งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   25 ก.ย. 2560   26 ก.ย. 2560   27 ก.ย. 2560   28 ก.ย. 2560   29 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง กระจก 29 ก.ย. 2560 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (ใต้หอประชุมเขตฯ) 29 ก.ย. 2560 09.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (ใต้หอประชุมเขตฯ) 29 ก.ย. 2560 09.00
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (ใต้หอประชุมเขตฯ) 29 ก.ย. 2560 09.00
5 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (ใต้หอประชุมเขตฯ) 29 ก.ย. 2560 09.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 29 ก.ย. 2560 09.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 29 ก.ย. 2560 09.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 29 ก.ย. 2560 09.00
9 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 29 ก.ย. 2560 09.00
10 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 29 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคาร 100 ปี ห้อง ICT 29 ก.ย. 2560 09.00
2 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ICT 29 ก.ย. 2560 09.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (ห้องเรียน อาคารอนุบาล) 29 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคาร 3 ป.3/1 ชั้นล่าง 29 ก.ย. 2560 09.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคาร 3 ป.2/1 ชั้นล่าง 29 ก.ย. 2560 09.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคาร 2 ป.2/2 ชั้นบน 29 ก.ย. 2560 09.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคาร 2 ป.5/2 ชั้นบน 29 ก.ย. 2560 09.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โรงอาหาร 29 ก.ย. 2560 09.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคาร 3 ป.1/1 ชั้นล่าง 29 ก.ย. 2560 09.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคาร 2 ป.3/2 ชั้นล่าง 29 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
11 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
12 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
13 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
14 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
15 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
16 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 29 ก.ย. 2560 09.00
17 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ เวทีกลางในโดม 29 ก.ย. 2560 09.00
18 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ เวทีกลางในโดม 29 ก.ย. 2560 09.00
19 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ เวทีกลางในโดม 29 ก.ย. 2560 ภาคบ่าย
20 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ เวทีกลางในโดม 29 ก.ย. 2560 ภาคบ่าย
21 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (หอประชุม) 29 ก.ย. 2560 09.00
22 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (หอประชุม) 29 ก.ย. 2560 09.00
23 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (หอประชุม) 29 ก.ย. 2560 09.00
24 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (หอประชุม) 29 ก.ย. 2560 09.00
25 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ ศาลาราย วัดหงษ์ 29 ก.ย. 2560 09.00
26 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ศาลาราย วัดหงษ์ 29 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ 29 ก.ย. 2560 09.00
2 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ 29 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง สังคมศึกษา 29 ก.ย. 2560 09.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.6/1 29 ก.ย. 2560 09.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.6/2 29 ก.ย. 2560 09.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.6/3 29 ก.ย. 2560 09.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.6/4 29 ก.ย. 2560 09.00
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง วิทยาศาสตร์ 29 ก.ย. 2560 09.00
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.5/4 29 ก.ย. 2560 09.00
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ 29 ก.ย. 2560 09.00
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.5/2 29 ก.ย. 2560 09.00
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.5/2 29 ก.ย. 2560 09.00
11 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.5/1 29 ก.ย. 2560 09.00
12 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ICT 29 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการ 29 ก.ย. 2560 09.00
2 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการ 29 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2560 ภาคบ่าย
2 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
3 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ก.ย. 2560 ภาคบ่าย
4 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล2/4และอนุบาล2/5 29 ก.ย. 2560 ภาคเช้า

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ในโดม 29 ก.ย. 2560 09.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ข้างโดม 29 ก.ย. 2560 09.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ในโดม 29 ก.ย. 2560 09.00
4 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ในโดม 29 ก.ย. 2560 09.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ข้างโดม 29 ก.ย. 2560 09.00
6 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ในโดม 29 ก.ย. 2560 09.00
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ในโดม 29 ก.ย. 2560 09.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ในโดม 29 ก.ย. 2560 09.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารอนุบาล 29 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ห้อง ป.1และห้องป.3 29 ก.ย. 2560 09.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ห้อง ป.4และป.5 29 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เวทีหน้าเสาธง) 29 ก.ย. 2560 09.00
2 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เวทีเสาธง 29 ก.ย. 2560 09.00
3 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เวทีเสาธง 29 ก.ย. 2560 09.00
4 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เวทีเสาธง 29 ก.ย. 2560 09.00
5 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เวทีเสาธง 29 ก.ย. 2560 09.00
6 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เวทีเสาธง 29 ก.ย. 2560 09.00
7 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เวทีเสาธง 29 ก.ย. 2560 09.00
8 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เวทีเสาธง 29 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]