สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  กาญจนพันธุ์
2. นางสาวดลพร  คำพันธ์
3. นางสาวน้ำทิพย์  สุดสัมฤทธิ์
4. นางสาวมัลลิกา  สอนใจ
5. นางสาวศิรินภา  แก้วมา
 
1. นางสาววิรัตน์  อัปมะให
2. นางศศลักษณ์  สมชื่อ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวขวัญฤดี  ทองดี
2. นางสาวทักษพร  ชมชื่นดี
3. นางสาวปวีณ์นุช  ไกรวงษ์
4. นางสาวสุภาพร  ถนอมพล
5. นางสาวเบญจพร  ศิลวงศ์
 
1. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
2. นางศศลักษณ์  สมชื่อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 17 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉุนกล้า
 
1. นางปวีรา  สวัสดิ์สิงห์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 5 1. นายอรรถพล  สุทิวงศ์
 
1. นางสารภี  ทองเลิศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรธิรา  สมจันทร์
2. เด็กชายเกริกบุระ  รัตนา
 
1. นางบัวหลวง  บุญภมร
2. นางสินีรัตน์  ชัยมาโย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.4 ทอง 4 1. นางสาวกัณฑิฌา  จงเอื้อกลาง
2. นางสาวกุลสตรี  ประกอบกิจ
3. นางสาวจันดาเพชร  โตเหล็ก
4. เด็กหญิงพรทิพย์  สังขะฮวด
5. เด็กหญิงฟ้าพราว  ดีอยากได้
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  เจตนาดี
7. นางสาวสิริยากร  ผสมสี
8. เด็กหญิงสุจิรา  วงศ์วัฒนาสันติ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  โกยรัมย์
10. เด็กหญิงอุมาภรณ์  สายน้อย
 
1. นางจันจิรา  ผจญกล้า
2. นางศิริเนตร  สุนทรพจน์
3. นางสินีรัตน์  ชัยมาโย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทรพิมพ์  ยารัมย์
2. นางสาวจิราวรรณ  พันจันทร์
3. นางสาวชุฑาพร  เมินดี
4. นางสาวณัฐภัทร  สำนักนิตย์
5. นางสาวมุกดา  ศิริไสย์
6. นางสาวสุนิดา  โครัมย์
7. นางสาวสุพัตรา  แม้นจิต
8. นางสาวอรชุดา  ประรุมรัมย์
9. นางสาวเพ็ญนภา  จงผสม
10. นางสาวไอริน  นวนประโคน
 
1. นายขวัญชัย  ถึงดี
2. นายวัชรวิชย์  พระทองสุขสกุล
3. นายชานนท์  รักษาภายใน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขสนั่น
2. เด็กชายชนาธิป  ดีเลิศ
3. เด็กชายปภัทท์  เพียงกลาง
4. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญโสดากร
5. เด็กชายสิทธิกร  ศรีธรรมบุตร
6. เด็กชายสุธิมนต์  โสภณโรจน์สกุล
7. เด็กชายอภิรักษ์  กลางพงษ์
8. เด็กชายอาทิตย์  สุขวัฒน์
9. เด็กชายเอกรินทร์  แถวทิม
10. เด็กชายแสงชัย  สนองดี
 
1. นายขวัญชัย  ถึงดี
2. นายกัมปนาท  คงนุรัตน์
3. นายชานนท์  รักษาภายใน
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐชัย  ผาดำ
2. นายธรรมนูญ  ประเมินชัย
3. นายปรัชญา  สุริสาร
4. นายพัชรพงษ์  บุญเพิ่ม
5. นายยุทธกฤช  ธนบูลย์นันทกุล
6. นายวรพันธ์  นวนประโคน
7. นายวาทิต  กสิบุตร
8. นายศุภากร  นามเวช
9. นายสิทธิชัย  หอมจันทร์
10. นายอรรถพล  สายแก้ว
 
1. นายขวัญชัย  ถึงดี
2. นายกัมปนาท  คงนุรัตน์
3. นายวัชรวิชย์  พระทองสุขสกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเถลิงเกียรติ  คนึงเพียร
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาลเก้  กาญจนวาหะ
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมิภัทร  วิชัยวงษ์
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันธกานต์  กองทุน
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวลิต  ประพันธ์
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายอภิชัย  ทันวัน
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรจิรา  นามเขต
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โกรัมย์
2. เด็กหญิงฉัตรพร  สงวนศิริ
3. เด็กชายชัยวัฒน์  แสวงทรัพย์
4. เด็กชายศักดิ์พล  คำนวณ
5. เด็กชายไกรศักดิ์  วรรณดี
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
2. นายสมาน  แสนสุภา
3. นายสมชาย  สมคะเนย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิชญา  รักสุข
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวสุดารัตน์  อ่อนสกุล
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ต.วิเชียร
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงศนิตา  ชามาศ
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิรสิทธิ์  สะสีสังข์
 
1. นายสมาน  แสนสุภา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  พลางกูร
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สอิ้งทอง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พรหมชื่น
3. เด็กหญิงจรรยพร  ฉัตรช้อยครบุรี
4. เด็กหญิงธันยพร  ประมูลศรี
5. เด็กหญิงนภาวดี  กล้าหาญ
6. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทยุง
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลแดง
8. เด็กหญิงพัชรี  อยู่สวัสดิ์
9. เด็กหญิงศศินิภา  ทวีเลิศ
10. เด็กหญิงศิริญญา  แก้วทอง
11. เด็กหญิงสุชานรี  สายสนธิ์
12. นางสาวเสาวณีย์  เถาตะกู
 
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
2. นางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์
3. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ
4. นางสุวิมล  บุญโต
5. นางสาวสุวิมล  วิมาร
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โสฬส
2. นางสาวชญานิศฐ์  เหล็กเข็ม
3. นางสาวชฎาพร  ทำดี
4. นางสาวนภัสวรรณ  ยืนยงค์
5. นางสาวปวีณา  ศรีชอุ่ม
6. นางสาวพัชริตา  เรืองสุข
7. นางสาวภัทราภรณ์  ทาเกษม
8. นางสาวภาวณี  อุกอาจ
9. นางสาวมินตร์ตรา  สุขสมาน
10. นางสาวลักษณา  สมคะเนย์
11. นางสาวศิริขวัญ  ใจหมายดี
12. นางสาวสิริระ  ธิจักร
13. นางสาวสุภาวดี  มีโชค
14. นางสาวอรดี  วิมุตกุล
15. นางสาวอัจฉริยา  ยองทอง
16. นางสาวเปรมยุดา  กลัดเจริญ
 
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
2. นางเบญจพร  ด้วงมั่ง
3. นางพจนีย์  มีมาก
4. นางสุวิมล  บุญโต
5. นางสาวสุวิมล  วิมาร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายภัทรพันธ์  อยู่สุข
 
1. นางพจนีย์  มีมาก
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  มิ่งสูงเนิน
2. เด็กชายชินวัตร  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงธัญชนก  นิลภูมิ
4. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ยอดเพ็ชร
5. เด็กชายพงศพัศ   นุตโร
6. เด็กชายพงษ์เพชร  ศรเล็ก
7. เด็กหญิงสิริยากร  ดีอ้อม
8. เด็กชายเด่นชัย   คิดชนะ
 
1. นายจรูญ  ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุวัฒน์  ทอยทาว
2. นายชานนท์  ยินดี
3. นายธวัชชัย  ยอดพรหม
4. นายนครินทร์  ชนะงาม
5. นายบำรุง  พยอมหอม
6. นายศิวัช  ปะโนรัมย์
 
1. นายจรูญ  ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันฑมณี  นาคฤทธิ์
2. นางสาวทักษิณา  คลายทุกข์
3. นางสาวปัทมา  สมานกล้า
4. นางสาวพรพิมล  เหมือนถวิล
5. นางสาวรุจิษยา  สติยานุช
6. นางสาวลักษิกา  พระใหม่งาม
7. นางสาวสุฑาพร  อินทร์ผล
8. นางสาวสุทธิพร  บุญทวี
9. นางสาวสุมาพร  สะเดา
10. นางสาวอภิญญา  โลยทอง
 
1. นายสมโภชน์  คงกล้า
2. นางนิภาวรรณ  ลัดดาหอม
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรสวรรค์  โพธิ์พันธ์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีทองสุข
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีทองสุข
 
1. นางกองแก้ว  แพงสุดโท
2. นายอานนท์  นามลาด
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญจรัตน์  ยืนยง
2. เด็กหญิงนันทิชา  แสนทอง
3. เด็กหญิงมัทนิน   เหรียญธีรศักดิ์
 
1. นางสาวอำไพ  มุลาลินน์
2. นางสาวอภิญญา  เศษวงค์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธณัชวัจน์  หวังหิรัญกุล
2. นางสาววรรณิภา  แสนคุณ
3. นายศักดิ์ศรี  สิยาชีพ
 
1. นางสาวภูรีรัตน์  สายลุน
2. นางวรรณวณัฐ  บุญมา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิตติยา  แซ่ตัง
2. เด็กหญิงวรัญญา  สวายประโคน
 
1. นางนรินทร  โพธิ์สิงห์
2. นางสาวสุชาดา  สามาลย์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายณัฐพงษ์  คำเสียง
2. นางสาวธัญภรณ์  ชาติเหิม
 
1. นางนรินทร  โพธิ์สิงห์
2. นางปารณีย์  ชัยยิ่ง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายศุภัทรศักดิ์  ว่าเร็วดี
2. นายเดชาวัฒน์  เจริญศิริ
 
1. นายธีระวัฒน์  สุระศร
2. นายประวัติ  ศรีระษา
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายชาคริต  จิตเย็น
2. เด็กชายญาณวิทย์  สังวรศีล
3. เด็กชายภูริพัฒน์  จันทา
 
1. นายธีระวัฒน์  สุระศร
2. นายอดุลย์  บุราคร
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกุล  สมานใจ
2. เด็กชายภราดร  พวงลัดดา
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำเสียง
 
1. นายธีระวัฒน์  สุระศร
2. นายอดุลย์  บุราคร
 
38 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาญาเมือง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ยืนยง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หอมขจร
 
1. นายธีระวัฒน์  สุระศร
2. นายประวัติ  ศรีระษา
 
39 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  รัฐสมุทร
2. นายชุติพนต์  เสาแก่น
3. เด็กชายปฐวีกาญจน์  ชนะชัย
 
1. นายธีระวัฒน์  สุระศร
2. นางนรินทร  โพธิ์สิงห์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิสา  เหลือกล้า
2. นายพิชัย  สุดใจ
3. นางสาวเทวิกา  จันทร์จำรัส
 
1. นางสาวชมพูนุช  สุจินพรัหม
2. นางอัญชลี  สุทธิธรรม
 
41 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงศ์  บรมสุข
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
42 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรัชญา  พุดชู
 
1. นางอรไท  เขียวลือ