::sm-ubn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางปรมาพร วังศรีแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจิรัชยา เกตุทองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพนิดา อินทร์เสนาโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
4. นางอรุณี ประสารวรรณ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางแจ่มใส อภิรักษ์มนตรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ บุญรมย์โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภาวนา แก้วดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางพณัชกร นิสาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางรัศมี ชมพูศรโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ เกตุอินทร์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี มาสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนภา สารบูรณ์โรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นางสาวรมณ ฉายจันทร์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนาพร พากเพียรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจิตต์ แสงจันทร์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ วรรณชัยมงคลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ พิมสารโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายอนันต์ พันวิลัยโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ คำวันโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายอเนก สุขรังโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยรัตน์ บุญเนตรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิวาพร สมดวงโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวอัณธิฌา เตยหอมโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ แก้วสี่ดวงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางกมลรส มิ่งขวัญโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา วิไลวรรณโรงเรียนสหธาตุศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล จันทนะชาติโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางสาววรรษมน อุดมแก้วโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
5. นางสาวรจนา ไชยชนะโรงเรียนบ้านไทยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางษษมา ชิษณุ์สโรชินโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสายสมร ภูสีโสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางอำไพ จันทกาญจน์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางพัฒนา กนกวรรณากรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางเฉลยสุข จันทร์ประจำโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางปราณี แสงชาติโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนภณ รติกรกุลดิลกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพลวัฒฑ์ สีถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ศรีไหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางแก้วตา ภารเวชโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางชุติมันต์ จรัสสุทธิอิศรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จริยวรานุกูลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรตนวรพร ประโมทะโกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางคำบาง วงศ์คำโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุขโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ จารุแพทย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา ชุมนุมโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ชมพูวิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวประไพศรี ธรรมสัตย์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวรรณี เขตมนตรโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางละไม มณีพิมพ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายพีรมิต พึ่งโพธิ์โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ก้อนคำโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวพูนสิน ทูลสิงห์โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒กรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ สุภาพิมพ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวดาวรุ่ง นาควานิชโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ พลพวกโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต การินทร์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายธีรยุทธ์ บุษบงค์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางประนอม สายแววโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายปิยะฤกษ์ บุญโกศลโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ประสาทศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา ประสานสอนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ขาววงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวิราวัลย์ กอบเกื้อโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
6. นางนภาพร เป้งทองโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒กรรมการ
7. นางสาวศุภลักษ์ โกฏโห้โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุรญา แสงทวีโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
9. นายศักดา หงษาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่นโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายปิยะฤกษ์ บุญโกศลโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ประสาทศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา ประสานสอนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ขาววงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวจิราวัลย์ กอบเกื้อโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
6. นางนภาพร เป้งทองโรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒กรรมการ
7. นางสาวศุภลักษ์ โกฏโห้โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุรญา แสงทวีโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
9. นายศักดา หงษาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่นโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนำยกิตติภพ ผิวงามโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางนำงธนัญญา หงษ์อินทร์โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนูพูล เกตุโสระโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายสุพจน์ โสภาพรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางนัยรัตน์ พงษ์เฉลียวโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
6. นายคำแพง ตันติศิรินทร์ูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชาพล อบอุ่นโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางขจรศรี เวียงแก้วโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุธ ศรีมาคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวยุพยงค์ พานิชกุลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ปัญจพงษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
6. นายประจวบ บัวพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรินทิพย์ นามศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ลิ้มจิตรกรโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ พละสกุลโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายดิลก ราตรีโรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมควร กันเทพาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดารารัตน์ อารยะพงศ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางมาลินี วงษ์คำโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองบ่อโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางวรางคณา กาศักดิ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางเพียงทอง เงินประดับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย พิมพ์ศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา อ่อนนิ่มโรงเรียนหนองขอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอำพร กิ่งแก้วโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางสาวกิติมา มุขสมบัติโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายนิยม พงษ์ผาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ตาน้อยโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางศรีสงกรานต์ เซียวสกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ปกป้องโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดรุณี จันสุตะโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายโกเมน อรัญเวศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายประศาสตร์ พวงผกาโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ เขียวหวานโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวจิราพร โพธิวัฒน์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นายพัฒนพงศ์ สมคะเนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย บุญเรืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุภสรโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชนา เฉียงขวาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวอระศรี หินนาคโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ ศรัทราพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ชื่นตาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายตะวัน ทองสรรค์โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ เทพทองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางกนกพร สมบูรณ์โรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ สมคะเนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอัมพร ทองพิทักษ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา บุญรมย์โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี จันทรถโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนธร ศรไชยโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ นาชัยภูมิโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายจิรยุทธ จันทร์หอมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางทองพูล ท้าวเงินโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ พุ่มทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางนวลนภา บรรฑตาธิโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกนภา บุญพรมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสุมิตรา ศรีธรรมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายกามนิตย์ ภาภักดีโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางวิมล พันธ์ศิริโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางพินพร แก้วมีศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายเวียงทอง โคสินธุ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา ชื่นตาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางทิพนาถ ธรรมชอบโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ ละมุลตรีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางผ่องพักตร์ บัวสดโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางชโลม สุพิชญ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี มัดธนูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายจิรารุวัฒน์ ปัตพรรณาโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ พลตรีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิตรา ทองไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ วีระพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ดวงศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ วงคำตาโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรี พลศรีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวคัทลียา ครองยุติโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางธัญกมล คำจันทร์ลาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นางนิรมล ช่วยบุญญะโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
7. นางสาวประพาภร หอมหวนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพร บุญสุขโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ บุญปรุงโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ เนื้ออ่อนโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ พลุมาตร์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา กัญกาญจนะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางสาวประวีณา อาจสมัยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทินกร เหล่าอองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
8. นางสุพรรณี ขันเงินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิภา จันดารัตน์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนารี กัวระตระกูลโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวินโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร มาคำผุยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางดาวัลย์ สุโพธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางธัญอินทร์ พรมจำปาโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสรินยา ศรีธัญโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายเดวิช ไสโพธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายกุศลใจ วิโรจน์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางฐิรพรรณ สุดโสมโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา กิจเกียรติ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธามปรุฬท์ บัวงามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อนทิพย์ สุกุโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางวาสนา บุญขจรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางนุชนาถ ศรีงานโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นายอิทธิพล อุดมวรรณโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางฐิติมากร สุขศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกุลโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางนฤมล นวลอินทร์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
4. นายชัยพร สดสร้อยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสาวกลีบผกา บุญประสารโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ ศรีดาโคตรโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร วงค์พรตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางไปรดา เกตุไชยเลิศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายพีรสิทธิ์ คำวงศ์โรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
5. นางอรุณี จันทร์หอมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปิ่นเพชร ชาประวังโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
7. นางรติพร ทวยทนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชญาดา สุยะลาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ศรีสมภพโรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ชุมใหญ่โรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ นามมุงคุณโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
5. นางมณีวรรณ คุณะโคตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นายประภาษ มูลนาโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธการ ขันเงินโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกัตติกา ปานะโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี คมไสย์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายนันทคม เป็นมงคลโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางอรอุมา คำเลิศโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุธี วอทองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร อินทรสดโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางโกธัญญา อินต๊ะฟูโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภวรรณ นิตยสิทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นายวราชัย โคตรมงคลโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ เทพพิทักษ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ทองดาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล สารวันโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายโชคชัย ยาพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายปรเมศวร์ สุธรรมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ ไมตรีโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายชาญชัย อบเชยโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธีระพล บานทีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายองอาจ พงษ์อารีย์โรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ประชุมแดงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวพิลาวรรณ์ สามารถโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสุนิสา เข็มเพชรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นางสาวเขมจิรา โสพรมมากฤษโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธีระพล บานทีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายองอาจ พงษ์อารีย์โรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ประชุมแดงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวพิลาวรรณ์ สามารถโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสุนิสา เข็มเพชรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นายเขมจิรา โสพรมมากฤษโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชลกล วัชรภูมิโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ ช่วยบุญญะโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวัฒน์ สาดศรีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ โกมลมาลย์ โรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นางปณิตา ทางทองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจวัลย์ บุปผาพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางวาสนา มงคุณโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้องรัก กออินทร์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ภาคเจริญโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ภูธิจักรโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธมกร อาภาวัณสงค์โรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิรุณ ทองกลมโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางฐาปนีย์ ชูหาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางนุบาล จริยวรานุกูลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางดรุณี บุญพึ่งโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปทุมมาศ สุริยฉายโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ บุญเฉลียวโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล กิจเกียรติ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกสินทร์ ลวดทองโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ นนธิจันทร์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางหนูเพียร ปรุโปร่งโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายพร ผุดพันธ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทินกร พันธ์วงศ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรรมนูญ สำรพันธ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายเฉลิม ศรีปรังโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางหนูเพียร ปรุโปร่งโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายพร ผุดพันธ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทินกร พันธ์วงศ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรรมนูญ สารพันธ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายเฉลิม ศรีปรังโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวบุษบา ด้ามพรหมโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสนองรัตน์ แสงผาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสถิต กุแก้วโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวณัติกาญน์ นามรัตน์โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร คำนึงโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวบุษบา ด้ามพรหมโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสนองรัตน์ แสงผาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสถิต กุแก้วโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวณัติกาญน์ นามรัตน์โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร คำนึงโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ ตีรกานนท์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย แก่นกอโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร แสนทวีสุขโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
4. นางสมพิศ โลหะโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางกานดา ขุนเมืองโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาธิกา จันทนปโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ส่งสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ พรมจรรย์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นายวีระ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวระพีพรรณ นามลีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางภัคฐ์พิชา นนทาโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางคนึงนิจ ประครองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางจินตนา พันธุ์วงศ์โรงเรียนเสียมทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางณัชชา ทองพิเศษโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนุชณีภรณ์ วงษ์กลมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนายโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญพรรณ คำศรีสุขโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวณัฐวีย์ คำภาษีพรธวัลโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางจันทร์สุดา หอมหวลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจาฬุวรรณ พรรณวงศ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารกา บุญกาญจน์ โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นายอนุศาสตร์ ปัญญาดีโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางเจิดจรรย์ ศรีสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางอุบลวรรณ บัวขาวโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางคณิตา ภาระเวชโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
4. นางสมทรง สารธิยากุลโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
5. นายสมบัติ มูลภาโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
6. นางตุลาพร ประดับศรีโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายรังสรรค์ ภาณะรมย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายทูลศักดิ์ สืบภาโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นายนพพร วงศ์เมืองจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ มีทรัพย์โรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ภาณะรมย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายทูลศักดิ์ สืบภาโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นายนพพร วงศ์เมืองจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ มีทรัพย์โรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ ภาณะรมย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายทูลศักดิ์ สืบภาโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นายนพพร วงศ์เมืองจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ มีทรัพย์โรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยอดพงษ์ สุระนรากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ มูลภาโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นางสุวนันท์ สิทธิหงษ์โรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นายสมพงษ์ วงศ์วานโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ ธรรมานุชิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพยุงศักดิ์ สุพรหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางศศิธร โคตรคันทาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
3. นายสนิท สาระทิศโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ รัชพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสุนทรี กีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สินธุ์งามโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จำปาหอมโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นางเปมิกา อุปัชฌาย์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ภูมิเขียวโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ สินธุ์งามโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จำปาหอมโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นางเปมิกา อุปัชฌาย์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ภูมิเขียวโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอุทัย มณีศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ คล่องดีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ มานะกุลโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นางสุชนนี สุวรรณเนตรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอุทัย มณีศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ คล่องดีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ มานะกุลโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นางสุชนนี สุวรรณเนตรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสมปอง สุดเต้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายครรชิต ศรวิไลย์ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นางนวลอนงค์ หล่าบรรเทาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสมปอง สุดเต้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายครรชิต ศรวิไลย์ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นางนวลอนงค์ หล่าบรรเทาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สายแววโรงเรียนเก่าขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ คุณะโคตรโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ คงสีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สายแววโรงเรียนเก่าขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ คุณะโคตรโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ คงสีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ภูมิเขียวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายกาญจนี ประสานพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นายธนชิต ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์คูณโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุวรรณเศษโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
3. นางอุบล บุญชุ่ม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์คูณโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุวรรณเศษโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
3. นางอุบล บุญชุ่ม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายการุณ พูลเพิ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ คันธจันทร์โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางละมูล ธนะคุณโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายธนพล กลั่นความดีโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายการุณ พูลเพิ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ คันธจันทร์โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางละมูล ธนะคุณโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายธนพล กลั่นความดีโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ บุดดาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. ดร.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ บุดดาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. ดร.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ บุดดาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. ดร.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ บุดดาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. ดร.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลำศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลำศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลำศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลำศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ดวงแก้วโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
3. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ดวงแก้วโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
3. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ดวงแก้วโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
3. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ดวงแก้วโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
3. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายองอาจ อิทธิจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางนวมณต์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายองอาจ อิทธิจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางนวมณต์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายองอาจ อิทธิจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางนวมณต์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายองอาจ อิทธิจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางนวมณต์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ บุดดาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. ดร.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ บุดดาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. ดร.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ ไชยะฉัตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
8. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
9. ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
10. นายกวีชัย บุญวงศ์โรงเรียนสมเด็จกรรมการ
11. นางธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นายปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นายภาณุวัฒน์ ไชยะฉัตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
8. นายอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
9. ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
10. นายกวีชัย บุญวงศ์โรงเรียนสมเด็จกรรมการ
11. นางธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ ไชยะฉัตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
8. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
9. ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
10. นายกวีชัย บุญวงศ์โรงเรียนสมเด็จกรรมการ
11. นางสาวธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ ไชยะฉัตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
8. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
9. นายกวีชัย บุญวงศ์โรงเรียนสมเด็จกรรมการ
10. ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางสาวธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ ไชยะฉัตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
8. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
9. นายกวีชัย บุญวงศ์โรงเรียนสมเด็จกรรมการ
10. ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ ไชยะฉัตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
8. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
9. นายกวีชัย บุญวงศ์โรงเรียนสมเด็จกรรมการ
10. ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางสาวธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ ไชยะฉัตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
8. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
9. นายกวีชัย บุญวงศ์โรงเรียนสมเด็จกรรมการ
10. ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางสาวธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ ไชยะฉัตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
8. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
9. นายกวีชัย บุญวงศ์โรงเรียนสมเด็จกรรมการ
10. ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางสาวธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ ไชยะฉัตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
8. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
9. นายกวีชัย บุญวงศ์โรงเรียนสมเด็จกรรมการ
10. ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางสาวธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลลิตา นัยนิตย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ ไชยะฉัตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
8. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
9. นายกวีชัย บุญวงศ์โรงเรียนสมเด็จกรรมการ
10. ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางสาวธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสิรินทร์ดาว์ บุพศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริอร บุญบรรจบโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Susana Ramirezโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายพงศ์โสภณ เศรษฐมาตย์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ กัลปพฤกษ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ บัวทรัพย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. MissJessica Santosโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวประยงค์ แสงสีดาโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางแก้วตา ขาวไทยโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางรุ่งธิวา สายเพชรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุวลักษณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Clayton Baday Bulayoโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางวรวรรณ คุ้มบุญโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวิมลศรี มณีกาญจน์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางหัสนา เปียผึ้งโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Stewart Robertsonโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวสุภาศรี โขมะพัฒน์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพิณทิพย์ แสงสาครโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติมา แผงอ่อนโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Ian Riceโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายวิลาศ คำมีแก่นโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวจีรวรรณ ธานีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวขัตติยานี ผดุงเวียงโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Edgar Babieraโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา วรรณวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสมปอง จันทปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ พิทักษ์เทพสมบัติโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Michael Boatwrightโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสุชาดา ขันอาสาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเย็นจิต วีสเพ็ญโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ เสนาใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mrs.Toni Fickettโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ชาวทองโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mrs.Yin Yinโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒ประธานกรรมการ
2. MissSong Zhezheโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ อัมพุธโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ มุขมณีบุญเฉลียวโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mrs.Yin Yinโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒ประธานกรรมการ
2. MissSong Zhezheโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณเพ็ญ วะนาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ มุขมณีบุญเฉลียวโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาววนัสนันทน์ สุกทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวิศรุตา เฟอร์รารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
4. MissSayo Iwamiมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
5. MissEndo Kaoriโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาววนัสนันทน์ สุกทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวิศรุตา เฟอร์รารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
4. MissSayo Iwamiมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
5. MissEndo Kaoriโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นางธัญลภัส ภวภูตำนนท์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ เกษละครโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิรดา พันชัยภูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญารัตน์ พวงมาลาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชรโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แจ้งไพศาลโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. Mrs.Roselyne Charoensarnกรรมการ
5. นางสาวคัทลียา วงศ์สุภาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissPan Yan Meiโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวชณัฏฐิยา ชมภูพื้นโรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมัย พิชิตไชยโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาววนัสนันทน์ สุกทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวิศรุตา เฟอร์รารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
4. MissSayo Iwamiมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
5. MissEndo Kaoriโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชณัฏฐิยา ชมภูพื้นโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. MissPan Yan Meiโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒รองประธานกรรมการ
3. นายสมัย พิชิตไชยโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาววนัสนันทน์ สุกทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวิศรุตา เฟอร์รารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
4. MissSayo Iwamiมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
5. MissEndo Kaoriโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญารัตน์ พวงมาลาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
2. นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แจ้งไพศาลโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. Mrs.Roselyne Charoensarnกรรมการ
5. นางสาวคัทลียา วงศ์สุภาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชณัฏฐิยา ชมภูพื้นโรงเรียนอำนาจเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมัย พิชิตไชยโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. MissPan Yan Meiโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาววนัสนันทน์ สุกทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวิศรุตา เฟอร์รารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
4. MissSayo Iwamiมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการ
5. MissEndo Kaoriโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญารัตน์ พวงมาลาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชรโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แจ้งไพศาลโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. Mrs.Roselyne Charoensarnกรรมการ
5. นางสาวคัทลียา วงศ์สุภาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายอภิรัตน์ คมขำโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภาณุวัตน์ สุทธินนท์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ สมคะเนโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายบรรจง เขจรสายโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี พรหมทองโรงเรียนปทุมวิทยากรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ พันยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ สายเคนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศรี อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กิ่งแก้วโรงเรียนสหธาตุศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางอำพร กิ่งแก้วโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
4. นายสุภัคษร วงค์อุดมโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกมลศักดิ์ ทองกลมโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นายเอกชัย เอกธรรมพิทักษ์โรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลศักดิ์ ทองกลมโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กิ่งแก้วโรงเรียนสหธาตุศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางอำพร กิ่งแก้วโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
4. นายมานิตย์ จันทร์งามโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
5. นายสมเกียรติ ดวงสินธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นางสุกัญญลักษณ์ พิบูลสังข์โรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางทองชัย กอแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ ศิริกุลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางอรมัย ประทุมมาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางจงรักษ์ ผ่องโชติโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางศิริกานดา วงษ์สามารถโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายทองชัย กอแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ ศิริกุลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางอรมัย ประทุมมาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางจงรักษ์ ผ่องโชติโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางศิริกานดา วงษ์สามารถโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายทองชัย กอแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ ศิริกุลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางอรมัย ประทุมมาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายศิริกานดา วงษ์สามารถโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววลัยรัตน์ บุญเนตรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมแปลง บุญจริงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรอนงค์ รัชโพธิ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
5. นางรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ แสงวงศ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
4. นางสมแปลง บุญจริงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นางอรอนงค์ รัชโพธิ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจตนิพิฐ บุญเพศโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ แสงวงศ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
4. นางรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางสมแปลง บุญจริงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ แสงวงศ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
4. นางสาวเจตนิพิฐ บุญเพศโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมแปลง บุญจริงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิกร ประสาทศรีโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล บุญหล้าโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นายวิทวัส พลพวกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหล่าสียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เอกศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล บุญหล้าโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายโชคชัย ชุมนุมโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นายบุญธรรม ศรีบัวโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล บุญหล้าโรงเรียนอาเวมารีอาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เอกศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชณีวรรณ์ จิบทองโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นายโชคชัย ชุมนุมโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ ศรีภาค์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมนพิชญ์ พลศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา นำพาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิยนุช รักพงศ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ ชัยแสงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสุมนพิชญ์ พลศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล ใจโชติโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวปิยนุช รักพงศ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกนกทรรศ์ เทพโยธีโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา มนัสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ตระการไทยโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางอนัญญา อ่อนมิ่งโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ ศรีภาค์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมนพิชญ์ พลศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาธิษณ์ ใสแสงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกพันธ์ จินดาเนตรโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
5. นางวะรัตน์ มูลณีโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ เดชพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายธนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปนิดา สนิทนวลโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นายสถิต บุญสอนโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายสิริชัย วงค์พุฒโรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวิชัย กระมุทกาญจน์โรงเรียนนารีนุกูล๒ประธานกรรมการ
2. นางธารทิพย์ ธานะโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์ บุญสอนโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายวีรยุทธ เดชพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายธนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
6. นางนันทวัน พุ่มศฤงฆารโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางธารทิพย์ ธานะโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายมหิศธร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒รองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา เงาสวรรค์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายรังสรรค์ เวชพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวสาโรธน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายราวี รอบโลกโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายนนทนันท์ วิชาพูลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอุเทน พุ่มจันทร์โรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหล่าสียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสลีลา ผกาสิทธิ์โรงเรียนอาเวมารีอาประธานกรรมการ
2. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรัฐ วามะลูนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางนันทพร ร่วมสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ วงษาพรหมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย เอกธรรมพิทักษ์โรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
4. นางสาวศิวากร ทานะขันธ์โรงเรียนเบญจธัญพิทยากรรมการ
5. นายสันติภาพ ภิรมย์ตระกูลโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายศตภิษัติ ไกรษีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นายอนุรัฐ วามะลูนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ พิมสุตตะโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นางปุณิกา นวะแก้วการุณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายเขมจิรา โสพรมมากฤษาโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ พงษ์อารีย์โรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางรัตน์ศักดิ์ ทองเลิศโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองคำ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายรุจิกร แก้วเนตรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
2. นายรัตนศักดิ์ ทองเลิศโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นายองอาจ พงษ์อารีย์โรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาววิลัยพร สิทธิธรรมโรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรวิภา แสงกล้าโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายปุณิกา นวะแก้วการุณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ชนก ขาววงศ์โรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลภัสส์ เผ่าภูรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอ๊อดสวอน ริ้วทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายทองคำ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
2. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นายกันตพล คำลือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวีระพล ก้อนทองดีโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววาริณี ไชยโอชะโรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจตนิพิฐ บุญเพศโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สินธุ์งามโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
5. นางสาวณัทภัค ปักการะถาโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวีระชัย วรสุขโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวิไล ส่งเสริมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชำนาญ สายทิพย์โรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญช่วยโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ศิริบุรณ์โรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญช่วยโรงเรียนบ้านพิณโทรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ โสพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสุกานดา โคระรัตน์โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นายนันทะ โสภามีโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ศิริบูรณ์โรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญช่วยโรงเรียนบ้านพิณโทรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ โสพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นายพอเจตน์ เลยกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวกุลภัสส์ เผ่าภูรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิลรักษ์ รักษาสุขวิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สกุลพองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย โสภาบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางคำปอง มรรคานิเวศน์โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิลรักษ์ รักษาสุขวิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตทวีโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางสาวณัฐนันท์ พรมกาโรงเรียนเบญจธัญพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประพาส ธงศรีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนคร นวลอินทร์โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี เจริญศรีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายดวงจิต กุดแถลงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายกมล กอมณีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวิมลวัลย์ ภูมิลำเนาโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนี โพธิ์วิสันต์โรงเรียนนารีนุกูล ๒รองประธานกรรมการ
3. นางวิภา ศรีมากรณ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสุปราณี เจริญศรีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ โอษฐิเวชโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจิราวรรณ ภูติจันทร์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมร เสลารักษ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นาคะยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นายสุดใจ สัตย์ธรรมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางลักษมี สินธุ์งามโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสมโภชน์ สุภะนามัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ จันทร์เพชรโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนต์ทิวา นามบุญโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางสุปราณี เจริญศรีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางสาวณัฐนันท์ พรมกาโรงเรียนเบญจธัญพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางอภันตรี ผลสมบัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒รองประธานกรรมการ
3. นางคำเพชร สายงามโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา ตังคโณบลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา ณรุณโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางนภาภร วิเวกวินย์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ วงศ์เจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางฉัตรวิไล สุทธิอาทรโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิธร คำมูลโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา ตังคโณบลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญช่วยโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
5. นางสิริรัตน์ วุฒวัณณ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นายชนก พุ่มศฤงฆารโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศศิธร คำมูลโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ศรีแสงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ธิบูรณ์บุญโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญช่วยโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
5. นางสาวมนต์ทิวา นามบุญโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
6. นางจิตรลัดดา ลาน้ำคำโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางชื่นจิต บุตรศรีโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุภัญญาณี นันทศิริพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒รองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี อุดมชราโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภาภรณ์ สมสะอาดโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา อัดโทโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เจริญศรีโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นางกุหลาบ ชมภูมาศโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
4. นางสาวนภาภรณ์ สมสะอาดโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนก พุ่มศฤงฆารโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางขจีรัตน์ นนทะภาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สุวรรณเศษโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางคำปอง มรรคานิเวศโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
4. นางพันทวัน พุ่มศฤงฆารโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา อัดโทโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา สีลาใหม่โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร จอมโคตตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี ดวงสินธุ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางธมกร อาภาวัณสงค์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ ปรายกระโทกโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางฐิติพรรณ สุดโสมโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประคองจิต อุดมวรรณโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ คำวันโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ศรีสมภพโรงเรียนดงยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ รุ่งแสงโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางนิภา สังกะเพศโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางรัตนธร ศรไชยโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางนคร นวลอินทร์ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางประคองจิต อุดมวรรณโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงจันทร์ สารการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางรัตนธร ศรไชยโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพนัส ดอกบัวโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ชายทวีปโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพียงจันทร์ สารการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพนัส ดอกบัวโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ชายทวีปโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพียงจันทร์ สารการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ชายทวีปโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางประคองจิต อุดมวรรณโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ศรีสมภพโรงเรียนดงยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงจันทร์ สารการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางนคร นวลอินทร์ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางประคองจิต อุดมวรรณโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงจันทร์ สารการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางนคร นวลอินทร์ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางประคองจิต อุดมวรรณโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
3. นางพิสมัย ชายทวีปโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ชายทวีปโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางประคองจิต อุดมวรรณโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี ศรีสมภพโรงเรียนดงยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ คำวันโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสมใจ สุวรรณเศษโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ศรีสมภพโรงเรียนดงยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงจันทร์ สารการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางนคร นวลอินทร์ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงค์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงค์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงค์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงค์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงค์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงค์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงค์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงค์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล 0862603777
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]