สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 049 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 62 162 104
2 051 โรงเรียนบ้านตาอุด 36 67 50
3 050 โรงเรียนบ้านโดนอาว 41 73 62
4 001 โรงเรียนกระแชงวิทยา 94 207 142
5 005 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 163 514 287
6 004 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 64 122 97
7 007 โรงเรียนกันทรารมณ์ 159 492 274
8 009 โรงเรียนกำแพง 121 347 200
9 016 โรงเรียนขุขันธ์ 141 448 241
10 020 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 66 123 82
11 021 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 57 97 81
12 025 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 76 134 115
13 030 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 7 9 7
14 034 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 133 273 204
15 037 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 46 84 69
16 036 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 80 148 107
17 038 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 91 210 140
18 041 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 59 108 84
19 040 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 60 114 81
20 048 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 50 81 55
21 047 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 69 119 100
22 054 โรงเรียนบึงบูรพ์ 76 151 119
23 055 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 125 291 198
24 060 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 66 132 91
25 062 โรงเรียนปรางค์กู่ 141 347 246
26 065 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 73 176 125
27 067 โรงเรียนพยุห์วิทยา 67 137 101
28 070 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 60 114 87
29 078 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 74 146 112
30 079 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 72 136 105
31 081 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 80 149 116
32 082 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 39 71 58
33 088 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 83 194 125
34 094 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 23 48 34
35 095 โรงเรียนละทายวิทยา 102 196 144
36 096 โรงเรียนละลมวิทยา 47 93 74
37 097 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 66 148 107
38 098 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 43 120 65
39 110 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 70 152 102
40 111 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 148 343 237
41 112 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 168 618 317
42 113 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 52 107 80
43 115 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 150 471 247
44 117 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 71 131 99
45 118 โรงเรียนสวายพิทยาคม 73 86 71
46 119 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 37 88 54
47 122 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 57 113 88
48 116 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 96 181 143
49 123 โรงเรียนหนองคูวิทยา 44 145 78
50 127 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 103 247 148
51 014 โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา 18 25 21
52 019 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 109 268 178
53 028 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 143 439 218
54 056 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 36 59 46
55 057 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 117 266 177
56 024 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 20 54 32
57 042 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 17 40 26
58 043 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 78 149 114
59 045 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 49 108 79
60 015 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 88 166 118
61 066 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 49 75 60
62 003 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0
63 008 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0
64 017 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 45 107 67
65 027 โรงเรียนจุลมณีอุทุมพรพิสัย 0 0 0
66 068 โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 0 0 0
67 080 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 16 33 22
68 083 โรงเรียนมานิตวิทยา 0 0 0
69 084 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 0 0 0
70 085 โรงเรียนมารีวิทยา 33 56 46
71 090 โรงเรียนรวมสินวิทยา 54 119 75
72 099 โรงเรียนวัดจันทาราม 4 4 4
73 104 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 31 91 47
74 106 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 82 191 128
75 102 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 13 22 17
76 103 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 0 0 0
77 120 โรงเรียนสัมมาสิกขาศรีษะอโศก 0 0 0
78 130 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 0 0 0
79 013 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 12 17 15
80 022 โรงเรียนเคียวนำ 52 151 82
81 002 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 10 15 12
82 006 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 2 12 4
83 010 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 85 207 127
84 011 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 3 6 3
85 012 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 33 54 37
86 018 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 49 128 76
87 026 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 19 41 30
88 029 โรงเรียนดงรักวิทยา 24 75 31
89 031 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา 0 0 0
90 033 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 11 31 17
91 039 โรงเรียนนาแก้ววิทยา 0 0 0
92 046 โรงเรียนบกวิทยาคม 20 39 29
93 053 โรงเรียนบ้านหนองตะมะ 0 0 0
94 052 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 25 39 36
95 059 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 0 0 0
96 063 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 38 74 53
97 064 โรงเรียนผักแพววิทยา 0 0 0
98 069 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 53 108 74
99 091 โรงเรียนรัชมังคลานุสรณ์ 0 0 0
100 093 โรงเรียนราษีไศล 65 136 96
101 089 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 9 23 16
102 109 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 20 33 32
103 114 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 0 0 0
104 121 โรงเรียนสายธารวิทยา 0 0 0
105 124 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา 0 0 0
106 125 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา 0 0 0
107 126 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ 0 0 0
108 128 โรงเรียนหวายคำวิทยา 0 0 0
109 129 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 0 0 0
110 071 โรงเรียนเพิ่มพิทยา 0 0 0
111 087 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 1 0 0
112 086 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม 0 0 0
113 107 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา 0 0 0
114 023 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 20 25 22
115 044 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 0 0 0
116 072 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 0 0 0
117 073 โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา 1 3 2
118 075 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 0 0 0
119 035 โรงเรียนไตรมิตร 6 12 12
120 076 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 0
121 077 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 20 54 24
122 032 โรงเรียนดำรงค์ธรรมศาสนวิชชาลัย 0 0 0
123 058 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 6 9 8
124 061 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 0 0 0
125 105 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 10 23 17
126 100 โรงเรียนวัดเจียงอี 0 0 0
127 101 โรงเรียนวัดโนนคูณวิทยา 0 0 0
128 108 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 15 15 12
129 074 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 0 0 0
130 092 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 54 115 83
รวม 5646 12980 8578
21558

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 service
ศน.สิทธิพงษ์ สุพรม โทรศัพท์ :: 0823709805 , นายศิวพล ลันละนา โทรศัพท์ :: 0868697898 และ นายก้องหล้า พรมดวงดี โทรศัพท์ :: 0985686617
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]