เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ( ศรีสะเกษ )
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 2-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ  
2 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางสาววิไลพร จันเทพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายยอดยิ่ง จันทะดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายวิเศษ น้อยนิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายเทพประทาน ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายยงยุทธ พรหมทา รองผูอำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางกาญจนา ยอดมาลี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศน์ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายวัชระ กรมพะไมย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายธวัชชัย ลือชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายนิวัฒน์ ประสานพันธ์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายสุปรีชา จำปารัตน์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางบุณิกา สุริยะลังกา ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายอาคเนย์ มีคุณ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายบรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายเชษฐา อาษาราช ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางสาวทิพวรรณ จิรัญกุล ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นางสาวอังคณา เพ็งเภา ครู คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
34 นายเทพประทาน ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรสิริเกศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
35 นายสำเริง บุญตา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
36 นายศักรินทร์ สุทารส ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
37 นางปิยลดา หารไชย ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
38 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
39 นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
40 นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
41 นายพิริยะ หัตประโคน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
42 นายอุทัย สาคำภีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
43 นายอดิสร สุมโนจิตราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
44 นางจิรวรรณ นันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
45 นายบุญเลิศ พลชลี รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
46 นายประสาน เพ็งทอง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
47 นายสมพงษ์ คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
48 นางปาณิสรา เดือนเมษ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
49 นายอิสเรวัตตะ ดิษสรัตนวงษ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
50 นายทศพล แก้วอาษา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
51 นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
52 นายเทพ จันทคาศ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
53 นายสุบรรณ พรมเสนา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
54 นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
55 นายสุรชัย ไชยโชติ พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
56 นายธนโชติ ขุนโทนิล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
57 นายธวัชชัย ลือชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
58 นายมานะ แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
59 นายวรวุฒิ อินทรา ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
60 นายจำนงค์ ธราธรณ์ ช่างไม้ 4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
61 นายชนะพล เนตรแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
62 นายณรงค์ชัย เศรษฐจำนงค์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
63 นายถาวร พันธ์ดี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
64 นายนนท์ กล้าหาญ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
65 นายไพบูลณ์ สุวรรณคำ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
66 นางบุณิกา สุริยะลังกา ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
67 นายกิรติพงษ์ วงศ์สุธา นักเรียน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
68 นางพงศกร จันหอม นักเรียน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
69 นายปิยวัฒน์ ลาพรหมมา นักเรียน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
70 นายนรบดี ชโยปการกุล นักเรียน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
71 นายวัชรพล ครองยุติ นักเรียน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
72 นายอธิพันธ์ รัศมี นักเรียน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน  
73 นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง  
74 นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง  
75 นางนิตยา วงศ์หลวง ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง  
76 นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง  
77 นายบรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง  
78 นางบุษบา แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง  
79 นางนิศาชล คำมอน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง  
80 นางสาวกนกวรรณ เคนสิน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง  
81 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง  
82 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง  
83 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
84 นางสาววริษา ศรีเลิศ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
85 นางธันวรัตม์ มันดินแดง ครูธุรการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
86 นางสาวศิริลักษณ์ เครือมาศ ครูพิเศษโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
87 นางสาวกฤติมา สุภาทิพย์ ครูพิเศษโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
88 นางสาวชลณัฐ บุปผาชาติ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
89 นางสาวอมลวรรณ นาคพันธุ์ ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
90 นางสาวรุ่งธิวา บุญสอน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
91 นายศักดิ์ดา แว่นเนตร โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
92 นางสาวกฤศวรรณ จันเพ็ชร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
93 นายธนากร ศรีดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
94 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
95 นายปรีชา ทองดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
96 นายจิรายุ มโนธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
97 นางสาวณัฏฐากุลยา จันทร์เปรียง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
98 นางณัฐฐิญา หะโท ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
99 นางสาวเสาวนีย์ แก้วรักษา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
100 นางสาวสุคนธิกา พวงมะลิ พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
101 นางสาวศิริพร คำรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
102 นางสาววลีรัตน์ คนหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
103 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
104 นางบุษบา แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
105 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
106 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
107 นางสาวกนกวรรณ เคนสิน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
108 นางนิศาชล คำมอน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
109 นางสาวพิมพ์ใจ ภูหัดการ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
110 นายกฤตเมธ ชัยกวงชา ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
111 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
112 นางสาววันวิสา ไกรเพชร ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
113 นางสาวฐิติพร โพธิ์ทิพย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียน  
114 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ  
115 นางสาวลักษณาวรีย์ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ  
116 นางธันวรัตม์ มันดินแดง ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ  
117 นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ  
118 นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ  
119 นายยศพันธ์ สุขกาย ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ  
120 นายอานุภาพ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ  
121 นายสุจิน คูณเมือง พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ  
122 นายเวชกรณ์ กรมพะไมย พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ  
123 นายไพศาล พุฒพันธ์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ  
124 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดี พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
125 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
126 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
127 นางสาววริษา ศรีเลิศ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
128 นาวสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
129 นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
130 นายบรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
131 นางบุษบา แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
132 นางนิศาชล คำมอน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
133 นายกฤตเมธ ชัยกวงชา ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
134 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
135 นางสาวกนกวรรณ เคนสิน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
136 นางสาวพิมพ์ใจ ภูหัดการ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
137 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
138 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการรวบรวมผล รายงานผลและเกียรติบัตร  
139 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
140 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
141 นางวัลยา ชยันตรดิลก ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
142 นางสาวกฤติมา สุภาทิพย์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
143 นางธันวรัตม์ มันดินแดง ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
144 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
145 นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
146 นางนิตยา วงศ์หลวง ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
147 นายบรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
148 นายนิวัฒน์ ประสานพันธ์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
149 นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
150 นางชนิดา เนตรแก้ว ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
151 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร  
152 นางปิยลดา หารไชย ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
153 นางสาวกุลมณี พรมศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
154 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยปัญญา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
155 นายส้ม จันทร์ทอน ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
156 นางสาวจุฑารัตน์ ใยพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
157 นางสาวสุวรรณา กระโพธิ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
158 นางสาวภัทรอรญา เจริญบุญ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
159 นางสาวชุติมา กิมาลี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
160 นางสาวอมลวรรณ นาคพันธุ์ ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
161 นางสาวรุ่งธิวา บุญสอน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
162 นายธีรศักดิ์ ชูแก้ว ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
163 นางสาวกาญจนา ทุ่มโมง ครู โรงเรียนสตรีสิเกศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
164 นายบรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
165 นางสาวสริดา จำปาหอม ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
166 นางนิศาชล คำมอน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
167 นางสาวพิมพ์ใจ ภูหัดการ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
168 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
169 นางสาวกนกวรรณ เคนสิน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
170 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
171 นายสุจิน คูณเมือง พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
172 นางสาวณัฐกานต์ อินทอง ครูธุรการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
173 นางสาวฐิติพร โพธิ์ทิพย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
174 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
175 นางสาวธัญญ์ จำรูญศรี ครูโรงเรียนไกภักดีวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
176 นางสาวชนาพร โชคดำริวิเศษ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
177 นางสาวธีราพร สืบหล้า ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
178 นางสาวชลณัฐ บุปผาชาติ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
179 นางสาวปรียาวดี ศิริมานพ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
180 นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล ครูโรงเรียนเบญจลักษณ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
181 Ms. Asami Miyashiro ครูอาสาสมัครโรงเรียนขุญหาญวิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
182 นางสาวจิตต์อารีย์ บัญญัติ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
183 นางสาวเมธาวี สกุลวรวิทย์ ครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
184 Ms. Yamaji Yuko ครูอาสาสมัครโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
185 นายสำเริง บุญตา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
186 นางสาววิลัยภรณ์ เวียงคำ ครูโรงเรียนกันรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
187 Ms. Seina Fujigami ครูอาสาสมัครโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
188 นางสาวจริญญา ศรแก้ว ครูโรงเรียนขุญหาญวิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
189 นายศักรินทร์ สุทารส ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
190 Mr. Takashi Kuwano ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
191 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
192 นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
193 นางสาวกฤติมา สุภาทิพย์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
194 นางธัญวรัตม์ มันดินแดง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
195 นายศักดิ์ดา แว่นเนตร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
196 นางสาวชญาณิกานต์ ขันธ์เพชร ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
197 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
198 นางสาวศิริลักษณ์ เครือมาศ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
199 นางสาวกฤศวรรณ จันเพ็ชร ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
200 นางวัลยา ชยันตรดิลก ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น  
201 นายอิสระ คำนนท์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
202 นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตร ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
203 Ms.Wang Gege ครูอาสาสมัครโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
204 นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์ ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
205 Ms. Chen Chen ครูอาสาสมัครโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
206 Ms. Wen Yanyan ครูอาสาสมัครโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
207 นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
208 นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
209 Ms. Wei Xiaomeng ครูอาสาสมัครโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
210 Ms. Zhang Han ครูอาสาสมัครโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรสะเกษ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
211 Ms. Lian Jingchun ครูอาสาสมัครโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
212 นางสาวนัยนา อภัยศรี ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
213 นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
214 นางสาวรสสุคนธ์ ติละบาล ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
215 Ms. Xie Jiahui ครูอาสาสมัครโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
216 นางพิสมัย รักษาผล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
217 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
218 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
219 นางสาวกาญจนา ทุ่มโมง ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
220 นายธีรศักดิ์ ชูแก้ว ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
221 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
222 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยปัญญา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
223 นางปิยลดา หารไชย ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
224 นางสาวสุวรรณา กระโพธิ์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
225 นางสาวภัทรอรญา เจริญบุญ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
226 นายวรัณณวัฒน์ ศรีวงษ์ ครูโรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
227 นายพิชญาพงศ์ พันธ์จันทร์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน  
228 นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี  
229 นางสุพรรณี ใจนวน ครูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี  
230 นางวิไลลักษณ์ พฤกษา ครูโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี  
231 Ms. Youngmin Han ครูอาสาสมัครโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี  
232 Mr. Cho Sang Woo ครูอาสาสมัครโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี  
233 นางสาววริษา ศรีเลิศ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี  
234 นางสาวลักษณาวรีย์ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี  
235 นางกาญจนา ยอดมาลี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการเอกสารและลงทะเบียน  
236 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการเอกสารและลงทะเบียน  
237 นางสาวศิระฟ้า จันทมุด ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการเอกสารและลงทะเบียน  
238 นางเกษร แสนเพชร ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการเอกสารและลงทะเบียน  
239 นายวุฒินันท์ ละยศ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการเอกสารและลงทะเบียน  
240 นายสุชาติ ศรีภักดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการเอกสารและลงทะเบียน  
241 นางสาวลลิตา กอบมณีย์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการเอกสารและลงทะเบียน  
242 นางสุมาลี บุญเฮ้า ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการเอกสารและลงทะเบียน  
243 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการเอกสารและลงทะเบียน  
244 นางสาวผ่องนภา นารี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการเอกสารและลงทะเบียน  
245 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน  
246 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
247 นายละออง สายสิงห์ ช่างไม้ชั้น ๔ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
248 นายพิเชษฐ์ ก้อนทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
249 นายยุทธพล ศรีรักษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
250 นายอรรถพล ทองเนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
251 นายประวิทย์ คงศิลป์ พนักงานบริการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
252 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
253 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
254 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
255 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
256 นายธีรยุทธ วิเศษสังข์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
257 นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
258 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
259 นายพิทยาธร ทองมาก ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
260 นางสุวลักษณ์ จักขุจันทร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
261 นายสมัชชา วุฒิพลไชย ครู โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
262 นางสาวอรอุมา วิสัย ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
263 นางปองกมล แก้วคูณ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (พรหมดิเรกนุสรณ์) คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
264 นายวิเชียร สืบวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
265 นายศุราวุธ แสงสุนานนท์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
266 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
267 นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
268 นายวีระชัย น้อยวงค์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
269 นายวิเชียร สืบวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
270 นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
271 นางสาวปนัดดา คำลีมัด ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
272 นายเฉลียว ศิริดล ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
273 นายอนุวัตร สายเสน ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
274 นายสุเทพ นามชัยโคตร ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
275 นายเอกชัย จันมนตรี ครู โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
276 นางสาวจารุณี เชื้อแก้ว ครู โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
277 นางสาวมยุรี บรรจบพุดชา ครู โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
278 นายไกรลาศ ผุดผา ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
279 นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคม คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
280 นายสมคิด สุรมิตร ครู โรงเรียนมารีวิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
281 นายถาวร ณัฏฐภัทรเตชาธร ครู โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
282 นายธนาวิท แสนสุขใส ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
283 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
284 นางศุภกร วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
285 นายเมทนี พิมล ครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยา คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
286 นายภานุ ฮาตะสุ้ย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
287 นายเตวิทย์ แสนสิ่ง ครู โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
288 นายอดุลย์ แก้วภักดี ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
289 นายสุชาติ ศรีภักดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
290 นายชูชัย พรหมคุณ ครู โรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
291 นายแสงทอง บริสาร ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
292 นายคณิต สิ้นโศรก ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน  
293 นายปฏิวัติ บุญเย็น ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันประกวดการเต้นแอโรบิค  
294 นางสาวรุ่งลาวรรณ ครองยุติ ครูโรงเรียนผักแพววิทยา กรรมการการแข่งขันต้นแอโรบิค  
295 นายประสพ รตีพันธ์ ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการการแข่งขันต้นแอโรบิค  
296 นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการการแข่งขันต้นแอโรบิค  
297 นายนิเชษฐ์ มหาลี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการการแข่งขันต้นแอโรบิค  
298 นายสมพงษ์ คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการเต้นแอโรบิค  
299 พันจ่าอากาศเอกอรรถพล เข็มแดง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประธานกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น  
300 นายกฤษณชล ไฝ่จิตร ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ประธานกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น  
301 นายถิรวรรษวริทธิ์ ชิณวงศ์ ครูโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น  
302 นางสาวยุพาเรศ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น  
303 นายสุทธิศักดิ์ มุสิกะวัน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น  
304 นายกฤษณชล ไฝ่จิตร ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น  
305 นางปาณีสรา เดือนเมษ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการและเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น  
306 นายคำสิงห์ บูรณะศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย  
307 นางสาวราตรี โพธิเงิน ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย  
308 นายพรหมมา บุญหล้า ครูโรงเรียนมัธยมโพนค้อ กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย  
309 นายแสน นิลดำ ครูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย  
310 นายปาราณี บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย  
311 นายอิสเรวัตตะ ดิษสรัตนวงษ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการและเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย  
312 นายอิสเรวัตตะ ดิษสรัตนวงษ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการและเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย  
313 นายพิชัย หาวิชิต ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการการแข่งขันคีตะมวยไทย  
314 นางสาวจารุณี ศรีฤทธิ์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการการแข่งขันคีตะมวยไทย  
315 นายธนภัทร ภูภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเลิงบาก กรรมการการแข่งขันคีตะมวยไทย  
316 นายสินถาวร วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการการแข่งขันคีตะมวยไทย  
317 นายสันติชัย แจ่มศรี ครุโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการการแข่งขันคีตะมวยไทย  
318 นายสุพจน์ สมหมาย ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันคีตะมวยไทย  
319 ผศ.วินัย รัตนคำ อาจารย์พิฌศษสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ ประธานกรรมการการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
320 นายสินถาวร วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
321 นายธนภัทร ภูภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเลิงบาก กรรมการการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
322 นายวิรัช กตะศิลา ครูโรง้รียนพยุห์วิทยา กรรมการการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
323 นายสันติชัย แจ่มศรี ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
324 นายวัฒนา ศรีจักร ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการและเลขานุการการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
325 นายถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
326 นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
327 นายวรเทพ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
328 นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
329 นายวิทยา นามพันธ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
330 นายขวัญชัย จันทร์แดง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
331 นายวิทูล จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
332 นายประสิทธิ์ ชมภูเขา ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
333 นายประสาน เพ็งทอง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
334 นายสมศักดิ์ ชมจันทร์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
335 นายสมจิตร บุรมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
336 นายปรีชา บุญศักดิ์ ครูโรงเรียนละทายวิทยา คณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
337 นายรังสรรค์ จันธิมา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
338 นายทศวร ผ่องใส ครูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
339 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินค่ายพักแรม (ม.1 – ม.3)  
340 เทพปทาน ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรเรียนสตรีสิริเกษ ประธานคณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
341 นายเสกสรรค์ ยุภาศ รองผู้อำนวยโรงเรียนส้มป่อยพิทยา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
342 นายบุญเลิศ พลชลี รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
343 นายมานิช ธรรมนิยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
344 นายจารุณ ยะลา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
345 นายประสิทธิ์ ชมภูเขา ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
346 นายสุทธิศักดิ์ เกตษา ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
347 นายประสาน เพ็งทอง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
348 นายสมศักดิ์ ชมจันทร์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
349 นายปฏิภาณ ศรีวะไร นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
350 นายปรีชา ทองดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
351 นายอาคม วงษ์บา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
352 นายธวัชชัย ลือชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์วิทยา รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
353 นายอภิชาติ ดวงสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
354 นายเพียรไพร เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
355 นางศิวภรณ์ พันธุ์เพ็ง ครูโรงเรียนละทายวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
356 นางวรรณวิมล อินทรบุตร ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
357 นางสาวภารดี พันธ์ไทย ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
358 นางณัฏฐนันท์ สินธุพงศ์ ครูโรงเรียนละลมวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
359 นายประสาน เพ็งทอง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
360 นางวรัญญา คำภาบุตร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
361 นางเสาวคนธ์ เชื้อดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
362 นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
363 นางบัวดี สิงห์ลี ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
364 นายทศพร มนตรีวงษ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
365 นางณัฐฐิญา หะโท ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน  
366 นางธีรารัตน์ กำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
367 นางเพชรรัตน์ ประทีปะเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
368 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา รองประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
369 นางนารีรัฐ หล้าธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
370 นางสาวมาลินี แก้วยงค์ ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
371 นางแครทรียา วสุกาญจนานนท์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
372 นางวรนุช หน่างเกษม ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
373 นางพรทิพย์ นาเรือง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
374 นางเรณู สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
375 นางสาวพัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
376 นางจริยา ศิลาบุตร ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
377 นายฉัตรดนัย พูลเจริญพาณิชย์ ครูโรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
378 นายกัมปนาท สุนทรา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
379 นางสาวเสาวนีย์ แก้วรักษา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.1 – ม.3)  
380 นางจิรวรรณ นันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
381 นางนีระภา วิริยะบัณฑิต รองผู้อำนวยโรงเรียนกระแซงวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
382 นายโชติมันต์ คมไสย์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
383 นายณธรรศ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
384 นายดิลก คำเพราะ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
385 นางสาวอริศศา ดาทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
386 นายชาญชัย สุขสาร ครูโรงเรียนบัวเจริญวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
387 นางวรนุช หน่างเกษม ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
388 นางแครทรียา วสุกาญจนานนท์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
389 นางมยุรี บุญพบ ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
390 นายฉัตรดนัย พูลเจริญพาณิชย์ ครูโรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
391 นายอุดมศักดิ์ เทภูเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
392 นางสาววลีรัตน์ คนหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.4 – ม.6)  
393 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(ม.1 – ม.3)  
394 นายธนากร ศรีดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.1 – ม.3)  
395 นายสุรชัย การะเกษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประฃาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.1 – ม.3)  
396 นายจิรายุ มโนธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.1 – ม.3)  
397 นางสาวกานต์ศินี เดชหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.1 – ม.3)  
398 นางสมพร กสิพันธ์ ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.1 – ม.3)  
399 นางอิศราวรรณ ใจแจ้ง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.1 – ม.3)  
400 นางสาวอมรรัตน์ ตาดม่วง ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.1 – ม.3)  
401 นางสกุลรัตน์ ทองแสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.1 – ม.3)  
402 นายสมพงษ์ คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.1 – ม.3)  
403 นางสาวสุดารัตน์ สุวพัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.1 – ม.3)  
404 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบัวบก ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔ – ม.๖)  
405 นายธนากร ศรีดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔ – ม.๖)  
406 นางปฐมาวดี ศรีชนะ รองผู้อำนวยโรงเรียนประสานมิตรวิทยา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔ – ม.๖)  
407 นางสาวณัฏฐากุลยา จันทร์เปรียง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔ – ม.๖)  
408 นางสาวภาติยา จิรังดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔ – ม.๖)  
409 นางสมพร นวลรักษา ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔ – ม.๖)  
410 นางสาวสุดารัตน์ สารโท ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔ – ม.๖)  
411 นางอรนุช นามเขียว ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔ – ม.๖)  
412 นายสมพงษ์ คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔ – ม.๖)  
413 นางสาวจินตนา สมเสียง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔ – ม.๖)  
414 นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๑ – ม.๓)  
415 นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการละทายวิทยา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๑ – ม.๓)  
416 นายคำดี ภักพวง ครูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๑ – ม.๓)  
417 นางสาวสุภาภรณ์ แสงลับ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๑ – ม.๓)  
418 นางสาวดานุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิท ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๑ – ม.๓)  
419 นางสาวนิตยา กองทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๑ – ม.๓)  
420 นายปิยะนัฐ เสาเวียง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๑ – ม.๓)  
421 นางสาวสุวนันท์ จันทวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๑ – ม.๓)  
422 นางพัชรี มั่นทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๑ – ม.๓)  
423 นางสาวสุคนธิกา พวงมะลิ พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๑ – ม.๓)  
424 นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการบึงมะลูวิทยา ประธานคณะกรรมการการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
425 นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
426 นายธนากร ศรีดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
427 นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
428 นางธนาวรรณ แผ่นศิลา ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
429 นางสุรัชนา โพธินาแค ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
430 นางมยุรี เหง้าโพธิ์ ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
431 นางสุนันทา บุญเอนก ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
432 นางสาวสุวรรณี แก้วบัวเคน ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
433 นางสาวบุญล้อม กันตรง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
434 นายปิยะนัฐ เสาเวียง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
435 นางสาวศิริพร คำรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.๔ – ม.๖)  
436 นายนิวัฒน์ ประสานพันธ์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
437 นายวรวุฒิ อินทรา ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
438 นายชนะพล เนตรแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
439 นายเวชกรณ์ กรมพะไมย พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
440 นางบุณิกา สุริยะลังกา ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
441 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
442 นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
443 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
444 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
445 นางพรทิพย์ เกียรติวัฒนา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
446 นางสาวจิรัญญา พิมทะปะทัง ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
447 นางไพเราะ ชิณวงค์ ครู โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (ม.๑-ม.๓)  
448 นางสาวอุทัย สิงหาภู ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (ม.๑-ม.๓)  
449 นายกฤษฎา เขตสกุล ครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (ม.๑-ม.๓)  
450 นางสาวณพัชชนันท์ โพธิวัฒน์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (ม.๑-ม.๓)  
451 นายไพศาล พุฒพันธ์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (ม.๑-ม.๓)  
452 นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๑-ม.๓)  
453 นางภัสนันท์ เขียวอ่อน ครู โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๑-ม.๓)  
454 นางอรอินทร์ สิงห์วิชา ครู โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๑-ม.๓)  
455 นางสาวนุชชะรี คมศรี ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๑-ม.๓)  
456 นางสมจิต พ่วงจีน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔-ม.๖)  
457 นางสาวสันธิฌา สายจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔-ม.๖)  
458 นางสิรินพร หนูยอด ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔-ม.๖)  
459 นางวรุณลักษณ์ ภูแป้ง ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (ม.๔-ม.๖)  
460 นายสมชาติ ทะนันชัย ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ม.๑-ม.๓)  
461 นางสาวสุภินันท์ ไชยธานี ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ม.๑-ม.๓)  
462 นายณัฐพล วรรณทอง ครู โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ม.๑-ม.๓)  
463 นายธนาวิท แสนสุขใส ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ม.๑-ม.๓)  
464 นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์ ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
465 นายศรายุทธ ประสานศรี ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
466 นางสาวณิชาภา นารินรักษ์ ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
467 นายวิทยา นามพันธ์ ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
468 นางรัตนาภรณ์ มะลัยทอง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
469 นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  
470 นางอัจฉรา ป้องกัน ครู โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  
471 นายบุญร่วม ราษี ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  
472 นางอภิชญา อ้วนคำภา ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  
473 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดี พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  
474 นายนริศ อัมภรัตน์ ผอ.รร.โนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
475 นายวิเชียร สืบวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
476 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครู โรงเรียนสตรีศิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
477 นางสาวพิสมัย พันดา ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
478 นายสมัชชา วุฒิพลไชย ครู โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
479 นายอดุลย์ แก้วภักดี ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
480 นายไกรลาศ ผุดผา ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
481 นายถาวร ณัฎฐภัทรเตชาธร ครู โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
482 นายสมนึก ชาวสวน ครู โรงเรียนละทายวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
483 นางปองกมล แก้วคูณ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
484 นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
485 นายธนาวิท แสนสุขใส ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
486 นางศุภกร วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
487 นายอนุวัตร สายเสน ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
488 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
489 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
490 นายเตวิทย์ แสนสิ่ง ครู โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
491 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
492 นายแสงทอง บริสาร ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
493 นางสาวสุภนันท์ ไชยธานี ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
494 นายธีรยุทธ์ วิเศษสังข์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
495 นายเฉลียว ศิริดล ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
496 นางสาวอรอุมา วิสัย ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
497 นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
498 นายธีรยุทธ เด่นดวง ครู โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
499 นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
500 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
501 นางสางปนัดดา คำลีมัด ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
502 นายเอกชัย จันมนตรี ครู โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
503 นายชูชัย พรหมคุณ ครู โรงเรียนบึงบูรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
504 นางสาวจารุณี เชื้อแก้ว ครู โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
505 นางกาญจนา ยอดมาลี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
506 นางวเรศ สาระพิชญ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
507 นางสาวศิระฟ้า จันทมุด ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
508 นางสาวอัญญาณี สายสั้น ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
509 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
510 นางสาวผ่องนภา นารี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
511 นายสุชาติ ศรีภักดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
512 นางจิรัญญา พิมทะปะทัง ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
513 นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
514 นายนิธิพงษ์ ครสาย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
515 นางสาวศรินชา ประสงค์นาค ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
516 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
517 นางสาวสาวิตรี วังตะเคน ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
518 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
519 นางสาวฉวีวรรณ บุญเต็ม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
520 นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
521 นายวุฒินันท์ ละยศ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
522 นางสาวลลิตา กอบมณีย์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
523 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม  
524 นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม  
525 นายธีรพงศ์ อินตา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม  
526 นายนิธิพงษ์ ครสาย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม  
527 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม  
528 นางวเรศ สาระพิชญ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง  
529 นางสาวอัญญาณี สายสั้น ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง  
530 นางศุภาวรรณ จุลทัศน์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง  
531 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง  
532 นางสาวศิระฟ้า จันทมุด ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง  
533 นางนันทกา ดลปัดชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง  
534 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน  
535 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน  
536 นางนันทกา ดลปัดชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน  
537 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน  
538 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
539 นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
540 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
541 นางสาวผ่องนภา นารี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
542 นางสาวศรินชา ประสงค์นาค ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
543 นางเกษร แสนเพชร ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
544 นายวุฒินันท์ ละยศ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
545 นายสุชาติ ศรีภักดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร  
546 นางกาญจนา ยอดมาลี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
547 นายวุฒินันท์ ละยศ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
548 นายสุชาติ ศรีภักดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
549 นางสาวผ่องนภา นารี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
550 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
551 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 โรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์  
552 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
553 นายทรงพล นนทา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
554 นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
555 นายเยี่ยม ธรรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
556 ผอ.ทวีศักดิ์ บุญสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
557 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
558 นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
559 นายอุทัย สาคำภีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
560 นายเรวัตร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
561 นายสมพร หมื่นแสน ครูผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงาน  
562 นายอุดม ประสาร ครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
563 นายประมูล นามวิชา พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
564 นายภวัต สุนทรกุลภัทร ครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
565 นางจงกล บัวสิงห์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
566 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
567 นายกฤดากร สมบัติกำไร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
568 นายกฤตชนะ ฤาชา ครู โรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
569 นายณัฐสิทธิ์ กองรักษา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
570 นายกฤษดา เจริญมาก ครู โรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
571 นายเสถียร คำชมภู ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
572 นายไตรรัตน์ เช้ือทองพิทักษ์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
573 นายวชิระวิทย์ โกศลศิรศักดิ์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
574 นายชยพล คำสิงห์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
575 นายนุชิต ศุภพินิจ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
576 นายสุรพัศ สาธุพันธุ์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
577 นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
578 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
579 นางสาวรัตนธร ชุปวา ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
580 นางปวีณา สุรำไพ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
581 นางธนาภา คำผุย ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
582 นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
583 นางสาววรรณสา แก้วพวง ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
584 นางสาวไอยเรศ โดดชัย ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
585 นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
586 นางสุพตรา ดาวหน ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
587 นางบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
588 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
589 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
590 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
591 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
592 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
593 นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
594 นางธีรารัตน์ กำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
595 นายธนากร ศรีดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
596 นายอภิชาติ ดวงสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
597 นางฉวีวรรณ มาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
598 นางสาวไพริน คำศรี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
599 นายจิรายุ มโนธรรม โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
600 นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
601 นางสาวปวีณา บริบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
602 นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
603 นางสาวจินตนา สมเสียง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
604 นางสาวมาลา วันทวี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
605 นางสาวนุชรี แหนงวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน  
606 นางสาวสุดารัตน์ สุวพัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน  
607 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
608 นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงศ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
609 นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้ภาษาไทย เลขานุการ  
610 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ เลขานุการ  
611 นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์ ครู เลขานุการ  
612 นายศักดนัย สืบเสน ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ เลขานุการ  
613 นายชูศักดิ์ มะปรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ รองประธานคณะกรรมการ  
614 นางปิยาพร พรหมทา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ รองประธานคณะกรรมการ  
615 นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิต ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ รองประธานคณะกรรมการ  
616 นายปกิรนัน นามจันทรา รองผู้อำนวยการ รองประธานคณะกรรมการ  
617 นายประจักษ์ นาจำปา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ รองประธานคณะกรรมการ  
618 นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกันทรารมณ์ รองประธานคณะกรรมการ  
619 นายมงคล สมาน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ  
620 นายอาคม กองธรรม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
621 นางสาวรัชช์ชา เจริญ ครูโรงเรียนขุขันธ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
622 นางสาวพิมศิณี พุทธชาติ ครูโรงเรียนขุขันธ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
623 นางสาวสุภัตตรา บุญภามา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
624 นางนิออนด์ รอบคอบ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
625 นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
626 นายจิรศักดิ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
627 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดี พนักงานราชการ โรงเรียเบญจลักษ์พิทยา เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
628 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
629 นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
630 นางสาวมาลา วันทวี โรงเรียนศรีรัตนวิทยา เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
631 นางสาวพิชญ์นรี มะลิวงศ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน  
632 นายสุพล วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ประธานศูนย์จัดการแข่งขันดนตรีท้องถิ่น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 service
ศน.สิทธิพงษ์ สุพรม โทรศัพท์ :: 0823709805 , นายศิวพล ลันละนา โทรศัพท์ :: 0868697898 และ นายก้องหล้า พรมดวงดี โทรศัพท์ :: 0985686617
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]