สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 97 8 1 0 106
2 นารีนุกูล 89 17 10 2 116
3 เขื่องในพิทยาคาร 53 26 5 3 84
4 อาเวมารีอา 48 21 10 10 79
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 42 20 7 10 69
6 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 39 20 9 11 68
7 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 35 18 10 6 63
8 ปทุมพิทยาคม 23 14 6 8 43
9 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 21 15 5 5 41
10 หนองขอนวิทยา 21 3 5 2 29
11 บ้านพิณโท 19 16 16 10 51
12 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 18 15 11 3 44
13 เซนต์เอเมลี 16 8 2 1 26
14 ดอนมดแดงวิทยาคม 16 4 5 5 25
15 ปทุมวิทยากร 15 15 4 8 34
16 ดงยางวิทยาคม 15 6 9 4 30
17 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 15 1 1 1 17
18 นารีนุกูล๒ 13 6 2 0 21
19 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 13 2 8 7 23
20 บ้านไทยวิทยาคม 10 11 7 6 28
21 เสียมทองพิทยาคม 10 5 1 3 16
22 เบญจธัญพิทยา 8 9 3 4 20
23 ยุวฑูตศึกษา 6 9 7 4 22
24 ศรีน้ำคำศึกษา 6 9 4 1 19
25 สมเด็จ 6 5 2 4 13
26 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 6 4 4 10 14
27 มารีย์นิรมล 6 3 2 4 11
28 อุบลวิทยากร 6 2 4 4 12
29 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 5 5 6 2 16
30 สหธาตุศึกษา 4 3 4 0 11
31 เก่าขามวิทยา 3 15 8 6 26
32 ชีทวนวิทยาสามัคคี 2 3 4 5 9
รวม 686 318 182 149 1,186