งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.28)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


     / รายละเอียดหนังสือราชการคลิกที่นี่ / ใบสั่งจอง Word /

*-----------------------------------------------------------------------------------------------*
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม จังหวัดยโสธร
ฝากแจ้งหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ม1-ม6
1.โรงเรียนในฝัน
2.พ่อหลวงของฉัน
3.เศรษฐกิจพอเพียง
4.ภาวะโลกร้อน
5.ประเพณีลอยกระทง
6.อาเซียน


*-----------------------------------------------------------------------------------------------*

 

 
  มติที่ประชุม กิจกรรมคอมพิวเตอร์
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:55 น.
  ปฎิทินการแข่งขัน อัปเดท 30 กันยายน 2560

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ที่ วัน เดือน ปี รายการ ผู้ดำเนินการ
๗ กันยายน ๒๕๖๐ - ประชุมเจ้าหน้าที่แอดมินของเขตพื้นที่การศึกษา
และเจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมของแต่ละศูนย์
เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๘ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ - เจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมของแต่ละศูนย์ที่จัดแข่งขัน เตรียมข้อมูลและความพร้อมในการรับสมัคร ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ - โรงเรียนสมัครเข้าแข่งขัน โดยใช้รหัสที่เขตพื้นที่การศึกษามอบให้
- เปิดรับสมัครกรรมการผ่านระบบ
ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๐ ตุลาคม� ๒๕๖๐ - ศูนย์ทุกศูนย์ส่งคำสั่งกรรมการจัดการแข่งขัน
- เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๑-๑๕ ตุลาคม� ๒๕๖๐ - เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (จังหวัดศรีสะเกษ) เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ จังหวัดศรีสะเกษ - ยโสธร
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (จังหวัดยโสธร) เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์, เครือข่ายฯ
และโรงเรียน
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์, เขตพื้นที่
๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ศูนย์จัดการข้อมูลและสรุปผลการแข่งขันส่งเขตพื้นที่ ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ส่งหนังสือราชการพร้อมหลักฐานที่ศูนย์จัดการแข่งขันดำเนินการ 
ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๐ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมโอนข้อมูลไประดับภาค เขตพื้นที่, และโรงเรียน
๑๑ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ - การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
 
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 11:14 น.
รายชื่อศูนย์ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดยโสธร
ที่ กิจกรรม ผู้ประสานงาน โรงเรียน สถานที่แข่งขัน เบอร์ติดต่อ
1 ภาษาไทย นางวิรากรณ์ บำรุงภักดิ์
นางสาวดวงโชติกาล วงศ์ทอง
นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์
เลิงนกทา
เลิงนกทา
ห้องแซงฯ
ยโสธรพิทยาคม 087-7724285
088-5842548
093-0406886
2 คณิตศาสตร์ นายสุเมธ  โพธิ์ใข ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 087-2412694
3 วิทยาศาสตร์ นายเมธี  หินทอง คำเขื่อนแก้วฯ ยโสธรพิทยาคม 083-1296171
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายไชยา   คำแผง มหาชนะชัยฯ ยโสธรพิทยาคม 081-2635685
5 สุขศึกษา และพลศึกษา นายอิสเรวัตตะ ดิษสรัตนวงษ์   ยโสธรพิทยาคม  0816691547
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ นางสาวธัญธิดา วอทอง
นางพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
ป่าติ้ววิทยา ยโสธรพิทยาคม 099-6200531
062-1987269
7 ศิลปะ-ดนตรี นางเบญจมาศ จันทะมาลา
นายอนุพงศ์ กิ่งมิ่งแฮ
นายฉลาดพงค์ ละเลิศ
โพนทันเจริญวิทย์
โพนทันเจริญวิทย์
ราชประชาฯ28
ยโสธรพิทยาคม 084-0367396
093-4148535
087-2546212
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ นายสุรสิทธิ์  กองสินแก่ง ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 090-2753729
9 ภาษาต่างประเทศ
ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น
นางสาวอรุณี ศรีวะรมย์
 
ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 0951329715
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายคมสัน เสาหงษ์
 
ยโสธรพิทยาคม 0910123423
11 คอมพิวเตอร์ นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
นางนุชนาฏ  โชติสุวรรณ
สมเด็จฯ ยโสธรพิทยาคม 093-0708868
12 หุ่นยนต์ นายพิสันต์  โพนทัน เมืองกลางฯ เมืองกลางฯ 091-0121739
13 การงานอาชีพ นางวราภรณ์  ค้าคล่อง ยโสธรพิทยาสรรค์   081-2612687
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย  
นายวัชระ  หมื่นแสน
นายทินกร จักษุทิพย์
 
น้ำคำวิทยา
คำเตยวิทยา
ยโสธรพิทยาคม  
086-6422644
084-3927120
15 เรียนร่วม - ศิลปะ
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน นายปิยะพงษ์  ตรังเจริญพานิชย์ กุดชุมวิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 098-3671295
18 นักบินน้อย นายฤทธิ์ไกร  ธงชัย สิงห์สามัคคีฯ   087-0459171
19 ภาษาอังกฤษ นางสาวสุกัลยา  พงษ์สุวรรณ
นางประภาภร  ทองน้อย
ทรายมูลวิทยา ยโสธรพิทยาคม 094-2647651
090-2366687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 38
จำนวนทีม 1,827
จำนวนนักเรียน 4,308
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,779
จำนวนกรรมการ 1,228
ครู+นักเรียน 7,087
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,315
ประกาศผลแล้ว 202/213 (94.84%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 41
สัปดาห์นี้ 128
สัปดาห์ที่แล้ว 25
เดือนนี้ 2
เดือนที่แล้ว 191
ปีนี้ 204
ทั้งหมด 302,772