งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.29 (กลุ่ม 1)
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช,โรงเรียนนารีนุกูล,โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี,โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล สนามฟุตบอลด้านทิศใต้ 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล สนามฟุตบอลด้านทิศใต้ 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ห้อง 141 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ห้อง 131 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ห้อง 131 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 3 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 3 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ห้องสมุด 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ห้องสมุด 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล 0862603777
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]