สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย 138 5 3 2 146
2 กันทรลักษ์วิทยา 137 14 3 1 154
3 สตรีสิริเกศ 125 9 1 0 135
4 กันทรารมณ์ 117 14 7 3 138
5 ขุขันธ์ 102 17 6 4 125
6 กำแพง 99 11 4 2 114
7 ปรางค์กู่ 85 18 11 4 114
8 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 76 38 12 5 126
9 ศรีรัตนวิทยา 73 31 12 5 116
10 ห้วยทับทันวิทยาคม 67 12 9 5 88
11 บึงมะลูวิทยา 58 25 12 6 95
12 ตูมพิทยานุสรณ์ 55 30 13 8 98
13 ส้มป่อยพิทยาคม 53 11 11 5 75
14 เบญจลักษ์พิทยา 49 24 5 4 78
15 เขื่อนช้างวิทยาคาร 48 29 15 8 92
16 ละทายวิทยา 39 20 11 6 70
17 วัดหลวงวิทยา 38 19 9 6 66
18 กระแชงวิทยา 38 14 8 14 60
19 ศรีตระกูลวิทยา 36 19 4 2 59
20 โนนค้อวิทยาคม 36 15 9 5 60
21 บ้านกันทรารมย์ 36 14 6 2 56
22 ยางชุมน้อยพิทยาคม 35 20 4 3 59
23 บึงบูรพ์ 34 17 5 8 56
24 มัธยมบักดองวิทยา 31 21 11 5 63
25 นครศรีลำดวนวิทยา 30 25 18 4 73
26 ผักไหมวิทยานุกูล 29 15 14 5 58
27 พยุห์วิทยา 29 13 10 10 52
28 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 29 10 6 6 45
29 สวงษ์วิทยาคม 28 19 7 7 54
30 ราษีไศล 28 19 6 5 53
31 กันทรลักษ์วิทยาคม 28 8 9 10 45
32 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 26 17 10 9 53
33 คลีกลิ้งพัฒนาทร 24 15 10 4 49
34 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 24 7 5 0 36
35 ภูมิซรอลวิทยา 23 23 11 4 57
36 บัวเจริญวิทยา 23 23 6 6 52
37 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 22 16 6 10 44
38 คูซอดประชาสรรค์ 21 13 11 6 45
39 น้ำเกลี้ยงวิทยา 21 10 7 8 38
40 ไกรภักดีวิทยาคม 20 27 13 7 60
41 สิริเกศน้อมเกล้า 20 16 12 7 48
42 น้ำคำวิทยา 20 16 10 6 46
43 รวมสินวิทยา 20 14 11 4 45
44 ละลมวิทยา 20 11 4 5 35
45 มารีวิทยา 20 7 5 1 32
46 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 19 13 7 8 39
47 ประสานมิตรวิทยา 19 7 2 7 28
48 วรคุณอุปถัมภ์ 19 6 4 4 29
49 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 18 16 14 10 48
50 เคียวนำ 17 20 6 4 43
51 จตุรภูมิพิทยาคาร 16 15 15 10 46
52 โนนเพ็กวิทยาคม 16 13 10 3 39
53 กุดเสลาวิทยาคม 16 5 1 0 22
54 พรานวิบูลวิทยา 15 15 5 3 35
55 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 15 12 6 8 33
56 บัวน้อยวิทยา 13 11 4 1 28
57 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 13 10 7 5 30
58 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 13 9 13 7 35
59 ทุ่งสิมวิทยาคม 12 12 4 6 28
60 บ้านโดนอาว 12 10 6 2 28
61 สวายพิทยาคม 11 18 6 8 35
62 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 11 6 8 3 25
63 บ้านตาอุด 11 3 6 6 20
64 หนองคูวิทยา 10 8 11 3 29
65 วัดมหาพุทธราม 9 4 2 8 15
66 ไผ่งามพิทยาคม 8 15 7 3 30
67 บ้านเปือยประชาสามัคคี 8 3 6 1 17
68 จิกสังข์ทองวิทยา 8 3 2 0 13
69 ไพรบึงวิทยาคม 8 1 0 0 9
70 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 7 11 10 12 28
71 มัธยมโพนค้อ 7 9 10 4 26
72 โคกสะอาดวิทยาคม 7 2 5 3 14
73 ศรีแก้วพิทยา 6 3 4 3 13
74 โนนกระสังวิทยาคม 6 3 0 2 9
75 เบญจประชาสรรค์ 5 11 4 3 20
76 เกศเกล้าวิทยา 5 2 2 1 9
77 ร่มโพธิ์วิทยา 5 0 0 0 5
78 บกวิทยาคม 4 7 2 0 13
79 โคกหล่ามวิทยา 4 3 0 2 7
80 ศรีเกษตรวิทยา 3 2 1 2 6
81 กระดุมทองวิทยา 3 1 2 2 6
82 วัดโพธิ์น้อย 2 1 3 4 6
83 ตระกาศประชาสามัคคี 1 4 1 2 6
84 ไตรมิตร 1 4 0 1 5
85 ลมศักดิ์วิทยาคม 1 2 2 7 5
86 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 1 1 3 0 5
87 วัดจันทาราม 1 1 1 1 3
88 กุญชรศิรวิทย์ 1 1 1 0 3
89 กันทรอมวิทยาคม 1 0 0 0 1
90 เกียรติแก้ววิทยา 0 5 7 5 12
91 ดงรักวิทยา 0 1 0 3 1
92 ดวนใหญ่วิทยา 0 0 1 4 1
93 วัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 1 2 1
94 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0 0 0
95 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 0 0 0 0
96 โพธิ์วงษ์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 2,498 1,080 594 410 4,582