สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 2 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
ณ โรเงรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  พรมสำลี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สมรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.2 ทอง 9 1. นางสาวสุดาพร  จันทแสน
 
1. นางสาวนวรัตน์  กาลปลูก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงธาราพร  สายทอง
 
1. นายปราชญากร  หมื่นหาวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวสุพรรณี  คำสวัสดิ์
 
1. นายปราชญากร  หมื่นหาวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยพันโท
 
1. นางณัฐชยา  เจริญสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 4 1. นางสาวพิชชาภรณ์  ใจหอม
 
1. นางเพชรอุบล  ผลพันธิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงยลดา  เสนาใหญ่
 
1. นางสาวนารีรัตน์  แก้วประชุม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทิดา  คูณด้วง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  แก้วประชุม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุษบา  สุดไชย
2. เด็กหญิงพรชิตา  บัวถา
3. เด็กหญิงสุดาภา  นาชัยดี
 
1. นายปราชญากร  หมื่นหาวงศ์
2. นางสาวนิตยา  โสดา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  วงศ์กัณหา
2. นางสาวณัฐพร  บัวพันธ์
3. นางสาวสุดาพร  วงศ์เพชร
 
1. นางปราณปรียา  คนฉลาด
2. นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภิรมย์พร  กุลโชติ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  สังขะวรรณ
 
1. นางปราณปรียา  คนฉลาด
2. นายจักรีวุฒิ  สมอหมอบ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนาภรณ์  คำเหลา
2. นางสาวสุชญา  ศรีประไหม
 
1. นางปราณปรียา  คนฉลาด
2. นายจักรีวุฒิ  สมอหมอบ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิตรา  วงศ์กัณหา
2. เด็กหญิงเพชรตะวัน  สวัสดี
 
1. นางเพชรอุบล  ผลพันธิน
2. นางสาวมณีรัตน์  สมรักษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวกษิรา  กองทอง
 
1. นางเพชรอุบล  ผลพันธิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงประดิวรดา  คุณพาที
 
1. นางสาวมณีนุช  มั่นยืน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวปณิตา  โกษา
 
1. นางสาวมณีนุช  มั่นยืน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  มีเลิศ
2. นางสาวพรวาลี  คุณด้วง
3. นางสาวสุพรรษา  ทองแสน
 
1. นายวีระยุทธ  ไตรยมูล
2. นางสาวจงรัก  เพ็งจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิธินันท์  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงพรนภา  รักษาพันธ์
3. เด็กชายวัชระพงษ์  คำสว่าง
 
1. นายวีระยุทธ  ไตรยมูล
2. นางสาวจงรัก  เพ็งจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษนัย  สมวาสน์
2. เด็กชายโชคทวี  พรมสำลี
 
1. นางสาวมัณฑนา  องอาจ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายพลายชุมพล  คำงาม
2. นายอภิสิทธิ์  สายใจ
 
1. นางสาวมัณฑนา  องอาจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิยะดา  อ้วนท้วน
 
1. นางสาววาสนา  สังกะสี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตนภรณ์  กุมภาพงษ์
 
1. นางสาววาสนา  สังกะสี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมศรี
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  บ้งพรม
 
1. นางสาววาสนา  สังกะสี
2. นางสาวจงรัก  เพ็งจันทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรัชพร  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาวจงรัก  เพ็งจันทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริยา  กุลโชติ
 
1. นางสาวพัชรา  กุดเป่ง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดาพร  กุลธิ
 
1. นางสาวพัชรา  กุดเป่ง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลัดดา   คุณพาที
2. เด็กหญิงวิภาพร   คุณพาที
3. เด็กหญิงสมฤทัย   คุณพาที
 
1. นางสาวคณินณัช  กลิ่นหอม
2. นางนรียา  อู่แก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  นวลดั้ว
2. นายนราวุฒิ  ต่วนเอี่ยม
3. นางสาวปิยพร  คุณภาที
 
1. นางชัชชญา  เอกศิริ
2. นายกฤษฎา  สุดพาห์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา   อรัญสุด
2. เด็กหญิงประภาพร   เหล่าหา
3. เด็กหญิงไอลดา   สิมกันยา
 
1. นายสนทยา  บ้งพรม
2. นางชลธิชา  เขียวบริสุทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภาดา   มูลสินทร์
2. นางสาวสุภาพรรณ   แสงเเดง
3. นายอนวัฒน์  บ้งพรม
 
1. นายศุภวิชญ์  จันสุตะ
2. นางทิพวรรณ   สมตัว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  จงรักษ์
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  มงคุณพล
3. เด็กหญิงสุวพร  แก้วเนตร
 
1. นายสนทยา  บังพรม
2. นางศิริรัตน์  ชินกะธรรม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลดา  กอบกำ
2. นางสาวสิริยากร์  บุตรสิงห์
3. นางสาวอารียา  เจริญสุข
 
1. นายเกรียงไกร  ธรรมเที่ยง
2. นายศุภวิชญ์  จันสุตะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพา
2. เด็กหญิงชลนภา  แตงกลาง
3. เด็กหญิงนันทพร  ทองจันดา
 
1. นางจารุณี  แก้วศรีทอง
2. นางชลธิชา  เขียวบริสุทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงฤทธิ์  ขันธุปัต
2. นายดาวิด  คำสัจ
3. นายมณฑล  คนขยัน
 
1. นางจารุณี  แก้วศรีทอง
2. นางทิพวรรณ   สมตัว
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชา  แสงแดง
2. เด็กชายเกียรติยศ   สมศรี
 
1. นายเกรียงไกร  ธรรมเที่ยง
2. นางชัชชญา  เอกศิริ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติชัย  สิงห์มุ้ย
2. นายวินัย  อินสุวรรณ
 
1. นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์
2. นางสาวชัชชญานิช  ปอทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทรวดี  สง่ากุล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญมี
3. เด็กหญิงวรรณรดา  นาคำแยก
4. เด็กหญิงสุพิชชา   สังขวัน
5. เด็กหญิงอาริสา  จงเจริญ
 
1. นายทศพล  สังขวัน
2. นายธนากร  ไตรยษร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติกา  วงศ์บัว
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  โพธิสาร
3. เด็กหญิงปารีญา  ฉิมยง
4. เด็กหญิงพุธิตา  งาพาณิชย์วัฒน์
5. เด็กหญิงวริศรา  สังขวรรณ
 
1. นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา
2. นายสุรศักดิ์  พันลำภักดิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  ภาระเวช
2. นางสาวณีรนุช  สุวรรณกูฎ
3. นางสาวนาริชา  คนล้ำ
4. นางสาวพรชิตา  สมศรี
5. นางสาววรนุช  นำมินทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  พันลำภักดิ์
2. นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ท้าวด่อน
 
1. นางสาวหทัยภัทร  สังขวรรณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดาทิพย์  นาคทอง
 
1. นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินธิจักร์
2. เด็กหญิงอัษฎาวุธ  ศรีช่วย
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์   คงเจริญ
2. นางนฤมล  สุวรรณกูฏ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงฤทัย  แสนทวีสุข
2. นายอัครวินท์  ท้าวด่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาดา  ปลายเนตร
2. นางสาวชมัยพร  ไชยบุญญา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร   ไชยมุณี
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   เหล่าออง
3. เด็กหญิงนิภาพร  ชิณกธรรม
4. เด็กหญิงปภัสสร  ท้าวด่อน
5. นางสาวมาริษา   ลาภูตะมะ
6. นางสาวรุ่งฤทัย   เจริญสุข
7. เด็กหญิงศรัณย์พร   วงศ์กัณหา
8. เด็กหญิงสุธาทินี   ทิมทอง
9. นางสาวอุทุมภรณ์   วงศ์จำปา
10. นางสาวอุมาภรณ์  สุดชัย
 
1. นายธวัช  เพชรพันธ์
2. นายอรรศจรรย์  เหล่ามา
3. นางสาววานิษา  โจระสา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติภัทร  ไชยโยธา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสังข์
 
1. นายธวัชชัย  สายใจ
2. นางสาวขรินทร์ทิพย์  จันพวง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทพงษ์  พุฒโสม
2. นายศิริวัฒน์  ไชยพันโท
 
1. นางสาวขรินทร์ทิพย์  จันพวง
2. นายธีระพงษ์  ชัยลิ้นฟ้า
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรธิตา  แก้วคูณ
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวญาณัณตร์  นันทรักษ์
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  คันชง
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวสุจิตรา  จันทะเสน
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเชษฐพล  กันยาเนตร
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวศิริวรรณ  กุจิรพันธ์
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรพล  ชาดา
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  แสงแดง
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. นายธีระพล  ชาดา
 
1. นายภิญโญ  ทองไข
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวไพจิตร  อินสุวรรณ
 
1. นายภิญโญ  ทองไข
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  มงคลเลิศ
2. เด็กชายปัญญา  ศรีด้วง
3. เด็กชายอนุชา  โทอุตทา
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
2. นายภิญโญ  ทองไข
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกำทร  คุณพาที
2. นายธนวัฒน์  เพ็งจันทร์
3. นายธีรภัทร  ชัยชนะ
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
2. นายภิญโญ  ทองไข
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมลเนตร  วงศ์บัว
2. เด็กชายกฤตนัย  แก้วชาติ
3. เด็กชายฉัตรเฉลิม  พรมสำลี
4. เด็กชายชาณุวัฒน์  ภาระเวช
5. เด็กหญิงวริศรา  เจริญมี
 
1. นายเกริกชัย  ทองมนต์
2. นายสันติ  มุสิกา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรเมธ  เครื่องกัณฑ์
2. นายณัชภัค  บุญทา
3. นายณัฐพงษ์  ศิริลาภ
4. นายนพกรณ์  ทองคุณ
5. นายอนุรักษ์  ทุมบู่
6. นายอภิรักษ์  พิมพา
 
1. นายสันติ  มุสิกา
2. นายเกริกชัย  ทองมนต์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตนัย  แก้วชาติ
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพกรณ์  ทองคุณ
 
1. นายสันติ  มุุสิกา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุภารัตน์
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิรัชชา  กุลโชติ
 
1. นายสันติ  มุุสิกา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  ก่องดวง
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนที  มาลุน
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  นครเอี่ยม
 
1. นายสันติ  มุุสิกา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรธิตา  ไชยพันโท
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุรักษ์  ทุมพู่
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นางสาวกรกนก  สุวรรณรมย์
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมลเนตร  วงศ์บัว
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.98 ทอง 4 1. นายปองพล  เกษาพันธ์
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  เจริญมี
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 1. นางสาวเพ็ญประภา  สืบสุนทร
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงค์โสภา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เชื้อดวงผุย
3. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีกุลวงค์
4. เด็กชายธีรเดช  ดรุณพันธ์
5. เด็กชายนันทวุฒิ  ทาทอง
6. เด็กหญิงบุษยา  คุณพาที
7. เด็กชายพลณวัตน์  ด่านลำมะจาก
8. เด็กหญิงรักษิตา  โคตรบรรดิษ
9. เด็กชายวีระยุทธ  แสนศรี
10. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษา
 
1. นางณัฐพร  ทุมเที่ยง
2. นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  หมวดนา
2. นางสาวกุลจิรา  อ้วนโคตร
3. นายคมสัน  สารภี
4. นายฐาปกรณ์  คำสว่าง
5. นางสาวทาริกา  เชื้อดวงผุย
6. นายนพพร  ภาพัันธ์
7. นางสาวประภัสษร  ภูจอมจิตร
8. นางสาวพัตรพิมล   สกลนาวิน
9. นายเอกรัตน์  มงคลเลิศ
10. นายไพโรจน์  สิมโสม
 
1. นางณัฐพร  ทุมเที่ยง
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  หันชะนา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองศรี
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลสตรี  กลิ่นหอม
 
1. นางแว่นแก้ว  ผิวขำ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.37 ทอง 5 1. เด็กชายวัชรพงษ์  พิมพ์การ
 
1. นางสาวขวัญข้าว  สมศรี
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาภากร   นาชัยดี
 
1. นางสาวชยุตรา  สามิลา
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาว พรปทุม   มะยัง
 
1. นางดวงนพร   ทองเถาว์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวอมรรัตน์  มีเลิศ
 
1. นางณฐพร   กลิ่นหอม
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  สิงหาศรี
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์   ใจศรี
3. เด็กหญิงวราภรณ์   เหล่าออง
4. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สอนวิเศษ
5. เด็กหญิงอัศฎาภรณ์   รุขจันทร์
 
1. นางทิพาพร   ทองแสน
2. นางเขมทอง   จรรยาเลิศ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกร  จินดา
2. นางสาวนันธนา  แสงเเดง
3. นางสาวสกาวรัตน์  ยิ่งยง
4. นายสิทธิโชค  จันอุส่าห์
5. นางสาวอชิรญาณ์  ภาโยธี
 
1. นางเขมทอง  จรรยาเลิศ
2. นางสาวสุพัตรา   สุดหล้า
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันธิยา  สายทอง
2. เด็กหญิงหทัยวรรณ  แก้วพิลา
 
1. นางสาวสุภัจฉรา  ทาบุดดา
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรพัทร  เหล่ามา
2. นางสาวปาริชาติ  แก้วลอดหล้า
 
1. นางสาวสุภัจฉรา  ทาบุดดา
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลดา  เอมเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  วงศ์สูง
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณหทัย  ทองบุตร
2. นางสาวน้ำฝน  ภักตะไชย
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอมรรัตน์  มีเลิศ
 
1. นางสาวสุภัจฉรา  ทาบุดดา
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชิตา  ไชยพันโท
2. นางสาวสุชญา   ศรีประไหม
3. นางสาวสุวภัทร  ทิบัวพันธ์
4. นางสาวอุมานันท์  วงศ์บัว
5. นางสาวเพ็ญวิภา  นามบุญศรี
 
1. นางสาวสุภัจฉรา  ทาบุดดา
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิรัชชา   กุลโชติ
2. นางสาวรัตนา  ใจมานะ
3. นางสาวสุภาพร  พรมบุตรดี
4. นางสาวอิสราพร  ไชยสลี
5. นางสาวเพ็ญประภา  สืบสุนทร
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายนิธิภัทร   เรืองเนตร
2. เด็กหญิงมณศิริธร   กุลโชติ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  วรรณธนสุทธิ์
2. นายไชยา   นาคสุด
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์   แสงเเดง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  วรรณธนสุทธิ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  พันชมภู
2. เด็กชายอลงกรณ์  กุลวงศ์
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุภาพ
2. เด็กชายภัทรพล  เอื่อมสำอางค์
 
1. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
2. นายสมยศ  เชื้อจำพร
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณริยดา  จูงพันธ์
2. นางสาววริศรา  เคนบุปผา
 
1. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
2. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ภาระเวช
2. เด็กชายศุภชัย  ริ่นเริง
 
1. นายสมยศ  เชื้อจำพร
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปารเมศ  ปีวสาร
2. นายพนัส  แก้วเนตร
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.43 ทอง 7 1. เด็กหญิงยุภาพร  อินสุวรรณ
2. เด็กหญิงอนงลักษณ์  สังขวรรณ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์
2. นายถนอมศักดิ์  ทองทับ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติพร  อุ่นหล้า
2. เด็กหญิงวรัญญา  ถึงแสง
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยกฤต  เจริญสุข
2. เด็กชายนราวุฒิ  เจริญสุข
 
1. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
2. นายสมยศ  เชื้อจำพร
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86.66 ทอง 5 1. นายนรากร  สายเสมา
2. นางสาวสุธาทินี  ตุงใย
 
1. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
2. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวจิรภัทร์  ศิริลาภ
2. นายธนภัทร  แสงขาว
 
1. นายสมยศ  เชื้อจำพร
2. นายถนอมศักดิ์  ทองทับ
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  แก้ววงศ์ษา
2. นายธนากร   แก้วชิน
3. นายวรพล  สุดชัย
 
1. นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์
2. นายถนอมศักดิ์  ทองทับ
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนพันธ์
2. เด็กชายธันวา  สังขะวรรณ์
3. เด็กชายอัครวัฒน์  มูลราด
 
1. นายนายถนอมศักดิ์  ทองทับ
2. นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์
 
108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ  แก้ววงศ์ษา
2. เด็กชายพงศธร  นนทสิงห์
 
1. นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์
2. นายถนอมศักดิ์  ทองทับ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์  ศรีวิรักษ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทุมยา
3. เด็กหญิงนริศรา  กุลโชติ
4. เด็กหญิงสุพรรณี  อุปจันทร์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  พุฒโสม
6. เด็กหญิงสุวพัชร  ผ่องจิตร
 
1. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา
2. นางปราณี  เพชรพันธ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรกมล   พิมเมือง
2. นางสาวทิพวรรณ  ประการเเก้ว
3. นายธนัชญา  จารุกขมูล
4. นางสาววลัยลักษณ์  เต็มโคตร
5. นางสาวศิริพร  เขียนเสือ
6. นางสาวสุภาพร  งามผล
 
1. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา
2. นางปราณี  เพชรพันธ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.74 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภาระเวช
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อนุวัฒน์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  แสงแดง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นางาม
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
112 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญนที  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวนิตยา  โสดา
 
113 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริรัตน์   สายใจ
2. นางสาวสุนิตา   บัวผัน
 
1. นางณิตฐิญาณันท์   เลาหวิวัฒน์
2. นางสาวนิตยา  โสดา
 
114 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวิตา  บัวผัน
2. นางสาวสุนิตา  บัวผัน
 
1. นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์
2. นางสาวนิตยา  โสดา