รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ( ศรีสะเกษ )
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 2-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน กลุ่มแข่ง นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสรัญญา  ดาประสงค์
 
1. นางยุพวรรณ  แหล่งหล้าธนาศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแพรวพราว  แสงใส
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธารารัตน์  คงปัญญา
 
1. นางสาวเพชรัตน์  นารี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศรีเพ็ญ  ชินพันธ์
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสมเพียร  บุญมา
 
1. นายพันธกานต์  รัตนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรัชญา  ศรีริต
 
1. นายชนธัญ  บัวเครือ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณิดา  ศรีกะชา
 
1. นางสาวโศจยา  ดวงสิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาววรนุช  กำลังดี
 
1. นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขเพิ่ม
 
1. นางสมศรี  พรหมคช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัณณิตา  คงชื่นจิตต์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุญสูง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมินตร์ตราภรณ์  ยศราช
 
1. นางเนตรนภา  มูลเสนา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตติยากร   ไกรษี
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกันยามณี  หงษ์กลาง
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา  อัจนา
 
1. นายสุริยน  บุญเหมาะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวศิวนาถ  สิทธิพร
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกษตรียาภรณ์  นามวงษ์
 
1. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงนภา  ศิรินัย
 
1. นางกนกพร  บัวสอนเจริญเลิศ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิรินภา  สิงหะราช
 
1. นางสาวพันิภา  จันทะโสม
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภาสุรีย์  วงษ์แก้ว
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาภัค  บุรกรณ์
 
1. นางบุญญาพร  บูรณะศรี
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวธิติมา  บุตรราช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา กลุ่ม 3 1. นายวันเพ็ญ    สะใบ
 
1. นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกุลวรินทร์  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ทิพย์รักษา
 
1. นางสาวณัฐทญา  รองทอง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  พิมพ์นนท์
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปริชาติ  กันตรง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรภัทร์  บุญรัตน์
 
1. นายณฤภง  ศรีละพล
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นายธีรศักดิ์  พันทอง
 
1. นางสาวกฤติญา  ดวงเรือง
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุดาวัน  คำมา
 
1. นายจิรายุ  มโนธรรม
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร  ขำรัมย์
2. เด็กหญิงกฤติยา   สุทธาบุญ
3. เด็กหญิงเก็จมณี  กิ่งมณี
 
1. นายชัยกฤต   อินทะโส
2. นางชุมพร  ประมาพันธ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนก  กงทับ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลปากดี
3. เด็กหญิงอรนภา  บุญอยู่
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงเล็ก
2. เด็กหญิงช่อชมพู  ขุนภักนา
3. เด็กหญิงบุณยาภรณ์  อสิพงษ์
 
1. นายประสิทธิ์  นามบุตรดี
2. นางอรอนงค์  ทองประโคน
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายวีรวัฒน์  วรรณเสน
2. เด็กหญิงอารยา  แก้วบุญเรือง
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  พงษ์เสน่ห์
 
1. นางสาวบาสิกา  สมรักษ์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุพร  ธรรมวัติ
2. นายภาณุพงษ์  ปราบวงศา
3. นายวรรณกวี  บุญอินทร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
2. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะรัตน์  คำศิลา
2. นางสาววนิดา  การะเกษ
3. นางสาวศรีจุฬาลักษณ์  พันธ์ศรี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นายชุติสรณ์  หมู่มาก
2. นายธีระเพชร  นวลเมฆ
3. นางสาวศิริลักษณ์  พงษ์ชาติ
 
1. นางสาวพิมศิณี  พุทธชาติ
2. นางสาวรัชช์ชา  เจริญ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นายกฤษฎา   สายทอง
2. นายทนงศักดิ์  พรมภักดิ์
3. นางสาวสุพัตรา  ห่อทรัพย์
 
1. นายจิรายุ  มโนธรรม
2. นางสาวจินตนา  สมเสียง
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญยพร  อุ่นอารมณ์
2. เด็กหญิงวิลาสิณี  บุญมี
 
1. นางสาวจุธาภัค  วรโคตร
2. นางสาวพรทิพย์  หาวิชิต
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิญา  เพชรพลอย
2. เด็กหญิงอนันตญา  พุฒจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางเพียรพรรณ  อรรคบุตร
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายฤทธิกร  วรรณบล
2. เด็กหญิงสุนิตา  แสงบุญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑามณี  กุนรา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  จิตรมั่น
 
1. นางสมจิตร   บัวแก้ว
2. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวมานิตา  ทองปัญญา
2. นางสาวมาริษา  ทองปัญญา
 
1. นางสาวณัภัษชนันทน์  อาภรณ์ศรี
2. นางสาวพรทิพย์  หาวิชิต
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวนางลำไพ  บุญวัง
2. นางสาวอาฑิตยา  มาลา
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
2. นายพรประสิทธิ์  ตรีแก้ว
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ  กล้วยนิจ
2. นายยุทธศาสตร์  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวธรรญธร  สมบัติ
2. นางชนากานต์  บุตรศาสตร์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวน้ำทิพย์  เผื่อแผ่
2. นางสาวมิตรธิดา  สันทวี
 
1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลณัฐภัทร์  สาลีพิมพ์
2. เด็กชายมหาสมุทร  เขตสกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
2. นางสาวสุดารัตน์  สารโท
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีระชัย  แท่นนรินทร์
2. เด็กหญิงวปุณดา  บริบาล
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
2. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยา  ในทอง
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  เสือณรงค์
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สร้อยพาบ
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จินดาพงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิิวัฒน์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปรรัชช์   จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาพัชร  เข็มแก้ว
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐวดี  พิลัย
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาววารุณี  ศรีบุรี
 
1. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาลินี  คงวัฒนานนท์
 
1. นายนิธิธานินทร์  ธนเดชน์ธาดากรณ์
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  จินดา
 
1. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติมา  ประภาสัย
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิมลศิกานต์  สีคำ
 
1. นางกาญจนา  แขมคำ
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายภัทรพล  บุญแซม
 
1. นางฉลองขวัญ  สุธรรมมา
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวพรทิพา  สุวรรณทา
 
1. นางกฤษณา   คุณมาศ
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นายอภิวัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  หอมจิต
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวอมัญตัย  แก้วแรมเรือน
 
1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทราพร  นวลใส
2. เด็กชายศุภเสภข์  บัวรินทร์
3. เด็กชายอนิวัฒน์  ศรีอินทร
 
1. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
2. นางสาวทิวาพร  เหลียวสูง
 
66 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนิดา  ชัยนาม
2. เด็กชายสุเมธ  สาลีพันธ์
3. เด็กหญิงหนูลักษณ์  วิเศษชาติ
 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
2. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันธิกา  ทองสนิท
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  สีดำ
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  เนียมหอม
 
1. นายวินิจฉัย  ดุจนาคี
2. นางสาวปภาวรินทร์  ทองสุข
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัสราวรรณ  สันทานุลัย
2. เด็กหญิงยุพาภรณ์  ทองผุย
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สมาน
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นายเจริญชัย  วันศรี
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายกิตติภัทร  รจนัย
2. นายธนทัต  ก่อสกุล
3. นางสาวธัญวรัตน์  ถิระโคตร
 
1. นายประสิทธิ์  ทองแสน
2. นางวิภาดา  จันล่องคำ
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายชยพล  เฉลิม
2. นายณัฐพล  สะมาร์
3. นางสาววรรณวดี  พิมพ์ปรุ
 
1. นางปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวปวีณา  สุริยมะณี
2. นางสาวยุภาภรณ์  บุญเภา
3. นางสาวรุ่งทิวา  ประทุมวัน
 
1. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
2. นางสาววารีกุล  วิทยอุดม
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุดาวรรณ  อัฐแป
2. นางสาวสุนันธา  ยืนยาว
3. นายไชยภพ  พนาลัย
 
1. นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
2. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทสนธ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมประเสริฐ
3. เด็กหญิงธิญาดา  เกียรติอนุชิต
 
1. นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ
2. นางสาวอารยา  โพธิสาร
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดารินทิพย์  ชัยยงค์
2. เด็กหญิงอลิสา  สังข์เงิน
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ยอดสาย
 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
2. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุธงษา
2. เด็กชายธนากร  แสงมาศ
3. เด็กหญิงสุภานัน  ดวงทอง
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
2. นางสาวศิวาภรณ์  บุญเสริม
 
76 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สีเหลือง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ครุธชาติ
 
1. นางเถลิง  มั่นวงศ์
2. นางสุภารัตน์  หอมหวล
 
77 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายชินดนัย  ทองสุ
2. นางสาวภัทราวดี   ขอสินกลาง
3. นางสาวลลิตา   ดีพูน
 
1. นางณัฐหทัย  คูหา
2. นางสมถวิล  ทองพูน
 
78 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวธิญาดา  ดวงธนู
2. นางสาวศิริกัลยา  โตมร
3. นางสาวอารียา  โพธิทอง
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา
2. นางสาวปัทมา  กองทรัพย์
 
79 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นายบุญฤทธิ์  บุญเสริม
2. นางสาวบุษรินทร์  เลื่อมวิลัย
3. นางสาวอริสรา  มีด้วง
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. นายติยพัฒน์  เสนาน้อย
 
80 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กลุ่ม 4 1. นายณัฐวัตร  แซ่อึ้ง
2. นางสาวนุชจรี  สีมาทอง
3. นางสาวอรอนงค์  เหล่าแค
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
2. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุลวัชร  ทัดเทียม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภาพ
 
1. นางพิชามญชุ์  อัครธีรพงศ์
2. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาสวิชญ์  แสงดี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ประเวระไพร
 
1. นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย
2. นางสาวนลินี  พานะรมย์
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนยศ   กรุณา
2. เด็กชายพนรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางจิราภรณ์   ยืนนาน
2. นางนุชนาถ   สว่างภพ
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงภัทรพร  กอไธสง
 
1. นางสาวรักษมล  รักพรม
2. นางพิศมัย  บุดดี
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริกัญญา  ธรรมประดิษฐ์
2. นางสาวเปมิกา  ยวนพันธ์
 
1. นางสาวพิชญาภา  สีนามะ
2. นางมยุรี  สาลีวงศ์
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวลัดดา  มักโกมินทร์
2. นายสุทธิพงษ์  จิตชัยภูมิ
 
1. นางกัลยา  ชนะบุตร
2. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กลุ่ม 3 1. นายจักรพันธ์  อุตะมะ
2. นายฟ้าหลวง  วงศ์ตาผา
 
1. นางสาวหิรัฐติมาภรณ์   ขุมทอง
2. นายชนะสิทธิ์  สมเพ็ชร
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นายชนะชัย  ม่วงแดง
2. นายวรวุธ  ทุมมนตรี
 
1. นางสุรารักษ์  สุรเสนธ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุพัฒน์  จินดามณี
 
1. นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ  นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภูริตาภรณ์  กิ่งวิชิต
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายประดิพัทธ์  โพธิ์กระสังข์
 
1. นางสาวอนงค์ทิพย์  ขันทอง
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นายพีระพัฒน์  จินดามณี
 
1. นายวิทยา  อินธิมาศ
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายธนาดล  ผลาผล
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นายสุริยกมล  จันคณา
 
1. นางสาววรรณิภา  อุตมะ
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายทัพไท  ไชยะเดชะ
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐศิวัช  บุญมา
2. เด็กชายอัทธภพ  บุบชัยยา
 
1. นางพรวิรุณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวบุษบา  ทองกลม
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิสา  คุชิตา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วแบน
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นายสอนเพ็ชร  บุญอ่ำ
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภมรพงษ์
2. เด็กหญิงปราณีย์  สายสินธุ์
 
1. นางปนันตญา  ระหาร
2. นางสาวณิชกานต์  แก่นมั่น
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชุลีพร  ประคำแหง
2. เด็กชายอติชาติ  สืบสายพรหม
 
1. นายบุญจันทร์  พลแก้ว
2. นางปัณฑิตา  พลแก้ว
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นายศตวรรษ  ทุมวงศ์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  บุญพิพัฒมงคล
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาววิยะดา  การะเกษ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ทองยุ้น
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอนัญญา  ปรือปรัง
 
1. นางพัชรี  หอมจิต
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายณัฐธร  กันทอง
 
1. นางธนพร  สำลี
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเตชิต  วัฒนพฤกษชาติ
 
1. นายธัญวิชญ์  สาลีวงศ์
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ละอองศรี
 
1. นางสุมาลี  วงศ์เลิศ
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัญมณี  ใจหวัง
 
1. นางสาวสรุนี  พงษ์สุระ
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุราคร
 
1. นางวิจิตรา  ราษี
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ขาวสะอาด
 
1. นางสาววีระยา  บุญพามา
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทินิจ  เจริญศิริ
 
1. นางกฤษณา  คุณมาศ
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพิชานิกา  ทองหล่อ
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาววริญญา  บุญน้อย
 
1. นายอภิวัฒน์   อุ่นแก้ว
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล
2. เด็กหญิงสิริภัคณา  วราพฤกษ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริพร  นามวงษ์
2. นางยุพดี พรหมทา  และนางนุจรี ศรีประใหม
 
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกร  ศรีละพรม
2. เด็กหญิงพัชรีญา  ใยทอน
3. เด็กหญิงเจริญรัตน์  แสนตา
 
1. นายธนกฤต  ศรีทัศน์
2. นางธัญทิพย์  คล่องตา
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญสูง
2. เด็กหญิงนิรมล  วงษ์ปลั่ง
3. เด็กหญิงสวรส  แหวนวงษ์
 
1. นางศศิธร  แก้วเล็ก
2. นางสาวเกษศิรินทร์   วรรณวงศ์
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิราทิพย์  แซ่อุย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชื่นชาย
3. เด็กหญิงบุษกล   สุนทรสถิตย์วงศ์
 
1. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายจิรเมธ  อัศวเมธาพันธ์
2. นายณัฐนันท์  จันครา
3. นายณัทภัค  วรรณวงศ์
 
1. นางเนตรนภา  บัวเกษ
2. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติมา  จันทะศรี
2. นางสาววรรณิดา   สะมาร์
3. นายวรินทร   ศรียงยศ
 
1. นายนาวิกรี  ศรีนามะ
2. นายไพบูลย์  สนเท่ห์
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นายชาญณรงค์  สิงห์โคตร
2. นางสาวพิมลวรรณ  สารชาติ
3. นายสรพันธ์  แก้วคูณ
 
1. นางสาวศศิธร  กุแก้ว
2. นางเกศรา  เสริมศรี
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  เผื่อแผ่
2. นายภาณุวัฒน์  ชั้นชาติ
3. นายศุภศิลป์  ย่อแสง
 
1. นางณัฐฐิญา  หะโท
2. นางชัญญาณ์  เที่ยงธรรมรุจน์
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา  สวยสะอาด
2. เด็กหญิงณัฏฐ์กันยา  ธนสมบัติ
3. เด็กหญิงเกศกานดา  รัตนดิษฐ์
 
1. นางรัชนี  กมล
2. นางสาวภรณี  จันทรชิต
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล กลุ่ม 2 1. นางสาวธารารัตน์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
3. นายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นายศกร  พรหมทา
2. นายศราวุฒิ  พิมพ์ชัยศรี
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนพร  ไทยน้อย
2. เด็กหญิงสิรินภา  พินิจผล
3. เด็กหญิงอจิรวดี  ผ่านพินิจ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย
2. นางสาวศศิธร  ประมาพันธ์
 
124 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลดา   ไชยโยธา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ดอกพวง
3. เด็กหญิงวิภัทรภรณ์  ประภาสะสุทธิ์
 
1. นางสาวณัฐวสา  ทองลือ
2. นางสาวมะลิวัลย์  สมศรี
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวชัยสมร  อมตธรรม
2. นางสาวพรรณปพร  บาททอง
3. นางสาวศุภณิชา  บุญพบ
 
1. นางเบญจวรรณ  โชติกุล
2. นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร
 
126 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลย์สุดา  บุญฑล
2. นายจิรเดช  บุญยิ่ง
3. นายธีระศักดิ์   กลับสุข
 
1. นางสาวธาริณี  สิทธิ
2. นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน์
 
127 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกภรณ์  พิณสุวรรณ
2. นายนิรวิทย์  หมื่นจิตร
3. นางสาวอภิรดี  จันคณา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จิตรภักดี
2. นางสาวศศิวิมล  วันเหิม
 
128 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวรุ่งนิภา  เคนโสภา
2. นางสาววรรณนิภา  ภูติยา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  หอมชื่น
 
1. นายมานะ  เเสงศิริ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ชาภักดี
 
129 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์
2. เด็กชายสรรพวัต  จันทรคาต
3. เด็กชายเวชพิสิฐ   ขาววิเศษ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์
2. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
 
130 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจินดาพร  ทุมมากุล
2. เด็กชายพิพัฒน์  เมืองจันทร์
3. เด็กชายศศิธารา  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์
2. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
 
131 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หนองหว้า
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ตองอบ
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ชาวเวียง
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางสุภาวัลย์  บุญใส
 
132 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกอบศักดิ์  ลาพันธ์
2. เด็กหญิงคำมณี  มีพันธ์
3. เด็กหญิงพิชญพร  ภักเกลี้ยง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชนะปลอด
2. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
 
133 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวนัยน์ยพัชร  วิเศษวงษา
2. นายภูวิศ  เชื้อชม
3. นายเกียรติศักดิ์  บัวงาม
 
1. นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ์
2. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
 
134 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิการ์  ประหยัด
2. นายสฤษฏิ์พงษ์  คำนวน
3. นางสาวสิริภัทร  บุญนำพา
 
1. นายสิทธิชัย  สีราช
2. นางสาวธีราพร  คำโสภา
 
135 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวจิดาภา  บัวจูม
2. นางสาวพิมชญานิษฐ์  พงษ์ธนู
3. นายวรชัย  แก้วละมุล
 
1. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
2. นางเครือมาศ  ทองงาม
 
136 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวทักษพร  เรณู
2. นางสาวสุธาสินี  ธิปประโคน
3. นางสาวอภิชญา  เวชทัพ
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงสหกานต์  สังข์ขาว
3. เด็กหญิงอเมเลีย  บุญมีศรีสุข
 
1. นางสาวปราญชลี  นนทะวัน
2. นางสาวสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทายนารา  เบ้าเรือง
2. เด็กหญิงนิตยา  จังอินทร์
3. เด็กหญิงบุษราคัม  วิลัยเกษ
 
1. นางรจนีย์  น้อยพรหม
2. นายสรศักดิ์  สามไชย
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายชยุตพล  สิงขร
2. เด็กชายราเมศวร์  สุขเสน
3. เด็กชายวัชรินทร์  กลีบฉวี
 
1. นายภูริภัทร   ทิพย์รักษา
2. นางสาวจินตนา  อสิพงษ์
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกนกอร  คำปลิว
2. เด็กหญิงธีรนุช  ชโลธร
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญตา
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทราภรณ์  คุณสวรรค์
2. นางสาวมุตตาพร  จันล่องคำ
3. นางสาวลภัสรดา  พันธสีมา
 
1. นายณัฐพร  ทองพูน
2. นางสาวณัฏฐณิชชา  ทรงงาม
 
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปุญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ลิ้นนิยม
3. นายสุรชัย  หงษ์ทอง
 
1. นางมันทนา  เกิดนอก
2. นางสาวกษิรัตน์  แก้วสา
 
143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นายจักรพันธ์  รัตนวัน
2. นายธรรมรงค์  ยอดจันดา
3. นายพงศธร  จันทพันธ์
 
1. นายภูริภัทร   ทิพย์รักษา
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาววชิราภรณ์  แพเพิ่มสิน
2. นางสาววิมลเรขา  ประทีปะเสน
3. นางสาวอารียา  เพ็งธรรม
 
1. นางวรรณกร  คำอุดม
2. นายอัทธ์  คำอุดม
 
145 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกานต์  เจริญนาม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีแสด
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
2. นางจรูญศรี  สมหมาย
 
146 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราวดี  โสภา
2. นายอุดมศักดิ์  สุขเกษม
 
1. นางปานทอง  เบ็ญจศาสตร์
2. นายมีนา  วิเศษชาติ
 
147 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ในทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จำปาวะดี
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี  เขตจัตุรัส
 
148 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑากานต์  ผิวทน
2. เด็กหญิงอารียา  วันเจริญ
 
1. นางจิตติมา  ใจเครือ
2. นายกิตติ  กาสา
 
149 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทรส
2. นางสาววันสะบา  ลาลุน
 
1. นายวีระศักดิ์  สอนอาจ
2. นายวิชัย  ลาลุน
 
150 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ กลุ่ม 2 1. นายนวดล  จินาวัลย์
2. นางสาวศศิธร  ทุมพัฒน์
 
1. นายมนตรี  วงศ์สิงห์งาม
2. นางสาวกานดา  สุภาพันธ์
 
151 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา กลุ่ม 3 1. นายชินวัฒน์  ปัดถา
2. นายศราวุฒิ  สุภาโภชน์
 
1. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวจิตรสังวร  ดิษฐประสพ
2. นางสาวดวงชนก  พิมพ์ไชย
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นางนิภาพร  ยุพา
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ขาว
2. เด็กชายผจญ  เสาเวียง
 
1. นายสุพล  อุ่นอ่อน
 
154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมพร  พากเพียร
2. เด็กชายเอกชัย  อันทะเกตุ
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
2. นายจิรชาติ  เเสงอรุณ
 
155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีระษา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญซำ
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายจำเนียร  ใจนวน
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายก้องภพ  มะโนชาติ
2. เด็กชายศราวุฒิ  จินพละ
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
2. นางสาวทิพวรรณ  มะตูม
 
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิพรรธณ์   เอี่ยมปราณีต
2. เด็กชายรชต  บุญวรรณ
 
1. นายศักดนัย สืบเสน และนางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์
2. นางสาววิรยา  แก่นคำ
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายคณิตศร  เตธนศาล
2. เด็กชายพัฒพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
2. นางสาวณัฏฐิษา  นิ่มนวล
 
159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์  ทองดี
2. เด็กชายวงศธร  คูณทวี
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายจำเนียร  ใจนวน
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายสันติสุข  ส่องสีโรจน์
2. เด็กชายสิทธิโชค  สุขภูวงค์
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
2. นางสาวสุนันทา  ช้างสาร
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายภัทรพล  ผิวเรือง
2. นายวรากร  ปรือปรัก
3. นายเกรียงไกร  มุกอาสา
 
1. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญสม
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติมา  พุทธวงษ์
2. นายพีรพงศ์  พิลัย
3. นายอรัญ  โพธิจักร
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นางสมบูรณ์  ศรีเมือง
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญญารัตน์  อุปริที
2. นายนวพล  ดินไธสง
3. นายอนุพงษ์  บุญพามา
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นายเฉลิมศักดิ์  สาธร
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายจิตรภาณุ  สำลี
2. นายธีระเชษ  คงศิลา
3. นายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายทิวทัศน์  เขมรทอง
2. เด็กหญิงภูวรรณ  ผลบุญ
3. เด็กชายมานะ  วิไลเพชร
4. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  พรหมประดิษฐ์
5. เด็กหญิงอาภัสรา  กล่อมปัญญา
 
1. นางสาวภาวดี   จัตตุเรศ
2. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจินดามาตร์  เอกฉัตร
2. เด็กหญิงจิรประภา  ลึ่มนอก
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชาลี
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  มณีนิล
5. เด็กหญิงเตชินี  อุตรวิเศษ
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล
2. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจตุรพร  จันภักดี
2. เด็กหญิงญานันท์  บุดดาห์
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญตา
4. เด็กหญิงปวรรัตน์  ดีพิสุทธิ
5. เด็กหญิงรัชภร   ไชยนรา
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรัชรา  บรรลัง
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุ่นเสมอ
2. เด็กชายพัชรพล  ไมตรีพันธ์
3. เด็กหญิงศิริวิภา  ทองแปลง
4. เด็กหญิงสิริยากร  นนยะโส
5. เด็กหญิงอนุธิดา  นาราช
 
1. นางสาวบุษบา  เขียวดี
2. นางทัศนี  ศิลบุตร
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกรกนก  ทองดีเลิศ
2. นายรัฐวุฒิ  นาคอ่อน
3. นางสาววรรณพร  พูลแก้ว
4. นายสรวิชญ์  วงศ์เจริญศุภโชค
5. นางสาวสุธินี  มณีสาร
 
1. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง
2. นางพชรมน   วิริยะ
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงกมล  สมพร
2. นางสาวพนิดา  กะตะศิลา
3. นางสาวสุกัญญา  บุญมั่น
4. นางสาวอาทิตยา  ต้นทัพไทย
5. นางสาวเกวลี  สวัสดี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
2. นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจาริณี  ดีไว
2. นางสาวณริสา   สุขแก้ว
3. นางสาวรสสุคนธ์  ฉิมพินิจ
4. นางสาววิภาดา   ศรีนาด
5. นางสาวศิริลักษณ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน
2. นายฉลาด  กลางมณี
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายก่อพงษ์  มุขขันธ์
2. นายจิรายุ  บึงไกร
3. นายชิษณุชา  อำไพ
4. นายวิทยา  คงสิม
5. นายอมรเทพ  อ่อนผิว
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
2. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล  เจริญชัย
2. เด็กหญิงปรรัตน์  บุญชู
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุ่มอภัย
4. เด็กชายวรพล  ปานขาว
5. เด็กชายเรืองวิทย์  ภูทิพย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง
2. นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติยศดา  สาธุ
2. เด็กชายธราเทพ  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายพงษ์เทพ  ทรงกลม
4. เด็กหญิงสุพรรณ  สุกใส
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรียันต์
 
1. นางสาวสังวาลย์  สีดา
2. นางสาวมณีรัตน์  สีโสด
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บัวดี
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุภัชชา  ดวงอินทร์
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  มะตูม
5. เด็กชายไกรศร   สืบเพ็ง
 
1. นางสาวโสภิดา  หงษ์ลอยลม
2. นางสาวนิสา  เมาลิชาติ
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   บุตราช
2. เด็กหญิงฐิติมา   พิมพ์สมาน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ   จูแจ่ม
4. เด็กหญิงปราณปรียา  กันยา
5. เด็กหญิงสิริลักษ์  สาลี
 
1. นายปกรณ์พล   พวงพันธ์
2. นางสาวไอรดา  งามปอด
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นายณรงค์ฤทธิ์  กองพงษ์
2. นางสาวนิศาชล  สมฤทธิ์
3. นางสาววนิสา  นางรองศรี
4. นางสาวศิริวรรณ  คำภาษา
5. นายสรายุทธ  ดวงตา
 
1. นางสาวลลิตา  สายแก้ว
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมนิยม
2. นางสาวขวัญ  เดชกล้า
3. นางสาวณัฐกานต์  อุดร
4. นางสาวบัวชมพู  บุตรปราบ
5. นางสาวอาริตา  บุญยิ่ง
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นายสกุลสุข  นึกชอบ
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล  สายพงษ์
2. นายวัชรนิติ  พันมะลี
3. นางสาวสุชาดา  อรัญศักดิ์
4. นางสาวอินทิรา  พังไกร
5. นางสาวเฟื่องลดา  บุญนรา
 
1. นายจำรูญ  ใจนวน
2. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกันยารัตน์  ภาษี
2. นางสาวพิยะดา  พงษ์วัน
3. นางสาวมรกต  เตรียมไชย
4. นายอดิศร  ศรีพินทร์
5. นายเชิดชูตระกูล  ภูมลี
 
1. นายเกษมสันต์  แพงมา
2. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิระศักดิ์  แท่งทอง
2. นายประวัติชัย  เป้งทอง
3. นางสาวพัชราพร  สารภูเขียว
4. นายภัทรพล  ตาซื่อ
5. นางสาวเจนจิรา  ไชยปัญญา
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
2. นางสาวสุนีย์  เป้งทอง
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติชัย  พุทธิยะ
2. เด็กชายทีปกร  ปัญญาสิทธิ์
3. เด็กชายธนพงษ์  มีชัย
4. เด็กชายธเนศวร  จังอินทร์
5. เด็กชายอรรถชัย  ถนิมลักษณ์
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
2. นายสุริยศักดฺ์  ขันนาเลา
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วันชม
2. เด็กชายชลิตา  ศรีลาชัย
3. เด็กชายธนกฤต  หอมทรัพย์
4. เด็กชายธนรัชต์   จันภักดี
5. เด็กหญิงรตนพร  เกษอินทร์
 
1. นายธีรโชติ  ชาติดำดี
2. นางสาวศลิษา  เวชกามา
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายชาคริสต์  สีบุญ
2. เด็กชายชินวงค์  จิบจันทร์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขใสย์
4. เด็กหญิงวรนุช  จุลหอม
5. เด็กหญิงศรารัตน์  ลาพรหมมา
 
1. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ
2. นางสาวยุวธิดา  สาระกาญจน์
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นายฉัตรดนัย  ดวนใหญ่
2. นายชนายุส  ชัยชาญ
3. นายทวีชัย  ไตรพรม
4. นายภูมิ  สุขเสริม
5. นายสหัสวรรษ  ทรายประทีป
 
1. นายวรพจน์  นาคถมยา
2. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
2. นายจิรภัทร  สุตะพันธ์
3. นายชูเกียรติ  สุตะพันธ์
4. นายยุทธภูมิ  บุญมาก
5. นายเจษฎา  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวจิระภรณ์  คำแสน
2. นายจีรวัฒน์  คำผง
3. นายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
4. นายศักดา  มะณี
5. นางสาวสุภาวิณี  ภูเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายธีรภัทร  สีมาวัน
2. นายปิติมนัส  สีหาพงศ์
3. นางสาวพนิดา  สุขเสริม
4. นายพิทวัส  คำเหลือ
5. นายศุภสัณห์  สารพล
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
2. นางอรวรรณ  หลอมทอง
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวกนิษฐา  ชาติเชื้อ
2. นางสาวกฤตพร  ถิระโคตร
3. นางสาวกานต์ธีรา  เจริญชัย
4. เด็กหญิงกานต์สิรี  เจริญศรีสมบัติ
5. นางสาวชนิภรณ์  บุญเนาว์
6. นางสาวชัญญานุช  ศรีวงษา
7. นายณัชผไทศักดิ์  ทองมหา
8. นางสาวดาริน  คะมี
9. นางสาวธันชนก  คำจันทร์
10. นายนันทชา  สมนึก
11. เด็กหญิงนิรชา  นนต์ตา
12. นางสาวบัวชมพู  คำทวี
13. เด็กหญิงประภาศิริ  คงสิม
14. นายปิยะพล  นุแรมรัมย์
15. นางสาวพลิศภัสร์  ภัททวัชรมงคล
16. นางสาวภัทรวดี  จันใด
17. นายมินทราดา  สุทธาบุญ
18. นายวายุ  จันทร
19. นางสาวอังษณา  โพธิจันทร์
20. นางสาวเกล้าฟ้า  ดำมุงดุล
 
1. นายทวีชัย  ใจพร
2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม
3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร
4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษนัย  สาแย้ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ชัย
3. เด็กชายชนะพงษ์  ตึงตระกูล
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ผุยอุทา
5. เด็กชายทรงกิตติ  ศรีระบุตร
6. เด็กชายนิรวัฒน์  เรืองศรี
7. เด็กชายบุญเกิด  แสงดี
8. เด็กชายปฏิภาณ  ชอบทำทาน
9. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ก้านท้าว
10. เด็กหญิงปรียากร  หินกล้า
11. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์มา
12. เด็กชายพรพิชัย  พรมพุ้ย
13. เด็กหญิงพรวลัย  หนองบัว
14. เด็กหญิงภาวิณี  ทัดแก้ว
15. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์คำ
16. เด็กหญิงวาสินี  ศรีโพนทอง
17. เด็กชายวิทวัส  ศรีสระแก้ว
18. เด็กชายสุทธิพงษ์  พวงเงิน
19. เด็กชายสุรพงษ์  ศักดิ์งาม
20. เด็กชายเจษฎา  กำแพงใหญ่
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
2. นางสาวสุภาพร  พรมเหลา
3. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
4. นางสาวอารีย์  พรมมา
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยกร  รอบคอบ
2. เด็กหญิงธีราพร  พงษ์นรินทร์
3. เด็กหญิงนฤมล  ย่อทอง
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญจูง
5. เด็กหญิงนุสบา  สมใจ
6. เด็กหญิงพรชิตา  หนหอน
7. เด็กหญิงพัชริยา  บุญขาว
8. เด็กหญิงภัณทิรา  ธรรมนิยม
9. เด็กหญิงมุตทิตา  เกษหอม
10. เด็กหญิงรัตนาพร  ดอกพอง
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  ใจเพ็ง
12. เด็กชายสุทธิวุฒิ  อุดร
13. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ศรีสวรรค์
14. เด็กชายอนุชา  โคณบาล
15. เด็กชายอภิกิจ  ทองจันทร์
16. เด็กหญิงไอรดา  ทองนพคุณ
 
1. นายสุพงษ์  กองทอง
2. นายสุทิน  สุขกาย
3. นายฤชชณาทร  พรรณาทรัพย์
4. นางสายแก้ว  คำมั่น
5. นางชมพูนุท  กองทอง
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลวรรณ  สะอาด
2. นายชนาธิป  โค้วไพโรจน์
3. นายทวีวัฒน์  ฤกษ์ใหญ่
4. นายธนภัทร  ทชรักษา
5. นายธีรยุทธ  พิมพร
6. นางสาวพรวิไล  พิลาลี
7. นายยิ่งพันธ์  เงาศรี
8. นางสาวรุจิภา  มีศรี
9. นางสาววรญาดา  กะมุทา
10. นางสาววิลาวัลย์  สุรวิทย์
11. นายสหรัฐ  พงษ์อุดม
12. นายอดิเทพ  ทองแสน
13. นางสาวอารยา  ศรีหาบุตร
14. นางสาวเบญจวรรณ  สายเนตร
15. นางสาวเสาวลักษณ์  วิยะทา
 
1. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร
2. นายบุญมา  เวียงคำ
3. นางสาวสุภาพร  โสดาลี
4. นางสาวพอรดี  มลทินอาด
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทะคุณ
2. เด็กชายชินภัทร  คำเสียง
3. นางสาวณัฏฐยา  สีดำ
4. นางสาวณัฐติยา  มั่งมา
5. เด็กชายธนกร  อินทร์ตา
6. เด็กชายนันธวัฒน์  ม่วงอ่อน
7. เด็กหญิงนางพญา  อินทร์ตา
8. เด็กหญิงปณิตา  ร่องน้อย
9. เด็กหญิงปรียากร  พรหมลิ
10. นายมงคล  ทองก่ำ
11. นายมงคล  คำเสียง
12. นายมนตรี  พลนารี
13. เด็กหญิงวรกานต์  เตชะ
14. นายสวภัทร  ทองก่ำ
15. เด็กชายสิทธิกัณฑ์  มุ่งก่ายกลาง
16. เด็กหญิงสุชาดา  อินตา
17. เด็กหญิงสุภัสรา  ชุยกลาง
18. เด็กชายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
19. นายอัครเดช  ชัญชะนันท์
20. นายเติม  อินทร์ตา
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
4. นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  โอชา
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรดา  เผือกศรี
 
1. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ติรพงษ์
 
1. นางสาวปณิตา  พันธสีมา
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริธิดา  ไพศาลสุวรรณ
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายนัฐวุฒ  ผองพุทธ
 
1. นางสวภัทร  หอมหวล
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ  จิกจีน
 
1. นางบุญช่วย  พื้นผา
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุจารี  สีสด
 
1. นายสุทัศน์  สาระขันธ์
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา กลุ่ม 3 1. นายไพศาล  ดวงอาจ
 
1. นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวจิราพร  เมอมะนา
 
1. นางสิรินุช  สุขกาย
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญณิชา  ธนินทรวรกุล
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  บุนนาค
 
1. นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน
2. นางปัทมา  ชลเทพ
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบสิงห์
 
1. นางสาววริศรา  พรหมคุณ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยะพันธ์   เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ธนะชาติ
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทุมสิงห์
2. เด็กชายตรีภัทร  กล้าวาจา
 
1. นางสาวนภามาศ  ธานี
2. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวรชพร  พุฒิประภาส
2. นายสุวนิต  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
2. นางสาวจิตวิไล  คำภา
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทิมา  ประภาหาญ
2. นายณัชพัฒน์  แสงศรี
 
1. นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง
2. นายชยพล  จันทร์แจ้ง
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐรัตน์  แสงสว่าง
2. นายพณิชพล  ใจสุระ
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายชิรนันท์  มูลนิน
2. นางสาวนลินี  บัวสด
 
1. นางกัญจนา  ฝักแต้
2. นางสิรังยานุกูล  บุญค้ำมา
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา  เนื่องไชยยศ
2. เด็กหญิงณัชนันทน์  จันเทพา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์อุดม
4. นางสาวพิจาริน  ใจทน
5. เด็กหญิงรัตตินันท์  จิราพงศ์รักษ์
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันธุ์สวัสดิ์
7. เด็กหญิงศุภพิชญ์  รุญเจริญ
8. นางสาวสรัญญา  พิมพ์สมาน
9. นางสาวเจนจิรา  เขวาลำธาร
10. นางสาวเจสสิก้า  คิทเล้าส์
 
1. นางสุดาจันทร์  รัตนโกสินทร์
2. นางศิริรัตน์  ธนทองคำเหลือ
3. นางผัสนี  พานพรหม
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐธัญ  เพียงตา
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  สุวรรณเวียง
4. นางสาวนวรัตน์  ศรีใสย
5. นางสาวพิมผกา  บรรเทา
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยรัตน์
7. เด็กหญิงสุกานดา  ทิพย์ศรี
8. เด็กหญิงสุดาพร  พรหมจรรย์
9. นางสาวสุธาริณี  พรหมเลิศ
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามวงษ์
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นายอุดร  ปิยะวงษ์
3. นางสาวพิสุทธินี  สรสิทธิ์
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวทิพย์รัตน์  ใจมนต์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทร์ตา
3. นางสาวผกามาศ  ธนะชาติ
4. นางสาวพนัสดา  พงษ์ธนู
5. เด็กหญิงพัฒนาวดี  คำมา
6. เด็กหญิงวิภาพร  พงษ์ธนู
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สายมั่น
8. เด็กหญิงสิตานันท์  สร้อยจิตร
9. นางสาวสุดารัตน์  สะเดาทอง
10. เด็กหญิงอลิศรา  นันทะสิงห์
 
1. นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ์
2. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
3. ส.ต.ต.รณเดช  ไสว
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญาพร  มาสงค์
2. เด็กหญิงกิตติญา  หาญเตชะ
3. เด็กหญิงจินดาภา  อานนท์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ทิพย์
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  ประจิตร
6. เด็กหญิงนงนุช  ทรารมย์
7. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ธรรมบุตร
8. เด็กหญิงวรนุช  เขียวอ่อน
9. เด็กหญิงสโรชา  สิงห์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงอารียา  อ้วนศิลา
 
1. นายคำภา  ดำพะธิก
2. นางชลัญธร  ดำพะธิก
3. นางสาวบุญสม  ทองวิลัย
 
214 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติกา  พระทน
2. เด็กหญิงชโลทร  อินญาพงษ์
3. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  รุ่งพัฒนาชัยกุล
4. เด็กหญิงณัฎฐิสุพร  สิทธิวงศ์
5. เด็กหญิงธนัญญา  สุภาวิลัย
6. เด็กหญิงพัทธวรรณ  พึงพัก
7. เด็กหญิงวีรยา  ไตรพรม
8. เด็กหญิงสลิญากรณ์  เกตษา
9. เด็กหญิงสิรินทรา  วงศ์แจ้ง
10. เด็กหญิงแก้วกานดา  แซ่เล
 
1. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
2. นางสาวสุภาวดี  เข็มเงิน
3. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญภา
 
215 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพิชญ์  จันทร์มาลี
2. นางสาวกัญญามาศ  ฉันทาลุนัย
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองอ้ม
4. เด็กชายธีระพัชร  จันทำ
5. นางสาวพรวิมล  อุทัย
6. นางสาวพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
7. นายวิชญาดา  เกษกุล
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลศิริ
9. นางสาวอรปรียา  จันทำ
10. นางสาวอาพาภรณ์  ขาวสะอาด
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายกฤษฎ์  นาคมณี
3. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
 
216 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนากานต์  คำศิริ
2. นางสาวญาณิศา  ใจงาม
3. นางสาวปิยภัทร  อุดร
4. เด็กหญิงพจน์จนา  ศรีวิชา
5. นางสาวมนันยา  วันสุดล
6. นางสาวรัตนา  ลุนคำ
7. เด็กชายศิริโรจน์  อินภูมี
8. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงใจ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณเย็น
10. นางสาวเบ็ญจมินทร์  เรือนรส
 
1. นายธนัท  รัตนพันธ์
2. นายนำพล  จุมพิศ
3. นายอัศวยุช  พลสิทธิ์
 
217 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกนกพร   พื้นแสน
2. นางสาวกรีกุล  ภูมิโยธา
3. นางสาวจารุวรรณ  เกิดกล้า
4. นางสาวพรรณิภา   ดาวไสย์
5. นางสาวลักษิกา  เสนาภักดิ์
6. นางสาวสุทธิดา  สง่าเดช
7. นางสาวสุภาพร  ดาวจันทร์
8. นางสาวอัญชิสา  สาเกษ
9. นางสาวอารียา  ไชยมูล
10. นางสาวไพริน  ระหาร
 
1. นายวฤหัส   รุ่งเรือง
2. นายสมพงษ์  จันทร์สุข
 
218 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิลาภักดิ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนสา
3. เด็กชายปกิต  พันธ์ภักดี
4. เด็กชายประพันธ์  ชมภูพื้้น
5. นางสาวปริศนา  มีชัย
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันสมุทร
7. เด็กหญิงมาลิษา  ดวนสูง
8. เด็กชายศุภกร  ไกลรักษ์
9. เด็กหญิงอาทิติยา  อนันต์
10. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  เขียวอ่อน
 
1. นายสินถาวร  วงศ์ใหญ่
2. นายทรงพล  กะนารักษ์
3. นางดวงจิต  หลักเพชร
 
219 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์มาลี
2. นางสาวกัญญามาศ  ฉันทาลุนัย
3. นางสาวธิดารัตน์  ทองอ้ม
4. เด็กชายธีระพัชร  จันทำ
5. นางสาวพรวิมล  อุทัย
6. นางสาวพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
7. นายวิชญาดา  เกษกุล
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลศิริ
9. นางสาวอรปรียา  จันทำ
10. เด็กหญิงอาพาภรณ์  ขาวสะอาด
 
1. นายถนอมรัตน์  ศรีผุย
2. นายอชิรวิชญ์  ขันคำ
3. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
220 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษฎา  พงษ์วัน
2. นายจิรายุส  พิมูลชาติ
3. นายชาญชล  พิมูลชาติ
4. นางสาวธนภรณ์  นันทะสิงห์
5. เด็กหญิงธิดาพร  อินทะพงษ์
6. นางสาวนันธิดา  ดอกพวง
7. นางสาวนิศาลักษณ์  ไชยมงคล
8. นางสาวศิริวรรณ  ใจหาญ
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์   คำสะอาด
10. นางสาวเจนจิรา  สุภาพงษ์
 
1. นายอำพล  กาบบัว
2. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
3. นายบุญญาฤทธิ์  บุญเลิศ
 
221 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดารินทร์  ด้วงคำกอง
2. เด็กชายธีระพล  พรมมานนท์
3. เด็กหญิงปทุมพร  จันทร์ส่อง
4. เด็กชายปิติพงษ์  แนบเนียน
5. เด็กชายพงศธร  เกษก้าน
6. เด็กชายพงศพัศ  เบ้าเงิน
7. เด็กชายรัชชานนท์  คร่ำสุข
8. เด็กชายสุรเสกข์  เควันดี
9. เด็กชายสุเทพ  ศรีแก้ว
10. เด็กชายอาทิตย์  สุจันทา
 
1. นายมานพ  โพธิ์พันธ์ุ
2. นายสุเทพ  บุญสูง
3. นายนิกร  มะลิวรรณ์
 
222 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิ์สังข์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  โพธิ์มน
3. เด็กหญิงณฐมนพรรณ  แก้วสว่าง
4. เด็กชายทศพล  จำปา
5. เด็กชายธีรพล  พรหมพิลา
6. เด็กหญิงปุณณิศา  แก้วดี
7. เด็กหญิงพรจรัส  วงศ์บา
8. เด็กชายอภิรักษ์  สุขแสน
9. เด็กหญิงอารยา  ลินทร
10. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ผู้มีสัตย์
 
1. นายวัฒนา  ศรีจักร์
2. นายฉัตรชัย  ศรีผุย
3. นายธัชชัย  เรืองวิไลกฤตย์
 
223 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยกร  ชาวสพุง
2. นางสาวธิดารัตน์  มะยมหิน
3. นางสาวปัณณิกา  สุขสบาย
4. นางสาวปินมนัส  ธรรมรัตน์
5. นางสาวภูวนิดา  บุญชู
6. นางสาวศิริลักษณ์  สีคล้ายคำ
7. นางสาวสุชาดา  สุวรรณพันธ์
8. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณพันธ์
9. นางสาวอรุณรัตน์  เชื้อสอน
10. นางสาวเกษรินทร์  พรจันทร์
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายณัฐพงษ์  ทองคำ
3. นายวัฒนา  ศรีจักร์
 
224 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นายจิรายุส  พิมูลชาติ
2. นายณัฐดนัย  น้ำหวาน
3. นางสาวธนภรณ์  นันทะสิงห์
4. นางสาวนันธิดา  ดอกพวง
5. นายนำพล  จันดำ
6. นางสาวนิศาลักษณ์  ไชมงคล
7. นายปรีชา  ปรางมาศ
8. นายวิภาคสิทธิ์  ตองอบ
9. นายสุรชัย   บึงมาลา
10. นายอาทิตย์  พิมูลชาติ
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
2. นายนายอำพล  กาบบัว
3. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
 
225 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กลุ่ม 1 1. นายชูศักดิ์  เขมรทอง
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แถวทัศน์
 
1. นางปาณีสรา  เดือนเมษ
2. นายอิสเรวัตตะ  ดิษสรัตนวงษ์
 
226 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรวุฒิ  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงวัลลภา  ทุมปะหิรัมย์
 
1. นายสมเดช  ครองยุทธ
2. นางมลิวัลย์  จำปาทอง
 
227 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญขวาง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พรมจักร์
 
1. นายสิทธิโชค  แว่นแก้ว
2. นายศรเพ็ชร  คำศรี
 
228 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐกมล   คำสุข
2. เด็กชายบารมี  สายพันธ์
 
1. นางอนงค์  ศรีนวล
2. นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี
 
229 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญานันท์  บุตรภักดีธรรม
2. นายสิทธิพงษ์  คงโครต
 
1. นายประกอบ  คำขาว
2. นางสาวราตรี  โพธิเงิน
 
230 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวพิชญธิดา  มุราษี
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
231 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวจิรวรรณ  แสงจันทร์
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วแสน
 
1. นายสมเจตน์  บุญปก
2. นายณัฐวุฒิ  บางกระ
 
232 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายชวิศ  เกษสร
2. นายศุภสัณห์  สารพล
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคริมา  ศรีหา
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุพงศ์  จิตรเที่ยง
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วบริบัติ
 
1. นายถาวร   ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์ไชยา
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา กลุ่ม 1 1. นายสรศักดิ์  คำศรี
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายธวัฒน์ชัย  สีสด
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นายธนธรณ์  จำปางาม
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายภาณุพงศ์  อินทะชาติ
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสโรชา  พลขันธ์
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุรีพร  วดีศรีภิรมย์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มะลิพันธ์
 
1. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ขาว
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาววิไลวรรณ  ผ่านพินิจ
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณรพี  มีชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวผกากานต์  จันทร์พวงเสน
 
1. นายถาวร   ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีบาง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ดีดวงพันธ์
 
1. นายเมทนี  พิมล
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา  กัญญารัตน์
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายทศพล  เกษศิลา
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  สุทธิพงษ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธารา  อ้นบำรุง
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอรพรรณ  เพชรแก้ว
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวจันทกร  เลิศรู้
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล  ื่ชื่นชม
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ดัด
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปานประดับ  ศรีตะวัน
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  สัตพันธ์
 
1. นางสาวนาฎชฎา   ทองบุบผา
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทิรา   คำเพราะ
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวอุทุมพร  ภิยาชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวอรวรา  ดาวสุข
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายสุทธิชัย  ท้าวคำวงษ์
 
1. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายคัมภีร์  คันศร
2. เด็กชายณัฐธพล  เป้งทอง
 
1. นายพนัส  เทาศิริ
2. นายเวโรจน์  ทองเถาว์
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงสุรางค์นา  แหวนหล่อ
 
1. นางลาวัลย์  สังวรณ์
2. นางสาวมยุรี  บรรจบพุดชา
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายก้องกิดากร  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธานุ
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
2. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงงามฟ้าใส  เสาเวียง
2. เด็กหญิงจิดาภา  เบ้าทุมมา
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสุวลักษณ์  จักขุจันทร
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายนครธาดา  จำปาเรือง
 
1. นายนิรันดร   คุลธิ
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรธิระมน  เกษกุล
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงยุพา  คำผาง
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธารทิพย์  มวลสุข
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นายไชยพัฒน์  สิงห์ซอม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายชยพล  รัตนวัน
 
1. นายศัดกิ์โชค  ใจนวล
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทิยา  วงษ์พินิจ
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวขนิษฐา  กลิ่นพยอม
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนาธิป  พวงพันธ์
2. เด็กชายทัตพงศ์   ภูติยา
3. เด็กชายอำนวย  สอนจิตร
 
1. นายขุนทอง  สุขทวี
2. นายธนะสิทธิ์  พรหมทอง
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กชายนนทกาญจน์  เย็นขัน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  หนองหงอก
3. เด็กชายวุฒิชัย  โลบุญ
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นายสุริยศักดิ์  สุริยศักดิ์
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายราเชนทร์  ในทอง
2. เด็กชายศรายุท  เสดา
3. เด็กชายเมธา  สุขร่วม
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
2. นายธีรพงศ์  ช่างสลัก
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวนัฐมล  เที่ยงทัศน์
2. เด็กหญิงสุพัตรา   สุพล
3. นางสาวเทวี   ทองทิพย์
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
2. นายอานุภาพ  เรืองศรี
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา กลุ่ม 1 1. นายจักรินทร์  บุญสูง
2. นายวุฒิชัย  สุขหล้า
3. นายอัศวิน  แก้วรักษา
 
1. นายขุนทอง  สุขทวี
2. นายธนะสิทธิ์  พรหมทอง
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายกิตตินันท์  ศรียันต์
2. นายถิรวัฒน์  ทองปัญญา
3. นายทนงศักดิ์  บัวเชย
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง กลุ่ม 3 1. นางสาวพรนภา  ขันวงษ์
2. นางสาวภควดี  จันเทพา
3. นางสาวอุทัยวรรณ  แก่นอ้วน
 
1. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
2. นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายกรกช  บุญเลี้ยง
2. นายณรงฤทธิ์  ไผ่เลี้ยง
3. นายปาลีรัฐ  เรืองศรี
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นายพชรพล  ทินบุตร
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายเฉลิมพล  อินธิเดช
 
1. นายธีระวัฒน์   พลีจันทร์
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสายพิณ  จันครา
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. นายเรืองศักดิ์  โชคดี
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนริศราภรณ์  หงษ์โสภา
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ศาลา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์  มีไชย
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
 
1. นางพิมพิลา   หมื่นศร
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวพิรญาณ์  ศรภักดี
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นายธีรพงษ์  มาโยม
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายเพชรายุธ  สีนวล
 
1. นางพิมพิลา   หมื่นศร
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นายทองจันทร์  ใจกล้า
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นายปรัชญา  ทองหล่อ
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. นายเรืองศักดิ์  โชคดี
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
 
1. นางพิมพิลา   หมื่นศร
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์  มีไชย
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายพิชชากร  สาอุด
 
1. นางพิมพิลา   หมื่นศร
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กลุ่ม 4 1. นายประเสริฐ  ไชยทอง
 
1. นายปฏิภาณ  ดาวงษ์
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ปิยกรศาสตร์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พันธมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรณิการ์  จงกุล
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปางสุข
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยมาศ
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายวิชิต  คำพันธ์
 
1. นายอัษฏา  สิมมา
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล  ต้นโสภา
 
1. นางสาวลัดดา  รักษา
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริยาพร  พูนดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายวรวุฒิ  คำเลิศ
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นายอภิวัฒน์  คำแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายวชิระ  บุญวัน
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธณัญญา  ทองมนต์
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายทัตธน  นวลสังข์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา  ประจัน
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นายทศพร  คำเพชร
 
1. นางสาวประภัสรา  มาสกุล
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์  มีไชย
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวภาสินี  แว่นวิไล
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภัสสร  คำมา
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกัณฐิกานต์  วารสุข
 
1. นางพิมพิลา   หมื่นศร
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤตติกา  แก่นโพธิ์
 
1. นายธีระวัฒน์   พลีจันทร์
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายอาชาไนย  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  อุ่นจิตร
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวนวลปราง  โพธิวัฒน์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นายมงคล  ทานนท์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชานันท์  ทัพวิโรจน์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สารทอง
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สาลีกุล
 
1. นายอลงกรณ์   นิลดำ
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ  ถวายนิล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฬารัตน์  แสงมาศ
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวชมัยพร  สินศิริ
 
1. นางสาวเสาวรีย์   วงชารี
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
2. นายทัตธน  นวลสังข์
3. เด็กหญิงพรวลัย  พรหมประดิษฐ์
4. นายพัชรพล  ด้วงลอย
5. เด็กหญิงพิชานันท์  ทัพวิโรจน์
6. นางสาวภาสินี  แว่นวิไล
7. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
8. เด็กหญิงอทิตญาภรณ์  ศรีสุนนท์
9. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
3. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีมงคล
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  สอนตน
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สาลีกุล
4. นายรัชพล  ขาวงาม
5. นายรัฐกิจ  วรรณทอง
6. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
7. นายศักดา  เกิดกล้า
8. นายอัศราวุธ  ไชยทอง
9. นายเสริมศักดิ์  สิทธิชล
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นายณรงค์ฤิทธิ์  ดาวงษ์
3. นางบังอร  นิลดำ
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายกนก  แสงจันทร์
2. นางสาวจิรัชญา  อินตะนัย
3. เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  วงศรี
4. นายทัตธน  นวลสังข์
5. เด็กหญิงบุญรํศมี  บุญข่าย
6. เด็กชายปฏิธาน  สวิล
7. เด็กชายปวีณ  จิตรโภคา
8. เด็กชายปุณยวีย์  หล้าคำ
9. เด็กหญิงพรวลัย  พรหมประดิษฐ์
10. นายพัชรพล  ด้วงลอย
11. เด็กหญิงพิชานันท์  ทัพวิโรจน์
12. เด็กชายวรดรชัย  แก้วคำ
13. เด็กหญิงศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงษ์
14. นายสืบศักดิ์  คำแสน
15. เด็กหญิงอทิตญาภรณ์  ศรีสุนนท์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
2. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
3. นายธีรยุทธ  วิเศษสังข์
4. นางสาวรัชนก  สิงห์ดำ
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยารัตน์  โนนกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กชายทศพร  ใจดี
4. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
5. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
6. เด็กหญิงปภัสสร  ไชยอุดม
7. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
8. เด็กหญิงปานไพลิน  บุญเกิด
9. นางสาวปิยาภรณ์  จันทร์เทศ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์ทอง
11. นายศักรินทร์   วิเศษวงศ์สกุล
12. เด็กชายสิทธินนท์  คงบัว
13. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
14. เด็กหญิงเพชรรดา  พิลาแดง
15. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
2. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
3. นางธันยมัย  มลัยไธสง
4. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีมงคล
2. นายกฤษณะ   ตองอ่อน
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  สอนตน
4. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์เพชร
5. นายณัฐพงศ์  สมรัตน์
6. นายทิวัตต์  โสดามุข
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีขว่าง
8. นายรัชพล  ขาวงาม
9. นายรัฐกิจ  วรรณทอง
10. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
11. นางสาววรดา  มาโพนทอง
12. นายศักดา  เกิดกล้า
13. นางสาวอังคนา  พิญญาน
14. นายอัศราวุธ  ไชยทอง
15. นายเสริมศักดิ์  สิทธิชล
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
3. นางบังอร  นิลดำ
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายกนก  แสงจันทร์
2. นางสาวจิรัชญา  อินตะนัย
3. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
4. นายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
5. นายทัตธน  นวลสังข์
6. เด็กชายปฏิธาน  สวิล
7. นายพัชรพล  ด้วงลอย
8. เด็กหญิงพิชานันท์  ทัพวิโรจน์
9. เด็กชายพิรญาณ์  ศรภักดี
10. เด็กหญิงศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงษ์
11. นายสืบศักดิ์  คำแสน
12. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
3. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกัณฐิกานต์  วารสุข
2. นางสาวกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
3. เด็กหญิงทัชชกร  พวงพันธ์
4. เด็กหญิงธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
5. เด็กชายนิติภณ  พรรษาวนัส
6. เด็กชายพิชชากร  สาอุด
7. นางสาวอรดา  ฝาใต้
8. เด็กชายอโนชา  การะเกษ
9. นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
10. นายเชิดธวัช  บุญสร้อย
11. นายเพชรายุธ  สีนวน
12. เด็กชายเอกบุรุษ  โภคพันธ์
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
2. นางพิมพิลา   หมื่นศร
3. นางกุนทินี  อรจันทร์
4. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤตติกา  แก่นโพธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เอกศิริ
3. เด็กหญิงชลิตา  สุรวิทย์
4. เด็กหญิงญาณิศา  วันทะวงศ์
5. เด็กชายฐิติพันธ์  ชราศรี
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยวัฒน์
7. เด็กชายธนชัย  เวียงคำ
8. เด็กหญิงปราณปรียา  ชารี
9. เด็กชายมงคล  วรบุตร
10. เด็กชายรัตณากร  แก้วคำ
11. เด็กหญิงลลิตภัทร  ราชรินทร์
12. เด็กหญิงวริษา  แก่นโพธิ์
13. เด็กหญิงศรัญญา  ชารีวงศ์
14. เด็กหญิงศุกานท์ดา  เกษศรีรัตน์
15. เด็กชายศุภกร  ศิริปี
16. นายสิทธิชัย  ชารี
17. เด็กหญิงอารยา  ชาลี
18. เด็กหญิงเกศแก้ว  ชาลี
19. เด็กชายเจษฎา  เรืองศรี
20. เด็กชายเฉลิมพล  อินธิเดช
21. เด็กหญิงเบญวรรณ  ชาลี
 
1. นายธีระวัฒน์   พลีจันทร์
2. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
3. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
4. นายสุจินต์  สมหมาย
5. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
6. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราภา  ปรางสุข
2. นางสาวธนพร  ระสอน
3. นางสาวนฤมล  สุชูรัตน์
4. นางสาวนิตยา  สาลีวงษ์
5. นายปรัญชัย  สุริผล
6. นางสาวพฤกษา  ฟองบาลศรี
7. นางสาวพิมพิไล  ทิพมนต์
8. นางสาวมนัสนันท์  สุมา
9. นางสาวมานิตา  มีพันธ์
10. เด็กหญิงรัชนีกร  มีพันธ์
11. นางสาวรัตนา  มีพันธ์
12. นายวรวุฒิ  เครือมาศ
13. นางสาววิภาดา  ผมพันธ์
14. เด็กหญิงศกาวรัตน์  จันทะโคตร
15. นางสาวศรัณย์พร  ธนสีลังกูร
16. นางสาวศิวิลัย  ภาพันธ์
17. นางสาวสุกัลยา  แขมคำ
18. นางสาวอรัญญา   ขวัญดี
19. นางสาวอารยา  จันทะโคตร
20. นายเกริกเกียรติ  จูมศิลป์
21. นายเจษฎาภรณ์  แก้วกันหา
 
1. นายธวัชชัย  บุดดา
2. นางสาวรัชนี  จันทร์แสน
3. นางเบญญาภา  พิชัย
4. นายธนากร  พิกุลทอง
5. นางสาววรรณนิศา   วันศรี
6. นางสาวอัญญารักษ์  มะลิวงศ์
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกอบชัย  อาจเอี่ยม
2. เด็กชายคงเดช  ตันตะยอด
3. เด็กชายจารุวิทย์  สมหลง
4. เด็กหญิงจิตรานุช  แม่นทอง
5. นางสาวจิรายุ  ปัทมะ
6. เด็กชายชัยวัฒน์  หนูเส็ง
7. นางสาวณัฐวิกา  มะโนไพร
8. นางสาวณัทฐิยา  รุณเจริญ
9. เด็กชายธนาธิป  หอมเกษ
10. นางสาวธมนวรร  จำปาทอง
11. นางสาวธิดารัตน์  วงศ์ศรี
12. เด็กหญิงปณิดา  ยาเคน
13. นางสาวพรนภา  เพ็งแจ่ม
14. เด็กชายภูมิรินทร์  เอกพัน
15. เด็กหญิงภูษนิษา  ศุภนานัย
16. เด็กชายวิชิต  คำพันธ์
17. เด็กชายสุกฤต   กรวยทอง
18. เด็กหญิงสุฏาพร   พิมพะนิล
19. นางสาวอรวรรณ  ใจทอง
20. นายเรืองศักดิ์  โชคดี
21. นางสาวเสาวภาคย์  พละศักดิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เสนาภักดิ์
2. นางปริชาติ   วงค์เจริญ
3. นายชโนดม  นามสุข
4. นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์
5. นายสรายุทธ  ประสานศรี
6. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐานิศ  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติญาดา  สุตะพันธ์
3. เด็กชายถิรวัฒน์  คำเอี่ยม
4. เด็กชายบรรณวิชญ์  จำปี
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  นามวงศ์
6. เด็กชายศิริวัฒน์  สัมฤทธิ์
 
1. นายกลินท์  ภานุมนต์วาที
2. นายอติเทพ  ทรงทรัพย์
3. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยณรงค์   อินตะนัย
2. เด็กหญิงธนาบัตติยา   ธรรมชาติ
3. เด็กชายนฤเบศร์  สอนพินิจ
4. เด็กชายอดิศวร   ธรรมรัตน์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  กาญจรัส
6. เด็กชายอานนท์  บุญลือ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
3. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  บริบูรณ์
2. เด็กชายชัยนาท  อินทนนท์
3. เด็กชายตะวัน  วิลา
4. เด็กชายธนากร  นันทสิงห์
5. เด็กชายภูวเศรษฐ์  รศพล
 
1. นายดิลก  หิปะนัด
2. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
3. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประสาร
2. เด็กหญิงณลินณิภา_  แก้วบุญเรือง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โจมสติ
4. เด็กชายนพเก้า  อุตสังข์
5. เด็กชายบุญสม  ทุ่มโมง
6. เด็กชายเจตน์รังสรรค์  สำราญ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
2. นายวิเชียร  สืบวงศ์
3. นายวัขรินทร์  หอมคำ
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐ  ประนม
2. นายทรงพล  รัตนา
3. นางสาวปัทมพรรษ  เสนรัตน์
4. นายพงศธร  ครามวัล
5. นายพชรภูมินทร์  เพชรสมัย
6. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์   หิปะนัด
3. นายกลินท์  ภานุมนต์วาที
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายจิรายุ  สุปัตติ
2. นายธนภัทร  สิงห์โท
3. นายธัญเทพ  โลหิตนาวี
4. นายภูวนันท์  กันยา
5. นายสหรัฐ  พาต่อ
6. นางสาวสิริยากร  บุญด้วง
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
3. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นายกำพล  อาจนรา
2. นายจตุรงค์  มานะรถ
3. นายดนัยวัฒน์  สมรัตน์
4. นายบรรจง  เย็นสุข
5. นางสาวพักตณันต์  ก้านเกตุ
6. นายสุรศักดิ์  ศักดิ์ศรีวัน
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
2. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายจิรวัฒน์  รักษาพล
2. นายทวีทรัพย์  บุญประภาร
3. นายพงศภัค  ลำเจียก
4. นางสาวพิณธารทอง  วันยุมา
5. นายสุริยา  ยศธะแสน
6. นายเขตนิติ  คำลีมัด
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
2. นายวัขรินทร์  หอมคำ
3. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิกา  เทียรดา
2. นางสาวกรองกาญ  นายน้อย
3. นายกานต์รวี  สมตระกูล
4. นายคเชนธ์  จักรแก้ว
5. นางสาวจอมรุจี  สรรพศรี
6. เด็กชายจักรกริช  จันสีดา
7. นางสาวจันทร์สุดา  กึ่งวงษ์
8. นางสาวจิตรวรรณ  ศรวิชัย
9. นายจิระศักดิ์  ศรีเสริม
10. นางสาวจิราพร  โพธิ์ศรี
11. เด็กชายชิณวัตร  จันทร์เทพ
12. นางสาวณัฎชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์
13. นางสาวณัฏฐนิช  ศรีสังวร
14. เด็กหญิงณัฐฑริกา  เบ้าทอง
15. นางสาวถนอมพรรณ  พิมกร
16. นางสาวทัศนีย์  สุโพธิ์
17. นางสาวทิพวรรณ  เพ็งจันทร์
18. นายธนากร  โททะรินทร์
19. นายนัฐพล  ศรีพรมมาศ
20. นางสาวนิธิพร  ก้อนทอง
21. นางสาวนิศารัตน์  สุภารี
22. นายปิยะวัฒน์  กรีสวาสดิ์
23. นายปุณณพัฒน์  ชุมเเก่น
24. นายพงศธร  บรรหารวุฒิไกร
25. นายพงศ์พสิน  ศรีเพ็ชร
26. นายภูวดล  ศรีเพ็ญ
27. นางสาวริสรารัตน์  บุญราช
28. นายวชิรวิทย์  ขาวสะอาด
29. นายวิทวัส  สุยะต๊ะ
30. นางสาววิไลวรรณ  ดวงมาลา
31. นายสุทภัทร  ดอกจือ
32. นางสาวสุพัมตรา  คำเอี่ยม
33. นายอนันทชัย  สวนดี
34. นางสาวอรัญญา  พรหมมา
35. นางสาวอริศรา  สำแดง
36. นางสาวอริสรา  อ่อนน้อม
37. นางสาวอารียา  อ้อยรักษา
38. นายอิสระ  เพ็ชรสอง
39. นายเจริญพร  อุบล
40. นายโกฎล  มลัยโธสง
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
2. นายธนากร  คงสมมนต์
3. นางสาวภริตา  โอชารส
4. นายทองจันทร์  ใจกล้า
5. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
6. นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายกริชศักดิ์ดา   สาขา
2. นายคฑาวุฒิ   หินเงิน
3. นางสาวจิดาภา   โสภาลี
4. เด็กชายจิรพัฒน์   สมศรี
5. นางสาวจิราวดี   ดอกคำ
6. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ทองจันทร์
7. นางสาวชัชชญา  สายทรัพย์
8. นายชินดนัย   ฝังสิมมา
9. เด็กหญิงญาณิศา  บัวสุข
10. นายฐิติภัทร   พรหมคุณ
11. นางสาวฐิติมา  พิมพา
12. นายทินภัทร   บุษบา
13. นายธนวิทย์  บรรลุศิลป์
14. นางสาวนภัทรสรณ์   พราวแดง
15. นางสาวบุญธีรา   แฝงบุญ
16. เด็กหญิงปัญฑิตา  บุญโต
17. นางสาวปิยดา   หฤแสง
18. นายพชร  ถิระโครต
19. นางสาวพรชนก  จึงตระกูล
20. เด็กชายพานทองแท้   บุญชิต
21. นางสาวพิชชาภา  ชัยชาญ
22. นางสาวภัควีนุช   ศรีบูรณ์
23. นายภูมิพัฒน์  การสูงเนิน
24. เด็กชายภูริพัฒน์  คำหล้า
25. นางสาวรดา   สิริโสตร์
26. นายวชิรวิทย์   บัวทอง
27. นางสาววิชญาพร   นามภักดี
28. นายวิศรุต   สีใส
29. นายวิสา   เกตวุฒิ
30. นางสาววีรยา   แก่นสาร
31. เด็กหญิงศลิษา  ทองดี
32. นายศิริศักดิ์   เทพวงค์
33. นางสาวศุภวรรณ  พรมเคน
34. นายสกลภัทร   ละมูลมอญ
35. เด็กหญิงสุวัชนา   มังคะการ
36. นางสาวอัญญรัตน์   บุญทศ
37. เด็กชายอัมรินทร์   ผันพลี
38. นายอาทินันท์  ราชาอาจ
39. เด็กชายเจนณรงค์   ชมชื่น
40. เด็กชายเทวินทร์  นามรัตน์ศรี
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง
6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา
7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา  พันธุ์บุตรดี
2. นางสาวกุลธิกา  นนทา
3. นางสาวขนิษฐา  สายสิทธิ์
4. นางสาวชฎาพร  ดำเดช
5. นางสาวชลธิชา  ตรีรักษา
6. นายชาตรี  ฉายาวรรณ
7. นายชานนท์  จุลพล
8. นางสาวชุติมา  บัวไข
9. นางสาวฐานิตา  ไชยภักดิ์
10. นายฐิติโชติ  ใจดี
11. นายธนากร  สิงโท
12. นางสาวนฤมล  สระแก้ว
13. นางสาวนิศากร  แก้วฤทธิ์
14. นางสาวพรธิตา  หนองบัว
15. นางสาวพาฝัน  ยอดพุท
16. นายพีรพงษ์  อุดม
17. นายภูมินทร์  เมืองจันทร์
18. นางสาวมณีวรรณ  ไชยเลิศ
19. นางสาวมยุรี  เทียมใส
20. นางสาววราภรณ์  คำไทย
21. นางสาววาสิณี  วันดี
22. นางสาวสวรรญา  ชิตภักดิ์
23. นายสันติสุข  พรมศิริ
24. นางสาวสิริมา  กุละพัด
25. นางสาวสุคนทิพย์  ชูขุนทด
26. นางสาวสุจิตรา  บุญมี
27. นางสาวสุภาวดี  สุทธสน
28. นางสาวอริศรา  ระเบียบ
29. เด็กหญิงอาจารีย์  มีสัตย์
30. นางสาวอารีญา  งามศิริ
31. นายเกษมสัน  บุตรดี
32. นางสาวเนาวรัตน์  สมศรี
33. นางสาวโสรญา  สิมตะมะ
34. นางสาวไพลิน  สัญญา
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
3. นายจิรวุธ  แสนรัมย์
4. นางอำมาลา  เกตษา
5. นางสาวนัดดา  นรดิษฐ์
6. นางสาวพรรณปพร  จำปาศรี
7. นางสาวปลางแก้ว  บริสุทธิ์
8. นางสาวรัติชานันท์  บัวไข
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายรุจิภาส  ขันทอง
 
1. นางภัณฑิรา  สดสร้อย
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายภัทรพล  พรหมจันทร์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรวุฒิ  สุมนทา
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายเลิศพิพัฒน์  จามะรีย์
 
1. นายณรัช  มีผล
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายธวัชชัย  วรงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. นายบัญชา  พรมเมือง
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง กลุ่ม 3 1. นายจิรัชนนท์  ไชยโชติ
 
1. นางกมลชนก  สมร
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นายวิชิต  ภักดี
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกนก  ละม่อมพร้อม
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิมา  เจริญสุข
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  คล่องแคล่ว
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญเลี้ยง
 
1. นางสุธิตา  คงวิภาค
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวิดา  สันทะวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาวดี  บัลลัง
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวนภา  อุสาหะ
 
1. นายปิยวิทย์  เบ็ญมาศ
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายโชคภูชิต  ไชยสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางกมลชนก  สมร
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นจำปา
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กลุ่ม 1 1. นายประวิทย์  บุญราช
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายภูชิต  พาทอง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นายกรีฑา  อภัยสม
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นายวรวุฒิ  แดนวิบูลย์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุญญาภา  ศรีละพล
 
1. นางพิมพักตร์  ไชยเนตร
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลปากดี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทราพร   พิมพ์จันทร์
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนภาพร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางอาทิตยาภา  ชาบุญเรือง
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
 
1. นายไพฑูรย์   หิปะนัด
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    สละ
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวพิทยาภรณ์  อัมภรัตน์
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายโชคภูชิต  ไชยสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายนนทวัฒน์  บุตรดาวงค์
 
1. นางสุรดา  สมรัตน์
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายสราวุทธ์  อรศรี
 
1. นายณัฐพล  แก้วอาสา
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายธวัชชัย  วรงค์
 
1. นางทิพวรรณ  บริสัย
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายสหรัฐ  มงคลมะไฟ
 
1. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรภร  เติมทานาม
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาฑิตยา  ขันติวงศ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บุญสะอาด
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทราพร   พิมพ์จันทร์
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงดลธร  บุญโชคนนธกร
 
1. นางอาทิตยาภา  ชาบุญเรือง
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  พลศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาววิลาสินี  ปั้นทอง
 
1. นายสถิตย์พงศ์  แพนลิ้นฟ้า
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวปวีณา  กันทะเป็ง
 
1. นางสาวจุฬีพรรณ  คำจุมพล
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์
 
1. นางสาวปรีดา  จริยาพิวาทย์
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิราวัฒน์  หมั่นหยวก
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายนัฏพล  นิตยวัน
 
1. นางสาววราพร  สอนยศ
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายณัฐนนท์  พรหมคุณ
 
1. นายไพฑูรย์   หิปะนัด
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. นายบัญชา  พรมเมือง
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นายธีระวัฒน์  แสงมาศ
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายณัฐกิตติ์  การโสภี
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สิทธิกุล
 
1. นายธนากร  คงสมมนต์
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรัญญา  จุ๋ยสวี
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทราพร   พิมพ์จันทร์
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สถาวร
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราวดี  ดอกคำ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวิดา  สันทะวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไพรวงค์
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวนิ่มนวล  อุตระพยอม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติมา  ลายันต์
2. เด็กหญิงกัญญาพร  ศิลาวงศ์
3. เด็กชายจรัสพงศ์  คงผาสุข
4. เด็กหญิงจิราพัชร  เย็นอนงศ์
5. เด็กชายชรัณธร  อินทร์ทิพย์
6. เด็กชายฐานันตร์  ธงภักดี
7. เด็กชายฐิติกร  ใยคำ
8. เด็กชายฐิติพงศ์  แสงงาม
9. เด็กชายธนากร  ศิลามุข
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  งามแสง
11. เด็กชายพงศธร  ษรจันทร์ศรี
12. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผิวเรือง
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์   หิปะนัด
3. นายคเณศ  หิปะนัด
4. นายวีระชัย  สายโส
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณะ  จังอินทร์
2. เด็กชายณัฐพล  มาลา
3. เด็กชายดนัสวิน  ธรรมชาติ
4. เด็กชายนนทวิทย์  สุพรรณ์
5. เด็กชายนิติศาสตร์  โคตพันธ์
6. เด็กชายวิชัยรัตน์  สันทานุลัย
7. เด็กชายศรัณย์  ลุงต้า
8. เด็กชายไทยคูณ  ชารีงาม
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย   เวียงสิมา
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกพรรณ  วิชิต
2. นายกรณ์ธนัช  บุญนะรา
3. นางสาวกัลยณัฐ  รศพล
4. เด็กหญิงกิตติมา  ทองทิพธี
5. นายชัยนาท  อินทนนท์
6. นางสาวช่อผกา  ปัดทุม
7. นายณัฐพล  เพียรอุสาหะ
8. นายตะวัน  วิลา
9. เด็กชายภณฐกร  สุวรรณ์
10. นายสมชัย  สมาน
11. นายสราวุฒ  จันทร์สนิท
12. นายอดิศักดิื  พลลี
 
1. นายอุดมกานต์  แพงอก
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
3. นางสาวเมธิตา  ใจสว่าง
4. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤติกาน  มีใจ
2. เด็กชายกฤษกร  เสาแก้ว
3. เด็กชายฐาปกรณ์  สิมมาเคน
4. เด็กชายทิชธวัช  ภักพวง
5. เด็กชายธีระวัฒน์  ประชัน
6. เด็กหญิงบุษยามาศ  มะลิต้น
7. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  หาญบัญญัติ
8. เด็กชายพาสุข  รำรื่น
9. เด็กชายมนตรี  แสงจันทร์
10. เด็กชายรัฐภูมิ  ขุขันเขต
11. เด็กชายเกียรติภูมิ  อุ่นจิตร
12. เด็กหญิงเลิศขวัญ  เบ้าคำผุย
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  หลวงเดช
3. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
4. นางสาวศศิธร  บุญเนตร
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปานชื่น
2. นายกิตติภัทร  รจนัย
3. นายจิรัฏฐ์  นิรัตนบัลลังก์
4. นายณัฐนนท์  พรหมคุณ
5. นางสาวปัทมา  บุญภามา
6. นายพชรภูมินทร์  เพชรสมัย
7. นายภัณฑไชญพัสฒ์  จิวตระกูล
8. นางสาววรินทร  มนู
9. นางสาววิภาดา  สงวนหงษ์
10. นางสาวอารียา  เจริญสุข
11. นางสาวอุษณีย์  เข็มรักษ์
12. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์   หิปะนัด
3. นายคเณศ  หิปะนัด
4. นายกลินท์  ภานุมนต์วาที
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายกฤษฎา  สายลาม
2. นายจิราณุวัฒน์  เผือกภู่
3. นายจิรายุ  สุปัตติ
4. นายธนภัทร  สิงห์โท
5. นายธัญเทพ  โลหิตนาวี
6. เด็กชายนฤเบศร์  สอนพินิจ
7. นายภูวนันท์  กันยา
8. นายสหรัฐ  พาต่อ
9. เด็กชายอดิศวร  ธรรมรัตน์
10. เด็กชายอานนท์  บุญลือ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายยศสรัล  มลัยไธสง
3. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
4. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชรินรัตน์  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวนรากร  หลวงสนิท
3. นางสาวนันทิกานต์  สมาธิ
4. นายบรรจง  เย็นสุข
5. นางสาวพรพิมล  สลาเลิศ
6. นางสาวรัตติยา  วันนา
7. นางสาวสลิลทิพย์  ประสมสุด
8. นายสารัช  จันทร์ดา
9. นายอัครเดช  งามพรหม
10. นางสาวอารีรัตน์  ดิษฐ์ประสพ
11. นางสาวโสรยา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
2. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
3. นางสาวเมธิตา  ใจสว่าง
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกนก  ละม่อมพร้อม
2. เด็กชายชาญวิทย์  ทองคำพันธุกุล
3. เด็กชายฐิติกร  ใยคำ
4. เด็กหญิงฐิติญาดา   สุตะพันธ์
5. เด็กหญิงณิชชารีย์  สิริกรประพัฒน์
6. เด็กชายตฤณ  คำโต
7. เด็กชายธนพล  ยาเคน
8. เด็กชายธนพล  จิตติ์มั่นการ
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ช่วยสุข
10. เด็กหญิงธันยนันท์   วุฒิวรเศรษฐ์
11. เด็กหญิงบุษราลักษณ์  โพธิ์ภักดี
12. เด็กหญิงปรการ   เพ็ชรินทร์
13. เด็กชายประดิษฐ์  จันทูล
14. เด็กชายปรเมศวร์  สมงาม
15. เด็กชายปัญจพล  เถาว์คูณ
16. เด็กหญิงปาณิกดา  นาคสินธุ์
17. เด็กหญิงปาระมี   ปริสัจจนันท์
18. เด็กชายพลพรรธน์  สีลาลาด
19. เด็กหญิงภัทรภร  เติมทานาม
20. เด็กชายภูมิระพี  ภูมิวงศ์
21. เด็กชายภูเบศ  สุขสำอางค์
22. เด็กชายรภัสสิทธิ์   ธนินพงษ์วัฒนา
23. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  พรหมภักดิ์
24. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พรหมภักดิ์
25. เด็กชายวสุพล  ภาดี
26. เด็กชายวัชสัณห์  จันทะเสน
27. เด็กชายศกุนิชญ์  ศุภสุข
28. เด็กชายศตนันท์  โคตรนันท์
29. เด็กชายศราวิน  โทนะพันธ์
30. เด็กหญิงศาตพร   อินโสม
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมสุข
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  นามวงศ์
33. เด็กหญิงศุภศร   สมบัวคู
34. เด็กชายศุภษร  แก้ววงษา
35. เด็กชายสิรภูมิ์  บุตรมาตย์
36. เด็กชายอธิบดี  คำเอี่ยม
37. เด็กชายอนุสรณ์  ดีพร้อม
38. เด็กชายอัครนันท์  สอพองโชติหิรัญ
39. เด็กหญิงเจณิสตา   โคตรชัย
40. เด็กชายโอบนิธิศ  เจียมเจริญศักดิ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นางศลัญญา  ขันทอง
3. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
4. นางสาวขนิษฐา  แก่นแก้ว
5. นายคเณศ  หิปะนัด
6. นายอภิรักษ์  ลำภา
7. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
8. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายการันต์  พฤกษา
2. เด็กหญิงจณิสตา  หงษ์โสภา
3. เด็กหญิงจันทรา  พรมศิริ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสพสุข
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญเยี่ยม
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญเยี่ยม
7. เด็กหญิงช่อผกา  ปัดทุม
8. เด็กหญิงณัฐมล  มูลเหล็ก
9. เด็กชายธนันธร  ทองเกิด
10. เด็กชายธนาธร  คัทเนตร
11. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เกษหอม
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ตะเคลียนเกลี้ยง
13. เด็กหญิงนลินี  กระโพธิ์
14. เด็กหญิงน้ำฝน  อนันเต่า
15. เด็กหญิงปณัฐดา  มีทอง
16. เด็กชายปรีดี  เผ่าพันธ์
17. เด็กชายพร้อมพงศ์  สะอาด
18. เด็กหญิงพลอยไพริน  บุญยอด
19. เด็กชายพีรวัส  กองทรัพย์
20. เด็กหญิงภัทรีสา  โปดูวาล
21. เด็กชายรัชวุฒิ  สุหงษา
22. เด็กหญิงวรรณพรรษา  ชะเทียนรัมย์
23. เด็กหญิงวิริยา  ป้องกัน
24. เด็กหญิงศิริญา  เสนาพันธ์
25. เด็กหญิงศิริรักษ์  บุตรอุดม
26. เด็กหญิงศุภษร  คำพันธ์
27. เด็กหญิงสาริกา  รัตนพันธ์
28. เด็กหญิงสุชาดา  ทองช้อย
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสิงห์
30. เด็กหญิงสุพรหมมณี  พิมณุวงศ์
31. เด็กหญิงสุมนพา  นันทะสิงห์
32. เด็กหญิงสุมลฑา  ศรีเลิศ
33. เด็กหญิงอธิตยา  ขุ่นสูงเนิน
34. เด็กชายอนุรักษ์  วงษ์ขันธ์
35. เด็กหญิงอรปรียา  พัฒนผล
36. เด็กหญิงอาทิตติยา  ศรสันติ์
37. เด็กชายเจษฎา  ลาคำ
 
1. นายดิลก  หิปะนัด
2. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
3. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
4. นางยุพยงค์  บำรุง
5. นางสาวอารีย์  ไทยเครือวัลย์
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ
2. เด็กหญิงกฤษณา  อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงกิตติยารัตน์  ทองปัญญา
4. เด็กชายกุลธิดา  ศรีษะมุข
5. เด็กหญิงคุณัชญา  ดิษเจริญ
6. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญโสภณ
7. เด็กหญิงชฎาวรรณ  คำเหลือ
8. เด็กหญิงณชาภัทร  ทาวงษ์
9. เด็กหญิงณัชชา  สุริวงศ์
10. เด็กชายธวัชชัย  เปลี่ยนจันทึก
11. เด็กชายธีรภัทร  รูปใหญ่
12. เด็กชายนพเก้า  อุตสังข์
13. เด็กหญิงนิตยาพร  เริงนิรันดร์
14. เด็กชายนิรวิทธื  อุดด้วง
15. เด็กหญิงบรรณฑวรรณ  ขันทอง
16. เด็กชายบุญญวัฒน์  อ่ำประเสริฐ
17. เด็กชายปรมินทร์  คำมุงคุณ
18. เด็กหญิงปราณจิตราเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร
19. เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีหะวงศ์
20. เด็กชายพชร  หิรัญเรือง
21. เด็กหญิงพิยดา  ปัจเวก
22. เด็กชายพีรณัฐ  วันทวี
23. เด็กชายภานุเดช  บุษดี
24. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์ห่อ
25. เด็กหญิงวรรรณษา  จันทรขันตี
26. เด็กหญิงศยามล  ดาวสุก
27. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์อนันต์
28. เด็กชายศิริวัฒน์  ปุณฑริกภักดิ์
29. เด็กชายสรวิศ  อารีพงศ์
30. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทวัน
31. เด็กหญิงสุจิตรา  คำจันทร์
32. เด็กหญิงสุชานาฎ  วงศ์งาม
33. เด็กชายอภินพ  เหลาสิงห์
34. เด็กหญิงอภิรดี  ยงเจริญ
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  กำลังดี
36. เด็กชายเจตน์รังสรรค์  สำราญ
37. เด็กชายเทพชัย  พรหมนิ่ม
38. เด็กหญิงเสาวคนธ์  สุขสาย
39. เด็กหญิงแพรวผกา  ส่องศรี
40. เด็กหญิงแพรวา  บัวผัน
 
1. นายวัขรินทร์  หอมคำ
2. นางสุดารัตน์  ดาทอง
3. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
4. นางกุนทืนี  อรจันทร์
5. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
6. นางสาวปรียานุช  คำมงคล
7. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
8. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ  คำนึง
2. นางสาวกวินธิดา  จอดพิมาย
3. นายกวีรพัชร์  เบ็ญจรูล
4. นางสาวกานติมา  เกตุขุนทด
5. นายจิรทีปต์  ผาสุข
6. นายจิรพัฒน์  มีสุข
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฐานะวัน
8. นายณัฐชนน  สืบหล้า
9. นายณัฐชนน  สุทาวัน
10. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณวงค์
11. นายดนุสรณ์  แปงแสง
12. นางสาวดุสิตา  แย้มกลิ่นพุฒ
13. นายตริมีซี   รัมภูษา
14. นายธนวัฒน์  พงษ์พิละ
15. นางสาวนันทพร  ชัยชาญ
16. นางสาวบวรลักษณ์  ปานพิมพ์ใหญ่
17. นางสาวปณิชา  วัฒนพฤกษชาติ
18. นางสาวประกายดารา   พันธ์คำ
19. นายประกาศิต  ศรีโวหะ
20. นายปราบชัย  ศรีผกาแก้ว
21. นางสาวปัทมพรรษ  เสนรัตน์
22. นางสาวปิยดา  มิ่งขวัญ
23. นางสาวปิยะดา  ปิยะสอน
24. นางสาวปิยะดา  บัวคำ
25. นางสาวพรวรินทร์  อัครเกริกณรงค์
26. นายพิเชษฐ์  มันตา
27. นายภัณฑไชญพัสฒ์  จิวตระกูล
28. นางสาวภัทรมน  ทะนงค์
29. นายราชย์พล  เบ้าทอง
30. นางสาวลักษน์ชญา  ตังสกุล
31. นางสาววสุธา  บุญคง
32. นางสาววิภาดา  สงวนหงษ์
33. นางสาวสุธาสินี  จันทร์พราว
34. นางสาวสุนิตา  พิมพ์สระเกษ
35. นายอดิศักดิ์  เพ็งกระจาด
36. นายอนวัช  เพ็ชรจอหอ
37. นายอมรเทพ  วงศ์ทอง
38. นางสาวอรียา  เจริญสุข
39. นายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
40. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
4. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
5. นางศิรินนภา  จวงพลงาม
6. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
7. นายวีระชัย  สายโส
8. นางดาววิชา  หิปะนัด
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูกำแพง
2. นายกฤษณะ  สมัญ
3. นางสาวกัญญาลักษณ์  สิงห์สกล
4. นายกู้เกียรติ  แซ่ตั้ง
5. นางสาวณัฐกานต์  บุญโย
6. นางสาวธัญญา  พรหมจันทร์
7. นางสาวธัญมน  แก่นสาร
8. นางสาวธันยพร  ปานพุ่ม
9. นายนพณัฐ  วงษ์เจริญ
10. นายปิ่นเพชร  บุตรดี
11. นายปุญญพัฒน์  สีหวงษ์
12. นางสาวภีรดา  คุนาคม
13. นายภูธร  อาจจิตต์
14. นายภูมิพัฒน์  นันตา
15. นางสาวฤดี  จังอินทร์
16. นางสาวลัดดาวัลย์  หาญเสมอ
17. นางสาววรัญญา  ชาชมราช
18. นางสาววสุนทรา  ถาวร
19. นางสาวศศิธร  อิ่มสมบัติ
20. นางสาวสายฝน  ไชยบำรุง
21. นางสาวสุดารัตน์  บุตรราช
22. นายสุทัศน์  เหลาสี
23. นางสาวสุภาพร  สระทอง
24. นางสาวสุภาพร  ศรีประเสริฐ
25. นางสาวสุภาวิณีย์  ศรียันต์
26. นางสาวสุมาลี  ทาสา
27. นางสาวอินธุอร  ศรีสุข
28. นายเทพทัต  จังอินทร์
29. นายเอกราช  วิเศษชาติ
30. นายไพฑูรย์  กองแก้ว
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายนายสมหมาย   เวียงสิมา
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรณิการ์  ปรือปรัง
2. นายกรีฑา  อภัยสม
3. นางสาวกุลจิรา  เซี้ยมกั้ง
4. นางสาวจิดาภา  สมศรี
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  สละ
6. นางสาวชรินรัตน์  ศรีสุรรณ์
7. นายณัฐดนัย  ไชยกระโทก
8. นางสาวดลนภา  ศรีบริบูรณ์
9. นางสาวธัญญลักษณ์  ดิษฐ์ประสพ
10. นายธีรสันต์  บุญจูง
11. นางสาวนนทิชา  ดวงสิน
12. นางสาวนรากร  หลวงสนิท
13. นางสาวนันทิกานต์  สมาธิ
14. นางสาวพรนิภา  จันดำ
15. นางสาวรัชนีกร  ใจดี
16. นางสาววาสิตา  ประจญ
17. นายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
18. นายวุฒิไกร  จันนะรา
19. นายศิวพล  พุทธิแจ่ม
20. นายสหชัย  หนูเตี้ย
21. นายสารัช  จันทร์ดา
22. นางสาวสุนิสา  พรมโคตร
23. นายอนุสรณ์  โนวงค์
24. นางสาวอัจฉราพรรณ  วงษ์ขันธ์
25. นางสาวเกษฎาภรณ์  ศรีบุระ
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
2. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
3. นายอุดมกานต์   แพงอก
4. นายไกรลาศ  ผุดผา
5. นางยุพยงค์  บำรุง
6. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
7. นางสาวอารีย์   ไทยเครือวัลย์
8. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกาญจนา  โสภากุล
2. นางสาวกาญจนา  พิมพ์โพธิ์
3. นางสาวกานต์รัชต์  ธนชัยรัชต์โภคิน
4. นายกิติกร  อินชื่น
5. นายก่อพงษ์  มุขขันธ์
6. นายคำใส  ซวงไซ
7. นายจิรวัฒน์  รักษาพล
8. นายจีรวัฒน์  ประสงค์
9. นางสาวจุฑารัตน์  เกษมสุข
10. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรหมมานนท์
11. นายชลินทร  ชินทอง
12. นางสาวชัญญานุช  จารุการ
13. นางสาวชุติมา  โคตระ
14. นางสาวช่อผกา  สายเสน
15. นางสาวฐิติวรดา  ไชยพล
16. นายณัฐกิตติ์  การโสภี
17. นางสาวดวงยิหวา  จำปารัตน์
18. นายทวีทรัพย์  บุญประภาร
19. นางสาวธนพร  พลตรี
20. นางสาวธนวรรณ  บรรพตาธิ
21. นายธนาวุธ  บุดดาลี
22. นายธีรเดช  แสนเดช
23. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์จิตร
24. นางสาวพรพิมล  สวาสวงศ์
25. นางสาวพิละยา  นุศลศาลา
26. นายพีรภัทร  ตะริวงศ์
27. นางสาวฟ้าใส  มีแสง
28. นางสาวยูถิกา  ชูเชิด
29. นางสาวรติพร  ไชยวิเศษ
30. นายวิสัยทัศน์  ศรีผ่องใส
31. นายวีระพงษ์  บุญเพ็ง
32. นางสาวศิริรัตน์  ซื่อตรงบูชา
33. นายสิทธิโชค  คำมุงคุณ
34. นายสิริชัย  ทีฆะ
35. นางสาวสิริยากร  นบนอบ
36. นางสาวสิริรัตน์  จันทศิลา
37. นายสุริยา  ยศธะแสน
38. นางสาวอภิภาวดี  ขันทอง
39. นายเขตนิติ  คำลีมัด
40. นางสาวไอลดา  ธาดาวงษา
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
3. นางกุนทินี  อรจันทร์
4. นางสุดารัตน์  ดาทอง
5. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
6. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
7. นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
8. นายธีระยุทธ  สีดำ
 
449 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกวิสรา  นวรัตนากร
2. เด็กชายจิรายุส  บุญรักษา
3. เด็กชายชลวิทย์  พงษ์ประสพ
4. เด็กหญิงตติยาพร  จงรักษ์
5. เด็กชายปิยวัฒน์  วิถี
6. เด็กหญิงพรรณณัฐฎา  บูรณะ
7. เด็กชายพีระกานต์  รุจิระพงศ์ชัย
8. เด็กชายพีระพัฒน์  ยอดใส
9. เด็กหญิงภัคจิรา  วงศ์วิฉาย
10. เด็กหญิงมณัฐชยา  อุ้มอุราน
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
3. นางกนกอร  มูลสาร
 
450 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เฝ้าวียงคำ
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  เฝ้าวียงคำ
3. เด็กชายราชันย์  กลมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงวริศรา  พอใจ
5. เด็กหญิงศุภารัตน์  ทำละเอียด
6. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
7. เด็กชายอภิวัฒน์  มณีแสง
8. เด็กหญิงอารดา  โนนสูง
9. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ผู้มีสัตย์
10. เด็กชายไพรทูรย์  จันทบุตร
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
451 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันดารักษ์
2. เด็กหญิงกานต์พิชา  พละศักดิ์
3. เด็กชายกิจจา  ศิลารัตน์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  สว่างภพ
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สถานพงษ์
6. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกวัน
7. เด็กชายภูวดล  เสนาะ
8. เด็กชายสรศักดิ์  อาจสาลี
9. เด็กหญิงอริสา  สืบสุนทร
10. เด็กชายเจษฎา  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
3. นางรัตนา  สร้อยรอด
 
452 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถ่อสูงเนิน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เพชรดี
3. เด็กชายพิทยาธร  ฤทธิเดช
4. เด็กหญิงรัตติยา  เอื้องไชยสงค์
5. เด็กชายสรวิศ  สามารถ
6. เด็กชายอนุชา  กุลบุตร
7. เด็กหญิงอรนันท์  ครองใจ
8. เด็กชายเจษฎา  บุตรสีนนท์
9. เด็กชายเตชิต  สุภกุล
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ช่วงไธสง
 
1. นางราตรี  ชาติดร
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นางจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี
 
453 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำแพง
2. นายกิตติศักดิ์  ชนะชัย
3. นายจีรวัฒน์  นำปัญญา
4. นางสาวจุฑาทิพย์  จิตโชติ
5. นางสาวชลทิศา  แสงพราว
6. นายชุติพงศ์  จระจัด
7. นางสาวณิชากร  แถวทัศน์
8. นายธนพัฒน์  พลเหลา
9. นายภานุพงษ์  รอบเมือง
10. นางสาวสุขสิริร์  บุญบุตร
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
3. นางกนกอร  มูลสาร
 
454 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ  ใยโท
2. นายธีรภัทร  งามเจริญ
3. นางสาวนธิภร์  มณีด่านจาก
4. นางสาวปิยะดา  สุระ
5. นายมานะศักดิ์  ชำนิกุล
6. นายยศพล  โพธิ์ดี
7. นางสาววริศรา  ดวงน้อย
8. นายศักดิ์พล  เมืองจันทร์
9. นายสันติภาพ  บัวไข
10. นางสาวอิสริยาภร  ศรีบุญโฮม
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
455 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรณิการ์  ติครบุรี
2. นายกฤษดา   แพงตา
3. นางสาวกัลยา  เทียมพงษ์
4. นายจรัส  ปรือปรัง
5. นายทวีศักดิ์  จันทร์แจ้ง
6. นางสาวพรรภษา  จันทร์สอางค์
7. นางสาววิลัยพร  วงษ์นิล
8. นายสุริยฉัตร  สุทธิพันธ์
9. นายอภิรักษ์  พลทา
10. นางสาวแก้วกาญจน์  ผุดผา
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
 
456 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวจินดามณี  โกศล
2. นางสาวชมพูนุช  ตองอ่อน
3. นายณัฐกร  เกษมณี
4. นางสาวดวงแข  สังโขบล
5. นายปฏิภาณ  ชำนิกุล
6. นางสาวปณิชา  เครือทอง
7. นายพรภิวัฒน์  พิมอุทา
8. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมูล
9. นายสิทธิโชค  จรดล
10. นายสุพัฒน์  บุญเรือง
 
1. นางราตรี  ชาติดร
2. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
3. นางภัสราภรณ์  พินิจ
 
457 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราวดี  สิทธิโชค
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด่านประสิทธิ์ผล
3. เด็กหญิงนภนภางค์  บุษบงค์
4. เด็กหญิงปรินท์  หินตะ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลักทองคำ
6. เด็กหญิงภารวี  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงภูริชญา  สีหบุตร
8. เด็กหญิงอภิสรา  สมาฤกษ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิละวงษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
3. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
458 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไชยอุดม
2. เด็กหญิงนลนีย์  กิ่งทอง
3. เด็กหญิงนัฐทริกา  สุปัตติ
4. เด็กหญิงปรียาพร  สมพานเพียง
5. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กลิ่นสุขล้วน
6. เด็กหญิงศิรินยา  รสชา
7. เด็กหญิงศุภารัตน์  ทำละเอียด
8. เด็กหญิงสิรินยา  หันชัยศรี
9. เด็กชายอภิชาติ  พวงพั่ว
10. เด็กชายอภิวัฒน์  มะณีแสง
11. เด็กหญิงอารดา  โนนสูง
12. เด็กหญิงอารยา  ลินทร
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
459 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวัลย์  บุตรไชย
2. นางสาวชรินรัตน์  ไชยเสนา
3. นางสาวชัชชญา  สายทรัพย์
4. นายชินดนัย  ฝังสิมมา
5. นายพชร  ถิระโคตร
6. นางสาวภัควีนุช  ศรีบูรณ์
7. นางสาวรดา  ศิริโสตร์
8. นางสาววีรยา  แก่นสาร
 
1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
 
460 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยา  ถนอมวงษ์
2. นางสาวณัฐพร  สัตยากุล
3. นายธนพล  แซ่จึง
4. นางสาวธิดาวรรณ  ผมพันธ์
5. นางสาวนธิภรณ์  มณีด่านจาก
6. นางสาวนุชจิรา  เคาเลิศ
7. นางสาวปทุมรัตน์  อินทร์แก้ว
8. นางสาวปิยะดา  คุโณ
9. นางสาวพัชราพา  งามแสง
10. นางสาวศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
11. นางสาวสิริมาศ  โตมาก
12. นางสาวเบญญาภา  ศรีหะจันทร์
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
461 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทรัตน์  อินดา
2. นายปราโมทย์  เสาตรง
3. นางสาวพนิตสุภา  บุญจูง
4. นางสาวรุ่งธิวา  ถามนต์
5. นางสาวสุชาญญา  ตะเคียนจันทร์
6. นายสุทัชชัย  ศรีสะวัน
7. นางสาวสุลิตา  ใสสาร
8. นายเอกณรงค์  นาคศรี
 
1. นางสาวอังสนา  สูนย์กลาง
2. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
3. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
4. นางสาวธัณฑชนก  อาจภักดี
 
462 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฎฐธิดา  เดชบุญ
2. นายณัฐพงษ์  เดชบุญ
3. นางสาวภัทรวดี  พลมณี
4. นางสาวสุดารัตน์  การะเกษ
5. นางสาวสุพพัตรา  เก่งมนตรี
6. นางสาวสุภาวิดา  อุ่นแก้ว
7. นางสาวเนตรอัปสร  วรรณทอง
8. นางสาวโสภิตา  ศรีรัมย์
 
1. นายภาคิน  โนนสูง
2. นายวรรณรงค์  บุญมาก
3. นางผกามาศ  ไขยสวาสดิ์
4. นางสาวกัลยาณี  วันทะวงษ์
 
463 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เหมือนมาตย์
2. เด็กหญิงธิดาพร  คุณสุวรรณบุตร
3. เด็กหญิงนภนภางค์  บุษบงก์
4. เด็กหญิงปรินท์  หินตะ
5. เด็กหญิงปารยา  แก้วภักดี
6. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คนมั่น
7. เด็กหญิงภูริชญา  สีหบุตร
8. เด็กหญิงสกุลตลา  คำคาวี
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิละวงษ์
10. เด็กหญิงอารยา  แก้วใส
11. เด็กหญิงเกศมณี  เทียมสิงห์
12. เด็กหญิงเมธาวดี  นรชัย
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
464 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยา  ใหม่แก้ว
2. เด็กหญิงชญาดา  จันทะเหลา
3. เด็กหญิงชมพูนุช  เทพโสดา
4. เด็กหญิงดารา  เจียงวงค์
5. เด็กหญิงนวรัตน์  สดสรี
6. เด็กหญิงปัญจนุช  ทัดสุคนธ์
7. เด็กหญิงอัญชลี  สาลี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ
 
465 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กอเซ็ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  สายเมือง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขประโคน
4. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ประประโคน
5. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเฉลิม
6. เด็กหญิงสุนันทา  ถิ่นนิคม
7. เด็กหญิงอัญมณี  ใจหวัง
8. เด็กหญิงเกณิกา  ศรีสมโภชน์
 
1. นางสาวอังสนา  สูนย์กลาง
2. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
3. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
4. นางสาวปภาวรินทร์  ทองสุข
 
466 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ยุบลรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐนรี   คำโพธิ์
3. นางสาวธิดารัตน์   พิทักษ์
4. เด็กหญิงปานตะวัน   พลเสนา
5. เด็กหญิงพรพิชญา   ชาลี
6. เด็กหญิงวนัชญาดา   ก้อนคำดี
7. เด็กหญิงวลีพร   พิทยาพล
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุนทรประยูร
9. เด็กหญิงสุธิตา   ท้าวแก้ว
10. เด็กหญิงอภิสรา   ใจบุญ
11. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์เรือง
12. เด็กหญิงโสภิตชา  จำปาทิพย์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
3. นางราตรี  ชาติดร
4. นางสาวอรวัลย์  สืบสิมมา
 
467 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญชลิตา  อัครบุตร
2. นางสาวกานต์สินี  ทางามพรทวีวัฒน์
3. นางสาวกิตติมา  ทองทัย
4. นางสาวชนิกานต์  เยรบุตร
5. นางสาวปฏิมาภรณ์  แก้ววงษา
6. นางสาวพิชญา  สุภาวลัย
7. นางสาววริศรา  สมาฤกษ์
8. นางสาววิลาวัณย์  จตุพร
9. นางสาวสริญญาพร  ธิเดช
10. นางสาวอรยา  ปราบวงศา
11. นางสาวอัจฉราพรรณ  ใจแจ้ง
12. นางสาวอาภัสรา  ทองฤทธิื์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
468 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกมลวรรณ  เพชรประดับ
2. นางสาวกวินทิพย์  เทาศิริ
3. นางสาวชนาธิป  เปลี่ยนขุนทด
4. นางสาวนิภาพร  บุญคม
5. นางสาวปิยนุช  ทองเกิด
6. นางสาวรัชประภา  ในทอง
7. นางสาวศศิประภา  พิมตระคลอง
8. นางสาวอริสรา  สมบัติ
9. นางสาวเกศราภรณ์  พงษ์วัน
10. นางสาวเอมมิกา  สมเพ็ชร
 
1. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
2. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
3. นางสาวกัลยา  อุตะมะ
4. นางสาวเบญจมาศ  ส่วยโสภา
 
469 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกัณณิกา  แย้มใส
2. นางสาวกัลยา  เบ้าทอง
3. นางสาวกัลยาณี  ประเสริฐชาติ
4. นางสาวนภา  อุสาหะ
5. นางสาวปนัดดา  ปานศรี
6. นางสาวระพีพรรณ์  สะคำภา
7. นางสาวศันศนีย์   มะลิลำ
8. นางสาวศิริพร  ศรีลาวงศ์
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
2. นายอุดมศักดิ์  เทภูเขียว
3. นางสาวณัฐกานต์  คำศรี
4. นางสาวนุชรี  แหนงวงษ์
 
470 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาพุทธราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนาธิป  บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โสดรัมย์
3. เด็กหญิงนฤพร  กิ่งมาลา
4. เด็กหญิงประภัชรา  พรหมชาติ
5. เด็กหญิงพัชรี  ผิวทวี
6. เด็กชายภานุวัฒน์  มณีนิล
7. เด็กชายวัชรากร  สมศรี
8. เด็กหญิงวาทินี  แก้วแสน
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คุณานังค์
10. เด็กหญิงสาลินี  พลับเพลิง
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมคง
12. เด็กหญิงสุภิญญา  รัตนวัน
13. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยกพล
14. เด็กหญิงเจริญศรี  มะณู
 
1. นายนิษฐา  บุศบงค์
2. นางสาววิมลมาศ  ละพรม
3. นางสาวอรทัย  โพธิ์ขาว
4. นางเกศรินทร์  ชินนาค
 
471 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลดา  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงชลธิชา  อวยชัย
3. เด็กชายธนาดล  คำเสียง
4. เด็กหญิงนัฐนันท์  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงนิตยา  มาลาศรี
6. เด็กหญิงประกายฟ้า  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงปาณมินทร์  นรดี
8. เด็กหญิงพรสินี  ทองเกลี้ยง
9. เด็กหญิงวารุณี  ทัศน์จันดา
10. เด็กหญิงศรีสุดา  ชัยสีหา
11. เด็กชายสิทธิกันฑ์  มุ่งก่ายกลาง
12. เด็กหญิงอริสา  เตชะ
13. เด็กหญิงอัศรา  คำทา
14. เด็กหญิงอาทิติยา  ขยัน
15. เด็กหญิงอารียา  เจ็นประโคน
16. เด็กหญิงไพรินทร์  ชัยรัมย์
 
1. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นางสาวนงนุช  ดาประสงค์
4. นางเกตน์นิภา  ชนะเนตร
5. นายธนากร  ขาวสะอาด
 
472 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกิตติญา  หารเตชะ
2. เด็กหญิงณัชรินทร์  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  ประจิตร
4. เด็กหญิงธนัญญา  เครือบุตร
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   พิทักษ์
6. เด็กหญิงนิศมา  หินลาด
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเติม
8. เด็กหญิงมณีญา  จามะรีย์
9. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  รุ่งแจ้ง
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณรัตน์  เชื้อวงศ์
11. เด็กหญิงวรินดา  หาวรรณ์
12. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุนทรประยูร
13. เด็กหญิงอภิสรา   ใจบุญ
14. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์เรือง
15. เด็กหญิงแสนเสน่ห์  สินศิริ
16. เด็กหญิงไอรดา  พิมพ์รัตน์
 
1. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นางรัชกร  สุภีแดน
4. นางจริยา  วงศ์ภักดี
5. นายวิทยา  คำพัน
 
473 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวิภา  หนองสูง
2. นางสาวกุลจิรา  จันดาวุฒิกุล
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  เภาแก้ว
4. นางสาวชนนีณภัส  บุญปัญญา
5. นางสาวชัญญานุช  ชาลี
6. นายฐานันท์  นครไชย
7. นางสาวนิธิกานต์  กิติธากุล
8. นายปวรพัฒน์  ตั้งสกุล
9. นายพงศกร  ตอนศรี
10. นายพัฒนพงศ์  คำมะรักษ์
11. นางสาวรวิสรา  ศรีสว่าง
12. นายศตมงคล  คุณวาที
13. นางสาวศศิปรียา  ไกรรักษ์
14. นายศุภณัฐ  พลเยี่ยม
15. นางสาวสิรตา  เปลี่ยนสมัย
16. นางสาวอรจิรา  วัฒนจำนงค์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
5. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
474 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรณิกา  คำเสียง
2. นางสาวชฎาภรณ์  สุภาทิพย์
3. นางสาวชลธิชา  คำเสียง
4. นางสาวมะลิวัลย์  คำทา
5. นางสาวรัตติกาล  คำเพ็ง
6. นางสาวราณี  นรดี
7. นางสาวสมพร  อินทร์ตา
8. นางสาวสุณิสา   ทัศน์จันดา
9. นางสาวสุภาภรณ์  เเหวนเงิน
10. นางสาวอธิศร   อินทร์ตา
11. นางสาวอภิสรา  สีดำ
12. นางสาวอาภัสรา  บุญทัน
13. นางสาวอินธิรา  จันอุษา
14. นายอิสระพงษ์  สมเย็น
15. นางสาวอุไรพร  คำเสียง
16. นางสาวเกษสุดา  พวงจำปี
 
1. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
5. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
475 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกัณณิกา  แย้มใส
2. นางสาวกัลยา  เบ้าทอง
3. นางสาวกัลยาณี  ประเสริฐชาติ
4. นายชนะชัย  ม่วงแดง
5. นายธนากร  กัณหาบุตร
6. นายธนเดช  ศิลารักษ์
7. นางสาวนภา  อุสาหะ
8. นายนันทชัย  สอพอง
9. นางสาวปนัดดา  ปานศรี
10. นางสาวระพีพรรณ์  สะคำภา
11. นางสาวศันศนีย์  มะลิลำ
12. นางสาวศิริพร  ศรีลาวงศ์
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
2. นายอุดมศักดิ์  เทภูเขียว
3. นางสาวณัฐกานต์  คำศรี
4. นายโชติมันต์  คมไสย์
5. นายปิยวิทย์  เบ็ญมาศ
 
476 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายอนุวัฒน์  ขันทอง
2. นายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
3. นายเกรียงไกร  บุญโยพันธ์
4. นายเกียรติศักดิ์  ประจักษ์แจ้ง
5. นายเจริญสิน  เอี่ยมศิริ
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นางสาวดรุณี  สีหนาท
 
477 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร กลุ่ม 2 1. นายจิระพัฒน์  จิตตะวงค์
2. นายณัฐพล  เทพสุวรรณ
3. นายพพิศร์  เวียงเหล็ก
4. นายวีระวุฒิ  กัณหารินทร์
5. นายไชยยา  เถื่อนสุภา
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
478 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นายณรงค์ศักดิ์  บึงไกร
2. นายบริณต  พงษ์สุระ
3. นายบัญชา  บุตรดี
4. นายบุลากร  พงษ์สุระ
5. นายอิทธิกร  สุขเมือง
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นางศรุตา  ชมภูเขา
 
479 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายปฏิพัฒน์  พรมทา
2. นางสาวรัชนีกร  แพนไธสง
3. นายอภิสิทธิ์  ศรชัย
4. นายเอกรัฐ  กาลดา
5. นายไกรสิทธิ์  นามวิชัย
 
1. นายวิทยา  คำพัน
2. นายพชรพล  ทินบุตร
 
480 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะมี
2. เด็กชายนภสินธุ์  ปลงใจ
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
2. นายศุภชัย   พิมทะปะทัง
 
481 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  คำภิโรชัย
2. เด็กชายปณิกร  คำเสียง
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายวิทยา  ธรรมบุตร
 
482 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอธิสรา  มารยาท
 
1. นางเยาวรักษ์  พวงมะเทศโสภณ
 
483 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมโภชน์  มะกรวัฒนะ
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
484 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ผุดผา
 
1. นางสาวรำไพพรรณ  เครือชัย
 
485 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอิสราลี  ปิยะพันธ์
 
1. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์
 
486 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกานต์   เพชรลานน์
 
1. นางสาวจินต์ภาณี  กองจินดา
 
487 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
488 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวโสพิศ  มังกรศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  โสริยาตร
 
489 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวศศิกานต์  ทองเหลือ
 
1. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
 
490 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยพิมณ  จงตระการสมบัติ
 
1. Mr.Richard  Grant
 
491 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุษกร  วีระทูล
 
1. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์
 
492 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรนภา  แก่นเมือง
 
1. นางสุนิษา  ใจนวน
 
493 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุภาษิณี  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
 
494 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นายศักดิ์รินทร์  เชื้อสอน
 
1. นายพงศ์วิทย์  มะโรณีย์
 
495 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรดา  แก้วแสน
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
 
496 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเมธิรา   เกษมงคล
 
1. นางพิมพ์พิสา  ถุงจันทร์
 
497 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวศิวนาถ  สิทธิพร
 
1. นางอาทิตยาภา  ชาบุญเรือง
 
498 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจสัน  ชาวสวน
 
1. นางวลัย  นามวงศ์
 
499 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิตยา  อาจสาลี
 
1. นางอรุณรัตน์  ศรีสมุทร
 
500 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนโชค  วิเศษรินทอง
 
1. นางสาวสาริกา  บัวงาม
 
501 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวรัษฎากร  จันทราภรณ์
 
1. นายจัตุวัฒน์  สมภูงา
 
502 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายดนุสรณ์  ฉิมทอง
 
1. นางรัชนี  นวลศิริ
 
503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวเมตตา  ปิตะสิงห์
 
1. นายบุญนิสา  ผักไหม
 
504 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายธีรภัทร์  บานฤทัย
 
1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
 
505 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตาริกา  วิลาสคัมภีร์
2. เด็กชายธนัชกฤศ  ธนินทรวรกุล
3. เด็กหญิงพิมพิกา  นามวงษ์
4. เด็กหญิงอารยา  ไบรท์
5. เด็กชายเอกชัย  เลิศจิตรเลขา
 
1. Mr.Frans De   Villiers
2. MissLaurie  Jane
 
506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณะ  เครือแสง
2. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์หอม
3. เด็กชายพิชญุตม์  ปัญญา
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  บัวส่อง
5. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  สมพร
 
1. นางกัลย์ศรุตา  สากระจาย
2. นายวรวุฒิ  ประจุทรัพย์
 
507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ปรือปรัก
2. เด็กชายจิรพงษ์   พิมาทัย
3. เด็กหญิงจุฑาขวัญ   การะทอน
4. เด็กชายภัควินทร์   วิริยะกาญจนา
5. เด็กหญิงมะลิต้า   มิลลาร์
 
1. นางยิหวา  ผุดผา พิฉินทธารี
2. นางสาวดวงตะวัน  พันธเสน
 
508 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายคฑาวุธ  นามสุข
2. เด็กชายนพวิชญ์  พวงคต
3. เด็กหญิงปิยะพิชญา  สัญญาถนอมรัช
4. เด็กหญิงศุภนิดา  พรหมมา
5. เด็กชายเลิศอนันต์  สัพพวิญญูชน
 
1. นางจันทิมา  โกมลศรี
2. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
509 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวฐานิตา  จันทร์อุดม
2. นางสาวปภาวีร์  ปัญญาคม
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  ไทกุล
4. นายมัทนิน  ศรีจันทรา
5. นางสาววรัญญา  ธรรมแสง
 
1. Mr.Norman  Guest
2. Mr.Rex  Bagui
 
510 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายณรงค์ศักดิ์  บำรุง
2. นางสาวธมลวรรณ  จรัสนิพันธ์กุล
3. นางสาวปทุมรัตน์  อินทร์แก้ว
4. นางสาวศิวนาถ  ชูกำแพง
5. นางสาวสุพิชชา  พฤกษา
 
1. นางสาววาทินี  ชินบุตร
2. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่
 
511 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวฐิตาภรณ์  สมเพ็ชร
2. นางสาวพรทิพา  โพธิสาร
3. นางสาวสายทิพย์  โพธิสาร
4. นางสาวอุไรลักษณ์  จันทิมาลย์
5. เด็กหญิงเกตุมณี  แก้วลอย
 
1. นางสุพรรณี  ใจนวน
2. นางสาวรัตติญากรณ์  ทุมแถว
 
512 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวจุไรภรณ์  อ้อมชมภู
2. นายชำนาญ  หรีดจีน
3. นายนวพล  แก้วศรีพวง
4. นางสาวภัสชญาดา  ทุมมา
5. นางสาวศุภิสรา  ชื่นจันทร์
 
1. นางสาวมัทนา  แย้มใส
2. Mr.Brian Peter  Smith
 
513 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศธร  พลนำ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ทำมา
 
1. นางชลล์ลฤลล์  เนียมจิตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใยพงษ์
 
514 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรภัทร  บริสุทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โยงรัมย์
 
1. Miss xiao Yun  Ruan
2. MissRong  Guo
 
515 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงประดับดาว   ดวงพิมพ์
2. เด็กหญิงประภัสสร   รักพุทรา
 
1. นางสาวภัทรวรินทร์   มูลพันธ์
2. นางสาวศุภมาศ    ชูชี
 
516 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เลาหะวนิชย์
2. นางสาววาสนา  คำเรืองบุญ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์
2. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
517 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณวิการ์  สังข์ภักดี
2. นางสาวเบญจวรรณ  แสงทับทิม
 
1. นายธีรศักดิ์  ชูแก้ว
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยปัญญา
 
518 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา  แสงพรม
2. นางสาวนุชจิรา  เคาเลิศ
 
1. นายสมชาย  จันทร์สมุทร์
2. MissZhang   mengmeng
 
519 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวนงลักษณ์   สีตะวัน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์   พรหมลา
 
1. MissYanyan  Wen
2. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
 
520 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวจารุวรรณ  ทำนุ
2. นายณัฐวุฒิ  บัวลา
 
1. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์
2. นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
 
521 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมโสภา
2. เด็กหญิงอิษบู  สายสิน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ดวงตา
2. นางสาวจิตย์อารีย์  บัญญัติ
 
522 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายชาญณรงค์  ไชยชาญ
2. เด็กหญิงวรีพร  อินทร์วิเชียร
 
1. นางสาวศรัญญา  รัตนทวีชัยพร
2. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
 
523 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อินตะนัย
2. เด็กหญิงสุฑากานต์  อุทธา
 
1. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
2. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
 
524 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวปฏิมา  เหลือศิริ
2. นางสาวรุจิกาญจน์  พรมสุวรรณ์
 
1. นายสำเริง  บุญตา
2. นายศักรินทร์   สุทารส
 
525 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวปณิดา  นิลทัย
2. นางสาวอริษา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์
2. นางเพชรี  โสดา
 
526 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรวดี  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวภชรพร  ศรีปัตเนตร
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
2. นางสาววริษา  ศรีเลิศ
 
527 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. นางสาวจิราภรณ์  อินโบราณ
2. นายบุญฤทธิ์  ปวงชาติ
 
1. นางสาวจริญญา  ศรแก้ว
2. MissAsami  Miyashiro
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวขนิษฐา  แหวนวงษ์
2. นางสาวปริศนา  ศรีหอมชัย
 
1. MissYoungmin  Han
2. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์
 
529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริพร  ระมั่งทอง
 
1. นางสาวภัทรอรญา  เจริญบุญ
 
530 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐิดา  เพ็งศิริ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
 
531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์   ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
 
532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวจิตรา  จำปารัตน์
 
1. นางสาวนางสาวศศิธร   ประดิษฐ์นอก
 
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชริดา  ราชรินทร์
 
1. นายสำเริง  บุญตา
 
534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสาวิตรี  รสหอม
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญพิชญา  แสนสุข
2. นายชินกฤต  แสงขาว
3. นางสาวฐิรารัตน์  ป้องสอน
4. นางสาวพัชราภรณ์  ครัวกระโทก
5. นายสหชาติ  นาวี
 
1. นางสาวกาญจนา  ทุ่งโมง
2. MissXIE   JIAHUI
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ  ใยโท
2. นางสาวจิราภรณ์  มะโนรัตน์
3. นางสาวศิริญญา  พรมตา
4. นางสาวสิรินธร   กลมเกลี้ยง
5. นางสาวสุภาวดี  ระวังชนม์
 
1. นางสาววิจิตรา  เทียมใส
2. นางสมบูรณ์  ศรีเมือง
 
537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรินทร์  คนหมั่น
2. นางสาววาลิสา  บัวบาล
3. นางสาวสุกัญญา  กันยาวงค์
4. นางสาวสุวนันท์  สมบูรณ์
5. นายอดิศักดิ์  จำปาพันธ์
 
1. นายกิตติพงษ์  อสิพงษ์
2. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
 
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายฐานันดร  ผึ้งลาภ
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ปานประชาติ
3. นางสาวปิยนันท์  วงษ์แสวง
4. นางสาวศุภพิชญา  วามนตรี
5. นางสาวอารียา  ช่อผูก
 
1. นางสาวสุภาวดี   สิงห์คูณ
2. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์
 
539 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นายธนาดล  บุญสิทธิ์
2. นางสาวบุษกร  ไตรพิพัฒน์
3. นายรัฐจกร  บุญเย็น
4. นางสาววลีรักษ์  วรรณะกมลโรจน์
5. นางสาวศิริกัญญา  กิ่งเกษ
 
1. นายศักรินทร์  สุทารส
2. MissํYAMAJI  YUKO
 
540 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราวรรณ  ปิ่นหอม
2. นางสาวดวงฤทัย  คำเสียง
3. นางสาวธนพร  ชาติสีหราช
4. นายวุฒิศักดิ์  จันโท
5. นายสุธิราช  สมโภชน์
 
1. นางสาวศรัญญา  รัตนทวีชัยพร
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
541 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. นายกิตติเทพ  แซ่ตัง
2. นางสาวจุฑามณี  ตะเคียนจันทร์
3. นางสาวชนิสรา  เกรัมย์
4. นางสาวภริตา  คล้ายแก้ว
5. นางสาวภาวินี  ปลงใจ
 
1. นางสาวจริญญา  ศรแก้ว
2. MissAsami  Miyashiro
 
542 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพกานต์  มาเหง่า
2. นางสาววราภรณ์  จันคนา
3. นางสาวศศิประภา  น้ำหวาน
4. นางสาวสิริยากร  แพงมาก
5. นางสาวอรทัย  ไกลถิ่น
 
1. นางวิไลลักษณ์  พฤกษา
2. Mr.Cho  Sangwoo
 
543 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวรรณ  ภิบาลจอมมี
2. นายวัชรินทร์  ขันติวงค์
 
1. นางปิยลดา  หารไชย
2. MissLIAN  JINGCHUN
 
544 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวช่อฟ้า  คำกระสัง
2. นางสาววิภา  ศรีปราชณ์
 
1. นายกิตติพงษ์  อสิพงษ์
2. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
 
545 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวประภัสสร   อุ่นอบ
2. นางสาวสุชัญญา  ถวิลรักษ์
 
1. นายศุภวิทยา  หอมจิต
2. นางสาวนิภาพรรณ  โสพัฒน์
 
546 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิดาพร  กระโพธิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  มูลดับ
 
1. นางสาวชนาพร  โชคดำริวิเศษ
2. MissSeina  Fujikami
 
547 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวผกามาศ  บุญละออง
2. นางสาวอรปรียา  เข็มทอง
 
1. Mr.Takashi  Kuwano
2. นางสาวศรัญญา  รัตนทวีชัยพร
 
548 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยสุวรรณ
2. นางสาวอภิสรา  ลาพรหมมา
 
1. นางสาวจริญญา  ศรแก้ว
2. MissAsami  Miyashiro
 
549 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายประกาศิต  ทาลา
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองทวี
 
1. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ
2. นางสาวสมหมาย  พูนทา
 
550 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชมนพร  นามแสง
2. เด็กหญิงณัชชา  บุญอยู่
 
1. นางนาตยา  แสงใสย์
2. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
551 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจินตนา  สมเสนา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  รำลึก
 
1. นางสาวนิรันดา  สระโสม
2. นางธารา  คำแสน
 
552 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญหนัก
2. เด็กหญิงศุภัสรา  จึงถาวรเจริญ
 
1. นายพินิจ  ทนทาน
2. นางสาวสุนารี  แตงหวาน
 
553 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายพงศกร  นำสุวัฒน์
 
1. นางรัชนี  นวลศิริ
 
554 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริลักษ์  จินดาวงษ์
 
1. นางนาตยา  แสงใสย์
 
555 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจีรดา  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวสาริกา  บัวงาม
 
556 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. นางสาวอรวรรณ  ทัพรัตน์
 
1. นายพินิจ  ทนทาน
 
557 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายต้นธาร  ภูหมื่น
2. เด็กชายทศพล  บุญศักดิ์
3. เด็กชายธนชัย  ชื่นชม
4. เด็กชายนันทวุฒิ  หงษ์ศิลา
5. เด็กชายนาวา  หุ้มแพร
6. เด็กชายวีระชัย  สุวรรณดี
7. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ทองลือ
8. เด็กชายโชคนำพา  บุญศักดิ์
 
1. นายสุดใจ  แท่นศิลา
2. นายปรีชา  บุญศักดิ์
3. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
558 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤตภาส  จิตรภิรมย์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมลา
3. เด็กชายจิระ  สัยดี
4. เด็กชายปรเมศ  ไชยภา
5. เด็กชายอาทิตย์  อันศึกษา
6. เด็กชายเดชา  วิเศษชาติ
7. เด็กชายโกเมท  เที่ยงทา
8. เด็กชายไพรัตน์  พะวร
 
1. นายทศวร  ผ่องใส
2. นายสันติสุข  แก้วศิริ
3. นายพรพิชิต  หงษ์คำ
 
559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษดา  แพงมาก
2. เด็กชายชลิตพล  ไชยโคตร
3. เด็กชายณรงค์กรณ์  สุภาพ
4. นายธีรศักดิ์  โก้สันเทียะ
5. เด็กชายธีรศักดิ์  ชำกรม
6. นายอดิสร  สะโสม
7. นายเอกนรินทร์  ใบแสง
8. นายแสนประเสริฐ  ชำนาญ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน
2. นายบุญเย็น  สาระชาติ
3. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
 
560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณรงค์  ยอดจักร
2. เด็กชายพรเทพ  แก้วคณมา
3. เด็กชายพิชัย  พงษ์พันธ์
4. เด็กชายศรัณย์  หอมทรง
5. เด็กชายสัณหณัฐ  ร่วมทรัพย์
6. เด็กชายสัมฤทธิ์  นามวงศ์
7. เด็กชายเจษฎา  ตอนศรี
8. เด็กชายไวทีน  ติงสะ
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นายธนะสิทธิ์  เที่ยงธรรมรุจน์
3. นางชัญญ์ญาณ์  เที่ยงธรรมรุจน์
 
561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์  ก้อนทอง
2. นายณัฐพงษ์  นานอก
3. นายบุญฤทธิ์  ธนะศรี
4. นายประเสริฐ  รองทอง
5. นายศุภฤกษ์  วงศ์เจริญ
6. นายสุขสันต์  เหรียญทอง
 
1. นางสุภาพ  บุญรมย์
2. นายนราธิป  บุญรมย์
3. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กลุ่ม 2 1. นายกฤษดา  มะลิ
2. นายจิรชัย  ตุ้มทอง
3. นายพรประสิทธิ์  ศรีละพรม
4. นายศุภวัฒน์  ศรีวิสรณ์
5. นายอภิสิทธิ์  แสงใส
6. นายเสรี  ฉายาวรรณ
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายไชยา  แหนงวงษ์
3. นายรังสรรค์   สุภารัตน์
 
563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวตะวันฉาย  สุขเติม
2. นายธนชาติ  บุดดา
3. นายวันชัย  คำเสียง
4. นายอดิศักดิ์  บุตรดี
5. นายอลงกรณ์  คำแพง
6. นายเกียรติชัย  รายพิมาย
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายวัชระชัย  สุรวิทย์
3. นายอ๊อด  ไชยสุวรรณ
 
564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. นายกิตติพล  ประดิษฐ์สิน
2. นายทนพงษ์  ไชยขันตรี
3. นายทิวทัศน์  เรือนแพง
4. นายปภาวิน  อ่อนสีดา
5. นายศราวุฒิ  ขาวสลับ
6. นายสาทิศ  จิตต์รักษา
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นายทธ  ทองภามี
3. นายพัชระ  วงค์เจริญ
 
565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา กลุ่ม 1 1. นายจตุรงค์  ฮงทอง
2. นายจิรพงศ์  สาระภาพ
3. นางสาวชนัญชิดา  ประสานพันธ์
4. นางสาวพรพิมล  หัดจะรวย
5. นางสาวศศิธร  เหรียญทอง
6. นายสิทธิศักดิ์  สุรวิทย์
7. นางสาวสุจิตรา  คูณทวี
8. นางสาวสุมิตรา  บุญเรือง
9. นายหาญพล  แก้วกุล
10. นายอังคาร  ธนะศรี
 
1. นายสุพรรณ  ค้าโค
2. นางปิยะมาศ  ค้าโค
3. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
 
566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลญา  อุดที
2. นายคมกริช  แปลงศรี
3. นางสาวปภาดา  พิมพา
4. นางสาวพัชญา   กระจ่าง
5. นายพูนประเสริฐ  พิลา
6. นางสาวศิริลักษณ์  จำปาพันธ์
7. นายศุลี  สตางค์จันทร์
8. นางสาวอารีรัตน์  กุลสุวรรณ
9. นางสาวอิสริยาภรณ์   ทองใส
10. นางสาวโชติกา  มะเดื่อ
 
1. นายสมคิด   แสงอรุณ
2. นายวิทธิพงษ์  วันทา
 
567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นายชุติสรณ์  หมู่มาก
2. นางสาวธิดารัตน์  ใจมนต์
3. นางสาวนิตติญา  กุมรีจิตร
4. นายมณเทียร   สมบัติวงษ์
5. นางสาวมัลลิกา  วงศ์พินิจ
6. นางสาวรุ่งตะวัน  อายุวงษ์
7. นางสาวสุดารัตน์  ใจหวัง
8. นางสาวอนุธิดา  บุตะเคียน
9. นางสาวอรพรรณ  จันทร์ดำ
10. นางสาวเกตุศิริ  อาจศิริ
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
3. นางสาวปวีณา  สีหบุตร
 
568 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวจริชยา  นิลพัฒน์
2. นางสาวจุไรรัตน์  วิเศษ
3. นางสาวดวงกมล  ตริตรอง
4. นางสาวปัญจา  ปรารมย์
5. นางสาวพัชรา  หลักตา
6. นางสาวรุ่งนภาพร  พรมลี
7. นางสาวศุภมาส  ธรรมพันธ์
8. นางสาวสิริมา  พร้อมพรม
9. นางสาวหทัยชนก  ประมูล
10. นางสาวแคทลียา  จิตรแสวง
 
1. นางวรรณวิมล  อินทรบุตร
2. นายณัฐวุฒิ  พวงคำ
3. นางสาวศิริเนตร   ชินชัย
 
569 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติยากร  ติละกูล
2. เด็กชายปุญชศักดิ์  โค้ววชิระเมธาสกุล
3. เด็กหญิงพีร์พัชชา  เทิดกตัญญูพงศ์
4. เด็กหญิงสืรืลักษณ์  ค้องอ้อย
5. เด็กชายอชิระ  เรืองอมรวิวัฒน์
 
1. นางวิไล  กุยแก้ว
2. นางวาสนา  ทิพย์รักษา
 
570 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษตยชญ์  คำแสน
2. เด็กหญิงพรรณศิริ  วิบูลอัด
3. เด็กชายภูบดินทร์  อินศิริ
4. เด็กหญิงอรัชพร  ภู่พลับ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  จิรานันทร์สิริ
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางสาวพจนีย์  โนนกอง
 
571 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพันภษา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองดี
3. เด็กชายอธิคม  ดวงโสภา
4. เด็กชายอภิธนวัชร  เหมือนศรีชัย
5. เด็กหญิงอัจฉรา  เกษี
 
1. นางวรนุช  หน่างเกษม
2. นางนิตยพร   ภาวิเศษ
 
572 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงช่อผกา  เพ็ชรจินดา
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คูณพงษ์
3. เด็กหญิงปภัสรา   แหวนหล่อ
4. เด็กหญิงศิรินทรา  โนนไธสงค์
5. เด็กหญิงไพลิน  แพงไทย
 
1. นางสาวมาลินี   แก้วยงค์
2. นางสาวกรพินธ์  บุญเลิศ
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.375 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวญาศิริ  บุญจันทร์
2. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีหมอก
3. นางสาวบุษกร   สุวรรณพงษ์
4. นางสาวสุภัสรา  หวังสุข
5. นางสาวสุภานันท์  ทันที
 
1. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
2. นายดิลก  คำเพราะ
 
574 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพวรรณ  สีทำ
2. นายบวร  วงศ์พิมล
3. นางสาวปวีณญาดา  พะยอม
4. นางสาวพิมผกา  ใยอุ่น
5. นางสาวภารีรัตน์  จันทร์โท
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
575 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวทินมณี  พงษ์สุระ
2. นางสาวธันย์ชนก  สุดตานนท์
3. นางสาวพัชรี  บุญทัน
4. นางสาวสุพัตรา  อสิพงษ์
5. นางสาวสุภัสสรา  ระยับศรี
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
576 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวจิราพร  ศรีเรือน
2. นางสาวพรประภา  ปูพะมูล
3. นางสาวรัตนาภรณ์  วิเวกวรรณ
4. นางสาวสิริยพร  สีนา
5. นางสาวอรุโนชา  เกษหอม
 
1. นางสาวมาลินี   แก้วยงค์
2. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
 
577 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุณยานุช  บุญรอง
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เครือไชย
3. เด็กหญิงอาจารี  มณฑาทิพย์
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
578 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดารณี  วงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  ทับสีหา
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
579 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  แสงเลื่อม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
580 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สมาพงษ์
2. เด็กหญิงชนานันท์  พิริยะรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  คำแสนราช
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางอรนุช  นามเขียว
 
581 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยารัตน์  จอดพิมาย
2. นางสาวณภัทร  จตุพรรัตนะพันธ์
3. นางสาวธัญวรัตน์  แปงแสง
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิรกานดา  ศรีสุข
2. นายปราโมทย์  พลศักดิ์
3. นางสาวปาริฉัตร  พวงบุรี
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
583 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวทิพภรณ์  ทวยตรง
2. นายปัณณวิชญ์  ดวงโสภา
3. นางสาวอรดา  สีดำ
 
1. นางณัฐนภา  ต้นงาม
2. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
 
584 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวจิระพร  อ้อมชมภู
2. นางสาวฐิติยาภรณ์  โสมาบุตร
3. นางสาวสุมิลตรา  พันธ์ลักษ์
 
1. นางสาวภาติยา  จิรังดา
2. นางสาวชไมพร  ผิวหอม
 
585 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงศศิธรธีรา  เมตตามนุษย์
3. เด็กหญิงอโณทัย  คำแสงดี
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
586 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธณิชชา  อบรมทรัพย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพทัศน์
3. เด็กหญิงวิภาดา  ไกรยา
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
2. นางพัชนิภา  เหลื่อมอุไร
 
587 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ในเรือน
2. เด็กหญิงพิชชาภา  สายจันทร์
3. เด็กชายอาชวศิษฎ์  เทาศิริ
 
1. นายคำดี  ภักพวง
2. นางสาวกิตติยา  หวังสม
 
588 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญสถิตย์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   โมระอรรถ
3. เด็กหญิงเมทญา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
2. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
 
589 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นายสุรกาญน์  แก้วพินึก
2. นางสาวสุวิมล  เริงรมย์
3. นางสาวเมทิกา  มูลเสนา
 
1. นางสาวบุญล้อม  กันตรง
2. นางยุพิน  จันทร์ศรี
 
590 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายธนานันท์   ชูกำแพง
2. นางสาวนิภาพร  ไชยโคตร
3. นางสาวสุปรียา  นาแซง
 
1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
2. นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท
 
591 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกจันทร์  กาญจนพันธ์
2. นางสาวนรีกาน  พรมลิ
3. นางสาวศิริยา  สินสุพรรณ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา
2. นางสาวสุกัญญา  ไชยศรีษะ
 
592 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาววลีรัตน์  คำศรี
2. นางสาวศิริโสภา  อุทชา
3. นางสาวสิริมา  ตัดพุดซา
 
1. นางสุรัชนา   โพธินาแค
2. นางสาวสุพรรษา  คำหล้า
 
593 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีโวหะ
2. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  พันธ์ภักดี
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
594 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กชายณพุทธา  แจ่มจรัสเชื้อสกุล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีบุตร
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
595 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายกีรติเดช  มณีวีรกุล
2. เด็กชายณัฐฐากรณ์  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวสุกัณยา   สอนพูด
2. นายอิทธิพล  เสาร์แดน
 
596 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ใจดี
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ปิดตังระภา
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
597 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษดา   อุทัย
2. นายธีรภัทร  เจือทอง
 
1. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
 
598 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจินตภา  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
2. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
599 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุรเสกข์   แก้วละมุล
2. เด็กชายอนุวัทย์  จาวชัชวาลวงศ์
 
1. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
600 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูตะวัน  มาทอง
2. เด็กชายวายุกูล  ลาบบุญ
 
1. นางสาวอรวรรณ   สิมมา
2. นางนิพา  แสงกล้า
 
601 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาววรนุช  พื้นสวรรค์
2. นายอนุวัฒน์  พงษ์พิมพ์
 
1. นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
602 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายจิรานุวัฒน์  รัตนะโสภา
2. นายธีรพล  อุดม
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
603 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. นายณัฐวัตร  คำภีระ
2. นายสุภัทร  สระทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
604 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นายพิษณุ  สุทาศรี
2. นายศราวุธ  สุขอ้วน
 
1. นางสาวอรวรรณ   สิมมา
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
605 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  ทิพย์สมบัติ
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีวงษา
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
606 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กชายคณวรรษ  วรเลิศ
2. เด็กชายโกศัลย์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
607 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อุปมัย
2. เด็กชายยศวีร์  ศุภโชคธนาทรัพย์
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
608 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  เชาว์ศรีกุล
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญโต
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
 
609 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาพร  ซอนทรัพย์
2. นายเบญจโชค  โชติกุล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
610 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายกิตติศักดิ์  สุตะพันธ์
2. นายวีระกานต์  โพธิวัฒน์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
611 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปราโมทย์  สุขเสน
2. นายยุรนันท์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
612 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายคุณาธิป  พละศรี
2. นายเกียรติชนก  พิมพ์ไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
613 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีสวรรค์
2. เด็กชายเจษฎา  พาพันธ์
 
1. นางสาวจันทิมา  ธนวาที
2. นางสาวอัญชิสา  สุจริต
 
614 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคนวล
2. เด็กชายจักรพรรดิ  มังษะชาติ
 
1. นางสาวสุกานดา  ธานี
2. นายธงชัย  อสิพงษ์
 
615 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายศรัณยภัทร  แย้มสง่า
2. เด็กชายอภิลักษณ์   ศรีสังข์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
2. นางสาวอรทัย  คงราช
 
616 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสิริยากร  แสงส่อง
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงค์
 
1. นางมณีกานต์  บุญเสริม
2. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
 
617 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณฏฐพล  ทองคำ
2. เด็กชายพรชัย  ไชยโชติ
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นางสาวฐาปนี  พุ่มไม้
 
618 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายอาทิตย์  ดนตรีพงษ์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นายสุรชัย  มั่นคง
 
619 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรินทร์  ครอบเพชร
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
 
620 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วพิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่โต๋ว
2. เด็กหญิงริมล  นนทะศรี
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
621 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณการณ์  หมีเงิน
2. เด็กหญิงสายธาร  คำพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพัช  สระโสม
2. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร
 
622 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรประภา  ยะภา
2. เด็กหญิงอาริยา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
623 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนราธิป  ขิงทอง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
 
624 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐพล  คำสุข
2. เด็กชายภาคภูมิ  สุขชาติ
 
1. นางสาวณภาย์  ทนงค์
2. นายบรรหยัด  สุริพล
 
625 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายศักรินทร์  เทพขันธ์
2. นายเกียรติยศ  สีหะวงษ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
626 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ  ประจำ
2. นายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
627 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวธนพร  แสนสุข
2. นายธนากร  แก้วพินึก
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
 
628 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายณัฐพล  อินทรสุขศรี
2. นายศุภวิชญ์  ดุษฏีกุล
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
629 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริประภา  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นางสาวฐาปนี  พุ่มไม้
 
630 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวัลย์  ชัยมงคล
2. นางสาวสุมาลัย  วงษ์คำ
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
631 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวธัชพรรณ  โพธิสาร
2. นายเทียนชัย  ธรรมบุตร
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
632 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวณิชาภัทร  พละศักดิ์
2. นายธีรชาติ  บุญหวาน
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
633 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นายภานุพงศ์  บุดดา
2. นายศรัณย์ภัทร  เวี่ยงสิมา
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
 
634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายธนพล  ไชยนิตย์
2. นายภูวนาถ  สิงห์มนต์
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ  เรือศรีจันทร์
2. นายธนากร  โสภาลี
 
1. นายธีรศักดิ์  แสงสุวรรณ
2. นางอภิศรา  เย็นสุข
 
636 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วพิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกิตติมา  เบ็ญมาส
2. นางสาวธันยพร  นิลเพ็ชร
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
637 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวปภัสสร  ผาชัน
2. นางสาวภัทราวดี  สุปัตติ
3. นางสาวศิริรัตน์  วงษ์สุพรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  สมพร
 
638 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงศิรประภา  ยะภา
3. เด็กหญิงอารยา  สาคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
639 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชัญญา  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กชายวรินทร  งามเลิศ
3. เด็กหญิงวริศรา  พิมพะ
 
1. นางสาวพนัชนันท์  อินตา
2. นางสาวพรสุดา  แก้วละมุล
 
640 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายฉลองบุญ  อรัญ
2. นางสาวปวีณา  พนัส
3. นายสุทธินันท์  แดงบุญเรือง
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
641 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นางสาวชนัสสุภา  จันทภักดิ์
2. นายธรรมรงค์  สิงห์ยอง
3. นายบัญชา   เพ็งแจ่ม
 
1. นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
642 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. นางสาวจัณญาลักษณ์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวจิราพร  แหวนเงิน
3. นางสาวนันธิณี  แสนศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางสาวปัทมวรรณ  ยอดเสาร์
 
643 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กลุ่ม 1 1. นายณรงค์ศักดิ์  ชาลี
2. นายภานุเดช  ศรีโสดา
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นายทำนุ  ชาภักดี
 
644 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. นายธนศักดิ์  ศรีกาญจน์
2. นายพรชัย  โยธา
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายขันติ  เสาร์ปรัชญา
 
645 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกมล  จันทลา
2. นายพีรภัทร  เทพแสง
 
1. นางสาวอัญชลี  โพธิ์ทอน
2. นางสาวอังสนา  สาลี
 
646 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายศรพิชัย  สุดเพียร
2. นางสาวอินทิพร  จันทร
 
1. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
647 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นายมฆวรรณ  วรรณทอง
2. นายอนุวัฒน์  เสียงหวาน
3. เด็กชายโชคชัย  พลศักดิ์
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
 
648 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรินทร์  นามสุวอ
2. เด็กชายธีรยุทธ  เผดิมวงศ์
3. เด็กชายพงศ์พล  คำแพง
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นายกฤษดา  เจริญมาก
 
649 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจีรวัฒ  สุระ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กชายสุริยัน  กอกหวาน
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
650 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สรรพศรี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  นาโควงค์
3. เด็กหญิงศิริลักษ์  วงค์เสน
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
651 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นายนันทวัฒน์  วงศ์พุฒ
2. นายรัฐธรรมนูญ  สีหาบุตร
3. นายสมภพ  จุลแดง
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายศักดนัย  สืบเสน
 
652 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ กลุ่ม 2 1. นายชีวิน  วงศ์คำจันทร์
2. นายอัครเดช  แดงงาม
3. นายอิทธินันท์   นนท์ตา
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นางกนกวรรณ  จุฑาจันทร์
 
653 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กลุ่ม 3 1. นายกฤษณากร  บูระพา
2. นายทักษ์ดนัย  เบ็ญเจิด
3. นายสิทธิเดช  ดวงอินทร์
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
654 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายณัฐพล  อินทมาศ
2. นายภิรมย์พร  สุริพล
3. นางสาวลัคคนา  บุญเพ็ง
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
 
655 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายกล้าณรงค์  จำปาเรือง
2. เด็กชายชญานนท์  ชิณวงค์
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  มาคำรอด
 
1. นายจิราวัฒน์  นางาม
2. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
656 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิฆัมพร  ธรรมนาม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ทินกรกำธร
3. เด็กชายเอกอานนท์  วงษ์ราช
 
1. นางวรรณี  พลแสน
 
657 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นายชัยวัฒน์  คำมา
2. เด็กชายวาสุเทพ  ธงศรี
3. นายอนุสิทธิ์  ศรีบริบูรณ์
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายเสถียร  คำชมพู
 
658 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูธนภัทร  เมฆคลี
2. เด็กชายวิทยา  โพธิ์กระสังข์
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  แขดวง
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
659 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายจุลจักร  ชิณวงค์
2. นายธเนศ  ศิริบูรณ์
3. นายสุพจน์   คำโสภา
 
1. นายจิราวัฒน์  นางาม
2. นายเชาวลิต  เสาเวียง
 
660 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายชานนท์  วงษ์ภักดี
2. นายธนภัทร  คำเอี่ยม
3. นายศิริชัย  สมสร้าง
 
1. นายสถิตย์  บุญตา
2. นายสุวิชชา  อุทธสิงห์
 
661 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาววัชรี  แหวนวงษ์
2. นางสาวสุปรียา  แสงอุ่น
3. นางสาวสุรัญชนา  สมบัติวงศ์
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
 
662 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายนาฬิกอติภัค  จันจำนงค์
2. นางสาวลดาวัลย์  ทองละมุล
3. นายศักดิ์ชัย  โพธิสาร
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
663 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นายยุทธิวงศ์  เลื่อนฤทธิ์
2. เด็กชายอดุลวิทย์  ไชยสิทธิ์
3. นายเรืองชัย  บุญบำเรอ
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายทิว พจนา  นายภาณุพงษ์ พิมพา
 
664 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนันทา  บุญจันทร์
2. นายอนุมาน  งามหอม
3. เด็กชายเอกอานนท์  วงษ์ราช
 
1. นางวรรณี  พลแสน
2. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
665 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายชาญยุทธ  ศรีเลิศ
2. เด็กชายธีระนนท์  ผ่านพินิจ
3. เด็กชายศุภชัย  ศรีบริบูรณ์
 
1. นายเสถียร  คำชมพู
2. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
 
666 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายปกิตตา  เลิศศรี
2. เด็กหญิงอพัชชา  คำล้อม
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ทองละมุล
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ
 
667 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจันจิรา  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวธิดามาศ  ชาภักดี
3. นายบัญญัติ  มั่นปรีอ่อน
 
1. นางจงกล  บัวสิงห์
2. นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล  นายภาณุพงษ์ พิมพา
 
668 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวกอบดาว  วิเศษพงษ์
2. นางสาวกอบเดือน  วิเศษพงษ์
3. นายพิทยาธร  สุขจันทร์
 
1. นางสาวณัฐริดา  อัครชาติ
2. นายศักดา  แว่นเนตร
 
669 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชัย
3. เด็กหญิงวรรณพร  อินทะวงษ์
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นางสุธาทิพย์  แสงงาม
 
670 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  เหล่าคำ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สาคร
 
1. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
671 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นายชัยวัฒน์  คำมา
2. นางสาวปรีญารัตน์  จันดา
3. นายภราดร  ศรีโสภา
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
 
672 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์ศิริ  คำผุย
2. นายชนะพันธุ์  ใสเนตร
3. นางสาวเฟื่องลดา  ศรีชัย
 
1. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
2. นางนิออนด์  รอบคอบ
 
673 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกรกมล  ถิระผะริกะ
2. นายธนากร  หงษ์อ่อน
3. นางสาวนัจพัฒน์  สารเสวก
 
1. นายกฤษดา  เจริญมาก
2. นายกฤตชนะ  ฤาชา
 
674 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งตะวัน  อายุวงษ์
2. นางสาวศศิกานต์  สุกุ
3. นายอภิวุฒิ  ทองเบื้อง
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
675 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณิติน  ไชยมา
2. เด็กชายอนุภัทร  เหล็กเพชร
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ชาลี
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นายสนั่น  ศิริกุล
 
676 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร  บ่าพิมาย
2. เด็กชายปรีชา  มโนพาด
3. เด็กชายวัชรพล  บุญปกครอง
 
1. นายวัฒนา  จันทา
2. นายเรวัตร  เกิดนอก
 
677 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพล  คำแพง
2. เด็กชายศรชัย  พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยา
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางสาวศิริวดี  ภูมี
 
678 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ชินพันธ์
2. เด็กชายวิศิษฏ์  สมจิตต์
3. เด็กชายอุเทน  พรมสาร
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
679 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายพฤฒิพงษ์  สุตะพันธ์
2. นายศุภกร  นุติประพันธ์
3. นายอธิชล  อนุพันธ์
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
680 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวชลนิชา  หลักคำ
2. นางสาวสุรัตนา  เวียงคำ
3. นางสาวอารีรัตน์  สาลีพันธ์
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง
 
681 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา กลุ่ม 3 1. นายบดินทร์  อินทร์ตา
2. นายวีรพล  แหวนเงิน
3. นายเอกภพ  แหวนเงิน
 
1. นายบรรรณกร  พงษ์สีดา
2. นายพินิจ  สุขพันธ์
 
682 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายทัตตเดช  ฉันทะบรรณ์
2. นายฤิทธิเกียรติ  สีดำ
3. นายเกรียงไกร  พรมโลก
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นายจรูญศักดิ์   สมสุข
 
683 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายมณฑล  วงษ์วิกย์กรณ์
2. เด็กหญิงศรินภรณ์  โพธิ์ภักดิ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีนารักษ์
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางกัญญา  ปิยกรศาสตร์
 
684 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศริยา  สุทธิปัญญา
2. เด็กหญิงอรปรียา  สุขใส
3. เด็กหญิงอริษรา  จังอินทร์
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นายวัฒนา  จันทา
 
685 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชุติมา  ไมเลิศหล้า
2. เด็กหญิงธิญาดา  วิวาสุข
3. เด็กหญิงศิริวิภา  แสงอุ่น
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางศิวาภรณ์  บุญเสริม
 
686 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  พวงเกษ
2. เด็กหญิงปวีณา  รัตนวัน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ยุทธยง
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
687 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลิสลา  บุญเอนก
2. นางสาวชลธิชา  พร้อมพรม
3. นายชินวัตร  เจริญนาม
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
2. นางจรรยา  เลิศล้ำ
 
688 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวฌามณี  คำศรี
2. นายสุกฤต  พวงยอด
3. นางสาวเพชรา  อารีเอื้อ
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นางสาวสรณี  ศิรินัย
 
689 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นายวุฒิพงษ์  สุขเติม
2. นายศุภกิจ  ทองหล่อ
3. นางสาวเปรมฤทัย  ดวงใจ
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นายชาลี  มีวงค์
 
690 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวมณฑกานต์  พาหา
2. นางสาววฐิณีกรณ์  โพธิ์กระจ่าง
3. นางสาวสายฝน  พิทักษา
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
691 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรรชัย  ทะสุนนท์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อ่อนอก
3. เด็กหญิงจุทามาส  บุญรักษา
4. เด็กหญิงปริยากร  ชัยเหลา
5. เด็กชายปิยะพงษ์  วงษ์พินิจ
6. เด็กชายโมไนย  บุญมี
 
1. นางศศินันทร์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางเยาวลักษณ์  พิเชษฐโสภณ
3. นางพิมลรัตน์  บุญงาม
 
692 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจมา
2. เด็กหญิงจีรภิญญา  บุญมาก
3. เด็กชายชวัลลักษณ์  พรรณโรจน์
4. เด็กหญิงฐิติชญา  พิลารัตย์
5. เด็กหญิงธิรนาฏ  หงษ์อินทร์
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรศรี
 
1. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
2. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
3. นางสาวจิตรลดา  พรรณะ
 
693 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายถนอมทรัพย์  ชมชื่น
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อัฐแป
3. เด็กชายยศกร  ประทุมวงษ์
4. เด็กชายศิวกร  แก้วธานี
5. เด็กหญิงสุมาลี  ดวงสีทอง
6. เด็กหญิงไพลิน  ห่อทรัพย์
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
3. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
694 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายทนงศักดิ์  สาระการ
2. นายทนงศักดิ์  กาละพัฒน์
3. นายธนากร  สมใจ
4. นายภูริณัฐ  มาระเนตร
5. นางสาววราภรณ์  ปราบภัย
6. นายวัชรพงษ์  ผลาผล
 
1. นางศศินันทร์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางเยาวลักษณ์  พิเชษฐโสภณ
3. นางพิมลรัตน์  บุญงาม
 
695 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรชฬิกาญจน์  ชินบุตร
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุตะพันธ์
3. นายชินวัตร  ศรีไสย
4. นายณรงค์ศักดิ์  สุตะพันธ์
5. นายณัฐณูญ  บุญอินทร์
6. นางสาวภัทรวดี  ศรศรี
 
1. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
2. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
3. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
 
696 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. นายบรรหาร  แก้วนิมิตร
2. นายพัชรพล  แหวนเงิน
3. นางสาวภัทรวดี  แหวนเงิน
4. นายมินธวัช  เทียนขาว
5. นางสาววนุชารา  ทองหล่อ
6. นายศุภลักษณ์  บุญเสริม
 
1. นายอภิเดช  กิริยะ
2. นายศักดิ์ดา  บัวศิริ
3. นางสาวทิวาพร  สังขวัน
 
697 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กลุ่ม 4 1. นางสาวจณิสตา  ธรรมพร
2. นางสาวธัญย์ชนก  สมรัตน์
3. นายปกรณ์เกียรติ  เพ็ชรรัตน์
4. นางสาวปิยธิดา  เดชธรรมรงค์
5. นางสาวสาธิยา  เรืองคำ
6. นางสาวสุธิดา  โพธิสาร
 
1. นางกรรณิกา  โพธิบุตร
2. นางเพื่อน  แจนโกนดี
 
698 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลลดา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงณิชชากร  บัลลัง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ก้านท้าว
 
1. นางสาวสร้องทอง  ท่าโพธิ์
2. นายวิโรจน์  วรรณชัย
 
699 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธุ์ดี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ส่งวาจา
3. เด็กหญิงอัชลีย์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายวิชัย  สีสัน
 
700 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฬารัก  เหมาะสมาน
2. เด็กหญิงปนัดดา  อยู่นาค
3. เด็กหญิงศศิธร  สายทอง
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นายประหยัด  บุตะเคียน
 
701 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกมลวดี  ประชาราษฎร์
2. เด็กหญิงศศิรา  ชาวสวน
3. เด็กหญิงอริสรา  ปัดถา
 
1. นางสมใจ  เคารพ
2. นางลักษณา  นัทธี
 
702 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติยา  วงศ์วาลย์
2. นางสาวนงนภัส  ออมชมภู
3. นางสาวปิยธิดา  ทวี
 
1. นางสาวสถิดาภรณ์  ขันคำ
2. นางสาวนวลขจร  คำมุงคุล
 
703 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวชลิตา   ประถม
2. นางสาวณัฐนิชา   โพธิวัฒน์
3. นางสาวดาราพร   จงเรียน
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
704 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวนรีนาฏ  แผ่นทอง
2. นางสาววิลาวรรณ  คำขาว
3. นางสาวสุณิสา  ยองตา
 
1. นายเฉลิมชับ  ศรีชัย
2. นายเจตตริน  พงษ์ละคร
 
705 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวจิณห์จุฑา  ตะเคียนราม
2. นายชัชรินทร์  รักเกียรติ
3. นายภูมิชัย  โคสัย
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
706 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แย้มพุฒ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สนคุ้ม
3. เด็กหญิงอารียา  สำราญ
 
1. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา
2. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
 
707 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  กันสูง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทัดแก้ว
3. เด็กชายประยุทธ  พรมสุข
 
1. นายตรีญรัตน์  สิมมา
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
708 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิตา  วงษ์นิล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มาลัย
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เรือนรส
 
1. นางสิริมา  เล้าวาลิต
2. นายอนรรฆศักดิ์  ยศวิจิตร
 
709 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  อินทะพันธ์
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  สาสังข์
3. เด็กหญิงรัตติยา  แก้วมาคูณ
 
1. นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
2. นายบุญหลาย  มะเค็ง
 
710 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นายชาญณรงค์  ศรีไชย
2. นางสาวนิตยา  สาสังข์
3. นางสาวสุดารัตน์  คำเอี่ยม
 
1. นางสุมิตตา  เกษร
2. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
 
711 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวมณีรัตน์   แสงไสย์
2. นายวัฒนา  นามปัญญา
3. นางสาวศิริรัตน์  จันทกรณ์
 
1. นางสาวอัมภาพร  พรหมประดิษฐ
2. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
 
712 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวนฤมล  คนเพียร
2. นางสาววรรณนิสา  พวงจันทร์
3. นางสาวศุภิสรา  บัญชาเมฆ
 
1. นางกรรญดา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
713 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวศศิธร  จันณรงค์
2. นางสาวสุนันทา  กาลพัฒน์
3. นายสุรักษ์  เมาหวล
 
1. นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
2. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
 
714 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลัลธร  เชื้อทุม
2. เด็กหญิงนราทิพย์  สิงห์งาม
3. เด็กหญิงภัทรลดา  คำเพราะ
 
1. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
2. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
 
715 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เรืองศรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กลิ่นโอชา
 
1. นายวุฒิศักดิ์   สุภิษะ
2. นางสาววรนุช  ศรีรักษา
 
716 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิราภรณ์  สมศรี
2. เด็กชายปิยาพร  ขันธ์รัตน์
3. เด็กหญิงภรศรศิริ  เครือศรี
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นายไพรัตน์  เทาศิริ
 
717 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนภัสกร  จันทมาตย์
2. เด็กหญิงปวีณา  สารวัล
3. เด็กหญิงศันสนีย์  คำแหน
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
718 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนาพร  จันทร์แดง
2. นายศุภวิชญ์  ฤทธิ์ค่อม
3. นางสาวสุพรรณิการ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางจันทร์อรุณ  ไกรวัฒนกรณ์
2. นางชุดาภา  เงาศรี
 
719 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนิรินทร์  แก้วใส
2. นางสาวศุทธหทัย  ไชยเสนา
3. นางสาวอรัญญา  จันทร์ไสย
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
2. นายธนพล  รู้รักษา
 
720 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา  แก้วยอดลา
2. นางสาวธมลวรรณ  ระยับศรี
3. นางสาวพัชรี  คนหมั่น
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
721 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกนกพร  เห็มภูมิ
2. นางสาวช่อผกา  แสงทอง
3. นางสาววิจิตรา  หงส์ลา
 
1. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
722 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬาภัทร  ศรีเสริม
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สุขศรี
3. เด็กหญิงสุพิศตรา  ฤทธิพรม
 
1. นายประจักษ์  ติมรัมย์
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
723 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์  นนท์ศิลา
2. เด็กหญิงนิพาดา  แจ้งนาม
3. เด็กหญิงอังคณา  สุทธิสนธิ์
 
1. นางกนกวรรณ  จุฑาจันทร์
2. นางสาวชารินี   บุญเย็น
 
724 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวทิพย์สุดา  คำเสียง
2. นางสาวบุณยาพร  กองแก้ว
3. เด็กหญิงรัตติยา  นิภาชัย
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาวกัลยา  สีดำ
 
725 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัชชา  เขตนิมิตร
2. เด็กหญิงธนารีัย์  นางวงษ์
3. เด็กหญิงปพิชญา  ภูยาดวง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
726 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญ์วรา  แก้วลอย
2. นางสาวจีรณา  หมายมั่น
3. นางสาวพรทิพย์  สมแก้ว
 
1. นายประจักษ์  ติมรัมย์
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
727 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวทัศนีย์  ใจธรรม
2. นางสาวพัชราภรณ์  สร้อยสน
3. นางสาวสุภาพร  เจียงวง
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นางสาวปัทมน  สิงห์ชะฎา
 
728 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวชุติกานญ์  บุญประกอบ
2. นายดนุพล  คำพลอย
3. นางสาวปวีณา  ก้านเหลือง
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นายสุจินต์  สมบัติวงศ์
 
729 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นายธีรนนท์  วิไล
2. นายภูวนาท  ประทุมวงค์
3. นายภูวเดช  สิงห์ไกร
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
730 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิกา  เจริญศรี
2. เด็กหญิงวราคณา  อาษาดี
3. เด็กหญิงศศิตา  สุวรรณคำ
 
1. นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา
2. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
 
731 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนุศรา  ถ้วยทอง
2. เด็กหญิงสุวิมล  ศรีคำ
3. เด็กหญิงอนุศรา  กุมรัตน์
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย
2. นางสาวธนารักษ์  ไชยงาม
 
732 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นางสาวปรียาภรณ์  สัตย์รักษ์
2. นางสาวพรรณทิภา  โฮ้หนู
3. นางสาวพิมพิกา  บุญประกอบ
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาวสร้อยทอง  แหวนเงิน
 
733 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกรวิเศษ
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีภิรมย์
3. เด็กชายเจษฎา  จันทา
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
734 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติพร  นิยม
2. นางสาวพรรณบุปผา  พานิคม
3. นายศิริวัฒน์  ศิริวุฒิ
 
1. นางเกศรา  จันทร์แสง
2. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
 
735 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราภรณ์  มาถาวร
2. นางสาวยุพาพร  รับมณี
3. นางสาวศิวพร  กมล
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางนันทิดา  พลศักดิ์
 
736 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวขนิษฐา  นามโต
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุนสาย
3. นางสาวจิริยาพร  พลแก้ว
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นายสิทธิโชค  แว่นแก้ว
 
737 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกันธิมา  ทมไพร
2. นางสาวปิยะดา  จันทชน
3. นางสาวอรัญญา  ฤทธิภักดี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
 
738 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสร  อุ้ยเจริญ
2. เด็กหญิงสิดาพร  ชาภักดี
3. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีแก้วกุล
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
739 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำแพง
2. เด็กหญิงปิยะดา  กูลแก้ว
3. เด็กหญิงวรณัน  ศรีระษา
 
1. นางสาวสำฤทธิ์  ศรีมงคล
2. นางสาวนาถฎิญา  สารีพวง
 
740 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงผ่องพิลา  ศิลาคำ
2. เด็กหญิงศรินยา  ศรแก้ว
3. เด็กหญิงอนันธิตา  โพธิ์อุดม
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
741 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. นายธนธร  ศรีไชยา
2. นางสาววัชรภรณ์  พืชศรี
3. นางสาวเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
742 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลพรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวบุญฑริตา  บุญมาก
3. นางสาวบุษยา  พิมพ์ทอง
 
1. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
2. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
 
743 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา  ระหาร
2. นางสาวทัศวรรณ  ศรีระษา
3. นางสาวมายุรี  นันทะสิงห์
 
1. นางสาวราตรี  เนียมมูล
2. นางสาวสำฤทธิ์  ศรีมงคล
 
744 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวกุลธิดา  ลาพันธ์
2. นางสาวธิดา  อินทร์ชื่น
3. นางสาวธุสาวดี  จันทสี
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
745 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายฐิติพงศ์  รัตพันธ์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
746 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สายตา
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
747 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  จันทำ
 
1. นางกนกพร  บัวสอนเจริญเลิศ
 
748 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายทินกร  หิงทอง
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
749 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธินี  วงค์แสง
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  โพธิพันธ์
 
750 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลแสน
 
1. นายชรินทร์  ขันติวงค์
 
751 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศุภานัน  พุฒหอม
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
 
752 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพนสำโรง
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
753 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายชวัลวิทย์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงพรนภา  ทัดวงศ์
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  มณีรัตน์
 
1. นางภัสนันท์   เขียวอ่อน
2. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
754 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายประชานาถ  สินสมบัติ
2. เด็กหญิงรักษิณา  เร่งรัด
3. เด็กหญิงวรรณิศา  ผมคำ
 
1. นางอรพินทร์  สิงห์วิชา
2. นางปฐมาวดี  มะโนรัตน์
 
755 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกังสดาล  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงจิตตกานต์  สุภาพ
3. เด็กหญิงอังคณา   โพธิ์ศรี
 
1. นางนันธิยา  จันทเศิลา
2. นางกฤติมา  จันครา
 
756 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  คนกลาง
2. เด็กชายนรินทร์  บุญพริ้ง
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พลับเพลิง
 
1. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วพวง
 
757 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวชยาภรณ์  ศรวิชัย
2. นางสาวพัชรี  ภูบาล
3. นางสาวเจษฎาภรณ์  อินธิเดช
 
1. นายกฤษฎา  เขตสกุล
2. นางชาตรี  คำโสภา
 
758 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามพันธ์
2. นายศิวกร  เติมทรัพย์
3. นางสาวสุภาวดี  กองแก้ว
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
759 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชนันท์  ใจเพ็ง
2. นางสาววรรณภา  มูลดับ
3. นางสาวอรัญญา  พุ่มพล
 
1. นางนันธิยา  จันทเศิลา
2. นางกฤติมา  จันครา
 
760 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวดุษฎี  อินทะพันธ์
2. นายธนบดี  จันเพ็ง
3. นางสาวพรพิมล  บาดาล
 
1. นางสาวณิชาภา  นารินรักษ์
2. นางณัฐฎาวรรณ  ทองแดง
 
761 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตะบิน
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
762 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายปณิธาน  คำหล่อ
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
763 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาครินทร์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   สมบัติวงค์
 
764 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา กลุ่ม 1 1. นายเสฏฐนันท์  ธรรมภักติพงศ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
765 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวสุ  แสวงสุข
 
1. นางสาวอารตา  เดชภัทร
 
766 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกษสุดา  วรรณา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
767 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนเลิศ
 
1. นางอรพินทร์  สิงห์วิชา
 
768 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวนัชยา  อกกา
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
 
769 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โคจันทร์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
770 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  เดชาศิลปพัฒน์
 
1. นางรติปภา  ปัดถา
 
771 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษฏา  เสนคำสอน
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
772 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  เผ่าพันธ์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
773 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทริกา  แพงดี
 
1. นางสาวอาริตา  วงศ์บา
 
774 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาวี  ทิพย์รักษา
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
775 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  แพงคำแดง
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
776 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  ปฎิเหตุ
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
777 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยภา
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   สมบัติวงค์
 
778 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วพวง
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
 
779 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตติยากร  จันทพันธ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
780 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรทัย  คุชิตา
 
1. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร
 
781 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายนัฐพงษ์  พื้นผา
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
782 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายจักณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
783 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราพัชร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
784 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นายก้องภัค  ศรีอำนาจ
 
1. นางสาววิราภรณ์  มะโรณีย์
 
785 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวเพ็ญฤดี   สีเหลือง
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
786 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางวรุณลักษณ์  ภูแป้ง
 
787 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวอนิสา  ขันคำ
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
788 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา  อินทะเสน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
789 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวรุจิรา  พันธมาศ
 
1. นายโสภณ  บุญภา
 
790 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่ม 4 1. นายสนธยา  สุดสุข
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
791 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาววิราภรณ์  มะโรณีย์
 
792 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายภควัต สายแก้ว  สายแก้ว
 
1. นายนาวา  โสภาลี
 
793 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิชาติ  พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กชายอภิศักดิ์  แว่นจันลา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
2. นายอภิชาติ  ไตรพรม
 
794 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ กลุ่ม 1 1. นายเสถียรพงษ์  พุธพันธ์
 
1. นางสาวสนิท  ศรีทะเสน
2. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
 
795 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนค้อ กลุ่ม 1 1. นายนที  อินประเสริฐ
2. นายสุรชัย  ตาซื่อ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร
 
796 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพัทธมน  ขนันดูล
2. นายราษฎร์ประชา  ชื่นตา
 
 
797 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายรัชพล  พันธมาศ
2. นายสุรชัย  กระสังข์
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
 
798 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายรัฐนันท์  บัวทอง
2. เด็กชายอิสระ  หงษ์สระแก้ว
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
2. นางวชิราภรณ์  บุญเลี้ยง
 
799 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวนาภ  สารพัฒน์
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
 
800 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภฤกษ์  พาซื่อ
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
801 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายชัยพล  ยาระยาน
 
1. นายสุริยา  สะเป็น
 
802 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายคฑาวุฒิ  หินเงิน
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
803 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นายปรัชญา  ราษี
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
804 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. นายเอกราช   แก้วบุปผา
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
805 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร  พยัคฆกูล
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
 
806 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  งามล้วน
 
1. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
 
807 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์  มีไชย
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
808 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กชายนิรุจ  สีขาว
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
809 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายสกลภัทร  ละมูลมอญ
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
810 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายนัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
811 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นายจิตรกร  โคษา
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
812 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา กลุ่ม 4 1. นายเดชา  สาธรณ์
 
1. นายณรัช  มีผล
 
813 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บัวแย้ม
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
814 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายบูรพา  จิบทอง
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
 
815 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วศรี
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
816 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายนัทธพงษ์  สายแก้ว
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
817 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายวรรณวิชัย  แก้วคำมิ่ง
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
818 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นายศรัณย์  พวงทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
819 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กลุ่ม 4 1. นายสิริชัย  ฑีฆะ
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
820 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ลาอำ
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
 
821 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจตพัฒน์  พันมะลี
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
822 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์  มีไชย
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
823 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายกลยุทธ  วายลม
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
824 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายคฑาวุฒิ  หินเงิน
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
825 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นายวัชระชัย  ท่าหาร
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
826 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กลุ่ม 4 1. นายอนุสรณ์  อาจหอม
 
1. นายสุริยา  สะเป็น
 
827 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกรกนก  ตากิ่มนอก
2. นางสาวจุฑามาศ  พรพันธ์
3. นางสาวจุุฑาวดี  ศรีสุข
4. นางสาวฐิติญา  อร่ามเรือง
5. นางสาวณัฐพร  กาเผือก
6. เด็กหญิงณัฐพร  อินทรีย์
7. เด็กหญิงทิพวัลย์  พวงแก้ว
8. นายธีรภัทร  ศรีโพนดวน
9. เด็กชายนครินทร์  ทองบุราณ
10. เด็กหญิงนลินนิภา  ชอนบุรี
11. เด็กหญิงนารีรัตน์  สิงห์เหิน
12. นายปฏิพล  โพธิ์ขาว
13. นางสาวปนิดาพร  เทสันตะ
14. เด็กชายปรเมศวร์  จันทร์แจ่ม
15. เด็กหญิงปาจรีย์พร  เครือพงษ์ศักดิ์
16. เด็กหญิงปาณิศา  ชิณวงค์
17. เด็กชายพิชญะ  ทองแสน
18. นางสาวพิราอร  อำไพ
19. เด็กชายภิณภัทร  บุรินทร์
20. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์เจริญ
21. นางสาวมนย์ปรียา  ศรีจันดา
22. เด็กชายวรโชติ  ลาลุน
23. เด็กชายสิทธิพงษ์  น้ำจันทร์
24. เด็กหญิงสิรปภา  บวบชม
25. เด็กชายหฤษฎ์  ทองละมุล
26. เด็กหญิงอารยา  ทวันเวทย์
27. นางสาวเบญญาภา  ปิยะวงษ์
28. นางสาวเพ็ชรลดา  ศรีหาวงศ์
29. เด็กชายเสกสรรณ์  รัตนกัน
30. นายไกรสิทธิ์  ชื่นตา
 
1. นางเณศทิชาภา   สวัสดี
2. นายวีระชัย  สายโส
3. นางสาวรัชนก  สิงห์ดำ
4. นายปรีชา   ฝังสิมมา
5. นายปกาศิต  ศรแก้ว
6. นายวีระชัย  น้อยวงศ์
7. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
828 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ กลุ่ม 3 1. นายกฤตพจน์  อ้นทอง
2. นายก้องเกียรติ  ใจกล้า
3. เด็กชายคงสิทธิ์  แผลงฤทธิ์
4. เด็กชายจตุมงคล  มั่งคั่ง
5. นายจิตรกร  โคษา
6. เด็กหญิงนันทพร  จันทร์สว่าง
7. นางสาวนาฏยา  พิมพ์ศรี
8. นายปติภัทร  ทองสังข์
9. นายปรัชญา  ราษี
10. เด็กหญิงปัทมา  ศรีเลิศ
11. เด็กหญิงผกาวรรณ  อสิพงษ์
12. นายพงค์เทพ  ดวงอินทร์
13. เด็กหญิงพิชชาอร  นุตโร
14. เด็กหญิงพิมพ์นารา  พงษ์สุระ
15. นายภาณพงษ์  คำนวน
16. นายภานุเดช  สายสินธุ์
17. เด็กชายมังกร  โยธะกา
18. เด็กหญิงมีนา  หมั่นไร่
19. นางสาวยุพารัตน์  สีนิล
20. นายราชฤทธิ์  เครือมาศ
21. นางสาววรรณิภา  ดวงตา
22. เด็กชายวรเชนทร์   ไธสง
23. นายวัชระชัย  ท่าหาร
24. นายวีรชัย  เงินจันตา
25. นายศรัณย์  พวงทอง
26. เด็กชายศุภฤกษ์  พาซื่อ
27. นายสมบัติ  ศรีเลิศ
28. นางสาวสุภาพร  โสดาธาตุ
29. เด็กหญิงอนุสสรา  อาจชัยภูมิ
30. เด็กหญิงเมธาพร  เกษศิริ
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
2. นางพเยีย  หัวยจันทร์
3. นายบุญถึง  ต้นงาม
4. นายยอดยิ่ง  จันทะดวง
5. นางสาววิไลพร  จันเทพา
6. นายยิ่งยง   นันทวณิชชากร
7. นางบุญเรือน  คูณทวี
 
829 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สาระชาติ
2. นายกิตติศักดิ์  ครองชัย
3. นางสาวจิดาภา  สำลี
4. นางสาวจิราวรรณ  รินสันเทียะ
5. นางสาวจุไรวรรณ  รินสันเทียะ
6. นางสาวชลิดาภรณ์  พิมาทัย
7. เด็กหญิงฐิติมา  สาธรณ์
8. เด็กหญิงณัชชา  สลีสองสม
9. เด็กหญิงณัฐธยา  โกฎหอม
10. นางสาวณัฐรัตน์  วิลา
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมภู
12. นายธนากร  พิทักษ์
13. นางสาวภาวิณี  สุชาติ
14. นางสาวมาริณี  เขียวมณฑา
15. นางสาวลลิสา  แก้วมูล
16. นายวรดา  พิมาทัย
17. นางสาววรรณธิดา  เพ็งกระจ่าง
18. นางสาวศศลักษณ์  สาลี
19. นายสมพลักษณ์  ครองชัย
20. นางสาวสุพรรณี  นนยะ
21. นางสาวสุภาลักษ์  ศรีธาตุ
22. เด็กชายอธิปไตย  สมใจ
23. เด็กชายอภิวัฒน์  โยธา
24. นางสาวอัจฉรานันท์  เสนไสย์
25. เด็กหญิงอาริสา  อุโมง
26. นางสาวอารียา  จันทร
27. เด็กหญิงเกษสุณี  ทาประจิตร
28. นายเดชา  สาธรณ์
29. เด็กชายเลิศพิพัฒน์  จามะรีย์
30. นายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นายณรัช  มีผล
2. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
3. นางสาวนันทนา  เกษมณี
4. นายสมชาติ  ทะนันชัย
5. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
6. นายวฤหัส  รุ่งเรือง