สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 90 8 1 0 99
2 นารีนุกูล 85 17 10 2 112
3 เขื่องในพิทยาคาร 52 24 5 3 81
4 อาเวมารีอา 47 21 10 10 78
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 42 19 7 10 68
6 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 38 20 9 11 67
7 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 30 18 10 6 58
8 ปทุมพิทยาคม 23 14 6 8 43
9 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 21 15 5 5 41
10 หนองขอนวิทยา 21 3 5 2 29
11 บ้านพิณโท 19 16 16 10 51
12 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 16 15 11 3 42
13 เซนต์เอเมลี 16 8 2 1 26
14 ปทุมวิทยากร 14 13 4 8 31
15 ดอนมดแดงวิทยาคม 14 4 5 5 23
16 นารีนุกูล๒ 13 6 2 0 21
17 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 13 2 8 7 23
18 ดงยางวิทยาคม 12 6 9 4 27
19 เสียมทองพิทยาคม 10 5 1 3 16
20 บ้านไทยวิทยาคม 9 11 7 6 27
21 เบญจธัญพิทยา 8 9 3 4 20
22 ยุวฑูตศึกษา 6 9 7 4 22
23 ศรีน้ำคำศึกษา 6 9 4 1 19
24 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 6 4 4 10 14
25 มารีย์นิรมล 6 3 2 4 11
26 อุบลวิทยากร 6 2 4 4 12
27 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 5 5 6 2 16
28 สหธาตุศึกษา 4 3 4 0 11
29 เก่าขามวิทยา 3 15 8 6 26
30 สมเด็จ 3 4 2 4 9
31 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 3 1 1 1 5
32 ชีทวนวิทยาสามัคคี 1 3 4 5 8
รวม 642 312 182 149 1,285