รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน กลุ่มแข่ง นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญมน  สุยคง
 
1. นางสาวสิริพร  กลิ่นหมื่นไวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงตมิสา  คำผม
 
1. นางจิราพร  ดาบุตรดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวชมพูนุท  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวปุญญาภา   วันดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียาภรณ์  ซื่อสัตย์
 
1. นางอำพร  ทองศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลทา  มะลัยทอง
 
1. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวนลินทิพย์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิมิลัน  ทองดี
 
1. นางฉัตรตะวัน  เตียงทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนิดา  พรมตอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฌานิกา  เสมอตน
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายณัฏฐเอก  ดียิ่ง
 
1. นางสุกัญญา  สุขยานุดิษฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวขจีนุช  โพธิ์อ่อน
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุกัญญา  วันดี
 
1. นางสาวปุญญาภา   วันดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขันธ์ทอง
 
1. นางศิริวรรณ  วรรณดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุวิสา  เสาทอง
 
1. นางสาวบุหลัน  ช่วยบุดดา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปฏิภัทธ์   กระโทกนอก
 
1. นางสำราญ  จันทร์ประเสริฐ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กลุ่ม 1 1. นายขวัญชัย  มะโนศรี
 
1. นางจิรภา  รัตนาวิวัฒน์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสินีนาฎ  จุลรังสี
 
1. นางวิมล  สุขนิตย์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวพิยดา  พูนเฉลียว
 
1. นางพวงพันธ์  บุญใบ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจริญศรี  โสรกนิษฐ์
 
1. นางสาวศีฏลาศ์  ศรีลานุช
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ชูเชิด
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปวิตรา  คงมั่น
 
1. นางสาวกฤติญา  เทียนชัย
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์  พุ่มฉัตร
 
1. นางสาวศีฏลาศ์  ศรีลานุช
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริยากร  รวมรัมย์
 
1. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวชาลิตรตา  พูลเกิด
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  มนตรี
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สารเพ็ชร
2. เด็กหญิงกุลิสรา  ชิณภา
3. เด็กหญิงตวงพร  ศรีโพธิ์
 
1. นางอสิพร  ไชยเทพ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงจันทร์ดี
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  นอรสาร
3. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นายนนธยา  หาญมานพ
2. นางสาวชุติมา  สอนบุญทอง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินสำราญ
2. เด็กชายสันติสุข  เทพโภชน์
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เชิดโฉม
 
1. นางสาวกฤติญา  เทียนชัย
2. นางสาวยุพเรศ  จันทร์พลี
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวกรณิศ  บุญสูง
2. นายฉัททันต์  กองทอง
3. นายรติพงศ์  พรหมทา
 
1. นางสาวยุพยง  อธิรักษ์ศีล
2. นางสุกัญญา  สุขยานุดิษฐ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา  ลามณี
2. นางสาวน้ำเพชร  จิรเศรษฐเมธากุล
3. นางสาวศศิกาญจน์  วุฒิสุทธิ์
 
1. นายโกศล  วงษ์สุนทร
2. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวชนาภา  แก้วมาลา
2. นางสาวนริศรา  พรมยะมาตร์
3. นายสหัสวรรษ  พิมพ์เก่า
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปินะถา
2. นางอรอนงค์  มีสะอาด
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หัสนา
2. เด็กชายยศภัทร  คุชิตา
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางสาวสุวคนธ์  ทองแม้น
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุศรีนคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  สวยสะอาด
2. เด็กหญิงอรทัย  ดันนอก
 
1. นางสายทอง  พรหมประเสริฐ
2. นายสุภัญญู  ศรีโท
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กชายสหยุทธ  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โมอิน
 
1. นางจารีรัตน์  พลศรี
2. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวสรารัตน์  วิยาสิงห์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ป้อมบ้านต้า
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางสาวสุภัทสจี  นามวิชา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นายภีรชาญ  ภักดี
2. นางสาววรรัตน์  ชื่นบาน
 
1. นางสาวจินตนา  พิกุลแก้ว
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นายรติพงศ์  เจือจันทร์
2. นายสืบศักดิ์  น้องดี
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
2. นางจารีรัตน์  พลศรี
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  โขงรัมย์
2. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  พรมวงษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิช
2. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีชัย
2. เด็กหญิงเพรียวรุจี  ผดุงเจริญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิลลดา  รัตนวงศ์
2. เด็กชายฟูไผท  ดาบุตรดี
 
1. นางสาวจิราพร  เกษามา
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัณทิมา  วรโคตร
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงกมล  เกษมสุข
 
1. นางวชิราภรณ์  มั่นคง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นายอดิศักดิ์  แสงเมือง
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชชา  เตียวเจริญโสภา
 
1. นางกัลยา  ถมยางกูร
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณพิชญ์  บรรจบพุดซา
2. เด็กหญิงวิชิตา  วาพัดไทย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พันธ์พรสม
 
1. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
2. นางชริกา  อุรารื่น
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลฉัตร  วงษ์วาสน์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เอกวงษา
3. เด็กหญิงณิชชา  ธัญกิตติยากร
 
1. นางอุมาพร  สุดาปัน
2. นางนงค์ลักษณ์  สท้านอาจ
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฎฐา  มวลทอง
2. เด็กหญิงวรรณพร  จำปาตุม
3. เด็กหญิงวาสนา  สายมาลย์
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายกันตินันท์  ุคุณมาศ
2. นางสาวชุดาภรณ์  ศรีบุญญะกุล
3. นางสาวสุพิชญา  พึ่งสุข
 
1. นางศุภวรรณ  โสวภาค
2. นางพัสณีย์  บุญยง
 
48 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำผึ้ง  แสนดี
2. นายวรุฒ  วงษ์วาท
3. นางสาวอวัสดา  บุญเกลี้ยง
 
1. นายสุริยะ  สาแก้ว
2. นางนงลักษณ์  ธรรมดา
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์น้อย
2. นางสาวธิดารัตน์  ทรงวาจา
3. นางสาวอลิตษา  มัญจกาเภท
 
1. นางสาวสุมณฑา  มีสุข
2. นางกนกพร  สาคเรศ
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มะลัยทอง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วิเศษสังข์
3. เด็กหญิงศุภิกา  ช่างผัส
 
1. นายศราวุฒิ  สนใจ
2. นางสาวอรวรรณ  ตันสุวรรณรัตน์
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายตะวัน  วิยาสิงห์
2. นายวีระยุทธ   สันทาลุนัย
3. นางสาวสุธีนี  บุญเสริม
 
1. ดร.ชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์
2. นางสาวชุติมณฑน์   โสชัยยันต์
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชา  ประจวบสุข
2. นางสาวรัตนากร  ก่อแก้ว
3. นางสาวเยาวภา  อินทร์สำราญ
 
1. นางบุญเรือง  โมคศิริ
2. นางสาวคำมี  ใจกล้า
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐชนน  ปุ๊กไธสง
2. เด็กชายณัฐพล  หลวงโย
 
1. นางวรรธนีย์  ทองนรินทร์
2. นางปัญจาภรณ์  กันตยาสกุล
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพิกา  อินทร์สอน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุแก้ว
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางจารุวรรณ  เชยคำแหง
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกมลลักษณ์  เหว่ารัมย์
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีสังข์
 
1. นายธนพล  อาจจุฬา
2. นางสาวคำเเพง  บุญไพโรจน์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาพัชร  จินดาศรี
2. นายวริศ  จันทเขต
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดุมนิล
2. นางศุภวรรณ  โสวภาค
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศศินา  จอมสระน้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  พรหมบุตร
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางจีราพร  เอ็นดู
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวพุทรา  ศรีสุข
2. นางสาวศานันทินี  ทมตระกูล
 
1. นายประดับ  ได้ทุกทาง
2. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บุดดาหลู่
 
1. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายวิโรจน์  เอี่ยมละออง
 
1. นายโกวิทย์  ชัยทัพ
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 1. นายพีรกร  บุญสูง
 
1. นายชัชวาล  มั่นคง
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สารภีย์
2. เด็กหญิงเมสิณี  สติภา
 
1. นายวัชรพงศ์  วงเวียน
2. นายภุชงค์  คนคง
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัชนก  ใจใหญ่
2. เด็กชายศตพล  เกษแก้ว
 
1. นางปวีณา  จันดา
2. นายกฤตภาส  มูลทอง
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชฎาพร  หิงไธสง
2. เด็กหญิงมาริสา  ชมเหิม
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นายชินวัตร  ดาศรี
 
1. นางดรุณี  วงศ์เหิม
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา กลุ่ม 2 1. นายจิณณธรรม  สืบเพ็ง
 
1. นายวิจิตร  สุขเกษม
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. นายวงศธร  ชาติมูลตรี
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นายนครินทร์  สระแก้ว
 
1. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  วีรผาติวัฒน์
2. เด็กหญิงฤทัยภัสสร์  พงษ์ปิยานุรัตน์
3. เด็กหญิงวิวรรธณี  กังวานศุภพันธ์
 
1. นางกาญจนา  พุ่มไหม
2. นางสรัณทิพย์  หมวกเหล็ก
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิสรา  สังฆพันธุ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยนาม
3. เด็กชายนันทชัย  แสงงาม
 
1. นางภัคจิรา  วงศ์เจริญ
2. นายวีระศักดิ์  วงศ์เจริญ
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนาพร  หมั่นเที่ยง
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ  เพลินพร้อม
3. เด็กหญิงอัยย์ฬฎา  บุตรดี
 
1. นางสาวสุธีวัลย์  บุติมาลย์
2. นางรัชนีวรรณ  กงทอง
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐญา  เพียรเวชสุนทร
2. นายธนภูมิ  จิตหนักแน่น
3. นายบวรนันท์  สงวนชม
 
1. นางสาวนภาพร  พิศวง
2. นายพิรุณ  ไพสนิท
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐฐาพร  ผาเงิน
2. นายธนาธิป  ตำปาน
3. นางสาวพนิดา  ฤทธิรณ
 
1. นางนิทรา  จำลอง
2. นางนิภาพร  ปรึกษาดี
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมลภัทร  สำรวมสุข
2. นายยศกร  สีสันงาม
3. นางสาวอศิราภ์  ศาลางาม
 
1. นางทิพย์รัตน์  เพลินสุข
2. นางดวงดาว  ทาระสาร
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรประภา  ใจหาญ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  สาแก้ว
3. เด็กหญิงอรไพลิน  สาแก้ว
 
1. นายภูวนัย  ดอกไธสง
2. นางสาวอรุณศรี  นามสว่าง
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทีงาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  วัชรกุล
3. เด็กหญิงนันทิชา  จูงใจ
 
1. นายสัตญา  อยู่เย็น
2. นายสุทิน  เสามั่น
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐกมล  กิตติขจร
2. นายพลกฤต  แป้นจันทร์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แผนไธสง
 
1. นางสาวดาวัลย์  จันทวงค์
2. นางสาวสุริฉาย  สิทธิงาม
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวภัคจิรา  อุปถัมภ์
2. นางสาวเบญจรัตน์  ธัญวโรดม
3. นางสาวเปรมสิณี  มณีพรรณ
 
1. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
2. นางปตินุช  พรหมบุตร
 
79 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาดา  สืบสาม
2. นางสาวสุนันทา  สายรัตน์
3. นางสาวอมิตา  ปิ่นจันทร์
 
1. นางกิ่งดาว  ผงทวี
2. นายวิธิวัติ  รักษาภักดี
 
80 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นายจาฏุพัจน์  ระหาร
2. นางสาวธัญธร  สุภิษะ
3. นางสาวอาทิตยา  อินนอก
 
1. นางสาวณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวศรีสุดา  เวือนประโคน
 
81 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภาพร  ทองแม้น
2. เด็กหญิงมณธิชา  อมรประภาธีรกุล
3. เด็กหญิงอรวี  ไกรเพชร
 
1. นายเทวัน   มังษะชาติ
2. นางศรีสุดา   เจริญยิ่ง
 
82 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุรัตน์  สีทอง
2. เด็กชายชวการ  แสนเสริม
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  บุญเผย
 
1. นายณัฐพล  แสงทวี
2. นางสาวสโรชา  ศรีสะอาด
 
83 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชุติมา  ใบบัว
2. เด็กชายวีรภัทร  นาดี
3. เด็กหญิงอารียา  จันทร์สิงห์
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นางวารุณี  แก้วสังข์
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิตา  พันอิน
2. นางสาวธัญนันท์  เสียงจินดารัตน์
3. นางสาวสุพรรณษา  ผลเจริญ
 
1. นางอรวรรณ  รัมพณีนิล
2. นายธำรงศักดิ์  บุญจรัส
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวปทิตตา  อินทร์แก้ว
2. นางสาวมินตรา  นันทะพันธ์
3. นางสาววริสรา  มั่นประกอบ
 
1. นางรมีนตา  เขียวอ่อน
2. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายจีรพันธ์  ยืนยงค์
2. นางสาวธิดาพร  แถวถิ่น
3. นายวุฒิยา  ยอดญานะ
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นางวารุณี  แก้วสังข์
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา  สิมาจารย์
2. เด็กหญิงณัฐทิชา   ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงมณฑิตา   สันทาลุนัย
 
1. นายศักดิ์ศรัณย์   สาทิพจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์   สระแก้ว
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประภัสสรณ์  ค้ำชู
2. เด็กหญิงภัทราพร  ลาล่องคำ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวสุนิสา  จันทร์จำปา
2. นางสาวสุนิสา  กะการดี
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สุขรอบ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สาทิพย์จันทร์
3. เด็กหญิงอารียา  ชูจิต
 
1. นางสาวอัมพร  ยืนยง
2. นายณัฐพงศ์  บุญคง
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวปุญญิศา  เอี่ยมภูงา
2. นายพลกฤษณ์  สุ่มมาตย์
3. นายวรพงษ์  กลีบแก้ว
 
1. นายแมนพล   สุวรรณเสวก
2. นายสุพจน์  ประดับศรี
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นายธานินทร์  อุดหนุน
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเกิด
3. นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง
 
1. นางสาวสุนิสา  จันทร์จำปา
2. นางสาวสุนิสา  กะการดี
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวชฎาพร  บุญเฉลย
2. นางสาวรัชนิดา  โพริย้า
3. นางสาวสุชาดา  ไหมทอง
 
1. นางสาวลีลา  สมบุญเรือง
2. นางสสินา  ปิ๊บกลาง
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" กลุ่ม 1 1. เด็กชายทินภัทร  อุดมสินานนท์
2. เด็กหญิงนริศรา  คำแพง
 
1. นางสุภาพร  ศรีศิลา
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นายปรีดา  รักธง
2. เด็กชายอิทธิพล  วันลักษณ์
 
1. นายประยูร  บุญยืน
2. นางสาวจินตนา  บุญมี
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายปริญญา  รัตนาภรณ์
2. เด็กชายศุภราช  ดีสนิท
 
1. นางสาวพรผกา  ดนเสมอ
2. นางสาวจุรีพร  ยอดอินทร์
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กลุ่ม 1 1. นายชัชวาล  มั่นยืน
2. นายอภิศักดิ์  ปัญญาแหลม
 
1. นายเก่งกานต์  แก่นดี
2. นายณัฏฐชัย  ลับโกษา
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวบงกช  สุรศร
2. นายอดิศร  บุญปก
 
1. นายสิงห์ศักดา  ธรรมดา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  กรวยทอง
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายปรัชญา  รจนัย
2. นางสาวอำพรรณ  ชัยพร
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นายสุรัตน์  โสมกูล
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณพัฒน์  วิชุมา
2. เด็กชายธนินท์  ลิ้มถวิล
 
1. นายแมนพล   สุวรรณเสวก
2. นางพยอม  วิชุมา
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐดนัย  กางรัมย์
2. เด็กชายนนทกานต์  สมัครสมาน
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัควัฒน์  พูลผล
2. เด็กชายศรัทธาเทพ  หาญศึกษา
 
1. นายแมนพล   สุวรรณเสวก
2. นางพยอม  วิชุมา
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายชายชาญ  นูพิมพ์
2. นายอิสระ  ดังดี
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นางสาวทิพย์อาภา  ดวงดี
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรายุส  อินอิ่ม
2. เด็กชายไกรวิชญ์  สุระ
 
1. นายจักราวุธ  ตุ้นทัพไทย
2. นางพิจาริณี  สุระ
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายคฑาวุฒิ  มากอยู่เงิน
2. นายทวีทรัพย์  สุทธิแย้ม
3. นายภานุวัฒน์  ดาศรี
 
1. นายณัทธร  อุดมศิริพงษ์
2. นายเอกณรงค์  อุ่นศรี
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายภานุพงษ์  แกล้วกล้า
2. นายวงศธร  พิศงาม
3. นายสุพจน์  จันทร์แดง
 
1. นายสุข  ยิบรัมย์
2. นายนพพร  กาแก้ว
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นายกีรติ  เกตุทิพย์
2. นายศราวุฒิ  สุขยะ
3. นายศักดิ์ติพร  ประสบศิลป์
 
1. นายณรงค์  ถมปัทม์
2. นายปกรณ์  บัวแย้ม
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจรัลรัตน์  ชูชมงาม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดาทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร  ผลเกิด
4. เด็กหญิงนัฐยา  ทุยไธสง
5. เด็กชายพงศ์ศภัค  ชะรุ่งรัมย์
 
1. นางวิรงรอง  จันทเขต
2. นายจิรภาส  ภูลี
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรณิการ์  แก่นศิริ
2. เด็กหญิงภิรมณ์พร  ชินวงศ์
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หวังสุข
4. เด็กหญิงวนิดา  โปร่งจิตร
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญล้อม
 
1. นางพิรุณนี  สายยศ
2. นายสมคิด  แก้วเขียว
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  สิมมา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เหนียวบุบผา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองปลั่ง
4. เด็กหญิงอรนลิน  พันโน
5. เด็กหญิงอลิษา  พลแสน
 
1. นางสาวชุติมา  ภูมี
2. นางสาวกฤษณา  เพิ่มดี
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กลุ่ม 1 1. นางสาวรานี  คงบุญ
2. นางสาววรรณา  วงค์วาท
3. นายวัชราวุฒิ  นวลดี
4. นางสาวสุชาดา  สายน้อย
5. นางสาวอาทิตยา  สิงทอง
 
1. นายวิชาญ  เวชสถล
2. นายรณรงค์  คงทวี
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกลักษณ์  หอมหวล
2. นางสาวกฤษณา  ผิวงาม
3. นางสาวนิตยา  สิทธิจันทร์
4. นางสาวสุกัญญา  สุขสกล
5. นางสาวไอริณดา  สิทธินาม
 
1. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์  บุญภา
2. นายธนิกกุล  บุญอาจ
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่ม 3 1. นางสาววรวรรณ  เดือนขาว
2. นางสาววิภาพร  ศรีแก้ว
3. นางสาวอชิรญา  สุขหมั่น
4. นางสาวอทิติยา  พรมท้วม
5. นางสาวเมฆขลา  ศรีลานนท์
 
1. นายนัฐพงษ์  โกกะพันธ์
2. นางสาวสิริเทพ  ใจหาญ
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หล้าหัวหนอง
2. เด็กชายชาตรี  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงนริศรา  จรุณแสง
4. เด็กหญิงสุทัตตา  ทนทาน
5. เด็กหญิงอาริสา  หนุนทรัพย์
 
1. นายสุรชัย  กุลรัตน์
2. นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สมศรี
2. เด็กชายชัยณรงค์  บุญเต็ม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลีราช
4. เด็กหญิงดรัลพร  คำสุข
5. เด็กหญิงรัศมีภัค  เพ็งพา
 
1. นายบัญชา  สุริยะสุขประเสริฐ
2. นางสาวอธิติญา  ประดาสุข
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูวนัย  จันทเขต
2. เด็กหญิงสาริณี  นาคนวล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไหว้พรหม
4. เด็กชายสุรนาท  จิตสะอาด
5. เด็กชายสุรพิชญ์  ตาบทอง
 
1. นางสาวไพลิน  ศิริมา
2. นางสาวพัชรี  เทียมใส
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ  อุตส่าห์ดี
2. นายธนาวุธ  ทิมเมือง
3. นายสัณหรัฐ  สร้างดี
4. นางสาวเกื้อกูล  สมัครสมาน
5. นางสาวแพรไหม  พอกพูน
 
1. นางสุปราณี  จารุเสฏฐิโน
2. นางกรรณิกา  รัตนะวรรณ์
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวประภัสสร  ไชยรินทร์
2. นางสาววิไลวัลย์  รักไทย
3. นางสาวสุธิดา  สุวรรณรินทร์
4. นางสาวอลิสรา  ครองงาม
5. นางสาวเกวลิน  สระแก้ว
 
1. นางสุจินดา  ศรีสวัสดิ์
2. นางศิริพรรณ  ธรรมานิตย์กุล
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นายกำชัย  พรมดี
2. นางสาวป่านแก้ว  พาลุน
3. นายพงศ์พิพัฒน์  พอกพูน
4. นางสาวศศิกานต์  เสมอดี
5. นางสาวสิริน  จรัสนุวัติพงศ์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ปัตยะสา
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแตลศิริวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญมาสาย
2. เด็กชายตะวันฉาย  เจือจันทร์
3. นายวีระเทพ   เอี่ยมสะอาด
4. นางสาวสุภัสสรา  มั่นยืน
5. เด็กหญิงเพชรชมพู  ประทุมมาลย์
 
1. นายประจวบ  คำใจ
2. นายสุวพันธ์  อุส่าห์ดี
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรวดี  นนทิจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณรดา  แจ่มใส
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กาดำ
4. เด็กหญิงสุทินา  พูนทรัพย์
5. เด็กหญิงสุวรรณา  กาดำ
 
1. นายดิสทัต  ทองดา
2. นางสาวหทัยกานต์  ปลุกใจหาญ
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวฐาปนี  เสาแก้ว
2. นายดนัยฤทธิ์  พรรณสน
3. นางสาวธนพร  ศรีภูมิ
4. นายสุภรัตน์  สุหร่าย
5. นางสาวอาวิษฎา  เหลือถนอม
 
1. นายบุญร่วม  กลิ่นหอม
2. นางอิสราภรณ์  โพธิ์สุวรรณ
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทรัสม์  ใยดี
2. นายจันทวัฒ  กิริยาดี
3. นางสาวณัฐภรณ์  สฤษดิ์รัตน์
4. นางสาวนภัสนันท์  ใยดี
5. นางสาววรินทร  ทองเนตร
 
1. นายปรัชญา  สายรัตน์
2. นางวันวิสา  สระแก้ว
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. นายกิตติ  ดวงอินทร์
2. นายนพชัย  สัตบุตร
3. นายยุทธนา  เชิงสูงเนิน
4. นางสาวอภิชญา  เสนา
5. นางสาวอัญชลี  ตรีวงค์
 
1. นายทศพร  จันทรา
2. นางสาวอำไพร  สยามนต์
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา  เหมือนชอบ
2. นายชัยรัตน์  น้ำทิพย์
3. นายธนากร  ยาโย
4. เด็กหญิงธัญญา  เหมหงษ์
5. นางสาวธิดารัตน์  ทองสะอาด
6. นางสาวนริศรา  บุญทูล
7. เด็กชายพัชรพงษ์  พงษ์สุวรรณ
8. เด็กชายพิพัฒน์  กิจทวี
9. นายภาณุวัฒน์  ยงเพชร
10. นางสาววลัยพร  คุชิตา
11. นายสมบูรณ์  มั่นยืน
12. เด็กหญิงสายชล  บุญปลอด
13. นายสิทธิชัย  ไมยะวรรณ์
14. นางสาวสุกานดา  แอ่งสุข
15. นางสาวสุณัฏฐา  บุญภา
16. นางสาวสุรางคณา  พิศวงปราการ
17. นายอัครพนธ์  หาผล
18. เด็กหญิงอัจฉรา  มาพล
19. นางสาวเบญจวรรณ  โพธิ์เงิน
20. นางสาวไอลดา  พิมพ์ทอง
 
1. นายพงษ์พันธ์  เสาศิริ
2. นางชวัลพัชร์  สุทธิชินธรรม
3. นายบัญชา  ภาวสิทธิ์
4. นายบุญทัน  ชัยงาม
5. นางสาวพรพรรณ  วศะโสภณ
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร  สุลาเลิศ
2. นางสาวกันยา  จันทร์หอม
3. นางสาวขวัญเนตร  บุติมาลย์
4. นางสาวชลธิชา  เวณุอทอน
5. นายณัฐพล  คงดี
6. นายนันทวัฒน์  จำปาทอง
7. นางสาวนิดารัตน์  ดัชถุยาวัตร
8. นายนิธิวัฒน์  ชารัมย์
9. นางสาวปิยาภรณ์  พอกพูน
10. นางสาวพรริกา  กันยา
11. นางสาวยลดา  จำปาเทศ
12. นางสาววรรณวิภา  ชินรัมย์
13. นางสาววิลาวัณย์  ผาสุขใจ
14. นายศิรินันท์  ขันมาก
15. นางสาวสุธิดา  ทอนชัย
16. นางสาวสุพัตรา  จินดาศรี
17. นายสุภี  เอิบบุญ
18. นายเทิดดนัย  สมศรี
19. นายเมธี  บัวสี
20. นายเอกวี  สังข์เสาวภาคย์
 
1. พระสมุห์สุพรรณ  กตปุญโญ
2. นายชัยวัฒน์  ไชยทอง
3. นายเอกราช  บุญสงค์
4. นางสาวจุรีรัตน์  ศรีเพชร
5. นางสาวรพีภรณ์  ไกรเพชร
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกทิพย์  กัญญาบุญ
2. เด็กหญิงกฤติกา  ประไวย์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิชายงค์
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรรัมย์
5. นางสาวจันทรา  ทรงวาจา
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หมู่แสนกอ
7. เด็กหญิงฐิติพร  ยอดลี
8. นางสาวธัญญารัตน์  โอชา
9. เด็กหญิงปิยนันท์  สุขศรีนวล
10. นายพีรกานต์  พิมพ์สอน
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รักภักดี
12. นางสาวลัดดาวรรณ  ตินานพ
13. นางสาววนิดา  จงมีเลิศ
14. นางสาววิชญาดา  ไม่วายมี
15. นายสิทธิศักดิ์  บุญมั่น
16. นางสาวสุธิตา  แนบทางดี
17. เด็กหญิงอภิญญา  มีสกุล
18. เด็กหญิงอัจฉรา  ใจแจ่ม
19. เด็กหญิงอัญชลีพร  งามเยี่ยม
20. นางสาวอุบลวรรณ  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายชวลิต  คุชิตา
2. นางรุ่งทิพย์  สายแสงจันทร์
3. ว่าที่ร้อยตรีนที  ทรงประโคน
4. นางสาวน้ำฝน  แก้วแฉล้ม
5. นางสุจิตรา  เจิมสม
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา  ถะเกิงสุข
2. นายกิตติชัย  ขันทอง
3. นายจีรศักดิ์  ตินานพ
4. นางสาวจุฑารัตน์  แหล่งเจริญ
5. นายณัฐสิทธิ์  แนบทางดี
6. นางสาวธนภรณ์  พาละพล
7. นางสาวนันธการ์  สิวประโคน
8. นายบัญชาฐิติศักดิ์  อยู่รัมย์
9. นางสาวพิมพา  ชุรัมย์
10. นางสาวยุราพร  เสพสุข
11. นายวรพรต   ชาติมนตรี
12. นายวุฒิชัย  แมนประโคน
13. นางสาวศศิธร  ศิริ
14. นางสาวสุทธิดา  แดนกลาง
15. นางสาวหนึ่งฤทัย  แจ่มใส
16. นางสาวอรพิน  จารัตน์
17. นางสาวอารยา   แจ่มใส่
18. นายอุเทน  คัชมา
19. นายเลอศักดิ์  ผิวสด
 
1. นายสันติ  ประภาสัย
2. นายไพรฑูรย์  ทวีแสง
3. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ
4. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ
5. นางสาวพลอยไพลิน  สาระปัญญา
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพียงแพร  ประดับดี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ดวงตา
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริกร  สอนสุระ
 
1. นางอำพา  ปรากฎชื่อ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุเดช  จงใจงาม
 
1. นายกษิดิศ  ผู้สมเก่า
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นายดนุพร  ยืนยง
 
1. นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นายธรรมนูญ  สระแก้ว
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. นายกิตติธัช  นนท์เต
 
1. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาลิสา  เปรียบนาน
2. เด็กชายไพบูลย์  จารัตน์
 
1. นางผ่องใส  บัวหุ่ง
2. นางสุภาพร  ลอยทอง
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐภัทร  จักรคำ
2. เด็กหญิงนภาพร  บุรีรัตน์
 
1. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
2. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาะสมบูรณ์
2. นายอมรเทพ  ยารัมย์
 
1. นางสาวทฤฒมน  เอี่ยมน้อย
2. นางสาคร  วัฒนกุล
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตภินันท์  โอฬาระชิน
2. นายธีรภัทร์  แสงงาม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
2. นางทิพร  แหล่งหล้า
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นายธรรมนูญ  พูนศรีธนากูล
2. นางสาวบรมลักษณ์  บัวทอง
 
1. นางศิริพรรณ  ธรรมานิตย์กุล
2. นายเชิดชัย  มนต์ดี
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. นายกองทัพ  น้ำคำ
2. นางสาวณัฏฐ์ชัญญา  สีวงออน
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
2. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรุนันท์  สำรวมสุข
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เอกอิ่มผล
3. นางสาวทอฝัน  ดาศรี
4. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  จารัตน์
5. เด็กชายประภัส  เกตุจุมพล
6. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  ทองแม้น
7. นายศักรินทร์  แป้นเงิน
8. เด็กชายสิทธิพงษ์  ปานทอง
9. นางสาวอินทิรา  แสวงสุข
10. เด็กชายเจษฎา  นิคงรัมย์
 
1. นายวิรัติ  พนารัตน์
2. นางสาวอมรรัตน์  เจริญยิ่ง
3. นายประเสริฐ  ทองอุดม
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนธัช  สุมาลุย์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงญาณภา  เทียมคำ
4. เด็กหญิงญาปกา  ถิ่นทัพไทย
5. นางสาวธมนวรรณ  เผ่าพันธ์
6. เด็กหญิงปรียาภัทร  โถทอง
7. เด็กหญิงพิชญาภา  อมรวิชัยกุล
8. นางสาวสกุลชญา  บุญสิงห์
9. เด็กหญิงหิรัญญา  สมานมิตร
10. นางสาวเบญจพร  โทขันธ์
 
1. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
2. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
3. นายณัฏฐพงศ์  จันทร์สุวรรณ
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีสะอาด
2. นางสาวถิรดา   สายยศ
3. เด็กหญิงปฐมพร  ดอกประยงค์
4. นางสาวปานหทัย   สมหวัง
5. เด็กหญิงปิยวดี  สุขแสวง
6. เด็กหญิงพรพิมล   ทนวนรัมย์
7. เด็กหญิงพัชรี   แก้วกาเหรียญ
8. นางสาวศุภานัน   ตรงแก้ว
9. เด็กหญิงสุพัชชา  ประเมินชัย
10. นางสาวอรวรรณ   เพ็ชไพทูล
 
1. นางสาวถิรวรรณ   ระดมสุข
2. นายณัฐพงษ์  สัตปานนท์
3. นายติกขเวทย์  สมยิ่ง
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา  บรรณการณ์
2. นางสาวชลดา  ทั่วดี
3. เด็กหญิงณรินทร์  ศรีสุข
4. นางสาวดวงกลม  บูรณ์เจริญ
5. เด็กหญิงธิภาพร  ศรีสุข
6. เด็กหญิงวรางคณา  นาดี
7. นางสาวสิริวรรณ  สติพลัน
8. เด็กหญิงหทัยกาญณ์  แก้วกอง
9. นางสาวอนันตยา  สืบสันต์
10. เด็กชายอลงกรณ์  หารคำแหง
 
1. นายอภิศักดิ์  อุดหนุน
2. นางสาววรรณิศา  สุขหาได้
3. นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิษฐา  มะลิงาม
2. นางสาวนิยากรณ์  ศรเหม
3. นางสาวปานฤดี  พวงบุญ
4. นายพัฒนพล  ต้นงาม
5. นางสาววริศรา  ศรีงาม
6. นางสาววิไลวัลย์  รักไทย
7. นางสาวศิรประภา  สาลีทอง
8. นายสุรเดช  เชิดสังวาลย์
9. นางสาวอรร๔มาภรณ์  จุลเสริม
10. นางสาวอัจฉรัตน์  บุญมี
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
3. นายวิทยา  เอลาวัน
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. นางสาวกัลยา  ผิวละออง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ศิลา
3. นางสาวประภัสสร  อินทนู
4. นางสาวปิยะพร  ควรอุดม
5. นางสาววราลี  เหลาศรี
6. นางสาววริษฐา  เหลาศรี
7. นางสาวสุกัญญา  ดาราหงษ์
8. นางสาวสุนิษา  ภาโนมัย
9. นางสาวอรัญญา  สอนงาม
10. นางสาวเจนจิรา  เอื้อนไธสง
 
1. นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ
2. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
3. นางอุปการี  มณีนิล
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทรพิมพ์  ยารัมย์
2. นางสาวจิราวรรณ  พันจันทร์
3. นางสาวชุฑาพร  เมินดี
4. นางสาวณัฐภัทร  สำนักนิตย์
5. นางสาวมุกดา  ศิริไสย์
6. นางสาวสุนิดา  โครัมย์
7. นางสาวสุพัตรา  แม้นจิต
8. นางสาวอรชุดา  ประรุมรัมย์
9. นางสาวเพ็ญนภา  จงผสม
10. นางสาวไอริน  นวนประโคน
 
1. นายขวัญชัย  ถึงดี
2. นายวัชรวิชย์  พระทองสุขสกุล
3. นายชานนท์  รักษาภายใน
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลญาดา  รุ่งภูเปี่ยม
2. นางสาวจิตรดา  บุญหล้า
3. นายณัฐพล  เสาวดาน
4. นายนพพร  สัดททอง
5. นายนิธิสิทธิ์  พรหมบุตร
6. นายบรรเทิง  จันทร์แสง
7. นางสาวปรียาภรณ์  มีพันธ์
8. นางสาวสาธิตา  บุญเจือ
9. นางสาวสุธิยาภรณ์  จันสีดา
10. นางสาวอัมพวรรณ   สุขสนิท
 
1. นายปรีชา  พรมแก้ว
2. นายโกวิท  เกลือสีโท
3. นางณัฐธยาน์  นอกุล
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายจำรูญ  หงษ์สูง
2. เด็กหญิงชลนิภา  เรืองสุข
3. นางสาวธิญาดา  เงาทอง
4. เด็กหญิงนิสา  สายดวง
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เชื้อมาก
6. นางสาววรดา  ทนนศรี
7. เด็กหญิงวาสนา  แพงพรมมา
8. นางสาวศิริวรรณ  แย้มงาม
9. นายอนุวัฒน์  กรรัมย์
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  รักชื่อดี
 
1. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม
2. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก
3. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิระเดช  เสริมผล
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  น่าชม
3. เด็กชายธัญญกรณ์   การทาง
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เงางาม
5. เด็กชายภัครพล  ขันตี
6. เด็กหญิงมุกดา  แก่นดี
7. เด็กชายวีระชัย  ฉุนกล้า
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทรงศรี
9. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ไชยอุดม
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฉุนกล้า
 
1. นางแขไข  ยอดรักษ์
2. นางเฉลา  สายยศ
3. นายจตุรงค์  ไชยมูล
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เพิ่มผล
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  พึ่งผล
3. เด็กหญิงปภัทศรา  พรมวิเศษ
4. เด็กหญิงปิยะนุช  ศรีปองพันธ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  โชคเรน
6. เด็กหญิงมณีนุช  ศรีปองพันธ์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  ลักขษร
8. เด็กหญิงสาธิตา  สุขสงวน
9. เด็กหญิงสิริวรรณิภา  บุญปก
10. เด็กหญิงเขมมิกา  ใจกล้า
 
1. นายมนตรี  สุดาปัน
2. นายวัฒนา  กิ่งจันทร์
3. นายพัทยา  ห่อทรัพย์
 
151 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. นายณัฏฐชัย  ผาดำ
2. นายธรรมนูญ  ประเมินชัย
3. นายปรัชญา  สุริสาร
4. นายพัชรพงษ์  บุญเพิ่ม
5. นายยุทธกฤช  ธนบูลย์นันทกุล
6. นายวรพันธ์  นวนประโคน
7. นายวาทิต  กสิบุตร
8. นายศุภากร  นามเวช
9. นายสิทธิชัย  หอมจันทร์
10. นายอรรถพล  สายแก้ว
 
1. นายขวัญชัย  ถึงดี
2. นายกัมปนาท  คงนุรัตน์
3. นายวัชรวิชย์  พระทองสุขสกุล
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นายคณาธิป  ศรีแก้ว
2. นายคมสันต์    เที่ยงธรรม
3. นางสาวตวงพร  ทองเหมาะ
4. นายธีรภัทร์  สมณะ
5. นางสาวนันทนา  สร้อยเสน
6. นางสาวปาริฉัตร  สิมมา
7. นางสาววันวิสา  อินทร์งาม
8. นางสาวสิริลักษณ์  มาตรศรี
9. นางสาวสุลักขณา  แกล้วแก้ว
10. นางสาวอมรรัตน์  แก้วเจริญ
 
1. นางลมัย  สวัสดี
2. นายกฤตภาส  มาลาคำ
3. นายนพสิทธิ์  เสาวดาน
 
153 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สามใจ
2. เด็กหญิงพชรกร  ศรีโกตะเพชร
 
1. นายพิชยนนท์  หอมนวล
2. นางสุนิศา  สุดจำนง
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริกร  สระแก้ว
2. เด็กหญิงศิริสุดา  กองทอง
 
1. นายปรีชา  พรมแก้ว
2. นายกฤตภาส  มาลาคำ
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุษบา  ไชยทัศน์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  จอกทอง
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นายนัฐพล  เทียงคำ
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กลุ่ม 1 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  ปานทอง
2. นางสาวชัชณีวรรณ   ว่องไว
 
1. นางสาวสถาพร  เสาวรัจ
2. นายทศพร  สีหะวงษ์
 
157 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศิวพร   กะการดี
2. นางสาวสุปรียา  พันธ์จันทร์
 
1. นายโกวิท  เกลือสีโท
2. นายมนตรี  สุดาปัน
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ชื่นใจ
2. นางสาวจิตตรา  บุตรงาม
 
1. นางสาวธีรารัตน์  คงทน
2. นายรัชพล  อินทร์ชัย
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัญญา  อุทัยพัฒนพงศ์
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอังสุมา  พัสดา
 
1. นางสาวลำยงค์  แสนมา
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลนภา  รัตนาธิวัด
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายสถาพร  เกสรนวล
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นายทักษิณ  มาลาล้ำ
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาววัลวลี  ดีนี
 
1. นายชรินทร์   มหานาม
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฟ้าใส  มะวังนุทูล
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายคชาพล  ลักขษร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  เพ็งจรูญ
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วฝ่ายนอก
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวพรหมพร  บุพศิริ
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญริญา  ทาศรี
 
1. นางสาวลำยงค์  แสนมา
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา  ยังคง
 
1. นายชรินทร์   มหานาม
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎา  มีสิทธิ์
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรายุทธ  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวลำยงค์  แสนมา
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวเนตรนภา  จิตรณรงค์
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายธาวิน  งามนัก
 
1. นายธงชัย  แผ่พันธ์
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายณัฐกานต์  ศิลางาม
 
1. นางสุวรรณี  พรหมบุตร
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวฐิติชญา  แก้วบุปผา
 
1. นายชรินทร์   มหานาม
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารีรักษ์  สมัครดี
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิชาพร  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์พัสสร  แม่นงาม
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวมัญชรี  ประชุมฉลาด
 
1. นางสุุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นายโกเมนทร์  เชื้อเจริญ
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา กลุ่ม 3 1. นายวีระพงศ์  สืบเพ็ง
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบัญธิตา  สอนดี
2. เด็กหญิงเยาวภา  วิยาสิงห์
 
1. นายธงชัย  แผ่พันธ์
2. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุศรีนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนะชล  กรสวัสดิ์
2. เด็กชายชนะชัย  กรสวัสดิ์
 
1. นายพีรพล  บุญภา
2. นางสายทอง  พรหมประเสริฐ
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรชิตา  เทพคูบอน
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญยัง
 
1. นางพัณณ์ชิตา  ปัญญาเอก
2. นางสาวกัญญา  ครองไธสง
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญารามวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิศา  ลอยใหม่
 
1. นายชุมพร  เพ่งเล็งดี
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฎฐากร  รัตนเดช
 
1. นางสุวรรณี  พรหมบุตร
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายนิรวิทย์  ก่อแก้ว
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดา  แก้วสุข
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวศิรประภา  เทียมลม
 
1. นายชรินทร์   มหานาม
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  จันทร์ศรี
2. เด็กชายปานแก้ว  ธรรมเที่ยง
3. เด็กชายพงศกร  ศรีเพชร
 
1. นายชัชพล  วิสมิตะนันทน์
2. นายวุฒิพงษ์  บูรณะ
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยเสน
2. เด็กชายปรินธรณ์  สาวิลัย
3. เด็กชายภูษิต  ดวงสำราญ
 
1. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
2. นายปริญญา  ดวงตา
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. เด็กชายชาคริต  รามณี
2. เด็กชายธนบูรณ์  เที่ยงทัศน์
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  คงหอม
 
1. นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ
2. นางอุปการี  มณีนิล
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์  รักยิ่ง
2. นางสาวพรรณธิภา  พระพรหม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นใจดี
 
1. นายธีระวัฒน์  สมยิ่ง
2. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นาย ณรงค์ศักดิ์  นาคแสง
2. นาย ปัญญา  รากแก้ว
3. นายธีรพงษ์  ควรมี
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
2. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤติยา  แก้วหลวง
2. นายนาวิน  สรรพบุญ
3. นายศราวุฒิ  ไชยศรีษะ
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีคง
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนภสินธุ์  อุ้มดีไวย์
 
1. นายสุทธิชัย  เพ่งพิศ
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัษฐณิชา  สมปาง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายศรายุทธ  แจ้งสว่าง
 
1. นางกัญธิภา  มะลิงาม
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณษา  จิตงาม
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภิรมย์  พวงทอง
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสริตา  โฆสิตดุลย์
 
1. นางกัญธิภา  มะลิงาม
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กชายไกรวิชญ์  เผือกแก้ว
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์  บุตรลักษณ์
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวอรอนงค์  บังเอิญดี
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภิรมย์  พวงทอง
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอินทุอร  วงศ์ฉลาด
 
1. นางกัญธิภา  มะลิงาม
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิณธิรา  เงางาม
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวไอลดา  งามเหมาะ
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายศรายุทธ  แจ้งสว่าง
 
1. นางกัญธิภา  มะลิงาม
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพรสวรรค์  สัมพันธ์สินก่อ
 
1. นายสันติ  แก้วหอม
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วหอม
 
1. นางกัญธิภา  มะลิงาม
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กลุ่ม 1 1. นายตรีศักดิ์   ดาทอง
 
1. นางสาวสถาพร  เสาวรัจ
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายสุทธิพงษ์  สหุนาลุ
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพันธกานต์  กองทุน
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษฎา  ปาสาวัน
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลิดา  บุญเนตร
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. นายธเนศ  บุญครอง
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยธิดา  สุขประสพ
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายทักษิณ  เกษจรัล
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิ่นหยก  มาดี
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชระ  ศรีแย้ม
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. นายชวลิต  ประพันธ์
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. นายอาทิตย์  เทศธรรม
 
1. นางสาวจีรนันท์  ศาลางาม
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายไกรวิทย์  ปะการัมย์
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วิเศษสังข์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายยศกร  กันยา
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐฌา   พิลาวัลย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์   เติมทรัพย์
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  โอชรัมย์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรอุมา  สิงห์เพียง
 
1. นายยุทธนา  ทองนำ
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาววิยะดา  ประสงค์สุข
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนภัสวรรณ  เดชกุลรัมย์
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล  สุภาษา
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิสา  กะประโคน
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรรณพร  โสนนอก
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธรรมเที่ยง
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิธรวิทยา กลุ่ม 1 1. นายวุฒิพงษ์  นิลดำ
 
1. นายนพชัย  อุปชิต
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. นายธีรชัย  บุญครอง
 
1. นางสาวไอรัตดา  วันชา
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวงามจิต   อุสาหะ
 
1. นายนพัฒน์   สมัญญา
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมิรันตี  ศรีทอง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนารี  เสือแก้ว
 
1. นางน้ำนิ่ง  ทรงกุล
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์  บุตรลักษณ์
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวดี  จงใจงาม
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์   เหลือล้น
 
1. นายนพัฒน์   สมัญญา
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายทักษิณ  เกษจรัล
2. นายธีรภัทร  บุตรเทศน์
3. นางสาวนริศรา  หมายกล้า
4. นางสาวพัชรา  ปุญโสดากร
5. นายยศกร  กันยา
6. นางสาววิไลพร  วงศ์เครือศร
7. เด็กหญิงศศิประภา  เหมือนวาจา
8. เด็กหญิงศิริภัทร์  สมใจชนะ
9. เด็กชายสุทิศ  สวนงาม
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
2. นายสยาม   ดลเสมอ
3. นายกิตติพงษ์  เงางาม
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพล  จันทุบิน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   กะมุตะเสน
3. เด็กชายชุติพนธ์  วังพิบูลย์
4. นางสาวทิพารัตน์   เลี่ยมทอง
5. เด็กชายธีรนัย  สร้างดี
6. นายนรินฤทธิ์  กิ่งจันทร์
7. เด็กชายนาวิน  งามมี
8. เด็กชายพรสวรรค์  สัมพันธ์สินก่อ
9. เด็กชายพิเชษฐ์  คำแหง
10. นางสาววีนัส   วินิจฉัยกุล
11. นายอลงกรณ์   สุขสงวน
12. เด็กหญิงอารียา  อยู่นาน
13. เด็กชายเจษฎา  ถูกจิตร
14. นายเทพวิรัตน์  ชานิตย์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  วังวารี
 
1. นางสาวสถาพร  เสาวรัจ
2. นายสันติ  แก้วหอม
3. นายสิทธิพันธ์  สุขแสวง
4. นางกานต์สินี  ดอกคำฐิติพันธ์
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤตภาส  ชวธนาสุขกุล
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  แม่นหมาย
3. นางสาวบุณยาพร  สมหวัง
4. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วหอม
5. นายภิญโญ  มาลาศิลป์
6. เด็กหญิงระพีพร  สมคำ
7. เด็กชายวิษณุพงศ์  คงศรี
8. นายศรายุทธ  แจ้งสว่าง
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ผิวสร้อย
10. นายศักดิ์รินทร์  อินทร์แก้ว
11. นายศาสตรา  คมกล้า
12. เด็กหญิงสริตา  โฆสิตดุลย์
13. เด็กหญิงอทิยาพร  คำนุ
14. นายอรรถพล  ตระกูลดี
15. เด็กหญิงอินทุอร  วงศ์ฉลาด
 
1. นายอัตพร  มะลิงาม
2. นางกัญธิภา  มะลิงาม
3. นายรักดาว  มะลิงาม
4. นายวรวุฒิ  ทอนไชย
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โกรัมย์
2. เด็กหญิงฉัตรพร  สงวนศิริ
3. เด็กชายชัยวัฒน์  แสวงทรัพย์
4. เด็กชายศักดิ์พล  คำนวณ
5. เด็กชายไกรศักดิ์  วรรณดี
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
2. นายสมาน  แสนสุภา
3. นายสมชาย  สมคะเนย์
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ก้านอินทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  กล่อมสกุล
3. เด็กชายนนทวัฒน์  เจริญรัตน์
4. เด็กชายนภสินธ์  กุลคง
5. เด็กชายอัครเดช  พึ่งแดง
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  ฉิมนอก
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายวชิระ  เดชศิริ
3. นายก้องกำพล  ไผ่ล้อม
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกรกฎ  ภูพันนา
2. เด็กชายกวินภพ  บุญเจือ
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ตามสายสุด
4. เด็กชายตะวัน  ใจช่วง
5. เด็กชายนำโชค  วิโรจน์รัตน์
6. เด็กชายภูธเนศ  ทรงแสงจันทร์
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
2. นายณรงค์ศักดิ์  สุปิรัยธร
3. นายอนุชา  ดีพาชู
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นายคมกฤษ  กล่อมสกุล
2. นายจตุรวิทย์  แจทอง
3. นายดนุพล  กิ่งกุล
4. นายพิทยา  นิลสูงเนิน
5. นายสันสกฤต  ชนะงาม
6. นายอาศิระ  สังสุดชา
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายวชิระ  เดชศิริ
3. นายก้องกำพล  ไผ่ล้อม
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นายประสิทธิศักดิ์  หมายมั่น
2. นายพงศกร  พิมย์พา
3. นายวีรพัฒน์  ปานเจริญ
4. นายศราวุธ  ควรดี
5. นายอติชาติ  ว่องไว
6. นายเจษฎา  วิชาชัย
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุ่มมงคล
2. นางสาวกุลดา  ดาศรี
3. นางสาวคันธมาทน์  มารทอง
4. นางสาวจิรฉัตร  ดาศรี
5. นางสาวจิราพร  ดาศรี
6. นางสาวชนาภา  หาสุข
7. นางสาวฐิติพร  สุวรรณหงษ์
8. นายณัฐวุฒิ  เพิ่มดี
9. นายณัฐวุฒิ  ชาวสวน
10. นางสาวธิดารัตน์  มืดขุนทด
11. นายธีรศิลป์  เพิ่มทรัพย์
12. นายธีรเดช  นาคมะณี
13. นางสาวนัฐทยา  สมนา
14. นางสาวนิตยา  บุตรงาม
15. นายพงศ์ศธร  บุญเลิศ
16. นายพลวัฒน์  ดาศรี
17. นายพัทธกิจ  บุญเลิศ
18. นางสาวภาวินี  บุตรดี
19. เด็กหญิงวนิดา  เพ่งพิศ
20. นายวาริช  ภาสดา
21. นางสาววาสนา  ดวงศรี
22. เด็กหญิงวโรชา  ดาศรี
23. เด็กหญิงศศิธร  พูลสละ
24. นายศิริศักดิ์  บุญเลิศ
25. เด็กชายสหรัถ  ภาสดา
26. นางสาวสุจิตรา  ดาศรี
27. นายสุริยะ  ยอดสิงห์
28. นางสาวสโรชา  เครือวัลย์
29. นายอดุลวัฒน์  กระแสโสม
30. นางสาวอทิตญา  ดาศรี
31. เด็กหญิงอทิตยา  คงรอด
32. นายอานันทวุฒิ  สุขประเสริฐ
33. นายเสกสรร  ดาศรี
34. เด็กหญิงเอมภิการ์  คุณมี
 
1. นายกิตติพงษ์  มณฑา
2. นางสาวอรพินท์  ดาศรี
3. นางพรรณี  แรงกล้า
4. นางสาวเพลินพิศ  ไกรเพชร
5. นางสาวอรวดี  วันโสภา
6. นางอรทัย  ไชยเชฐ
7. นางสาวกัลยาณี  ศรีวิเศษ
8. นางวิภาภรณ์  ผมงาม
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรัช  พยัคษา
2. นายกรเดช  ชนกล้า
3. นางสาวขวัญใจ  ใจรักษ์
4. นายจรนินท์  ตัณฑ์สุระ
5. นางสาวจันทร์จิรา  แอมโนน
6. นายจิตติพัฒน์  จันผอง
7. นายชยาธร  แจ่มฟ้า
8. นายทัศนพร  อุดหนุน
9. นายธรรพ์ณธร  อยู่นาน
10. นายปฏิพัทธ์  เอี่ยมสะอาด
11. นางสาวพรพิมล  ศิลณรงค์
12. นางสาวพรสกุล  มั่งสมบัติ
13. เด็กหญิงพรหมพร  กองอุดม
14. เด็กหญิงพัชรีนันท์  ตะโย
15. เด็กชายพิทักษ์  คงสิงห์
16. เด็กชายพิทักษ์  โชติยา
17. นางสาวพุฒิพร  จรอนันต์
18. เด็กหญิงมนัสวี  อดทน
19. นายมานะ  เทียนทอง
20. เด็กหญิงวนาวัลย์  เที่ยงตรง
21. เด็กหญิงวรายล  กุลรัตน์
22. เด็กหญิงวาสนา  ไสสรรณ
23. นายวุฒิชัย  เพ็งพิศ
24. นางสาวศสิตา  นาคงาม
25. นายสหัสวรรษ  ฉิมงาม
26. นางสาวสุกัญญา  เสาศิริ
27. นายสุทธิชา  ดาวงศ์
28. นางสาวสุทธิดา  เสาแก้ว
29. นายอนุชิต  ดีรอบ
30. เด็กหญิงอภิญญา  ทองดา
31. เด็กชายอภิเดช  อุ่นศิลป์
32. นายอรรถพร  วุฒิพันธ์
33. นางสาวอลิตา  คงสิงห์
34. นางสาวอัจฉรา  ประดับ
35. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  จันทร์แดง
36. นายอัษฎายุทธ  เฉลียวไว
37. นางสาวอารีรัตน์  จอมเกาะ
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียนัย
2. นางวีนัสชนันต์  รันทร
3. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
4. นางสาวอนัญญา  ฉิมกุล
5. นายนิรุต  แข็งกล้า
6. นางสาวชุติมา  ภูมี
7. นายสุวรรณ  สายไทย
8. นายอนุวัตร  เหมือนคิด
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ปลัดกอง
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอานนท์  ประหยัด
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกฤต  แสนโบราณ
 
1. นางน้ำนิ่ง  ทรงกุล
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายเฉลิมชัย  ภาคพรม
 
1. นายกรวีย์  คงตน
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายศิรินันท์  ขันมาก
 
1. นางกัญธิภา  มะลิงาม
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นายจักรายุธ  แรงทอง
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิวา  สีทอง
 
1. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ทรพย์คง
 
1. นายอาทร  วรรณปักสิน
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวาสนา  เงินเก่า
 
1. นางชุติกาญจน์  สันตะการ
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวนภาพร  บุญมาก
 
1. นางสาวญาดา  ฉายแก้ว
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวเสาวรส  ยืนหาร
 
1. นางกัญธิภา  มะลิงาม
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดารัตน์  ประเจริญ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายคมกฤษ  ศุภผล
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจษฎากร  ไพรวัน
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพุฒิโชติ  ภูหอม
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายจรินทร์  จันทร์สิงห์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายทิพย์มงคล  คงมั่น
 
1. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 1. นายวุฒิชัย   ล้ำประเสริฐ
 
1. นายสุธิศักดิ์   สมศรี
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณคาม
 
1. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนงค์  ชนุชรัมย์
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญโสดากร
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ศาลาแดง
 
1. นายสุธิศักดิ์   สมศรี
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทราภรณ์  ภาคพรม
 
1. นายกรวีย์  คงตน
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสา  วันลักษณ์
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา  แสงส่ง
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศาลางาม
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ปลัดกอง
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรวรรดิ  ลำดับจุด
 
1. นางสาวลลิตา  สาแก้ว
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอาธิพงษ์   สีหาราช
 
1. นางสาวพัชรินทร์   นาคงาม
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายกันต์ธร  เหลี่ยมดี
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นางวิไลรัตน์  ละมูลมอญ
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายปรมี  กิจสนิท
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชริณีน์  ประหยัดชื่อ
 
1. นายธีระวัฒน์  สมยิ่ง
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณศีล  วิสัยเกต
 
1. นางสาวลลิตา  สาแก้ว
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทอฝัน  หามนตรี
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาววทัญญา  ดีมั่น
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรกนก  มีโสภา
 
1. นายวชิระ  เดชศิริ
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายคมกฤษ  ศุภผล
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมบุตร
 
1. นายพรศักดิ์  ไพรสินธุ์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิษณุ   มีแก้ว
 
1. นายธีระพันธ์   วิไลยวงศ์
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายจรินทร์  จันทร์สิงห์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายทิพย์มงคล  คงมั่น
 
1. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กลุ่ม 3 1. นายวันเฉลิม  แรงจบ
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิรินธนา  นนธิจันทร์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยญาดา  สาแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวาศิตา  ศรีงาม
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวยุภาดา  มะลิลา
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  พันชวะนัส
 
1. นางกัญธิภา  มะลิงาม
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  เพิ่มมี
2. เด็กชายประสิทธิ์  พากเพียร
3. เด็กชายปานรวัช  ศิริรจน์
4. เด็กหญิงพิมพ์มณี  สำนักนิตย์
5. เด็กหญิงวาธินี  เพิ่มมี
6. เด็กชายวิษณุ   ค้ำคูณ
7. เด็กหญิงอารียา  ดีนาน
8. เด็กชายไกรลาศ  อุปถัมภ์
 
1. นายชาญวิทย์  ฉัตรทอง
2. นายธีรวัฒน์  คล่องแคล่ว
3. นายภาคภูมิ  ขันที
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามบ้านค้อ
3. เด็กหญิงณิชารีย์  สุขประจบ
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  วารุลังค์
5. เด็กชายวงศกร  เสาทอง
6. เด็กหญิงศรุตา  มีโชค
7. เด็กหญิงสหัชญาณ  คำมูล
8. เด็กหญิงสุจิตรา  โนนคำ
9. เด็กชายสุระชัย  คงทรัพย์
10. เด็กชายสุเทพ  ชูเชิด
11. เด็กชายอนุรักษ์  มอไธสง
12. เด็กหญิงอริสรา  กำจร
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
2. นายสุเทศ  กาบทอง
3. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
4. นายอดิศร  วรรณะ
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายฐนกร  ศรกล้า
2. นางสาวณัชศิยากรณ์  ผนึกดี
3. นางสาวณัฐกฤตา  กองแก้ววรศิษฐ์
4. นายณัฐนนท์  ยอดเยี่ยม
5. นางสาวพรทิวารุ่ง  สุวรรณเดช
6. นายภูเบศน์  สุกิมานิล
7. นายสิทธิพล  สุขจิต
8. นางสาวอังคณา  สิทธิสอน
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
2. นายศรัทธา  เชิงหอม
3. นายอัครวัฒน์   คีตภิรมย์
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นายกรวิชญ์  บุญศริ
2. นายจักรกฤษณ์  กะการดี
3. นายชัยชุมพล  บุญมาทัน
4. นายณัฐพล  แสนสุรินทร์
5. นายพงศธร  บุญเหล่
6. นายภูธเนศ  สุขประเสริฐ
7. นายหัสดี  ศรีแก้ว
8. นายอิศรา  ทวีเหลือ
9. นายเดชา  ร่วมกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
2. นายสุเทศ  กาบทอง
3. นายอดิศร  วรรณะ
4. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญเยี่ยม
2. นางสาวกรรณิการ์  มะโนศรี
3. นายชนกนันท์  คำหล้า
4. เด็กหญิงชุติมา  ศรีอนุช
5. นางสาวฑิตยา  แสงภักดี
6. นายนฤปนาท  ยอดจันทร์
7. นางสาวนลินรัตน์  ศรีบริบูรณ์
8. เด็กหญิงพรฤดี  งามสม
9. นางสาวพัชราภา  ไชยเหนือ
10. นางสาวสุนทรี  ประทุมมา
11. นางสาวสุนิสา  สมบูรณ์
12. เด็กหญิงอริสรา  เนื้อมี
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นายจามิกร  ณ.กาฬสินธิ์
3. นายพิฆเนศ  พิมพ์ศรี
4. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันดารา  สมัญญา
2. เด็กชายฌานวัตน์  ช่วยครบุรี
3. เด็กชายธีรพงษ์  สันทาลุนัย
4. เด็กชายธีรยุทธ  แสงตะวัน
5. เด็กหญิงนิรมล  อบอุ่น
6. เด็กหญิงนิศาชล  บุญหนัก
7. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเต็ม
8. เด็กชายพัชรพล  พาแก้ว
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันนอ
10. เด็กชายพิทักษ์  พันพะม่า
11. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  คำหาญ
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ่งพิศ
13. เด็กหญิงยอดขวัญ  การะเกษ
14. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สินสุพรรณ์
15. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไทยแท้
16. เด็กชายวันเฉลิม  ภูนุภา
17. เด็กหญิงวาสนา  ยุงประโคน
18. เด็กหญิงวิลาวัลย์   แพทย์เมืองจันทร์
19. เด็กหญิงวิสา  จันนุบิน
20. เด็กชายศักดา  เกสรศักดิ์
21. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมัญญา
22. เด็กชายศิริศักดิ์  ซ่อมแก้ว
23. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สันทาลุนัย
24. เด็กหญิงสุชาดา  คำพันชนะ
25. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขเมือง
26. เด็กหญิงอรณภา  สินสุพรรณ
27. เด็กชายอรรถพร  วงษ์เปรียว
28. เด็กหญิงอารียา  อุ่นใจดี
29. เด็กชายเรวัตร  สมัญญา
30. เด็กชายเสริมเกียรติ  สาทิพจันทร์
 
1. นายชัยกฤต  บุญธนาสิริ
2. นางสาวเบญญทิพย์  อินทร์งาม
3. นางภัสร์นลิน  จรัสถาวรพงศ์
4. นางพัณณิตา  ธุอินทร์
5. นายธนพล  ทิมแก้ว
6. นายวริษฐ์  โสรเนตร
7. นางสาวศรัญญา  โสภาสิน
8. นางลัดดาวัลย์  สุมาลุย์
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แกล้วกล้า
2. เด็กชายกฤษณะ  อ่อนพัฒน์
3. เด็กชายกีรติ  จันทร์ศรี
4. เด็กชายคมกริช  ศรีงาม
5. เด็กชายจารุวิทย์  เสือทอง
6. เด็กหญิงจิตรลดา  เอ็นดู
7. เด็กหญิงชญาดา  กะการดี
8. นายณัฐพงศ์  แข่งขัน
9. เด็กหญิงณัฐพร  เสาว์แก้ว
10. เด็กหญิงทิพย์ลดา  ผ่องใสสี
11. เด็กชายธนกฤต  จิตรศิลป์
12. เด็กหญิงนฤมล  เชื้อชัย
13. เด็กชายพงศรุฒจ์  ตลับทอง
14. เด็กชายพชร  จึงเมธาวุฒิ
15. เด็กหญิงพรรพศา  เสาว์ทอง
16. เด็กหญิงพัชรดา  โสรถาวร
17. เด็กหญิงพิมใจ  เเก้ววัน
18. เด็กชายพีรภัทร์  โคตุทา
19. เด็กชายพุฒินันท์  รอบบุตร
20. เด็กหญิงภิรมย์พร  บุญปก
21. เด็กหญิงรินมณี  อินสม
22. เด็กชายวันรัฐ  สุขยิ่ง
23. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เมืองจันทร์
24. เด็กหญิงศศิธร  เสาทอง
25. เด็กชายศศิธร  ทองใส
26. เด็กหญิงสกุณา  สุวงศ์
27. เด็กหญิงสลิดา  จันทา
28. เด็กชายสัตยา  วงษ์วาสน์
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  กว้างขวาง
30. เด็กหญิงสุทธีกานต์  พานเพชร
31. เด็กหญิงสุภัทรา  เติมสุข
32. เด็กชายสุรศักดิ์  งามเลิศ
33. เด็กชายสุริชัย  บุญครอง
34. เด็กหญิงอัญชนา  แก้วเนตร
35. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทะสอ
36. เด็กชายเจริญ  แผ่ผาย
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
2. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
3. นายอดิศร  วรรณะ
4. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
5. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
6. นางสาวดวงตา  เกลียวเพียร
7. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
8. นายอิสระพงษ์  มั่งมีศรี
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิการ์  วิบูลย์อรรถ
2. นางสาวกันตพร  แก่นไทย
3. นายกิตติศักดิ์  สร้อยเพชร
4. นางสาวจิราวรรณ  กันนุฬา
5. เด็กชายชลธิชา  ยุตกิจ
6. นางสาวชลิตา  เหยียดรัมย์
7. นางสาวณัชยาพร  สุภนาม
8. นายธนพล  แก้วบุตรดี
9. นายธนาธร  ศรีบุญเรือง
10. นายธีรพงษ์  วิบูลย์อรรถ
11. นางสาวนงนุช  นิสัยกล้า
12. นายนนธวัฒน์  แดงงาม
13. นายนัฐพล  บุญเตือน
14. นายปิยะ  ประภาสัย
15. นางสาวพัชรีภรณ์  สร้อยเพชร
16. นางสาวพิมพ์นภัส  ดัชถุยาวัตร
17. นางสาวมุกลดา  กลิ่นสุคนธ์
18. นางสาวรัตนาพร  เรียมไธสง
19. นางสาววรดา  สาธร
20. นายวีรพงษ์  ดัชถุยาวัตร
21. นายวีรยุทธ์  ประทุม
22. นางสาวศศิกานต์  ผมทอง
23. นางสาวศศิมล  พวงประยงค์
24. นางสาวศิริลักษณ์  กำลังหาญ
25. นางสาวสุทธิดา  ผาสุข
26. นายสุบิญ  สุภานิตย์
27. นางสาวสุภาพร  สร้อยเพชร
28. นายอนุชา  ศุภนาม
29. นายอรรถพล  อรรถมนัส
30. นายเดชา  ศุภนาม
31. นางสาวเมวดี  สร้อยเพชร
32. นางสาวเสาวนีย์  สายกระสุน
33. นายไกรวิชญ์  มาสิงห์
 
1. นางรัตนา  บุญธนาสิริ
2. นางอุดมสิน  ชื่นใจ
3. นางสาวสุดใจ  ยังมี
4. นางสาวฐานุตรา  อินทรศรี
5. นางพัชรีพร  ฉั่วศิริพร
6. นางสาวสรินญา  พิมพ์ทอง
7. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
8. นางสมพร  สาธร
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกรพินธุ ์  ทรัพย์สมบัติ
2. นายกิตติศักดิ์   โพธิคำ
3. นายจัตพล   สงพัต
4. นายณัฐพงศ์   สุขประโคน
5. นายธนพล  สมบัติ
6. นางสาวนฤมล  ต้นงาม
7. นางสาวนิลติพร   เพชรงาม
8. นางสาวปัทมา   โพธิ์งาม
9. นางสาวปิยะณัฐ   พุทธานุ
10. นางสาวพิมภวรรณ   ตินทอง
11. นายภูษิต   อนันตศิลป์
12. นางสาวรสริน    อุไรล้ำ
13. นางสาวรัตนพร   ระหัดทอง
14. นางสาวรุจิกาญจน์   ยอดศร
15. นางสาวลัดา   ลีรัตน์
16. นายวรพล   ขุนโทน
17. นางสาววรรณิศา   แอกทอง
18. นางสาววรัญญา  พรมคุณ
19. นางสาววันวิสา   เชาว์ดี
20. นางสาววาริณีย์   พันธ์เพ็ง
21. นายวิษณุ    แสงขาว
22. นายศรายุทธ   แย้มค้าย
23. นางสาวศิรภัสสร   เหลาจำเริญ
24. นางสาวศิริพร   เหลาเลิศ
25. นายสิทธิวัฒน์  สืบศรี
26. นายสุจินดา  โอชา
27. นางสาวสุพรรษา   พุทธานุ
28. นางสาวสุรีพร  เหลืองจันทึก
29. นางสาวอริสรา   อุดหนุนชาติ
30. นางสาวอารีรัตน์  สุจริต
31. นายอุเทน   หอมห่วน
32. นางสาวเอมิกา   สุขประเสริฐ
33. นายโยธิน  ธรรมเจริญ
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
2. นายนวพล  กิ่งวิสิทธิ์
3. นายธานินทร์  เหลาเลิศ
4. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
5. นางสาวสุพรรณี  ชื่นจิตร
6. นางเทียมจันทร์  เทศบุตร
7. นางสาวสุมาลี  โลนุช
8. นางรัชดาภรณ์  ศรีทอง
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ  จำจด
2. นางสาวกัลยาลักษณ์   ศรีจักร
3. นายกิตติธร  สุขวี
4. นางสาวกุสุมา  ก้อรทอง
5. นางสาวณัฐมล  บุญยิ่ง
6. นายธนโชติ  ว่องไว
7. นางสาวธันย์ชนก  วิมลใสย์
8. นายธีระพงษ์  หล้าล้ำ
9. นางสาวนิตยา  ลายงาม
10. นางสาวปวีณา  กาหลง
11. นางสาวปวีณา  ใยบัว
12. นางสาวปิยพร  เชื้อทอง
13. นางสาวพินสุนทร  สิงห์ชอม
14. นางสาวรัตนา  เสือแก้ว
15. นางสาวรัตนา  ทองแปลว
16. นางสาวรุ่งนภา  ดีลุน
17. นางสาววรากรณ์  ไชยศรีษะ
18. นางสาววาสนา  ระยับศรี
19. นางสาววิจิตรา  เพ็งแจ่ม
20. นางสาวสุประภา  กาหลง
21. นายอนิรุจย์  ศรีสอาด
22. นายอรรถพล  อรทัย
23. นางสาวอิสราภรณ์  ศรีเจริญทอง
24. นายเชาว์วรรธณ์  บุตรดี
25. นางสาวเมธินี  แก้วหลวง
26. นายโชคทวิ  พวงจิตร
 
1. นายอายุ  คิดดี
2. นายชวิศ   สมบัติวงค์
3. นายสมศักดิ์  โสมทอง
4. นายวิทยา  รอบคอบ
5. นายพงศ์พัฒน์  ทองอ้ม
6. นางสาวปราณี  หาญประโคน
7. นายโอภาส  เครือมั่น
8. นางสาวพรรณชนก  ภูมิพันธ์
 
315 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุกิมานิล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิพยเนตร
3. เด็กหญิงดวงใจ  ชาวนา
4. เด็กหญิงพชรพรรณ  จำรักษา
5. เด็กหญิงมัณฑนา  เจริญศิริ
6. เด็กชายวีรพงศ์  แซ่บ่าง
7. เด็กชายศักดิ์กมล  มากมูล
8. เด็กชายสาคเรศ  ทวีเหลือ
9. เด็กชายเจริญศิริ  พลคำดี
10. เด็กชายโชติระพี  โชติรัตน์
 
1. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
2. นายปภังกร  สุขยานุดิษฐ
3. นางสาวิตรี  ดีประดวง
 
316 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยณรงค์  บุญเต็ม
2. เด็กชายฌาณไบรสัน  สวัสดี
3. เด็กชายธรรมปพน  สีขาว
4. เด็กหญิงปรียานุช  สุทธิสน
5. เด็กชายปิยะราช  เกรียงกราว
6. เด็กหญิงพัชราภา  มาลัยทอง
7. เด็กหญิงมุทิตา  คำภิรมย์
8. เด็กหญิงวริศรา  สุมาลุย์
9. เด็กชายวิชิต  แก้วใสย์
10. เด็กหญิงเบจรัตน์  นิลจันทร์
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
3. นางสาวพรรณทิวา  สระแก้ว
 
317 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทรงศิริ  ติราวรัมย์
2. เด็กชายธีรพงษ์  เงิดกระโทก
3. เด็กชายนพเก้า  พื้นนวล
4. เด็กหญิงประภัสรา  เสถียรรัตน์
5. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงวรรณิดา  ใจดีจริง
7. เด็กชายวุฒิชัย  สมนึกตน
8. เด็กชายศุภกร  จันเอก
9. เด็กชายสุรศักดิ์  ทรงศรี
10. เด็กหญิงอทิตยาพร  คชเคลื่อน
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
2. นายประยูร  ทองสุทธิ์
3. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
318 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวกรกฏ  มีกุศล
2. นางสาวน้ำฝน  ศิริรจน์
3. นางสาวปริยา  ศิลปสิทธิ์
4. นางสาวพรนภา  มัสกุรงศ์
5. นายพีรันธร  ดียิ่ง
6. นายรัฐศาสตร์  วานิช
7. นางสาววัชรินทร์ดา  กลิ่นไธสง
8. นายวิจารณ์  แสนศิริ
9. นายอัจฉระ  โอษฐ์งาม
10. นายอิสระ  นามวงษา
 
1. นายมงคล  มามาตย์
2. นายพงศธร  ยอดดำเนิน
3. นางสาวิตรี  ดีประดวง
 
319 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์  ล้วนดี
2. นางสาวกิติยากร  จันทร์อุดม
3. นางสาวกิริยาพร  หาญบาง
4. นายจักรกฤษณ์  สลับสี
5. นางสาวชมพู่  สุโพธิ์
6. นางสาวภัทราวดี  จ้อยสระคู
7. นายสมพงษ์  ดวงมาลา
8. นายสรายุทธ   บุญเต็ม
9. นายอภิชาต  พวงเกตุ
10. นายเดชฤทธิ์  ชินศรี
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
3. นางสาวพรรณทิวา  สระแก้ว
 
320 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายจารุพิชญา  ทองคำสุข
2. นายธนากร  เกิดชื่น
3. นางสาวบุษญา  คิดดีจริง
4. นางสาวพรธิดา  มีชัย
5. นายภูวรินทร์  เขียวรัมย์
6. นายวีรยะ  บุญญัติ
7. นางสาวศศิประภา  เรียงเงิน
8. นายอมรเทพ  ประชุมฉลาด
9. นางสาวอัญชลี  ภาสุดา
10. นางสาวอัญชุลี  สำราญล้ำ
 
1. นายประยูร  ทองสุทธิ์
2. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
3. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
321 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดีระเมียส
2. เด็กหญิงดลลัชนัย  ปัสสาวะภา
3. เด็กหญิงดวงตา  แก้วกอง
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  เสาว์ทอง
5. เด็กหญิงศศิธร  จารัตน์
6. เด็กหญิงศศิพร  มะโนมัย
7. เด็กหญิงสุทินา  กุลรัตน์
8. เด็กหญิงไพรินทร์   วรรณภักดี
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นายไพจิตร  ทองพันธ์
3. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
4. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
 
322 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ถังนอก
2. เด็กหญิงกีรติกา  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงคูณทรัพย์  จันดารักษ์
4. เด็กหญิงจันทร์ธิรา  บัวไข
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จุ่นวาที
6. เด็กหญิงศศินภา  หอมขจร
 
1. นายยรรยง   สุบินดี
2. นางสาวเฟื้องฤทัย  ชวนชม
 
323 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกนิษฐา  แก้วผสม
2. นายกฤษณพงศ์  บรรณการณ์
3. นางสาวกัญญพัชร  ทนทาน
4. นางสาวจิราพร  นพเก้า
5. นางสาวทิตยาภรณ์  ธันย์ศิระธนา
6. นางสาวนริศรา  องอาจ
7. นางสาวปนัดดา  ประดับดี
8. นายภูฤทธิ์  ดำเนินงาม
9. นางสาววชิราภรณ์  สืบเพ็ง
10. นางสาววันเพ็ญ  เข็มทอง
11. นางสาวอรัญญา  นิเลปิยัง
12. นางสาวอาทิตยา  สังข์ลาย
 
1. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
2. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
3. นายไพจิตร  ทองพันธ์
4. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
324 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤษดาภรณ์  แสงทอง
2. นายจตุรภักดิ์  สืบศรี
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ยินดี
4. นางสาวพรพิมาย  หงส์ทอง
5. นางสาวรัตนาภรณ์  รอดชมพู
6. นางสาวศิราภรณ์  โพธิ์ศรี
7. นางสาวอรพรรณ  บุญเผย
8. นางสาวเบญญามิน  สารอุด
 
1. นางสาวศุภักษร  เทียมพล
2. นายอนันต์  เสื่อมมี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  คุณเถื่อน
4. นางสาววราภรณ์  ศิลาลัย
 
325 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฎฐธิดา   พรหมสินชัย
2. นางสาวนิตยา   บุญเขื่อง
3. นางสาวพรรพษา   คำดำ
4. นางสาวมลฤดี   สีโลหะ
5. นางสาวรจนา   ปราณี
6. นางสาววรรณิกา   สินสิริ
 
1. นายบรรจง   ทองกระจาย
2. นางสาวกวินนา   หอมหวล
3. นายนพัฒน์   สมัญญา
 
326 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงจันทริกา  มะลิงาม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทวีอินทร์
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีเพชร
5. เด็กหญิงสไบทิพย์  บูรณะ
6. เด็กหญิงอุไรรัตน์  พวงจันทร์
7. เด็กหญิงเปรมฤทัย  สาแก้ว
8. เด็กหญิงเปรมสิณี  เมืองมาก
 
1. นางสาวบัวพัน  แก้วคำ
2. นายอนุสร  รัสมิงแก้ว
3. นายศราวุธ  ถึงสุข
4. นางสาวมุกรินทร์  ตันตระกูล
 
327 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจินตนา  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ทองทา
3. เด็กหญิงธนัญชนก  ปัญญาดี
4. เด็กหญิงพรพิมล  วิเศษวงษา
5. เด็กหญิงพัชราภา  มะลัยทอง
6. เด็กหญิงวีรญา  เลาเต๋า
7. เด็กหญิงสิริพิพัมน์  สืบเพ็ง
8. เด็กหญิงสุทธิญาดา  ศรีใหญ่
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
3. นางสาวพรรณทิวา  สระแก้ว
 
328 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจันทร์โสภา  กูลรัมย์
2. เด็กหญิงจันทิมา  ดีตลอด
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชัยลุน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บราวน์
5. เด็กหญิงปราณปรียา  ชัยบุรัมย์
6. เด็กหญิงภณิดา  เรืองสุข
7. เด็กหญิงวีระชน  ใจมูล
8. เด็กหญิงสุนันทา   สอนสวัสดิ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินธรรมมา
2. นางชุติกาญจน์  สันตะการ
3. นางสาววิไลลักษณ์  ปานะโปย
 
329 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวทัศนีวรรณ  ทองสุทธิ์
2. นางสาวธนภรณ์  คำพันธ์
3. นางสาวธริตา  สีหล้า
4. นางสาวธัญพร  ยั่งยืน
5. นางสาวธิฐิยา  สีหล้า
6. นางสาวบุษยาพร  ขันทอง
7. นางสาวปิ่นรยา  เสียงเพราะ
8. นางสาวภัชชาบดี  จึงธนวัฒน์สกุล
9. นางสาวสิริมา  นุตโร
10. นางสาวอรยา   ศรีสรรงาม
 
1. นางครูสุนทรี  เกตุชาติ
2. นางสาวภานุมาศ  บัวจันทร์
3. นางสาวมินทร์ลดา  ศาลางาม
 
330 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกิติยากร  จันทร์อุดม
2. นายจักรกฤษณ์  สลับสี
3. นางสาวณัฐวดี  ประสานทอง
4. นายพัชรพล  บุญเพิ่ม
5. นางสาวภัทรวดี  จ้อยสระคู
6. นายอภิชาต  พวงเกตุ
7. นางสาวอรุโณทัย  ทอนดอนใหม่
8. นายเดชฤทธิ์  ชินศรี
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
3. นางสาวพรรณทิวา  สระแก้ว
 
331 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกทิพย์  นามเขต
2. นายณัฐพล  มุลพล
3. นายธีรณัฏฐ  แสงรู่งสว่าง
4. นางสาวรุ่งตะวัน  เสมาชัย
5. นางสาววันวิสา  จันทร์ภักดี
6. นายวิชย์พล  สุขศรีเด่น
7. นายวุฒิยา  สุขศรีเด่น
8. นางสาวอรยา  เสกแสร้ง
9. นางสาวอริสา  เสกแสร้ง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ใจแม่น
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางยุพิน  หมื่นสาย
 
332 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สอิ้งทอง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พรหมชื่น
3. เด็กหญิงจรรยพร  ฉัตรช้อยครบุรี
4. เด็กหญิงธันยพร  ประมูลศรี
5. เด็กหญิงนภาวดี  กล้าหาญ
6. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทยุง
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลแดง
8. เด็กหญิงพัชรี  อยู่สวัสดิ์
9. เด็กหญิงศศินิภา  ทวีเลิศ
10. เด็กหญิงศิริญญา  แก้วทอง
11. เด็กหญิงสุชานรี  สายสนธิ์
12. นางสาวเสาวณีย์  เถาตะกู
 
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
2. นางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์
3. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ
4. นางสุวิมล  บุญโต
5. นางสาวสุวิมล  วิมาร
 
333 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายคณิน  ยางงาม
2. เด็กชายประวีร์  บุตรอำคา
3. เด็กหญิงปาลิตา  บุตรพรม
4. เด็กชายภคิน  ศาลางาม
5. เด็กหญิงมินรดา  ยี่รัมย์
6. เด็กชายรพีภัทร  สร้อยเสน
7. เด็กหญิงศศิธร  ยี่รัมย์
8. เด็กหญิงศศิธร  หอมหวล
9. เด็กชายสหรัฐ  ก๊กสมบูรณ์
10. เด็กหญิงอรรียา  โชคลา
11. เด็กหญิงอารียา  พงษ์เอี่ยม
12. เด็กชายเดชา  ไชยะพันธ์
 
1. นายคณิต  เพ็ชรกล้า
2. นางสาวกัญญารัตน์  จงใจงาม
3. นางสาวไอรัตดา  วันชา
4. นางสาวลำยงค์  แสนมา
5. นางสาวนิจฉรา  นพเก้า
 
334 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิตรภานุ  ลำดับจุด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเพชร
3. เด็กชายตรีเพชร  รู้ธรรม
4. เด็กชายถนอมทรัพยฺ์  กำจัดภัย
5. เด็กหญิงธนวรรณ  แจ้งสว่าง
6. เด็กหญิงนิชนันท์  สังข์เงิน
7. เด็กชายนิวัฒน์  อุ้มดีไวย์
8. เด็กชายปิยะพันธ์  คำโพนทัน
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีพาชู
10. เด็กชายยุทธศักดิ์  จุดาบุตร
11. เด็กชายวรวุฒิ  ฤาชา
12. เด็กชายวรันธร  ดวงจิต
13. เด็กชายศุภเชษฐ์  หลอมประโคน
14. เด็กชายสิทธิกร  สุขจิตร
15. นายอานนท์  สมปอง
16. เด็กชายเทพศักดิ์  เรืองสุขสุด
 
1. นายอธิจิต  ฉายแก้ว
2. นายสุทธิชัย  เพ็งพิศ
3. นายชาญ  หมื่นยิ่ง
4. นางสาวสาวิณี  เหลื่อมล้ำ
5. นางสาวอภิญญา  จินดาศรี
 
335 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โสฬส
2. นางสาวชญานิศฐ์  เหล็กเข็ม
3. นางสาวชฎาพร  ทำดี
4. นางสาวนภัสวรรณ  ยืนยงค์
5. นางสาวปวีณา  ศรีชอุ่ม
6. นางสาวพัชริตา  เรืองสุข
7. นางสาวภัทราภรณ์  ทาเกษม
8. นางสาวภาวณี  อุกอาจ
9. นางสาวมินตร์ตรา  สุขสมาน
10. นางสาวลักษณา  สมคะเนย์
11. นางสาวศิริขวัญ  ใจหมายดี
12. นางสาวสิริระ  ธิจักร
13. นางสาวสุภาวดี  มีโชค
14. นางสาวอรดี  วิมุตกุล
15. นางสาวอัจฉริยา  ยองทอง
16. นางสาวเปรมยุดา  กลัดเจริญ
 
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
2. นางเบญจพร  ด้วงมั่ง
3. นางพจนีย์  มีมาก
4. นางสุวิมล  บุญโต
5. นางสาวสุวิมล  วิมาร
 
336 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายจักรพงษ์  เครือบุดดี
2. นางสาวจุฑารัตน์  สนใจ
3. นางสาวณัฐริกา  สร้อยเสน
4. นางสาวบุญญิสา  แสงล้ำ
5. นางสาวพีรยา  ดีล้วน
6. นางสาวภรธิญา  ตินชาติ
7. นางสาววรรณวิภา  สุดาปัน
8. นางสาวศศิกานต์  แสนกล้า
9. นางสาวสขิลา  เพชรศรี
10. นางสาวสุดารัตน์  โยงรัมย์
11. นางสาวสุรินทรา  รสหอม
12. นางสาวอัยลดา  ไพรสวรรค์
13. นางสาวอโรชา  พุดซา
14. นายเจริญทรัพย์  เครือบุดดี
15. นางสาวเอมมิกา  ชะเนินรัมย์
16. นางสาวโชติรส  มณีรัมย์
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ทาระพันธ์
2. นายยุทธนา  พวงพิมาย
3. นางสาวนลินี  ธรรมบุตร
4. นางศิริรัตน์  ไชยปัญหา
 
337 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. นางสาวนภาพร   มูลทอง
2. นางสาวนาราธร  พันทอง
3. นางสาวนิภาพร  ภูยาดวง
4. นางสาวประภัสสร  ดวงอินทร์
5. นางสาวภัทรวดี  สุระ
6. นางสาวศศิตา  ศรีบาง
7. นางสาวเบญจรัตน์  กุลศรี
8. นางสาวเสาวภาคย์  จิตรวงค์
 
1. นายอุเทน  สมจิต
 
338 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นายคุณานนท์  มั่นยืน
2. นายนวพล  มุจรินทร์
3. นางสาวมัลลิกา  สาลี
4. นายวรวรรณ  วาระนุช
5. นายสิรวิชญ์  เงางาม
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
2. นางสาวอลิษา  ทองแม้น
 
339 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายธนากร  สายเสมา
2. นายพูนทรัพย์  ลำดับมาก
3. นายภูมินทร์  เปรียบนาน
4. นายวีรยุทธ  ปิยไพร
5. นายสมคิด  ใจพินิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนที  ทรงประโคน
2. นายยรรยงค์  โสติยา
 
340 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา กลุ่ม 1 1. นายธนพัฒน์  มีธรรมกุลพงศ์
2. นางสาวอาทิตยา  วงษ์สุรินทร์
 
1. นางสาวพลอยนิตา   แก้วจีระอดุลย์
2. นางสาวจุรีพร  ดียิ่ง
 
341 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นายปกรณ์  ชีวาจร
2. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์จิตร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
2. นางสาวดวงตา  เกลียวเพียร
 
342 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา กลุ่ม 3 1. นายสงคราม  อินเพ็ง
2. นางสาวแอมเสาวลักษณ์  ยินดี
 
1. นางศิรภัสสร  กำจัดภัย
2. นายโอภาส  เครือมั่น
 
343 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ขันสาคร
 
1. นางสาวนาราภัทร  ตรงจิตพิทักษ์
 
344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัชชา  บัวใหญ่
 
1. นางพจนพร  กรองไตร
 
345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  ระบายศรี
 
1. นางสาวอนุธดา  ไชยภูมิ
 
346 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นายอุกฤษฎ์  ปะบุญเรือง
 
1. นายฐิตินันท์  ธนปฐมพงศ์
 
347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสโรชา  โสภักดี
 
1. นางสาวเชิญขวัญ  พันธ์ุสุข
 
348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิริพงศ์  ศรีคำ
 
1. นางสาววรรณิกา  แผ่นทอง
 
349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เทพณรงค์
 
1. นางศิรินภา  ช่างการ
 
350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวทอหทัย  แก้วจันทรา
 
1. นางสาววันทนีย์  สร้อยนาก
 
351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุรินทรา  รสหอม
 
1. นางดวงใจ  อินทชัย
 
352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติมา  วงค์คล่อง
 
1. นางสาวพรรษสรณ์  ดาสั่ว
 
353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพสิษฐ์  จิรัฐติกาลกุลเวท
 
1. นางสุภาพร  โชติกาญจนวัฒน์
 
354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ปัญญาดี
 
1. นางสาวโชติพัชร  บุญทน
 
355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวริษา  พลแสน
 
1. นางพรนภัส  สถานพงษ์
 
356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวนวลพรรณ  ศรีหะจันทร์
 
1. นางสาวนฤทัย  เนินทอง
 
357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวนิชาภัทร  ไชยศรีษะ
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ห้าวหาญ
 
358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายสันติภาพ  หมายดี
 
1. นางสาวสุปราณี  พุฒภิบูรณ์
 
359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภาดา  สินใหม่
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  ศิริภิญโญชัย
3. เด็กหญิงพรศิริ  หล่าเพีย
4. เด็กหญิงภูริษา  อุปถัมภ์
5. เด็กหญิงศิริมา  สุขตาม
 
1. นางวรรณา  สิยาชีพ
2. นางสาวนาราภัทร  ตรงจิตพิทักษ์
 
360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา  มิตมาตย์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คำนนท์
3. เด็กชายนันท์ธวรรธน์  กลิ่นกลาง
4. เด็กหญิงศุภชา  สวัสดิ์เอื้อ
5. เด็กชายเอกปรัชญา  วิชัย
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางสาวชนิดา  ใยบุรี
 
361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนัญญา  หมั่นรอบ
2. เด็กชายธีรภัทร  บรรลือทรัพย์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  เสริมจันทร์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  จำปาศรี
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  มาลีหวล
 
1. นายธรรมศักดิ์  ทองเดือน
2. นางวีนัสชนันต์  รันทร
 
362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวรติมา  ก้านอินทร์
2. นางสาวศิริเทพ  สืบเทพ
3. นางสาวสุดารัตน์  แจ่มใส
4. นายอนันตชัย  สุขสงวน
5. นายอัศนีย์  สุขจิตธรรมกุล
 
1. นางสาวสุรัตนา  จินดาศรี
2. นางบังอร  ชูแก้ว
 
363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญชนก  พรหมบุตร
2. นางสาวนภัทร  แก้วเกิด
3. นายนัธทวัฒน์  น้อยถนอม
4. นายวิชชา  ชัยมัง
5. นางสาวเกษราภรณ์  ไชยภา
 
1. นางพัชชา  คารศรี
2. นางฐิรัญญ์รัตน์  บุตรงาม
 
364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐพร  ใจงาม
2. นางสาวปิยพร  เฉลิมรัมย์
3. นายสหัสวรรษ  ฉิมงาม
4. นางสาวเสาวภา  ทองนรินทร์
5. นางสาวไพลิน  เย็นสุข
 
1. นายธรรมศักดิ์  ทองเดือน
2. นางวีนัสชนันต์  รันทร
 
365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพชรพร  พงษ์พิริยาภรณ์
2. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  ผสมสี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เสียงวังเวง
 
366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิตาพร  แสนกล้า
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ผึ่งผาย
 
1. นางสาวกัสมา  อัศวภูมิ
2. นางสาวสิริรดา  เจริญรัมย์
 
367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวปวีณา  ขาวงาม
2. นางสาวศศิกานต์  สนโสก
 
1. นางสาวอุมาพร  สารพัฒน์
 
368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญชลี  จิตมั่น
2. นางสาวอัมราวดี  สาแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ   กอราช
 
369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. นางสาวนิษฐิดา  ไสสมบัติ
2. นายสุรวุฒิ  ทองดี
 
1. นางสาวสุมิตรา  สดทรงศิลป์
2. นางสาวเอราวัณ  แก้วตะวัน
 
370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หอมเนียม
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สาลีพิมพ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สุขแล้ว
 
371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบูรณ์สิริ   ศิริสุนทรานนท์
2. เด็กหญิงมุทิตา  เถื่อนผา
 
1. นางเพ็ญจันทร์  พันธ์ฤกษ์
 
372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยณัฐ  นำดวง
2. เด็กชายสัชฌุกร  ทองคำสุก
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. Mr.Masahiro  Fujihara
 
373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริรัตน์  พวงขจร
2. นางสาวสุนันทา  แก้วสุรีย์
 
1. นางสาวเพชรลัดดา  บริบูรณ์
2. นายสมปอง  ประทุมปี
 
374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นายกิตติพงศ์  จันทร์งาม
2. นางสาวตติยา  ก้อนทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. Mr.Masahiro  Fujihara
 
375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายกรเทพ  นาดี
2. นายประพัฒน์พงศ์  ฤทธิขันธ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  พูนชัย
2. นางสาวพัชรีย์  พรหมอักษร
 
376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกชกร  พลไพล
2. นายกฤษฎา  คำสัตย์
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  บุญอาจ
 
377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายบุษกรกนก  พรมลา
2. นางสาววราภรณ์  ศรไชย
 
1. Mr.Jo  Kyuha
 
378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวอมรรัตน์  คำด้วง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  กิมาวะหา
 
379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรวรรณ  สิงคะเสลิต
 
1. Mrs.Satoko  Otsuka
 
380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวรุจิรา  พันธ์นา
 
1. Mr.Jo  Kyuha
 
381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวชรินทร์รัตน์  จักรเจริญวิทย์
2. นางสาวน้ำเพชร  บุญใหญ่
3. นางสาวพรประภา  พงษ์ลภัสธร
4. นางสาวภัทท์ชนก  โคตรพันธ์
5. นางสาวอธิตา หิรัญวงศ์  หิรัญวงศ์
 
1. นางสาวสิริภรณ์  นามสวัสดิ์
 
382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีพิมพ์
2. นายธีรวุฒิ  ปานทอง
3. นายบุญฤทธิ์  ลาภจิตร
4. นายเชิดศักดิ์  โลเกตุ
5. นางสาวเมทินี  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวมะยุรี  ทุ่มโมง
2. นางสาวพลสุดา  เอิบสุข
 
383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. นายต่อลาภ  จันทร์สามารถ
2. นางสาวนันทกานต์  สิลาทอง
3. นางสาวสิรินทิพย์  ศรีแก้ว
4. นางสาวอณัศยา  จันทร์นวล
5. นายอัครเดช  วัยวัฒ
 
1. นางสาวเจนจิรา  วิเศษชาติ
2. นางสาวทัศนีย์  ต้องถือดี
 
384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรชัย  คงวารินทร์
2. นางสาวชนาสิน  พึ่งชาติ
3. นางสาวชุติมา  จันทร์โท
4. นางสาวนพัชนันต์  คงไทย
5. นางสาวเรือนทอง  บำรุง
 
1. นางสาวอัชฎาพร  ใจใหญ่
 
385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชากร  งามฉลาด
2. นายพูนทอง  คำมาก
3. นายอภิสิทธิ์  เทียมพงษ์
4. นางสาวอินทิรา  พันธ์ภา
5. นายไพศาล  ศิริจันทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. Mr.Masahiro  Fujihara
 
386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ชาวสวน
2. นายธีรนนท์  นะรายรัมย์
3. นายพรมปัญญา  วิโสรัมย์
4. นายสินตา  สุมหิรัญ
5. นายอุดมศักดิ์  กุลแก้ว
 
1. นางสาวศศิวิมล  พูนชัย
2. นางสาวพัชรีย์  พรหมอักษร
 
387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวกรวรรณ  โพธิ์น้อย
2. นางสาวกานต์สินี  ศรีสละ
3. นางสาวฐานิตดา  ถูปาอ่าง
4. นางสาวพสิยา  โพธาราม
5. นางสาวสถิตย์ภรณ์  ยันต์ทอง
 
1. Mr.่Jo  Kyuha
 
388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวนวพรรษ  โพธิ์สิงห์
2. นางสาวนันท์นภัส  เศรษฐวิพัฒนชัย
 
1. Mrs.Song  Wen Jing
 
389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัญญา  โทนุบล
2. นายภูมิสิงห์  สนใจ
 
1. นางสาวเพชรลัดดา  บริบูรณ์
 
390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวทายฉมาร์  โสวภาค
2. นางสาวเบญจวรรณ  สุวาสุนะ
 
1. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวปานหทัย  คำภู
2. นางสาวเมธาวี  สุขวินัย
 
1. Mr.Jo  Kyuha
 
392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติณัฐ  เพชรสุริยา
2. เด็กชายภูริช  ศิริทิพย์
 
1. นางลัดดา  ม่วงอร่าม
 
393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล  พิมสุคะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชีวาจร
 
1. นางสาวกมลวัฒน์  สิมมา
2. นางจันทร์เพ็ญ   แก่นแก้ว
 
394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกาญจนา  มณีน้อย
2. เด็กหญิงรัตติยากร  หาสุข
 
1. นางจิรัฐยา  สุทธิโฉม
 
395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายพิชญุตม์  สายเชื้อ
 
1. นางลัดดา  ม่วงอร่าม
 
396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรวฤดี  พิศเพ็ง
 
1. นางวิไลรัตน์  ละมูลมอญ
 
397 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษดา  มิ่งสูงเนิน
2. เด็กชายชินวัตร  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงธัญชนก  นิลภูมิ
4. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ยอดเพ็ชร
5. เด็กชายพงศพัศ   นุตโร
6. เด็กชายพงษ์เพชร  ศรเล็ก
7. เด็กหญิงสิริยากร  ดีอ้อม
8. เด็กชายเด่นชัย   คิดชนะ
 
1. นายจรูญ  ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
398 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายชินวัฒน์  ลามะให
2. เด็กชายติณห์  สงนวน
3. เด็กชายธนภัทร  จาบทอง
4. เด็กชายธวัชชัย  มาลีหวล
5. เด็กชายธีระพันธ์  อังสนุ
6. เด็กชายนรินทร  บุญล้อม
7. เด็กชายพีรศิลป์  แพงภูงา
8. เด็กชายภูวนาถุ  จาบทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
399 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์   สมบูรณ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา   ใจกล้า
3. เด็กหญิงลัดดา   พัดรัมย์
4. เด็กหญิงวาริษา   ทองนำ
5. เด็กหญิงสกุนาไพร   ขึมสันเทียะ
6. เด็กหญิงสุพิชชา   สังเกตกิจ
7. เด็กหญิงสุริวิภา   ไหมทอง
8. เด็กหญิงอรสา   พิลาศรี
 
1. นายเรืองณวิน   มีดินดำ
2. นายเลอศักดิ์   ไชยเทพ
3. นางสาวเกศินี   ศิวพิทักษ์พงษ์
 
400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. นายจารุวัฒน์  ทอยทาว
2. นายชานนท์  ยินดี
3. นายธวัชชัย  ยอดพรหม
4. นายนครินทร์  ชนะงาม
5. นายบำรุง  พยอมหอม
6. นายศิวัช  ปะโนรัมย์
 
1. นายจรูญ  ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
401 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายการันตี  ใจจริม
2. นายคมสันต์  ระบือนาม
3. นายชนัญ  บุญล้อม
4. นายบุญนำ  สุขใส
5. นายสมณะ  อังสนุ
6. นายสุรชัย  สุทธิมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
402 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. นายกิตติศักดิ์   ชัยเหม่ง
2. นายธีรภัทร   สาโสภา
3. นางสาวปนัดดา   แจ่มใส
4. นางสาวปาริชาติ   เรืองโรจน์
5. นายสหรัฐ   บุญเจริญ
6. นางสาวสินีนาฎ   บุญเลิศ
 
1. นายเรืองณวิน   มีดินดำ
2. นายธวัชชัย   มีสะอาด
3. นางนภาลัย   บุรีวัฒน์
 
403 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตรา  รัตนชัยจันทร์
2. นางสาวจิตราภรณ์  เชาว์ชอบ
3. นางสาวชนัญญา  พิลาศรี
4. นางสาวธิดาขวัญ  ทองเอี่ยม
5. นางสาวนวนันท์  หวังเป็น
6. นางสาวพิชามญช์  สังข์ลาย
7. นางสาวศิริลักษณ์   ว่าเร็วดี
8. นางสาวสุนันทา  เจริญสุข
9. นางสาวอารียา  หวังชอบ
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
2. นางสาวรุ่งทิพย์  เสาร์สูง
 
404 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยา  หอมหวล
2. นางสาวกานดา  โหงอ่อน
3. นางสาวชมพูนุช  สิงห์แก้ว
4. นายชลสิทธิ์  วังฐาน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  มั่งคั่ง
6. นางสาวพัชรินทร์  อินทร์สำราญ
7. นายพิชยุตม์  ลักขษร
8. นางสาวอรทัย  ยี่รัมย์
9. นายเนวิน  ลักขษร
 
1. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
2. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
3. นายพุฒิพงศ์  เจริญไทย
 
405 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา  ม่วงงาม
2. นางสาวชุติมนฑน์   มวลทอง
3. นางสาวปลายฟ้า   วงศ์พินิจ
4. นายปัฐวีกานต์   ทองลาย
5. นางสาวพนิดา  เพ็ชรพงศ์
6. นางสาวมณฑาทิพย์   นามบุตร
7. นางสาวละอองดาว   พลึกรุ่งโรจน์
8. นางสาวศศิธร  สุวรรณ์
9. นางสาวอรุณี  ใสแก้ว
10. นายเฉลิมชัย   ฉุนกล้า
 
1. นายชูชาติ   คิดดี
2. นางสาวมาลิไพร   นามมะ
3. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
406 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสนานนท์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญเสมอ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญลับ
4. นางสาวศศิวรรณ  ศรีนวล
5. เด็กชายสุธิศักดิ์  วิเศษชาติ
 
1. นางสมใจ  วาพัดไทย
2. นางรัชดาภรณ์  ประคองชื่อ
 
407 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจารินี  ประกายแก้ว
2. เด็กชายธนพัฒน์  ขาวประโคน
3. เด็กชายปวริศ  ภู่ประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุวดี  เปรื่องวิชา
5. เด็กหญิงอภิญญา  แผลงดี
 
1. นางสาวลัดดารัตน์  หาสุข
2. นางสาวโชติกา  ศรไชย
 
408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญฤดี  สาทิพจันทร์
2. นางสาวฉัตรชนก  คงมั่น
3. นางสาวชัชพิมุข  ชะฎาแก้ว
4. นางสาวอุมารังษี  ชัยอุดม
5. นางสาวเบญจพร  คุชิตา
 
1. นางสมใจ  วาพัดไทย
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
 
409 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์  แก่นจักร
2. นางสาวรัชณีวรรณ  มันสา
3. นางสาววรุณยุพา  คงนุรัตน์
4. นางสาวหยาดทิพย์  นาเจริญ
5. นางสาวเรือนทอง  ไชยขันธุ์
 
1. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
2. นางสาววลีวรรณ  วัดตรง
 
410 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิศา  สายสู่
2. นายนัฐนันท์  บุตรเทศ
3. นายภาคภูมิ  เรืองสุขสุด
4. นางสาวสิริอาภา  ใสแจ่ม
5. นางสาวสุวัจนี  เปรียบยิ่ง
 
1. นางพิมพ์ฤดี  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวศิริปิน  หมายลึกดี
 
411 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิศา  หาสุข
2. เด็กหญิงราตรี  อุสาห์ดี
3. เด็กหญิงสายใจ  บุญวิเศษ
 
1. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
2. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
 
412 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิชิต  ย่ำรัมย์
2. เด็กหญิงภัททิรา  ภูริธร
3. เด็กชายอภินันท์  จงใจงาม
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวพิราวรรณ  สารสุข
 
413 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกานต์สินี  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงดวงดาว  ระวังชน
3. เด็กหญิงพรพรหม  น้อยห่วง
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์
 
414 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิการ์  เสียงเพราะ
2. นายชูเกียรติ  ชาวสวน
3. นางสาวเขมมิกา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
2. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
 
415 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา กลุ่ม 2 1. นายชูเดช  บุตรคาน
2. นางสาวอวรรยา  ปัจสัยยัง
3. นางสาวอัญชิสา  กวดไธสงค์
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  หอมไกล
2. นางสาวรสสุคนธ์  สมนึก
 
416 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกอร  หอมขจร
2. นางสาวตวงรัตน์  ทัศน์ศรีสกุล
3. นางสาวสิรารมย์  ชานณรงค์
 
1. นางสาวอภิญญา  สุธรรม
 
417 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภาคะ
2. เด็กหญิงชนากานต์  แสนสุข
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จบหล้า
 
1. นางรุ้งดาว  กลิ่นหอม
2. นางสุภาวดี  ขันคำ
 
418 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แพงเจริญ
2. เด็กหญิงอภิชญา  มุงธิราช
3. เด็กหญิงเพชรรดา  ทับผา
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวอรพรรณ  นามเคน
 
419 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปานิดา  ศรีดาเลิศ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พรมศิริเดช
3. เด็กหญิงเกวลิน  กัลญานาม
 
1. นางนิตยา   เตยอ่อน
2. นางกุลนันท์  สอนพรม
 
420 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. นายธณัชวัจน์  หวังหิรัญกุล
2. นางสาววรรณิภา  แสนคุณ
3. นายศักดิ์ศรี  สิยาชีพ
 
1. นางสาวภูรีรัตน์  สายลุน
2. นางวรรณวณัฐ  บุญมา
 
421 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายมนตรี  งามนวล
2. นางสาวศิรินภา  สืบเทพ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ใจดี
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวเดือนเต็ม  ลามณี
 
422 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวตรีนุช  สุวิเศษ
2. นางสาวนุชธิดา  นิลาราช
3. นางสาวมุกดา  นาดี
 
1. นางนิตยา  เตยอ่อน
2. นางสาวพจน์สุณี  แพงประโคน
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันยธร  ขาวแก้ว
2. เด็กหญิงลักษมี  กลิ่นเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
2. นายสุรชัย  กิ่งก้านจันทร์
 
424 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายบูรพา  คงนุรัตน์
2. เด็กชายพชรพล  เชิดรัมย์
 
1. นางวิภาพันธ์  บุดดี
2. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
 
425 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธารา   แยกมุม
2. เด็กหญิงสโรชา   จิตรเอก
 
1. นางสาวจิรัฐชญา   ปาแปง
 
426 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ขำศรี
2. เด็กชายธีรวัสส์  ยอดรักษ์
 
1. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
2. นายปราบ  เนื้อแก้ว
 
427 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายธรรมรัตน์  สละ
2. เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรีโสภา
 
1. นางธนพร  พัตราภักดิ์
2. นายสามารถ  พัตราภักดิ์
 
428 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลชนก   ลุนกำพี้
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์   บุญทอง
 
1. นางสาวจิรัฐชญา   ปาแปง
 
429 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญภิณันท์  อภิญญเดช
2. นางสาวปริญญาพร  ไตรปาน
 
1. นางภูริตา  จันทสุข
2. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม
 
430 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวมิ่งกมล  คุณนาม
2. นางสาวเรือนแก้ว  แก้วคำไสย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมจักร  วีระพันธ์
2. นางดารา  ปุยะติ
 
431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นายณัชพงษ์  คลองแสนเมือง
2. นายศักดิ์ณรง  เจ็กมุ้ง
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางอิงอร  ผลจันทร์งาม
 
432 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายพีระพงษ์  บ่อเพ็ชร
2. นายศิวกร  ยวงแก้ว
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นางอรอนงค์  เนตรถาวร
 
433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพงศ์  ชัยศร
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ชมฤทธิ์
 
1. นายปรีชา  ทองมา
2. นางบังอร  ทองมา
 
434 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพลกฤต  อนงค์ชัย
2. เด็กชายอภิเทพ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
435 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายปรมินทร์  สาทิพย์จันทร์
2. นายวิฑูรย์  อ่อนเยีย
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
 
436 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นายธราธาร  เสมอภาค
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  วิชัย
 
1. นางวิภาพันธ์  บุดดี
2. นายไพทูล  หาดคำ
 
437 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นายสุรวุฒิ  บุญสอน
2. นายอนันตชัย  ผมทอง
 
1. นางเสาวลักษณ์  บัวบาน
2. นางจินดาพร  บุญหมั่น
 
438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกันตพงศ์  บุญโสดากรณ์
2. เด็กหญิงณภัทร  เหมือนคิด
 
1. นางมลิวัลย์  บุญเย็น
2. นางธัชทรัพย์  เสียงจินดารัตน์
 
439 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิตินันท์  มาดี
2. เด็กหญิงสุชาดา  จงใจงาม
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
2. นายพีระพงษ์  อำไพพิศ
 
440 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอานันดา   โฉลกดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา   จันทรา
 
1. นางสาวจิรัฐชญา   ปาแปง
 
441 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แผลงฤทธิ์
2. เด็กชายอัครพล  คำพันธ์
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธรรมจักร  วีระพันธ์
 
442 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิดาภา  ชาญเชี่ยว
2. เด็กหญิงอรอุมา  กล้วยทอง
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
443 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐชนน  ยอดเพ็ชร
2. นายธนภัทร  ผลจันทร์งาม
 
1. นายกัมปนาท  พวงบุญ
2. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
 
444 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  พวงจันทร์
2. เด็กชายรัชพล  สุลาเลิศ
 
1. นางนัดดา  เหล่าสกุล
 
445 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกฤต  แม่นผล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดียิ่ง
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางกิรณา  แม่นผล
 
446 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กลุ่ม 1 1. นายศิริศักดิ์  นิยมทอง
2. นายสุรเชษฐ์  โสปัญหริ
 
1. นางรุ่งนภา  กลิ่นกลาง
2. นางวิภาภรณ์  สวยรูป
 
447 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา กลุ่ม 2 1. นายฉัตรชัย   สมศิริ
2. นางสาววิลาสินี    ธีระพงษ์
 
1. นายปฏิพัทธ์   จำปาทอง
2. นางอนงค์    สุขเกษม
 
448 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวพลอยชมพู  รุ่งพิสิฐไชย
2. นางสาวพิมพิชญา  รุ่งพิสิฐไชย
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท   ฉลาดเฉลียว
 
449 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายพุฒิพงศ์  ภูพลผัน
2. นายวีระพล  เอียกิจไพศาล
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นายวัชระ   โกติรัมย์
 
450 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา กลุ่ม 2 1. นายนพกร  เท่าเทียม
2. นายอภิวัฒน์  พิลาสุข
 
1. นายปรีชา  ทองมา
2. นายบังอร  ทองมา
 
451 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา  ราชรักษ์
2. นางสาวปุณิกา  จรจอม
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
452 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัฒน์  บุญโสดากร
2. นายอภิสิทธิ์  สะโมรส
 
1. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
453 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยชยา  นพพิบูลย์
2. เด็กหญิงศิรภัสร  เติมกล้า
3. เด็กหญิงไอย์รัก  นพพิบูลย์
 
1. นางมลิวัลย์  บุญเย็น
2. นางธัชทรัพย์  เสียงจินดารัตน์
 
454 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฎฐ์  ตระกูลดี
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  อุดทุม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ประวันโน
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางวิภาพันธ์  บุดดี
 
455 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แย้มดวง
2. เด็กหญิงลลินธร  ชาติสันติกุล
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  อนุมาลย์
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
456 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติมา  บุญยง
2. นางสาวยลดา  ศรีบูรณ์
3. นางสาวรมณีย์  ทองแม้น
 
1. นายเชิด  ชูตาลัด
2. นางมัตติกา  สุวงศ์
 
457 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ  นามวงศา
2. นางสาวชนิตา  อินสันเทียะ
3. นายมงคล  เสนจัทร์ฒิไชย
 
1. นางสาวสุมาลี  วงค์หอม
2. นางสาวเกวลี  ศุภเลิศ
 
458 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาววรารัตน์  จรจอม
2. นางสาววิไลลักษณ์  สายแสงจันทร์
3. นางสาววีรยา  ตุ้มนาค
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
459 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายชาญชล  หนูสวัสดิ์
2. นายประโยชน์  มุมทอง
 
1. นายศุภชัย  ราชนู
2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
 
460 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุประสิทธิ์  ชินวงษ์
2. นายเกียรติชัย  บุญแพง
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
2. นางดารา  ปุยะติ
 
461 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายชัชชล  กะการดี
2. นายภัทรศรุจน์  เจ๊ะรัมย์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
2. นางศิริจันทร์  เกตุชาติ
 
462 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนโชติ  ใจกล้า
2. เด็กชายวริศ  อังคสิทธิ์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  มาประจวบ
 
1. นายกฤษฏากร  แก่นดี
2. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
 
463 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนพล  ผาสุข
2. เด็กชายปริญญา  เจิมศรี
3. เด็กชายอดิศร  มีสิทธิ์
 
1. นายมนตรี   อกอุ่น
2. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
 
464 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎิ์  เฮ่ประโคน
2. นายวชิรกรณ์  สมัครสมาน
3. นายไกวัล  ชุบสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
 
465 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายวีรภัทร  บาลพิทักษ์
2. นายศุภกร  ทะรีรัมย์
3. นายอนุทิตย์  อุตส่าห์ดี
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
 
466 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 กลุ่ม 3 1. นายธนากร  หอมหวล
2. นายพลวัต  บุญนาค
 
1. นายมนตรี   อกอุ่น
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
467 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนกันต์  เสียงหวาน
2. เด็กชายปณิธาน  สมใจหวัง
3. เด็กชายเกียรตินิยม  ทองเอี่ยม
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางสาววิภาวรรณ  จันทะบุรี
 
468 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 กลุ่ม 3 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ดำรงเศรษฐสิทธิ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  เบี้ยไธสง
3. เด็กชายอัครพล  ทนทาน
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
 
469 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์  ไชยงาม
2. นายปรีชา  สระแก้ว
3. นายสุริยา  ศรีสอน
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นายพรชัย  ศรีทอง
 
470 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 กลุ่ม 3 1. นายอภิสิทธิ์  บุญทูล
2. นายโกมินทร์  พรมอุก
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสาวกฤษณา  ไพดี
 
471 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์  รอบคอบ
2. เด็กชายสหรัฐ  แสวงสุข
3. เด็กชายอนันตชัย  เงางาม
 
1. นายพีระพันธ์  เสริมศิริ
2. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
 
472 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศพัศ  แบบอย่าง
2. เด็กชายพชร  สระแก้ว
3. เด็กชายภูมิพันแสน  ศรีอ่อน
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นายสุขสวัสดิ์  สาศิริ
 
473 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพสธร  บาลี
2. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วเรือง
3. เด็กชายเพชรกล้า  เพิ่มผล
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายศักดิ์ศรณ์  บุญพูนเลิศ
 
474 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายมงคล  สำราญใจ
2. นายสมเกียรติ  สุขแสวง
3. นายอภิสิทธิ ์  สังเกตกิจ
 
1. นายวิมาน   บูรณ์เจริญ
2. นายปราบ  เนื้อแก้ว
 
475 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนพล  ชั้นวงค์
2. นายวรเมธ  พาหา
3. นายวุฒิชัย  พาเจริญ
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นายไพฑูรย์  อรัญ
 
476 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา กลุ่ม 3 1. นายณรงฤทธิ์  บุญทูล
2. นายธนายุทธ  สืบเพ็ง
3. นายไชยพัฒน์  พอกสนิท
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
477 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาญาเมือง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ยืนยง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หอมขจร
 
1. นายธีระวัฒน์  สุระศร
2. นายประวัติ  ศรีระษา
 
478 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีวัง
2. เด็กหญิงวนิดา  วรรณูปถัมภ์
3. เด็กหญิงสารินนา  พรหมบุตร
 
1. นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ
2. นางธิตยา  นัดครบุรี
 
479 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายกณิศ  ตันติวงศ์โกสีย์
2. นายณภัทร  จันทร์ประสิทธิ์
3. นายธนภูมิ  จิตหนักแน่น
 
1. นายสัมฤทธิ์  เสาทอง
2. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
 
480 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่ม 3 1. นางสาวกีรติกานต์  อินทร์สูนย์
2. นางสาวพิสมัย  ทองเงิน
3. นางสาวรัชนีกร  เจริญชัย
 
1. นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ
2. นางสาวธิตยา  นัดครบุรี
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายธีรพงศ์  แสนจันดี
2. เด็กชายปฏิภาณ  จรจรัล
3. นายเกียรติศักดิ์  ใสแจ่ม
 
1. นายทรงชัย  บุญสุยา
2. นายสิทธิพล  นามสว่าง
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ยามพูน
2. เด็กชายชัยวัตร  วันชนะ
3. เด็กชายธนวัฒน์  สุระสังข์
 
1. นายประเทียร  แก้วชนะ
2. นายสาลี  มณีศรี
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรภัทร  วงศ์งาม
2. เด็กชายมีชัย  เงางาม
3. เด็กชายวิษณุ  จันทร์ดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นายธนัตถ์  หน่อแก้ว
2. นายปกรณ์  ดำงาม
3. นายอรุณศักดิ์  กำจร
 
1. นายทรงชัย  บุญสุยา
2. นายสิทธิพล  นามสว่าง
 
485 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นายทวีศักดิ์  สำรวมจิตร
2. นายบุญฤทธิ์  สะไบพิมพ์
3. นายวรเทพ  อุนัยบัน
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
2. นายทศพล  คงนาค
 
486 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. นายธวัชชัย  บุญมา
2. นายธีรธรรม   ชัยฉลาด
3. นายสรันณ์   สมปอง
 
1. นายเรืองยศ   สารกิจ
2. นายฉัตรดนัย   ลำดับจุด
 
487 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัทรดา  ชาญรุ่งเรืองศรี
3. เด็กหญิงวิพา  อัมวรรณ์
 
1. นายศุภชัย  บุติมาลย์
2. นายภาณุรุจ  บุญสังข์
 
488 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิดา  นิลผาย
2. เด็กชายประมวล  คำผม
3. เด็กหญิงราตรี  พิศิลป์
 
1. นางนันทรัตน์  สมบูรณ์
2. นางปราณี  โลห์เซ่
 
489 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรกนก  ก้านเพ็ชร
2. เด็กหญิงชริตา  แก่นอินทร์
3. เด็กหญิงปาลิตา  แหวนดี
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
490 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา  วิชุมา
2. นางสาวชนินาถ  ใจสุระ
3. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงสวรรค์
 
1. นายศุภชัย  บุติมาลย์
2. นายภาณุรุจ  บุญสังข์
 
491 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชฎานุช  ชื่่นบาน
2. นายมงคลชัย  พิมพ์แมน
3. นายสามารถ  ศฤงคาร
 
1. นางกนกอร  ซื่อตรง
2. นางสาวปิยพัชร์  เครือนิล
 
492 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวชุติมน  เพ็งพิศ
2. นางสาวณิชารีย์  คงสนอง
3. นางสาวนิสา  ดวงน้อย
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ส่งเสียง
2. เด็กชายฐานันดร  รวดเร็ว
3. เด็กชายณัฐดนัย  สวายสมสีกุล
4. เด็กหญิงณัฐติกานต์  แซ่ไหล
5. เด็กหญิงถิรดา  แสวงมี
6. เด็กหญิงพรกนก  สุดใจ
 
1. นายสุนทร  คงทน
2. นายครรชิต  คงสำราญ
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกานศินา  ราชบัณฑิต
2. นางสาวชลธิชา  ผลสมหวัง
3. เด็กหญิงนิภาพร  วรรณคำ
4. นางสาวพรพรรณ  หอมหวล
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เหลือล้น
6. เด็กหญิงสุปรียา  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางวันดี  นิตยวัน
2. นายอุทัย  นิตยวัน
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลชนก   กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกรณิกา   ใจกล้า
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา   วัฒนการ
4. เด็กหญิงขนิษฐา   ขุมทอง
5. เด็กหญิงนภัสสร   เสาเวียง
6. เด็กหญิงอรวรา   วังนุราช
 
1. นางสาวนวลปรางค์   พองนวล
2. นางปานไพลิน   ขอพรกลาง
3. นายกีรติ   ปรุงเกียรติ
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวดรณีรัตน์  น่าชม
2. นายธรณ์เทพ  โถทอง
3. นายนครินทร์  สมสุข
4. นายสินธนา  นาคนวล
5. นางสาวสุดารัตน์  พุฒหอม
6. นางสาวหทัยกาญจน์  สุขคุ้ม
 
1. นางสาววิภาดา  จำปาทอง
2. นายเอกพล  สุภาวหา
3. นางดวงตา  บุติมาลย์
 
497 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิดา  สองวงค์
2. นางสาวนิตยา  ศาลางาม
3. นางสาวพวงประกา  สุขบรรเทิง
4. นางสาววาสนา  สำรวมสุข
5. นางสาวสุดารัตน์  สอนโพนงาม
6. นางสาวอิศริยาภรณ์  สามพุดซา
 
1. นายอุทัย  นิตยวัน
2. นางวันดี  นิตยวัน
 
498 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกาณจนา   จำรูญจิต
2. นายธีรเมษร์   ฮุยประโคน
3. นางสาวนารีรัตน์   สืบเพ็ง
4. นายพันกร   วันทองสุข
5. นางสาวสุจิตรา   ว่องไว
6. นางสาวสุพรรณี   คงดี
 
1. นางสาวทัศนีย์   ศรีทน
2. นางสาวสุธาสินี   รอดกระโทก
3. นางสาวกนกศิลป์   แผ่นทอง
 
499 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงธนิดา  สมัญญา
3. เด็กหญิงโสรยา  ศรีเลิศ
 
1. นายภาณุรุจ  บุญสังข์
2. นางสาววิภาดา  จำปาทอง
 
500 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยกร  วงค์อินทร์
2. นางสาวพรชิตา  เลือดขุนทด
3. นางสาวสุธิมา  โประวะ
 
1. นางพัชรนันท์  แพงยา
2. นางสาวปรียรัตน์  สงคราม
 
501 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วีระขันคำ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  นันทา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขทวี
 
1. นางสาวดรุณี  คำประโคน
2. นางกันธิมา  ยวงแก้ว
 
502 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภิสรา  สุขบรรณ
2. นางสาวสาริกา  ดีพลงาม
3. นางสาวเรวิกา  บุญทูล
 
1. นายศุภชัย  บุติมาลย์
2. นางสาวรัตนาวดี  สมศรี
 
503 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนงลักษณ์  สะพานหล้า
2. นางสาวสุภาพร  กวดไธสงค์
3. นางสาวหทัยกาญณ์  ผึ่งสิงห์
 
1. นางพัชนี  สารศรี
2. นางพูนทรัพย์  สิงห์สนั่น
 
504 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวขวัญฤดี   ยิ่งเจนจบ
2. นายเกียรติศักดิ์   ไผ่ล้อม
3. นางสาวไข่มุก   จันทินมาธร
 
1. นายจักรพงศ์   พรหมสิทธิ์
2. นางกัญยานัฐ   ระวิวรรณ์
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ผดุงดี
2. เด็กหญิงนฤมล  สุริยะ
3. เด็กหญิงนิลลดา  ดาศรี
 
1. นายไผ่  พรมเพชร
2. นายศุภชัย  ราชนู
 
506 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตติกานันท์  อุทัยเรือง
3. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์ดี
 
1. นายสิทธิศักดิ์   เอ็นดู
2. นายสมพงษ์  โสมสุข
 
507 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวังทางมี
2. เด็กหญิงสาริกา  อรรถมงคล
3. เด็กหญิงสุภาวณี  สายสร้อย
 
1. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
2. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล
 
508 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยชมภู  ผลเกิด
2. นางสาวพัชรินทร์  เกษรแก้ว
3. นายโสภณ  คงสุข
 
1. นายไผ่  พรมเพชร
2. นายศุภชัย  ราชนู
 
509 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์พิลัย  อยู่ทะเล
2. นางสาววิมลรัตน์  มูลคำ
3. นางสาวแพรวพรรณ   หอมภิลา
 
1. นายสนั่น  ศรีคราม
 
510 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายฐิติพันธ์   โพธิ์คา
2. นายพิชัยยุทธ   สืบศรี
3. นางสาวลักษณพร   จันต๊ะมาต
 
1. นางสาวมาลิไพร   นามมะ
2. นางสาวสุปราณี   พุฒภิบูรณ์
 
511 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล  ศรีละออง
2. เด็กหญิงนวพร  พวงศิริ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ประวิสุทธิ์
 
1. นางสาวรัชนีกร  เพียรดี
2. นางสาวณิชชา  ผลเกิด
 
512 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีสนิท
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  พุทธานุ
3. เด็กหญิงสุขใจ  วงษ์ซื่อ
 
1. นางปราณีต  เหล่าสกุล
2. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
 
513 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงคริสต์มาส  จิตรหลัง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วหลวง
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โสมหาว
 
1. นางสาวอรพรรณ   จันทร์สิงห์
2. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
 
514 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 1. นางสาวทัศนีย์  บุญจวบ
2. นางสาวธัญนิภา  เชื้อเดิม
3. นางสาวเกียรติยา  บุญภา
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
2. นางเพ็ญศรี  ดีเสมอ
 
515 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 1. นายภาณุพงศ์  เหมาะดี
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญราช
3. นางสาวอนิศรา  โลนะลุ
 
1. นางปราณีต  เหล่าสกุล
2. นางสาวกาญจนา  กิ่งมณี
 
516 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวชลลดา  มะลิทอง
2. นางสาวชไมพร  บุญวัฒน์
3. นางสาวนิลาวัลย์  เสาวคนธ์
 
1. นางรุ่งลาพร  เรืองจันทร์
 
517 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤตภาส  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สุขคุ้ม
3. เด็กหญิงอัญชนิตา  โภคะสวัสดิ์
 
1. นางพัชรี  ศุภเขตกิจ
2. นางรัตนพรรณ  สุขสวัสดิ์
 
518 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณฤธร  สิมมา
2. เด็กหญิงปัญญาภา  สิมมา
3. เด็กชายสหรัฐ  สุขพราม
 
1. นางจิตรา   เชื้อเจริญ
2. นางกนกอร  ซื่อตรง
 
519 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิตติมา  จุประมัตตัง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ็ชรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  เกาะแก้ว
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
2. นางจินตนา  แฉล้มไธสง
 
520 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวชิดชนก  สอนใจ
2. นางสาวพรพิมล  งามแยะ
3. นายอาทิตย์  หมายสม
 
1. นางพัชรี  ศุภเขตกิจ
2. นางรัตนพรรณ  สุขสวัสดิ์
 
521 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวบุญศิภา  พันจุย
2. นางสาวอภิสรา  แก้วมาลา
3. นางสาวเจนจิรา  บริสุทธิ์
 
1. นายสุข  ยิบรัมย์
2. นางชัชพร  แนวทอง
 
522 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. นางสาวภานุมาศ  ศักดิ์สูง
2. นางสาววราภรณ์  สีลาวงษ์
3. นางสาวไข่มุก  หอมดวงศรี
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
2. นางสาวชนกกานต์   ฉายแก้ว
 
523 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติธิดา  บัวเชย
2. เด็กชายธราธร  บุญญาวิเศษ
3. นางสาวปิ่นมณี  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นายศิริกาญจน์  บรรณวัฒน์
2. นางสาวชฎารัตน์  สำนักนิตย์
 
524 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัสสร  วิจิตรปัญญา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุตรสอน
3. เด็กหญิงแพรวา  สังวรณ์
 
1. นางสร้อยสังวาลย์  คำเกลี้ยง
2. นางสุวรรณา  งามสง่า
 
525 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐทิชา   วัฒนา
2. เด็กหญิงพรฤดี   แสนจะเสียง
3. เด็กหญิงอโนทัย  ยลพันธ์
 
1. นางปานไพลิน   ขอพรกลาง
2. นางสาวมธุรส   ยอดสิงห์
 
526 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวขนิษฐา  ชมวัน
2. นางสาววรรณพร  เกตุกรณ์
3. นางสาวอรทัย  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวศัลย์ทนีย์  กัญญาพันธ์
2. นางวิภาภรณ์  สวยรูป
 
527 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวปรีชญา  สุภาษี
2. นางสาวพรจิตร  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวสาวิตรี  สุขบรรเทิง
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. สิบเอกอนุชิต  พัดทาบ
 
528 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา  ใจเพ็ง
2. นางสาวยุพาวรรณ  มะโน
3. นางสาววิจิตรา  โสมหาว
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
2. นางสาวอรพรรณ   จันทร์สิงห์
 
529 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่าพัฒนา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุดมสันต์
2. เด็กหญิงรัตชนก  บูรณ์เจริญ
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสาววรรณภา  สืบสังข์
2. นายดรุษกร  แหวนวงษ์
 
530 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนาถตญา  สุวรรณัง
2. เด็กหญิงศิริปรียา  เหลาซื่อ
3. เด็กหญิงเปรมกมล  พรมคุณ
 
1. นางบุณิกา  ยาเงิน
2. นางกฤติยาพร  ศรีเพ็ง
 
531 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. เด็กชายฐนกร  เขียวสระคู
2. เด็กหญิงประนอม  ใจบุญ
3. เด็กหญิงปรางค์เนียม  เครือเนียม
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
532 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายฉัตริน  ประประโคน
2. นางสาวสุภาพร  ช่อเพชร
3. นายเฉลิมลาภ  โภคา
 
1. นางตุลาลักษณ์  วันแสน
 
533 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาพร  พิมภานิล
2. นายสุรศักดิ์  มีศรี
3. นางสาวเอมฤดี  จำปาสี
 
1. นางสุทัศนี  ใจกล้า
2. นายมานพ  คงนุรัตน์
 
534 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวนิโลบล  สมใจ
2. นางสาวสุธาทิพย์  จันทยุง
3. นางสาวเบญรัตน์  ศาลางาม
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
535 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. เด็กชายวุฒิชัย  เสื่อมมี
 
1. นายสนธิ  แสงชมภู
 
536 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันจิรา  ด้วงพวง
 
1. นางวราภรณ์  ฉิมมาลี
 
537 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุศรีนคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิน่า  แสงราม
 
1. นายกรวรวี   ธาตุระหัน
 
538 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายประสิทธิ์  แผ่นงา
 
1. นายสมบัติ  มงคลสาร
 
539 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐชนน  แสงชา
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
 
540 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกษิรธาน  ปะนันทา
2. เด็กชายภานุพงศ์  กาญจนรัตนา
3. เด็กหญิงรุ้งราตรี  ทองหวัน
 
1. นางรังสิมา  ดวงดี
2. นางสาวเกตุวลี  สายส่อ
 
541 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิญาดา  อินถนอม
2. เด็กหญิงมยุริน  พันธ์สุข
3. เด็กหญิงใบบุญ  ธรรมคุุณ
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางสาวอุมารินทร์  อินทะนัย
 
542 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ กลุ่ม 2 1. นายกิตติพงศ์  จำปาแดง
2. นางสาวปิยะดา  ปลั่งกลาง
3. นายรัตนโชค  มหานาม
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
543 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอินทิรา  สุภาพ
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
544 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสสร  นิสัยกล้า
 
1. นางพัชรีพร  ฉั่วศิริพร
 
545 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. เด็กชายบุญธรรม  แผ่นงา
 
1. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า
 
546 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารียา  ประเจริญ
 
1. นายจิราพันธ์  แก่นแก้ว
 
547 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวจันทิรา  ใจชื่น
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
548 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงงามตา  การะภักดี
 
1. นายฉันทพัฒน์   สวนสันต์
 
549 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนภสินธุ์   พิศเพ็ง
 
1. นางสาวจันทิยา  ปราณีกิจ
 
550 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญจิรา   สังสมาพันท์
 
1. นางสาวปัญญารัฐ  พรหมภูวัลย์
 
551 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุดสีเลี้ยง
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
552 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชณิตา  เพ็ชรวิเศษ
 
1. นายลาภิศ  นามไพร
 
553 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุระสร
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
554 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุญญิตา  วรรณตรง
 
1. นางสาวนิชาภัทร   ฉลาดเลิศ
 
555 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สืบศรี
 
1. นายธานินทร์  เหลาเลิศ
 
556 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายกันตภณ  อุส่าห์ดี
 
1. นางชนิภา  สำราญสุข
 
557 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิลัยหล้า
 
1. นางสาวสัณห์ฤทัย  โลนุช
 
558 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติธัช   ยืนยง
 
1. นางสาวสุดารัตน์   เติมทรัพย์
 
559 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นางยุพิน  สร้อยจิตร
 
560 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวรรณา  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสายฝน  ทองสะอาด
 
561 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวแววดาว  ยอดลี
 
1. นางสาวปรัชญาพร  จันพุทซา
 
562 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวชัชฎา  ผนึกดี
 
1. นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง
 
563 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิสา  สมานกุล
 
1. นางวราภรณ์  ฉิมมาลี
 
564 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ กลุ่ม 2 1. นายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
 
565 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 1. นายสุริยะ   มะลิแก้ว
 
1. นายธนากร   ทองนำ
 
566 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. นางสาวนภาสุข  ขันทอง
 
1. นางศรัณย์ภรณ์  พึ่งชาติ
 
567 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวอารยา  วิเศษ
 
1. นางพิมพา  งามเลิศ
 
568 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์นิยม  ยี่รัมย์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ศาลางาม
 
569 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวศรัญญา  เจียรนัย
2. นายสัณหพิชญ์  วันนะทำ
 
1. นางรัชนี  นพพิบูลย์
2. นางสาวนัทธมน  วัฒนธรรม
 
570 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวอรทัย  ขันสัมฤทธื์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กิ่งวงษา
 
1. นางมัญชพร  ทองสรรค์
2. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
571 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภวัต  วารีรักษ์
2. นายอภิชัย  ทรงศรี
 
1. นางอุษณีษ์  ศรีสม
2. นางสาวสวนีย์  ก่อแก้ว
 
572 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวทินศิริ  บุญยง
2. นางสาวศิรประภา  ศรีพรม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เจือจันทร์
2. นางอรพินท์  สมาธิกุล
 
573 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณรงฤทธิ์  พูนผาด
2. นายธวัชชัย  บุราณ
 
1. นางสาวรัชดา  ล้อทองกูล
2. นางหวานใจ  วงษ์มณี
 
574 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
575 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจริยา  เพลงกระโทก
 
1. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
 
576 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย  วิบูลย์อรรถ
 
1. นายกิตติพงษ์  สุภาวหา
 
577 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. เด็กชายกันตพงศ์  บรมสุข
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
578 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสวงทรัพย์
 
1. นายอาทร  วรรณปักสิน
 
579 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 1. นายปรัชญา  พุดชู
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
580 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา กลุ่ม 2 1. นายธนพล  ภักดีวุธ
 
1. นายวิชิต  โจมสติ
 
581 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรชฎ  สักตรีสร้อย
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
582 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนรตนนท์  แสงอรุณ
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
 
583 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 1. เด็กชายสงกรานต์  ขันเงิน
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
584 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายบดินทร์ธรณ์  สันทาลุนัย
 
1. นายพงษ์พันธ์  เสาศิริ
 
585 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. นายประสิทธิ์  อยู่เย็น
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
586 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นายทักษิณ  หุ้นทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย
 
587 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร  สุภาษา
 
1. นายศรัทธา  เชิงหอม
 
588 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายมานะ  ศรีสุข
 
1. นายอาทร  วรรณปักสิน
 
589 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายภากำธร  ทองแท่ง
 
1. นายพงษ์พันธ์  เสาศิริ
 
590 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นายอนันดา  คำทา
 
1. นายจามิกร  ณ กาฬสินธุ์
 
591 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา  ดวงศรี
2. นายคมสัน  ขันถม
3. นางสาวจิราพร  พิมพ์น้อย
4. นางสาวจุฑามาศ  ศรีโท
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดอกคำ
6. นายชัยยะวัตร์  ใสยิ่ง
7. เด็กหญิงฐิติพร  กิ่งวงษา
8. เด็กชายณฐภัทร  เหง่าพันธ์
9. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  วุฒิยา
10. นายณัฐพล  พามา
11. นายธนัญชัย  กันนุฬา
12. นางสาวธารา  หนูไพโรจน์
13. นายนัทพงศ์  แก้วโชน
14. เด็กชายปฏิพล  สุคติศิริอุดม
15. นางสาวปณิตา  วงษา
16. นายปรีชา  บุตรแสง
17. เด็กหญิงปวีณา  อุตราศรี
18. นางสาวพรชิตา  วิถุนัด
19. เด็กหญิงมนัสรินทร์  ผลบุญ
20. นางสาวรัตนา  พัดพรม
21. นางสาวรุ่งนภา  โสปัญหริ
22. เด็กชายศรีสมบัติ  สาระ
23. เด็กชายศิรา  เสาไธสง
24. เด็กหญิงสายธารา  หนูไพโรจน์
25. นายสิทธิพร  พนารินทร์
26. นายสิริภพ  ทองนาค
27. นายสุริโย  บัวทอง
28. นายอดิศักดิ์  แก้วมาก
29. เด็กหญิงอภิรัญญา  สินสุพรรณ
30. เด็กหญิงอมรรัตน์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายจีระเดช  บัวดี
2. นายภูริเดช  ขุนแก้ว
3. นางสาวปภาวี  พุ่มไหม
4. นางสาวจินตหรา  เกรินรัมย์
5. นายสิทธิชัย  จิตรหาญ
6. นายเชิดชัย  เจริญยิ่ง
7. นางสาวสุทธาวรรณ  เทศบุตร
 
592 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเจริญ
2. นางสาวกุลนัฐ  กะการดี
3. นางสาวขนิษฐา  ล่ำสัน
4. นางสาวจิราภา  ท่าดี
5. นางสาวฉัตรสุดา  มีลาภ
6. นางสาวชมพูนุช  กระแสโท
7. นางสาวชลธิชา  จำปาทอง
8. นายชัยธวัช  กองสุข
9. นายธนโชติ  ท่าดี
10. นางสาวธิดาพร  โสภาพรม
11. นางสาวนรินณจิรา  เอื้อเฟื้อสุข
12. เด็กหญิงนฤมล  มีทรัพย์
13. นางสาวนันทิดา  เทศบุตร
14. นางสาวปนัดดา  ลาภจิตร
15. นายประสิทธิ์  อยู่เย็น
16. นางสาวปานฤทัย  ดาศรี
17. นางสาวปิยะนุช  จันทโชติ
18. นายพงศธร  ประภาสัย
19. นางสาวพัชริดา  แก้ววัน
20. นางสาวมาริสา  โสภณ
21. นางสาววรรณนิษา  คำน้อย
22. นางสาววริศรา  วงษ์วาสน์
23. นางสาววิภาดา  หาแก้ว
24. นายศราวุฒิ  สาแก้ว
25. นายศุภฤกษ์  ประภาสัย
26. นางสาวอรณี  มีลาภ
27. นายอัษฎาวุธ  แสวงสุข
28. นายเกียรติศักดิ์  โวหารดี
29. นายไชยวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
30. นางสาวไพยะพร  หล่าบรรเทา
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
2. นายอดิศร  วรรณะ
3. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
4. นางสาวดวงตา  เกลียวเพียร
5. นายสุเทศ  กาบทอง
6. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
7. นายอิสระพงษ์  มั่งมีศรี
 
593 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา  สาแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญพร้อม
3. เด็กหญิงชาลิณี  อุปพันธ์พฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขดี
5. เด็กหญิงตรีนุช  ยาจิตร
6. นายทักษิณ  หุ้นทอง
7. เด็กหญิงธนัญญา  ศาลางาม
8. นางสาวธิดารัตน์  ศรีลางาม
9. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญยอม
10. นายบุญส่ง  เป็งทอง
11. นายปฎิภาณ  สายบุตร
12. เด็กหญิงปัณฑิตยา  ชีวาจร
13. นางสาวปิยปาณ  นามกร
14. เด็กชายปุญณภพ  หงส์ชัย
15. นายพงศธร   ชีวาจร
16. เด็กหญิงพรพิมล  มาลินี
17. นายพิพัฒน์  สูญชัย
18. เด็กหญิงพิยดา  แก้วเลื่อน
19. เด็กชายภณพล  คิดสำราญ
20. นายภิญโญ  ปะนันทา
21. เด็กหญิงรวงข้าว  นาห่อม
22. เด็กหญิงวรณิกา  มาลินี
23. นายวรท  วัดพิลา
24. นางสาวสุดารัตน์  ประเจริญ
25. นางสาวสุนารี  นาคนวล
26. นายสุริยา  ดวงพร
27. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ขุมคำ
28. นายอนันดา  คำทา
29. นางสาวอาทิตยา  พานิชกรณ์
30. เด็กชายเพิ่มพูน  หล้าสงค์
 
1. นายจามิกร  ณ กาฬสินธุ์
2. นายคีตะ  กระจายศิลป์
3. นายรัตนะ  แสงลา
4. นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย
5. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
6. นางอารดา  ขันตี
7. นางสาวธีรารัตน์  เธียรวิวัฒนา