::sp-brm4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสถิตย์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นางสาวจันทิรา สิงห์ชัยโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการ
3. นางศิริญา มนต์อรุณโจน์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางนันทพร พนาจันทร์โรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ปุราชะกาโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
6. นางนิศรา่ ไกรเพชรโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางพัฒนา เชยรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นางสาวสุปรียา นามวงศรีโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางศรินทิพย์ ทิพย์พิริยวิสิษฐ์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
4. นางธนานันท์ ไชยชนะโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นายบุญสวน ไลไธสงโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวมนชรัตน์ นามประโคนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อนภา ชำนาญเขาโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางอัญชิษฐา มั่งมูลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
3. นางศุภรักข์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นางบุญน้อม ฝาแก้วโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
5. นางรุจิรา กฤตเวทินโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
6. นางสาวกลีบผกา พนาจันทร์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
7. นางอรวรรณ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางพรรณี ชะบาโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
2. นางทวีสิน ไกรสนโรงเรียนบ้านหนองนางดำกรรมการ
3. นางนงนุช ชิณภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล กัณหาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางพิศมัย แหลมทองโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
6. นางวงเดือน แทนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวชฎาทิพย์ เกษรราชโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ชาติมนตรีโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ อาษากิจโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายสำรอง โกตถาโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา เสาพานโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางอนัญญา ทมงามโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
2. นางสาวเมธิญา จิมพละโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ชินโคตรโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ จารุสิทธิกุลโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ สำโรงลุนโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายธัชพล ขุมทองโรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์กรรมการ
2. นางอาริยา อริยอัครพงษ์โรงเรียนบ้านปะคำดงกรรมการ
3. นายอุทัย เอสาตีโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
4. นางหทัยกาญจน์ คำนึงผลโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นางปัญชญา เจริญราชโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวนวลฉวี ชื่นไธสงโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต วงศาสนธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นางสาวญาดานุช ไชยอุปโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ สิริบวรพงศาโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางสมหมาย อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางสาวอทัยพร ดรทีโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
6. นางพิสมัย แสงสุนานนท์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสายฟ้า หาสีสุขโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
2. นางสาวบุหงา ประนำมะสังโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นางกมลลักษณ์ วิชัยกิตติพศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางเกศิณี เขม้นดีโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ เรืองอุดมทรัพย์โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวชนิดาภา ศรีละพันธ์โรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิประภา คิ้วงามโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางรจนา บุญมีโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
3. นายบุญเที่ยง อุ่นทานนท์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางนิตติยา ปรึกไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางจินตนา เรียงสิริโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
6. นางยุวันนี บุญศรีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ภัทร ศิริพันขันโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายสมชาย พลทามูลโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นายรังสรรค์ จันสนิทโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นางชื่น จงปัตนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
5. นางสาวธิดาทิพย์ เอี่ยมกลางโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางพิชญภัค วงศาสนธิ์โรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
2. นางณหทัย ขุนแผ้วโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นางสาวทองหัน กิจไธสงโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางสมพวน หมวกไธสงโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
5. นางกฤติกา นนท์ธีระโชติโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร จักรนารายณ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
2. นางสาวพรรษชล สุนทองโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นางลำไย ลัดดางามโรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางนงนุช เกไธสงโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นางกุลธรี ตาดโคกสูงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอัมรา บุญทันโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี สาระศรีโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นายเทพนม ชิณภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นางอรพินท์ อันชำนาญโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ดาเมืองโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางธนัดฐา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
2. นายพรรณงค์ ทองเรืองโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
3. นายประมูล ศิริเวชโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
4. นางดาริกา พลวันโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นายปฏิวัติ ศรีมหาพรหมโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
6. นางประกอบแก้ว บุญแผนโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวนาตยา บุญใบโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางกมลวรรณ เพชรกล้าโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางจันทกานต์ ผุยลานวงศ์โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางสมร สระทองหลาโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ พันธ์งามโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางอรพันธ์ หนัญคำจรโรงเรียนบ้านจะหลวยกรรมการ
2. นางสาวปริศนา จันทร์อาภาสโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
3. นางวันทนีย์ สิงห์ไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ วรรณปากกาโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
5. นางวรรณา เครือบคนโทโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
6. นางชานิศ์สรา บุญเศษโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางนวรัตน์ พุทธานีโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ เจียนดอนโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ จันนวลโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นางสาววิวา พนาจันทร์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายกิตติคุณ รุ่งฟ้าโรงเรียนบ้านตาโหงกกรรมการ
2. นางชลลดา สุวรรณปะกาโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวนุจรี ชินรัมย์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางยุพาพร ไชยสุวรรณโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวจิรนันท์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
6. นางสาวนุสบา วินไธสงโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
7. นางเพ็ญพร สิงห์ไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนุชจรี แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
2. นางนพรัตน์ แก้วเกิดโรงเรียนบ้านปะคำดงกรรมการ
3. นางแพรวนภา เวสะมูลาโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ กัณหาโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
5. นายสงวน ศรีคุณโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวพจนีย์ เกือมรัมย์โรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
7. นางสาวมัตติกา สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
8. นางสวนิต รักชอบโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนรดี มุ่งดีโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นางสาววรัฏฐา จงปัตนาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง โอชารสโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
4. นายณัฐวัตร ณัฐพันโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายพัฒณพงษ์ ศรีกลับโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกิติยาภรณ์ จันดาหงษ์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี พิมพวงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นายสมชัย เกาะกิ่งโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางมณีวรรณ เจนการโรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
5. นางคนึงนิจ สารังงามโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
6. นางฐิตรัตน์ โนนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
7. นางเมตตา กันทาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติยาภรณ์ จันดาหงษ์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี พิมพวงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นายสมชัย เกาะกิ่งโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางมณีวรรณ เจนการโรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
5. นางคนึงนิจ สารังงามโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
6. นางฐิตรัตน์ โนนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
7. นางเมตตา กันทาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี ภูแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางพิสมัย ศิริจันทร์โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา วิเวกโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
6. นางสุภพิชญ์ พลคำแหงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
7. นางสาวรุ่งฤดี ปาปะเขาโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
8. นางจิตรานุช แสนศรีเชาว์พันธ์โรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี ภูแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางพิสมัย ศิริจันทร์โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา วิเวกโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
6. นางสุภพิชญ์ พลคำแหงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
7. นางสาวรุ่งฤดี ปาปะเขาโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
8. นางจิตรานุช แสนศรีเชาว์พันธ์โรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวรินชล แสนกล้าโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
2. นายมนตรี นันโชโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปัดสำราญโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายภูวดล จำปาศรีโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
5. นางสุภาวดี จำชาติโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
6. นายจิรพันธ์ เข็มดีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
7. นายจักรพงษ์ พรมมากโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นายประกิต ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
3. นายอานุภาพ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางพรพินธุ์ คนคิดโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นางจำเนียร สว่างนอกโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางฟานิดา ภู่ห้อยโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
2. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นายอนุชา พุทธานุโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นายจำเริญ สายจีนโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นายปริญญา มีมันโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นางเยาวนันท์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภิดา ชูเจริญโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
2. นางสาวพรหมนคร ขวัญศิวิไลยโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นางนิตยา กาแดงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นายสำราญ ตรองติรัมย์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
5. นางอินทวิลัย เมิดไธสงโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นายสมจิตร เรียงสิริโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวาสนา รัชรินทร์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญา อินทรมณีโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางสุกัญญา สิงหพีระกุลโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นางวรวงค์ วรเพ็ญศิริวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
5. นางสาวจงจิตร มุ่งเกิดโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
6. นายสมพงษ์ พวงไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางเบญญาภัทร สอนจันทร์โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจานกรรมการ
2. นางสาวเมวดี สีเถื่อนโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์นิภา บุตรไธสงโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
4. นายชาญชัย แก้วฝ่ายนอกโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางพันธิวา วรรณวิจิตรโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
6. นายพศินวรงค์ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา จิตไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายมารุต ภูบาลชื่นโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
2. นางนันธิกา ไปแดนโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นางสาวเสาวนิทย์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นางชนิษฐา ตั้งทรัพย์โรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นายคำภี โฉมสุขโรงเรียนวัดสระกุดกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายฤทธิชัย บุญมาโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
2. นางอรอุมา เต็มรัมย์โรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางสาวอุลิษา บุญเริ่มโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวปาริศา ทองกาสีโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง ประนัดศรีโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ กอนไธสงโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นายพานนท์ การะจักรโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายไพโรจน์ วังโณโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริรัตน์ เหลือหลายโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางอุษณา พรมแสงโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
3. นายนราพันธ์ สมาทองโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายมโนปกรณ์ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นายเรืองไชย อุดไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุปรียา หงษ์คำมีโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา ตีชายรัมย์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล วรรณวีระโชติโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ อรุณโนโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นางณัชชา เชิญรัมย์โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
6. นางอ้อมเดือน แสนศึกโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายปรีดี แย้มศรีโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นางจุติพร โอชารสโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางทิฆัมพร ยุทธเสรีโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
4. นายประทีป ชาวโยธาโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ใจกล้าโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นางรัญจวน ฉัตรนันทภรณ์โรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ วงสาสนธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นางประทีป พันธุ์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางสาวจตุพร วงศ์ชนะโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นางอุมากร ร้อยภาโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
5. นางเกษร แป้นทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นางสุกัญญา รินไธสงโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจันจิรา แข็งแรงโรงเรียนบ้านสำโรงพิมานกรรมการ
2. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นางสมจิต แสงสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางกรภัทร กองกัญญาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
5. นางจุติมาพร เชียงกาโรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
6. นางอินทิรา เนืองภาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ วรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านปะคำสำโรงกรรมการ
8. นางสุดา ปัดสำราญโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
9. นางจิตราพรรณ อุ่นศิริวงศ์โรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา แข็งแรงโรงเรียนบ้านสำโรงพิมานกรรมการ
2. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นางสมจิต แสงสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางกรภัทร กองกัญญาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
5. นางจุติมาพร เชียงกาโรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
6. นางอินทิรา เนืองภาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ วรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านปะคำสำโรงกรรมการ
8. นางสุดา ปัดสำราญโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
9. นางจิตราพรรณ อุ่นศิริวงศ์โรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นางสถาพร ปะโกติโยโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวบุศยรินทร์ หงส์สิงห์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางสาวภาวินี นาบำรุงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ นมัสไธสงโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
6. นางรัชดา สีทาโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
7. นางสาวชมภูนุท ปะวะระโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นางสถาพร ปะโกติโยโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวบุศยรินทร์ หงส์สิงห์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางสาวภาวินี นาบำรุงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ นมัสไธสงโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
6. นางรัชดา สีทาโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
7. นางสาวชมภูนุท ปะวะระโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ ประสีระเกโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ปักเคธาติโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าวโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางนพวรรณ ขุนธิวงศ์โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
5. นางนันนภัส วิศิษฏ์ศิลป์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
6. นางพรพรรณ บัวพงษ์ชนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ประสีระเกโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ปักเคธาติโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าวโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
5. นายณพสิษฐ์ ตองติดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
6. นางนันนภัส วิศิษฏ์ศิลป์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
7. นางพรพรรณ บัวพงษ์ชนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายบัญชา จันทร์พลงามโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นายสุริยา มณีวรรณโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
3. นางสาวศุทธินี คามดิษฐ์โรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
4. นายสรรธาน ประทุมโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ โพธิมาศโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
2. นายชุติเทพ ทองเรืองโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นายคำปน ดวงมูลลีโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายสหกิจ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญยงค์ พงษ์สุระโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายมิตรวันชัย วัดไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิตย์ กาวไธสงโรงเรียนบ้่านตูมกรรมการ
2. นายเพชรฎา พรไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นายจิรทีปต์ กระแสสมโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางศริญญา เงินไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)กรรมการ
2. นายทรงศิลป์ พลแสนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ ดอกพิกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ศรีประดู่โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอภินึก สีนามโรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
2. นางวงเดือน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางรุจิรา กัณหาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
5. นางธิชารัตน์ จงปัตนาโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชนากานต์ ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
2. นางสาวดุษฎี อาสากิจโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางสาวชุติกานต์ จันไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางสิริพิมล ทรัพย์ธนาศิริโรงเรียนอนุบาลอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางอริษรา โพธิขำโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางสุวรรณี ชิณภาโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นางทองใส เสริมราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายเอนก เอการัมย์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางกมล หลาวนอกโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ไพรสินธุ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางประกาย พลทามูลโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นางละไม วรรณจักร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นางอัจฉรา บุญโภคโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปราณี คำมีโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ปะนามะโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ สิงห์นุชโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา วิชิตโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวเพลินพิศ เชือนรัมย์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นางสุทันต์ จันภักดีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวฉวัฒญา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ กันยะมีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
2. นายอาณัติ จริยากุลวงศ์โรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นางสาวมะลิดา แพงยาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายธานินท์ แสดรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
2. นายนัตพงษ์ มุ่งดีโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ สิงห์นันท์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
5. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธานินท์ แสดรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
2. นายนัตพงษ์ มุ่งดีโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ สิงห์นันท์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
5. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางอนงค์ จันทร์คงโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
2. นางกาญจนา ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางสาวนฤมล สวัสดิผลโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
4. นางสองสุดารักษ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
5. นางสารภี สงวนนามโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
6. นางสาวณิชชารีย์ ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายราชัน โพธิขำโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
2. นางอนงค์ จันทร์คงโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
3. นางกาญจนา ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
4. นางสาวนฤมล สวัสดิผลโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นางสองสุดารักษ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
6. นางสารภี สงวนนามโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
7. นางสาวณิชชารีย์ ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายราชัน โพธิขำโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
2. นางอนงค์ จันทร์คงโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
3. นางกาญจนา ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
4. นางสาวนฤมล สวัสดิผลโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นางสองสุดารักษ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
6. นางสารภี สงวนนามโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
7. นางสาวณิชชารีย์ ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ ของเลิศโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
2. นายสมชาย เพ็งกาลโรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้างกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เลียมไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ โยงไธสงโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
5. นางสาวสุรางรัตน์ ขวัญทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นางสุวรรณจิตร ฤทธิศาสตร์โรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ชัย แสนจันทร์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
2. นายสุกฤษฏิ์ สอนเพียโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
3. นางเนตรา มูลดวงโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
4. นางสาวสุรางรัตน์ ขวัญทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางบุญธรรม เจริญศิริโรงเรียนบ้านสวายตางวนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรพนา เทศสวัสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นางดาราวรรณ ศักดิ์ศรีท้าวโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
3. นางจีระพันธ์ แสวงชัยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางเยาวภา รอดรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เกริกอำนาจโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
6. นางวราลักษณ์ ปรักษ์เจริญโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางผ่องศรี ปุยภูงาโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นางพิชญาภรณ์ จันทร์เพชรโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
3. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นางสมพิศ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
5. นางวศินี หาญชนะโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจีราพร จันทร์โสดาโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นายไพบูลย์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางอุมาพร เจริญศิริโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นายอำนาจ ศรีภูวงศ์โรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นางวีร์สุดา มะติยาภักดิ์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นางสาวภาวิดา แก้ววิจิตร์โรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายบุญนาค อุไรรัมย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสุวิมาลย์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นายภาสกร บุลาลมโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสุวิญชา จันทบาลโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ทับสงเคราะห์โรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายบุญนาค อุไรรัมย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสุวิมาลย์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นายภาสกร บุลาลมโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสุวิญชา จันทบาลโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ทับสงเคราะห์โรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางเลขา สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นางรำไพ วรรณะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางพิเศก เชาวนพุทธิสารโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นายชวลิต ล้อมไธสงโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
5. นางศุภร ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
6. นางศรีวภา หลวงสนามโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
7. นายธีรภัทร คูเมืองโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางเลขา สมบัติทิพย์โรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นางรำไพ วรรณะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางพิเศก เชาวนพุทธิสารโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นายชวลิต ล้อมไธสงโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
5. นางศุภร ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
6. นางศรีวภา หลวงสนามโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
7. นายธีรภัทร คูเมืองโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวรัญจวน อังสนุโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
2. นางสิริวิมล เจริญนามโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นายลำปาง หลักเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายอนิรุตต์ วาทะยาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นายวินัย จอดนอกโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชิณพนธ์ ชมชื่นโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สมมุติรัมย์โรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นายอัยกรณ์ ปัดสำราญโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นายสมพร ครองยุทธโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
5. นายอำนวย พวงไธสงโรงเรียนวัดอมรสิริสามัคคีกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายธีระ ม่วงชาติโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
2. นางสาวกรภัทธ์ ทองเรืองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายคำพันธ์ ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
4. นางสาวพรรษพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ปินะโตโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางนารี ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ นัยลีโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นายฤาชัย ดากรุงโรงเรียนสระจันทร์กรรมการ
4. นายสุดสาคร กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉริยา ฤทธิรณโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
2. นายประไพพัตร สีจันทาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ มงคลฟักโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสายพิณ จิตไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ สระสงครามโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการ
6. นายชวลิต ชมพลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทองสุข รักษาภักดีโรงเรียนบ้านสำโรงพิมานกรรมการ
2. นายสอน ละเอียดโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายเฉลิมพล เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ ประตาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นางพิศมัย นุตสินานันท์โรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
6. นางสาวรสภัทร ติดอิกุลโรงเรียนอนุบาลวันนากรรมการ
7. นางจุฬาลักษณ์ เสนีกิจเกษตรโรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสราวุธ ไปใหม่โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นายเวชศักดิ์ อุสาทรัพย์โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
3. นายนภดล ชิณภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นายธวัช รอดรักษ์โรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
5. นายบุญส่ง ทองแม้นโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
6. นายบุญมี ลุนไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมพาน จันทร์นวลโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
2. นายอุดม บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
3. นายสามารถ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์)กรรมการ
4. นางเอี่ยมจิตร พวงไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ พลแสนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญมีโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
3. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายประพันธ์ ทุมรินทร์โรงเรียนบ้านหนองเกาะกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฏ์ ไคลศรีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
2. นายสมยศ ศรีตรัมวาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นายอาคม อังคะโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวนงลักษณ์ เชอร์รัมย์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นางชวัญญา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ศรีพุทธิรัตน์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ คำมาโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ภูสะเทียนโรงเรียนบ้านซาดศึกษากรรมการ
4. นายผิน เบียดนอกโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทวี ง้าวไข่น้ำโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นางวริณพิรุน กาศนอกโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ชะบังรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางุอุมาพร แสวงชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อุ่นภูษาโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย เหลาศรีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นายสุรชัย สีหามาตย์โรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางดลยา ตะยุนรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางปูรนิล มารังรัมย์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
3. นายชาญศักดิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
4. นายปริญญา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านแคนดงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
2. นางสังวาล อ้นไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
3. นายจำลอง รักเป้าโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
2. นายปริญญา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นายศตวรรษ ทุมดีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา เวธกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พงศ์ชนะโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
2. นายมนัส หนองศรีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ พันโคคาโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นายอำพร นามไธสงโรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
4. นายธีธัชชา แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางรจนา วรรณโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านสะแกกรรมการ
6. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา จันนวลโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นายอำพร นามไธสงโรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
4. นายธีธัชชา แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา จันนวลโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นายอำพร นามไธสงโรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
4. นายธีธัชชา แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางรจนา วรรณโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านสะแกกรรมการ
6. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา จันนวลโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นายอำพร นามไธสงโรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
4. นายธีธัชชา แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา จันนวลโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวบุบผา ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายสหกิจ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
3. นางทองด้วง แสงกุลโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางสาววาสนา ฐานะโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
5. นางวัชรี สระสงครามโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางสมศรีพิศุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวบุบผา ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายสหกิจ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
3. นางทองด้วง แสงกุลโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางวัชรี สระสงครามโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
6. นางสาววาสนา ฐานะโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวบุบผา ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายสหกิจ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
3. นางทองด้วง แสงกุลโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางสาววาสนา ฐานะโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
5. นางวัชรี สระสงครามโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางสมศรีพิศุจธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุบผา ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายสหกิจ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
3. นางทองด้วง แสงกุลโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางสาววาสนา ฐานะโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
5. นางวัชรี สระสงครามโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางสมศรีพิศุจธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
3. นางสาวคณาธิป แก่นดีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสิรินนา สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นางฐานิตา จันทร์หยวกโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
7. นางสาวสวงสุดา ยางยุทธิ์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
8. นางสาวพูนทรัพย์ เจริญศรีโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
3. นางสาวคณาธิป แก่นดีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสรินนา สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นางฐานิตา จันทร์หยวกโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
3. นางสาวคณาธิป แก่นดีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสรินนา สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นางฐานิตา จันทร์หยวกโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
7. นางสมหวัง ภู่ห้อยโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
2. นางสาวคณาธิป แก่นดีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางสิรินนา สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางฐานิตา จันทร์หยวกโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
6. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
7. นายสมหวัง ภู่ห้อยโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเสาร์ สายรัตน์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แสนมณีโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นางธันยพฒธ์ พรหมสาขันธ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ หอมวิเศษโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นางวนิดา ยะปะตังโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
7. นางพัทธีรา ขุมทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสาร์ สายรัตน์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แสนมณีโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นางวนิดา ยะปะตังโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเสาร์ สายรัตน์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แสนมณีโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นางธันยพฒธ์ พรหมสาขันธ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
5. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นางวนิดา ยะปะตังโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
7. นางพัทธีรา ขุมทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสาร์ สายรัตน์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แสนมณีโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นางธันยพฒธ์ พรหมสาขันธ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ หอมวิเศษโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นางวนิดา ยะปะตังโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
7. นางพัทธีรา ขุมทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสมหวัง ภู่ห้อยโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
2. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
3. นางสาวคณาธิป แก่นดีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสิรินนา สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง ภู่ห้อยโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสิรินนา สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวคณาธิป แก่นดีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวปรีมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
5. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
6. นางกิ่งดาว บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
7. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
10. นางสาวกรกนก สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวปรีมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
5. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
6. นางกิ่งดาว บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
7. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
10. นางสาวกรกนก สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวปรีมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
5. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
6. นางกิ่งดาว บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
7. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
10. นางสาวกรกนก สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวปรีมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
5. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
6. นางกิ่งดาว บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
7. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
10. นางสาวกรกนก สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางลักษณ์ขนา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางกิตติมา โพธิ์๋รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวปรีมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
5. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
6. นางกิ่งดาว บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
7. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
10. นางสาวกรกนก สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวปรีมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
5. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
6. นางกิ่งดาว บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
7. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
10. นางสาวกรกนก สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวปรีมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
5. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
6. นางกิ่งดาว บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
7. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
10. นางสาวกรกนก สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวปรีมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
5. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
6. นางกิ่งดาว บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
7. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
10. นางสาวกรกนก สิทธิจินดาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายนิรุทธิ์ เส็งนาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นายประดิษฐ์ สีทองโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นายทิวากร จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายศิริพงศ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายนิรุทธิ์ เส็งนาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นายประดิษฐ์ สีทองโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นายทิวากร จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายศิริพงศ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางณัฏฐ์ชนินท์ แบลนตันโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นางกรณิศา เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จำปาทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางพิมลพร ฉะอ้อนศรีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางลออ กัณหาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
6. นางสาวฉัตรชนก เหล่าคนค้าโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา มะลัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
2. นางสาวนุชจรี นินนานนท์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นางยุพาวดี ศรเสนาโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
4. นางสาววารุณี นิลงามโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ เกษศรีโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
6. นางสาวเอมิกา สายธนูโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
7. นางสาวลดาวัลย์ อังคะณีโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิราณี สังข์ชัยโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางสาวชญานันท์ วรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นางวรินทร์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวพัชรี พลายงามโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิวากร พิลาล้ำโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
2. นางสาวจริยา สินปักษาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นายประมาณ อุ่นพิมายโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
4. นางสุรีพร ตะโกโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางอรอนงค์ สร้อยคำโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ ทบวิชาโรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวรจนา ราสระคูโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นางลัดดาพร ลาภใหญ่โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นางสาวจิตอนันต์ กุมชาดโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางสสินันท์ สิริเจริญมิตรโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย์โรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
6. นางพลอยชนก ทุนไธสงโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวปรัชญา พรมฮาดโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นางรัตกร สะสมโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
3. นายมงคลกิตติ์ ตระกูลบุตรศรีโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
4. นางศิวาภรณ์ คำอาษาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวสุพิชฌาย์ วงศาสนธิ์โรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ อรชุนโรงเรียนวัดชายอรัญกรรมการ
7. นางสาวปราณี มารังรัมย์โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสกุลรัตน์ บุตรศรีภูมิโรงเรียนโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
2. นายเมธาวิน พุทธินันเมธาโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
3. นางสำรวย คนกลางโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางพิชญ์ สายจีนโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบยจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายจรัญ จันทวงษ์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
6. นางนภาพร บาร์เวลล์โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี จงใจงามโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
2. นางธิติยา ลาหนองแคนโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ หมวกไธสงโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
4. นายกรวิชญ์ ทุมพรโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางขนิษฐา บริบูรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวธนวรรณ สิทธิรัชนีวรรณโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางนริศรา คลาร์คโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ สิทธิรัชนีวรรณโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางนริศรา คลาร์คโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวธารทิพย์ ยูงรัมย์โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นางวรรณี ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สุบุญมีโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายชำนาญ แฟมไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
5. นางสาวรินระดา กรมไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นางสาวศรัญญา เมิดไธสงโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายพร พรหมบุตรโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
2. นางสาววรรณนิษา อ่อนทาลาดโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
3. นางวงเดือน แทนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
4. นายสมเกียรติ นอกกลางโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางเจียมจิตร จันทะมณีโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นายวันชัย ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
3. นายทวี หลาวนอกโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นายพิชญ์ สิทธิ์เสือโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
5. นายสมคิด รุจิระศิริกุลโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
6. นายคณินธิปรัตน์ พรหมราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุรเดช กาแก้วโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
2. นางสาวบานเย็น เดชโคบุตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
4. นายสุขสันต์ โสภาพูลโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นายพิชัย บุตรงามโรงเรียนวัดสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ชะบัวรัมย์โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจานกรรมการ
2. นายวิพั ฒน์ แสนเจ๊กโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นายทองใบ ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
4. นายณรงค์ เดชกล้าโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
5. นายวันชัย ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประทีป เจียมทิพย์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
2. นายสดศรี สุดเต้โรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
3. นายประภาส มากพูนโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายจงกรณ์ สุทธสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ กอนไธสงโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายประทีป เจียมทิพย์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
2. นายสดศรี สุดเต้โรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
3. นายประภาส มากพูนโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายจงกรณ์ สุทธสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ กอนไธสงโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา บุบผามะโลโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
2. นางศิริวรรณ โสแก้วโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
3. นางอังสณา เวชไธสงโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นางศศิร์อร เดชาปภากรโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)กรรมการ
5. นางเธียรรัตน์ หอมวิเศษวงศาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นางยุวดี แสงดาราโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
2. นางลำไพ เจิมขุนทดโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
3. นางชิดชนก ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางกนกพัชร แสงเนตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเยาวภา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
2. นางพรแก้ว หยาดไธงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
3. นางประภากูล ลิไธสงโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางสาวพิศมัย นกไธสงโรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
5. นางนิตย์ วังโณโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
2. นางพรแก้ว หยาดไธงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
3. นางประภากูล ลิไธสงโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางสาวพิศมัย นกไธสงโรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
5. นางนิตย์ วังโณโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสุนันทินี จันทร์พลงามโรงเรียนบ้านปุนสำโรงกรรมการ
2. นางนีรนันต์ เย็นรมณ์บวรภัคโรงเรียนบ้านสระปะคำถาวรกรรมการ
3. นายสุวิจักขณ์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ พนาจันทร์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
5. นางสาววราคณา ดาโสมโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวศิรประภา สุรวิทย์โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)กรรมการ
7. นายจักรพงษ์ พรมมากโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชิตษณุ จีระออนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ศรีโชคโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
3. นางนิติยา เพ็งพาจรโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ สร้อยแสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญญลักษณ์ เวชกามาโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิลัยศักดิ์ อาจทวีกุลโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นางสาวศกุนิชญ์ บุญครอบโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นายคมกริช ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นายภูวดล จำปาศรีโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภาดล ทาไธสงโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นางสาวนฐวรรณ จงปัตนาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายพงษ์พันธุ์ รักษาทรัพย์โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวนงคราญ เวทไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายก้องกังวาน เพชรงามโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นายหัสบดินทร์ แสวงชัยโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นายเจษฎา ศรีละบุตรโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนที น่วมเปี่ยมใหญ่โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา กองพันธ์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ บุญทองโทโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายหัสดิน เป็นนวลโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิรญาณ์ นาคาธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ เอี่ยมรัมย์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐยยาน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
2. นายมนตรี ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
3. นางปดิวรดา ยอดเจริญโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ เม็งไธสงพนักงานราชการโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นายปิยะพงษ์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
6. นายธีรภัทร กองไธสงโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายรักชาติ ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
2. นายสุขสันต์ ขำคมเขตต์โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้างกรรมการ
3. นางสายรุ้ง สอนรัมย์โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ จันทะขาลโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)กรรมการ
6. นางศิริพร พลพุฒินันท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ อ่างทองโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ศรีสมพงษ์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นายศิริชัย จันทะขาลโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายปัญญา ลือโสภาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
5. นายคมกริช ดีโยธาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศิริ บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านปะคำสำโรงกรรมการ
7. นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
8. นายพานนท์ การะจักรโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
9. นายสุริยา ลาอ่อนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ อ่างทองโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ศรีสมพงษ์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นายศิริชัย จันทะขาลโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายปัญญา ลือโสภาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
5. นายคมกริช ดีโยธาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศิริ บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านปะคำสำโรงกรรมการ
7. นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
8. นายพานนท์ การะจักรโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
9. นายสุริยา ลาอ่อนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ฉัตรนันทภรณ์โรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
2. นายวิษณุ ปิ่นรัตนกูลโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติรัชต์ ปะติปาโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวพนิดา กำลาโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นายธงชัย อุดมศักดิ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นายเกษม ปักการะนังโรงเรียนบ้านดงยาเภากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ หาญวิเศษโรงเรียนบ้านปรือเกียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ สิมสีดาโรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล สำนักนิตย์โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย พะยังเคโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
5. นายทองใบ พิมพ์ตะครองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สำนักนิตย์โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย พะยังเคโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
5. นายทองใบ พิมพ์ตะครองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล สำนักนิตย์โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย พะยังเคโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
5. นายทองใบ พิมพ์ตะครองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สำนักนิตย์โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย พะยังเคโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
5. นายทองใบ พิมพ์ตะครองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสมใจ มะลิงามโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
2. นายประจักร ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางทัศนีย์ หลักเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางสำเริง จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นายธีระวุฒิ เค้าคำโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นางประกอบแก้ว ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
7. นายวัชระ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
8. นายประมินทร์ วงษ์หาญโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมใจ มะลิงามโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
2. นายประจักร ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายธีระวุฒิ เค้าคำโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางประกอบแก้ว ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
5. นายวัชระ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นายประมินทร์ วงษ์หาญโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านแพกรรมการ
2. นายชัชวาล ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
3. นายพรศักดิ์ หาญประโคนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายอภิชาติ คำพิลาโรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ อรุรโรจน์โรงเรียนบ้านแพกรรมการ
2. นายชัชวาล ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
3. นายเทวินทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ หาญประโคนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายอภิชาติ คำพิลาโรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)กรรมการ
6. นายกมล ชื่นไธสงโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเสาวภา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
2. นางดอกมะลิ อรุรโรจน์โรงเรียนบ้านแพกรรมการ
3. นายสัญชัย มาลีโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บุญรอดโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
2. นางดอกมะลิ อรุรโรจน์โรงเรียนบ้านแพกรรมการ
3. นายสัญชัย มาลีโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บุญรอดโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
5. นางสาวกลีบผกา พนาจันทร์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี แก้วมูลโรงเรียนชุมชนบ้านสะแกกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พรฆังทรัพย์ทวีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายอภิชาติ ปิยะกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางยุพิน แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางนิตยา เสกชัยโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เสกชัยโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พรฆังทรัพย์ทวีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายอภิชาติ ปิยะกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางยุพิน แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญวภัค โจนส์โรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโกมล สุระมรรคาโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
3. นายเกรียงสิงห์ มิไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางภัทราภรณ์ เกไธสงโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
5. นางจันทร์พร วิญญายงค์โรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
6. นายกฤษณะ โททัสสะโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
7. นางอารีย์ เบ้าไธสงโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญวภัค โจนส์โรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโกมล สุระมรรคาโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
3. นายเกรียงสิงห์ มิไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางภัทราภรณ์ เกไธสงโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
5. นางจันทร์พร วิญญายงค์โรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
6. นายกฤษณะ โททัสสะโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
7. นางอารีย์ เบ้าไธสงโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางธัญวรัตน์ สมิธโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
2. นางศรีสุวรรณ์ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภานุมาศ เสาร์สิงห์โรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
4. นางบังอร สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
5. นางศิริพร โสภณโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางธัญวรัตน์ สมิธโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
2. นางศรีสุวรรณ์ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภานุมาศ เสาร์สิงห์โรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
4. นางบังอร สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
5. นางประภาพร พนาจันทร์โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)กรรมการ
6. นางศิริพร โสภณโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางชารีณัฏฐ์ เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
2. นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นางอัฐธยาน์ พิพัมน์ไกรกูรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางอัสนีย์ ตุ่ยสีมาโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
5. นางกุหลาบ ขวินฉัตรพรโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
6. นางสาวเขื่อนแก้ว อันแสนโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
7. นางนงเยาว์ โพธิขำโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางชารีณัฏฐ์ เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
2. นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นางอัฐธยาน์ พิพัมน์ไกรกูรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางอัสนีย์ ตุ่ยสีมาโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
5. นางกุหลาบ ขวินฉัตรพรโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
6. นางสาวเขื่อนแก้ว อันแสนโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
2. นางสำลี อาจทวีกุลโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นางพวงทอง ศุภรัตนสมัยโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นางเรวดี ศรีงามโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นางเนตรนภา พิทยานันท์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสำลี อาจทวีกุลโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นางพวงทอง ศุภรัตนสมัยโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
3. นางเรวดี ศรีงามโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางเนตรนภา วิทยานันท์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นางนวลอนงค์ ชูใสโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
3. นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูลย์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นางจุฑาพร บวรชาติโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นางนวลอนงค์ ชูใสโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
3. นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูลย์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นางจุฑาพร บวรชาติโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางบุญเรียน แวดอุดมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสติยา ศิริถาวรวงศ์โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการ
3. นางปัณชญา วิเชียรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นางมาลัย เป็นนวลโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
6. นางเนตรนภา วินไธสงโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวจิราวรรณ์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ โอชารสโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
3. นางศวิตา แพนแก้วโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นางพจนาถ แปไธสงโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางผกามาศ สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
6. นางสุภาพ กันยายนโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวชนิกานต์ แสนเมืองใจโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
2. นางสุมาลี โยธาภักดีโรงเรียนบ้านป้าหนามกรรมการ
3. นางชนิษฐา รุ่งเรืองศิลป์โรงเรียนกอกโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิกานต์ แสนเมืองใจโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
2. นางสุมาลี โยธาภักดีโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
3. นางชนิษฐา รุ่งเรืองศิลป์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชนิกานต์ แสนเมืองใจโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
2. นางสุมาลี โยธาภักดีโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
3. นางชนิษฐา รุ่งเรืองศิลป์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิกานต์ แสนเมืองใจโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
2. นางสุมาลี โยธาภักดีโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
3. นางชนิษฐา รุ่งเรืองศิลป์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ ตองติดรัมย์โรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
2. นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัยโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
3. นางอุ่นใจ สำรวมรัมย์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ อาสานอกโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ ตองติดรัมย์โรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
2. นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัยโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
3. นางอุ่นใจ สำรวจรัมย์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ อาสานอกโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวัชระ ตองติดรัมย์โรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
2. นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัยโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
3. นางอุ่นใจ สำรวจรัมย์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ อาสานอกโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางธัญทิพย์ วัฒนพัฒน์กุลธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
2. นายสมดี ไชยสงครามโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
3. นายไพทุล ตะกูลรัมย์โรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
4. นางสาวยุวนิดา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธัญทิพย์ วัฒนพัฒน์กุลธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
2. นายสมหมาย มโนราชโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายสมดี ไชยสงครามโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
4. นายไพทุล ตะกูลรัมย์โรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
5. นางสาวยุวนิดา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ พรสง่ากุลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางนิตยา เนตรพลโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ฐานะโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพิชญ์ สายจีนโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์)กรรมการ
2. นายปิยณัฐ เพียโคตรโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิชญ์ สายจีนโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์)กรรมการ
2. นายปิยณัฐ เพียโคตรโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพิชญ์ สายจีนโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์)กรรมการ
2. นายปิยณัฐ เพียโคตรโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพิชญ์ สายจีนโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์)กรรมการ
2. นายปิยณัฐ เพียโคตรโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววะนิดา พูนวงษ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ อาษานอกโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางพลอยธมาศ ทองแม้นโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวอรัญ บุญเฮ้าโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นายชัยกมล ฤทธิสารโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววะนิดา พูนวงษ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ อาษานอกโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางพลอยธมาศ ทองแม้นโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวอรัย บุญเฮ้าโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นายชัยกมล ฤทธิสารโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชนันท์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นายเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางมยุรี รองทุ่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
4. นางแวววิมล สุวรรณโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชนันท์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นายเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางมยุรี รองทุ่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
4. นางแวววิมล สุวรรณโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชนันท์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นายเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางมยุรี รองทุ่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
4. นางแวววิมล สุวรรณโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชนันท์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นายเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางมยุรี รองทุ่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
4. นางแวววิมล สุวรรณโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชนันท์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นายเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางมยุรี รองทุ่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
4. นางแวววิมล สุวรรณโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชนันท์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นายเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางมยุรี รองทุ่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
4. นางแวววิมล สุวรรณโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชนันท์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
2. นายเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางมยุรี รองทุ่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
4. นางแวววิมล สุวรรณโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรพินธุ์ คนคิดโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ กัณหาโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
3. นางเยาวภา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ จือศานติโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีนิลก์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายณรงค์ จิตรัมย์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
4. นายปิยะณัติ เจริกรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ วงศ์คณะรัตน์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ จือศานติโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีนิลก์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายณรงค์ จิตรัมย์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
4. นายปิยะณัติ เจริกรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ จือศานติโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีนิลก์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายณรงค์ จิตรัมย์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
4. นายปิยะณัติ เจริกรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ จือศานติโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีนิลก์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายณรงค์ จิตรัมย์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
4. นายปิยะณัติ เจริกรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ จือศานติโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศรีนิลก์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายณรงค์ จิตรัมย์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
4. นายปิยะณัติ เจริกรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางเจนจิรา แขวงสารคามโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร บุญศรีทุมโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางเจนจิรา แขวงสารคามโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร บุญศรีทุมโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางเจนจิรา แขวงสารคามโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร บุญศรีทุมโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางเจนจิรา แขวงสารคามโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร บุญศรีทุมโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนิสา มาลาล้ำโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
2. นายพัชรศักดิ์ โพธิขำโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
3. นางบุบผา เศษไธสงโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
4. นางสุกัลยาณ์ บัวแก้วโรงเรียนวัดพนมวันกรรมการ
5. นายยุทธยา พานิชรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนิสา มาลาล้ำโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
2. นายพัชรศักดิ์ โพธิขำโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
3. นางบุบผา เศษไธสงโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
4. นางสุกัลยาณ์ บัวแก้วโรงเรียนวัดพนมวันกรรมการ
5. นายยุทธยา พานิชรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นางสาวภาริณี สะภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายอดุลย์ศักดิ์ พุดผาโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางสาวภาริณี สะภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายอดุลย์ศักดิ์ พุดผาโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นางสาวภาริณี สะภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายอดุลย์ศักดิ์ พุดผาโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางสาวพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางสาวภาริณี สะภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายอดุลย์ศักดิ์ พุดผาโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นางสาวภาริณี สะภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายอดุลย์ศักดิ์ พุดผาโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาริณี สะภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายอดุลย์ศักดิ์ พุดผาโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นางสาวภาริณี สะภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายอดุลย์ศักดิ์ พุดผาโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางสาวภาริณี สะภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายอดุลย์ศักดิ์ พุดผาโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]