งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   25 ก.ย. 2560   26 ก.ย. 2560   27 ก.ย. 2560   28 ก.ย. 2560   29 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ชั้น 1 ห้อง สังคมศึกษา 28 ก.ย. 2560 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.6/1 28 ก.ย. 2560 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.6/2 28 ก.ย. 2560 09.00-10.30
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.6/3 28 ก.ย. 2560 09.00-10.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.6/4 28 ก.ย. 2560 09.00-10.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง วิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2560 09.00-10.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ict 28 ก.ย. 2560 09.00-10.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.5/1 28 ก.ย. 2560 09.00-10.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.5/2 28 ก.ย. 2560 09.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.5/3 28 ก.ย. 2560 09.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.5/4 28 ก.ย. 2560 09.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง PEER CENTER 28 ก.ย. 2560 09.00
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.4/1 28 ก.ย. 2560 09.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.4/2 28 ก.ย. 2560 09.00
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.4/3 28 ก.ย. 2560 09.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ป.4/4 28 ก.ย. 2560 09.00
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง คณิตศาสตร์ 28 ก.ย. 2560 09.00
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล 1/4 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.2/1 28 ก.ย. 2560 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ชั้น ป.2/2 28 ก.ย. 2560 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.2/3 28 ก.ย. 2560 09.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (ใต้หอประชุมเขตฯ) 28 ก.ย. 2560 09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (ใต้ห้องประชุมเขตฯ) 28 ก.ย. 2560 09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (ใต้หอประชุมเขตฯ) 28 ก.ย. 2560 09.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (ใต้หอประชุมเขตฯ) 28 ก.ย. 2560 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2560 09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ชั้น คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2560 09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ชั้น ป.2/5 28 ก.ย. 2560 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.2/4 28 ก.ย. 2560 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.3/4 28 ก.ย. 2560 09.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล2/4 28 ก.ย. 2560 09.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล2/5 28 ก.ย. 2560 09.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง ป.3/1 28 ก.ย. 2560 09.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ชั้น ป.3/3 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง กระจก 28 ก.ย. 2560 09.00
2 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เวทีเสาธง 28 ก.ย. 2560 09.00
3 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เวทีเสาธง) 28 ก.ย. 2560 09.00
4 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 28 ก.ย. 2560 09.00
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล 2/1 28 ก.ย. 2560 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล2/2 28 ก.ย. 2560 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล2/3 28 ก.ย. 2560 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ตะวันออก 28 ก.ย. 2560 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ช่วงกลาง 28 ก.ย. 2560 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ตะวันตก 28 ก.ย. 2560 09.00
7 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (ศาลาราย วัดหงษ์) 28 ก.ย. 2560 09.00
8 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (ศาลาราย วัดหงษ์) 28 ก.ย. 2560 ภาคบ่าย
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (ห้องเรียน อาคารอนุบาล) 28 ก.ย. 2560 09.00
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ (ห้องเรียน อาคารอนุบาล) 28 ก.ย. 2560 09.00
11 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล 1/1 28 ก.ย. 2560 09.00
12 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล 1/2 28 ก.ย. 2560 09.00
13 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล 1/3 28 ก.ย. 2560 09.00
14 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (ห้องเรียน อาคารอนุบาล) 28 ก.ย. 2560 09.00
15 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ห้องเรียน อาคารอนุบาล 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) โรงอาหาร 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (อาคาร 3 ป.2/1 ชั้นล่าง) 28 ก.ย. 2560 9.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ (อาคาร 3 ป.3/1 ชั้นล่าง) 28 ก.ย. 2560 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (อาคาร 2 ป.2/2 (ชั้นบน) 28 ก.ย. 2560 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ (อาคาร 2 ป.5/2 (ชั้นบน) 28 ก.ย. 2560 09.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (โรงอาหาร) 28 ก.ย. 2560 09.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ (โรงอาหาร) 28 ก.ย. 2560 09.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (อาคาร 2 ป.1/2 (ชั้นล่าง) 28 ก.ย. 2560 09.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ (อาคาร 3 ป.3/2 ชั้นล่าง) 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2560 ภาคบ่าย
2 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ (เวทีกลางในโดม) 28 ก.ย. 2560 09.00
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ (เวทีกลางในโดม) 28 ก.ย. 2560 09.00
4 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ใต้ร่มไทร 28 ก.ย. 2560 09.00
5 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (ใต้ร่มไทร) 28 ก.ย. 2560 09.00
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (ใต้ร่มไทร) 28 ก.ย. 2560 09.00
7 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (ใต้ร่มไทร) 28 ก.ย. 2560 09.00
8 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ เวทีกลางในโดม 28 ก.ย. 2560 ภาคบ่าย
9 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ เวทีกลางในโดม 28 ก.ย. 2560 ภาคบ่าย

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ 28 ก.ย. 2560 09.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ 28 ก.ย. 2560 09.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ 28 ก.ย. 2560 09.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ 28 ก.ย. 2560 09.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ 28 ก.ย. 2560 09.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ 28 ก.ย. 2560 09.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ 28 ก.ย. 2560 09.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ สนามกีฬา 28 ก.ย. 2560 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ สนามกีฬา 28 ก.ย. 2560 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ สนามกีฬา 28 ก.ย. 2560 09.00
4 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ หอประชุมเขต ชั้น 2 28 ก.ย. 2560 09.00
5 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์ อาคาร 1 ชั้น 1 หน้าอาคาร 28 ก.ย. 2560 09.00
6 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ อาคาร 2 ชั้น 1 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2560 09.00
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2560 09.00
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2560 09.00
4 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ ห้อง ในโดม 28 ก.ย. 2560 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ ข้างโดม 28 ก.ย. 2560 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ ในโดม 28 ก.ย. 2560 09.00
4 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ ในโดม 28 ก.ย. 2560 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ ข้างโดม 28 ก.ย. 2560 09.00
6 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ ในโดม 28 ก.ย. 2560 09.00
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ ในโดม 28 ก.ย. 2560 09.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ ในโดม 28 ก.ย. 2560 09.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารอนุบาล 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 28 ก.ย. 2560 09.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 28 ก.ย. 2560 09.00
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 28 ก.ย. 2560 09.00
4 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง ป.6/2 28 ก.ย. 2560 09.00
5 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ชั้น ป.2/1 28 ก.ย. 2560 09.00
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ชั้น ป.2/1 28 ก.ย. 2560 09.00
7 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง ป.2/1 28 ก.ย. 2560 09.00
8 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง ป.1/1 28 ก.ย. 2560 09.00
9 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง ป.1/1 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง อนุบาล3/1 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง เตรียม 28 ก.ย. 2560 09.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง เตรียม 28 ก.ย. 2560 09.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง อนุบาล2/2 28 ก.ย. 2560 09.00
4 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง อนุบาล 1/2 28 ก.ย. 2560 09.00
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เวทีเสาธง 28 ก.ย. 2560 09.00
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 28 ก.ย. 2560 09.00
2 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 28 ก.ย. 2560 09.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เวทีเสาธง) 28 ก.ย. 2560 09.00
4 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 28 ก.ย. 2560 09.00
5 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 28 ก.ย. 2560 09.00
6 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 28 ก.ย. 2560 09.00
7 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
8 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
9 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
10 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
11 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 28 ก.ย. 2560 09.00
12 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (หอประชุม) 28 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 28 ก.ย. 2560 09.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 28 ก.ย. 2560 09.00
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 28 ก.ย. 2560 09.00
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 28 ก.ย. 2560 09.00
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 28 ก.ย. 2560 09.00
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 28 ก.ย. 2560 09.00
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 28 ก.ย. 2560 09.00
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 28 ก.ย. 2560 09.00
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 28 ก.ย. 2560 09.00
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมอินทนิล 28 ก.ย. 2560 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]