ
2. นายดวงชัย มงคลกุลโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นายสมาน แต้มพิมายโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอทัณญา แสนสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยากรรมการ
3. นายพิทักษ์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการ
2. นายถาวร เหลาทองโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ศิริมาโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิรินทร์ทิพย์ ชาลีวรรณ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัดโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา จันทะวงษ์โรงเรียนบ้านศิวาลัย ประธานกรรมการ
2. นางภัควดี หารปรี โรงเรียนอนุบาลภูเวียงกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ เสมอไวย์ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณภัสนันท์ สมพองโรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ ประธานกรรมการ
2. นางวิมล ลาลู่โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย บุสทิพย์โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายวัทธิกร แสวงผลครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ นาชัยเงินครู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม.เขต ๑๙กรรมการ
3. นายนิวัตร กมลแสนครู โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
4. นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาค้าว สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
5. นายนันธวัฒน์ เสนาเลิศครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ทองนุชครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต ๒๕ประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นายสยุมภู ชัยปัญหาครู โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป.บึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ พลสารครู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นายพิศิษฐ์ พิมพะนิตย์ครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายวรากร ชัยเสนาครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต หนันสุขครู โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
3. นายวิริยะ วัฒนดิลกครู โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษครู โรงเรียนบ้านคำบอน สพป.บึงกาฬกรรมการ
5. นายวีระ อาจเอี่ยมครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายภคพล ยืนยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันษี สพป.สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายจิตติพงษ์ อุทาทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง (คุรุราษฎร์) สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
3. นายอาทร อุตราครู โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต ๓๓กรรมการ
4. นายโสภณ บุญจันทร์ครู โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อบจ.ขอนแก่นกรรมการ
5. นายสันติ เที่ยงผดุงครู โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสิงห์ขร ริโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร อินมณเทียรครู โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป.มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
3. นายวชิรา ดาเชิงเขาครู โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
4. นายสรรพวุธ แก้วล้วนครู โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อบจ.ขอนแก่นกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิพงศ์ พาหาครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเทวินทร์ ปลายขอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.มหาสารคาม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุภกิจ วรรณคำครู โรงเรียนนาหว้านาเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายสุภาพ ลีลาศครู โรงเรียนบ้านทมห้วยข่าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายศิวกร เกรงขามครู โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต ๔กรรมการ
5. นายสุวิทย์ เหล่าดิ้มครู โรงเรียนบ้านคูขาดสถิตย์อุปถัมภ์ อบจ.ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายคุณากร ศรีธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป.มหาสารคาม เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวีระชาติ หารวาระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
3. นายสุทธ์ใจ กมลตรีครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
4. นายอนุภาพ ศรีวาปีครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป.บึงกาฬกรรมการ
5. นายชยพล เพียรชนะครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเดรวุฒิ ถารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายพหล อามาตรีครู โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ
3. นายสงัด สำราญรื่นครู โรงเรียนบ้านสันติสุข (การไฟฟ้าอุปภัมถ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายนฤมิต ภูแสงครู โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป.บึงกาฬกรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ ขานไธสงครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยนาท มาเพชรครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายสุพล แควภูเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนนกเอี้ยงเก่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายภาคภูมิ ภูมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายชวลิต อวนป้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาวแป้ง สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ วิลาศครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายโยธิน พลเขตครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางเทียม รักษาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหิงษาราม สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
3. นายดาวยศ พลสงครามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป.ขอนแก่น เขต ๒กรรมการ
4. นายพลชัย โสภากันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
5. นายรณกฤต พลเยี่ยมครู โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]