งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.29 (กลุ่ม 1)
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช,โรงเรียนนารีนุกูล,โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี,โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 234 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 235 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 236 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 237 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 334 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 335 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง E-class 1 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง E-class 2 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 221 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 321 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 238 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 226 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง ห้องสมุด 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง ห้องสมุด 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล 0862603777
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]