สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย 148 5 3 2 156
2 กันทรลักษ์วิทยา 143 14 3 1 160
3 สตรีสิริเกศ 131 9 1 0 141
4 กันทรารมณ์ 126 14 7 3 147
5 ขุขันธ์ 103 17 6 4 126
6 กำแพง 99 11 4 2 114
7 ปรางค์กู่ 91 18 11 4 120
8 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 80 38 12 5 130
9 ศรีรัตนวิทยา 78 31 13 5 122
10 ห้วยทับทันวิทยาคม 71 12 9 5 92
11 บึงมะลูวิทยา 68 26 12 6 106
12 ตูมพิทยานุสรณ์ 64 31 14 8 109
13 ส้มป่อยพิทยาคม 60 11 11 5 82
14 เบญจลักษ์พิทยา 55 26 5 4 86
15 เขื่อนช้างวิทยาคาร 51 30 15 8 96
16 ละทายวิทยา 44 20 11 6 75
17 กระแชงวิทยา 44 16 8 14 68
18 โนนค้อวิทยาคม 40 15 9 5 64
19 ยางชุมน้อยพิทยาคม 39 20 4 3 63
20 วัดหลวงวิทยา 38 19 10 6 67
21 ศรีตระกูลวิทยา 36 19 4 2 59
22 บ้านกันทรารมย์ 36 14 6 2 56
23 บึงบูรพ์ 34 17 5 8 56
24 ผักไหมวิทยานุกูล 32 15 14 5 61
25 นครศรีลำดวนวิทยา 31 25 18 4 74
26 มัธยมบักดองวิทยา 31 21 11 5 63
27 กันทรลักษ์วิทยาคม 31 8 9 10 48
28 บัวเจริญวิทยา 30 23 6 6 59
29 สวงษ์วิทยาคม 30 21 7 7 58
30 พยุห์วิทยา 29 13 10 10 52
31 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 29 10 6 6 45
32 ราษีไศล 28 19 6 5 53
33 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 27 18 10 9 55
34 คลีกลิ้งพัฒนาทร 27 15 10 4 52
35 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 27 7 5 0 39
36 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 25 18 6 10 49
37 ภูมิซรอลวิทยา 23 23 11 4 57
38 น้ำเกลี้ยงวิทยา 23 10 7 8 40
39 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 22 13 7 8 42
40 วรคุณอุปถัมภ์ 22 7 4 4 33
41 เคียวนำ 21 20 6 4 47
42 คูซอดประชาสรรค์ 21 14 12 6 47
43 รวมสินวิทยา 21 14 11 4 46
44 ไกรภักดีวิทยาคม 20 27 13 7 60
45 สิริเกศน้อมเกล้า 20 16 12 7 48
46 น้ำคำวิทยา 20 16 10 6 46
47 ละลมวิทยา 20 11 4 5 35
48 มารีวิทยา 20 7 5 1 32
49 ประสานมิตรวิทยา 20 7 2 7 29
50 สวายพิทยาคม 18 18 6 8 42
51 จตุรภูมิพิทยาคาร 18 16 15 10 49
52 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 18 16 14 10 48
53 โนนเพ็กวิทยาคม 16 13 10 3 39
54 กุดเสลาวิทยาคม 16 5 1 0 22
55 พรานวิบูลวิทยา 15 15 5 3 35
56 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 15 12 6 8 33
57 ทุ่งสิมวิทยาคม 15 12 4 6 31
58 บัวน้อยวิทยา 14 12 4 1 30
59 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 13 10 7 5 30
60 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 13 9 13 7 35
61 ไพรบึงวิทยาคม 13 1 0 0 14
62 บ้านโดนอาว 12 10 6 2 28
63 หนองคูวิทยา 11 8 11 3 30
64 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 11 6 8 3 25
65 บ้านตาอุด 11 3 6 6 20
66 มัธยมโพนค้อ 10 9 10 4 29
67 วัดมหาพุทธราม 9 4 2 8 15
68 บ้านเปือยประชาสามัคคี 9 3 7 1 19
69 ไผ่งามพิทยาคม 8 15 7 3 30
70 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 8 11 10 12 29
71 จิกสังข์ทองวิทยา 8 3 2 0 13
72 โคกสะอาดวิทยาคม 7 2 5 3 14
73 ร่มโพธิ์วิทยา 7 0 0 0 7
74 เบญจประชาสรรค์ 6 11 4 3 21
75 ศรีแก้วพิทยา 6 3 4 3 13
76 โนนกระสังวิทยาคม 6 3 0 2 9
77 เกศเกล้าวิทยา 5 2 2 1 9
78 บกวิทยาคม 4 7 2 0 13
79 โคกหล่ามวิทยา 4 3 0 2 7
80 ศรีเกษตรวิทยา 3 2 1 2 6
81 กระดุมทองวิทยา 3 1 2 2 6
82 วัดโพธิ์น้อย 2 1 3 4 6
83 ตระกาศประชาสามัคคี 1 4 1 2 6
84 ไตรมิตร 1 4 0 1 5
85 ลมศักดิ์วิทยาคม 1 2 2 7 5
86 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 1 1 3 0 5
87 วัดจันทาราม 1 1 1 1 3
88 กุญชรศิรวิทย์ 1 1 1 0 3
89 กันทรอมวิทยาคม 1 0 0 0 1
90 เกียรติแก้ววิทยา 0 5 7 5 12
91 ดงรักวิทยา 0 1 0 3 1
92 ดวนใหญ่วิทยา 0 0 1 4 1
93 วัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 1 2 1
94 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0 0 0
95 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 0 0 0 0
96 โพธิ์วงษ์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 2,670 1,096 599 410 4,365