ปฏิทินการแข่งขัน

              ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘
ที่ วัน เดือน ปี รายการ ผู้ดำเนินการ
๗ กันยายน ๒๕๖๐ - ประชุมเจ้าหน้าที่แอดมินของเขตพื้นที่การศึกษา
และเจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมของแต่ละศูนย์
เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๘ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ - เจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมของแต่ละศูนย์ที่จัดแข่งขัน เตรียมข้อมูลและความพร้อมในการรับสมัคร ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ - โรงเรียนสมัครเข้าแข่งขัน โดยใช้รหัสที่เขตพื้นที่การศึกษามอบให้
- เปิดรับสมัครกรรมการผ่านระบบ
ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐ - ศูนย์ทุกศูนย์ส่งคำสั่งกรรมการจัดการแข่งขัน เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๑-๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๐ - เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (จังหวัดศรีสะเกษ) เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ จังหวัดศรีสะเกษ - ยโสธร
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (จังหวัดยโสธร) เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์, เครือข่ายฯ
และโรงเรียน
   ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์, เขตพื้นที่
๗-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ศูนย์จัดการข้อมูลและสรุปผลการแข่งขันส่งเขตพื้นที่ ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
  ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
ส่งหนังสือราชการพร้อมหลักฐานที่ศูนย์จัดการแข่งขันดำเนินการ 
ศูนย์, เครือข่ายฯ และโรงเรียน
๑๐ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมโอนข้อมูลไประดับภาค เขตพื้นที่, และโรงเรียน
๑๑ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ - การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 11:50 น.