​ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 9-10 กันยายน 2560

1. ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
2. ให้โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.esan67.sillapa.net/sm-srn1 เท่านั้น
3. ห้ามมิให้นำรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียนอื่นไปใช้โดยเด็ดขาด
4. หากโรงเรียนมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลครูและนักเรียนหลังจากระบบปิดให้แก้ไขแล้ว    ให้ติดต่อที่ ADMIN ศูนย์ฯ โดยตรง หรือ นำเอกสารหลักฐาน ไปยื่นต่อประธานการจัดการแข่งขัน ในวันแข่งขัน ณ สนามแข่งขันนั้นๆ
5. รูปแบบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ของทุกศูนย์ฯการแข่งขัน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะดำเนินการออกแบบและเลขเกียรติบัตรให้เจ้าภาพจัดการแข่งขันและโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการแข่งขันเท่านั้น
6. กำหนดสถานที่จัดการแข่งขันแต่ละศูนย์สาระการเรียนรู้ (ข้อมูลภายใน 2 กันยายน 2560)
7. รูปแบบการแข่งขัน จัดการแข่งขันร่วมกันทั้ง 3 โซนทุกทีมพร้อมกัน แล้วคัดเลือกที่ 1 ของแต่ละโซน (แยกประกาศแต่ละโซนโดยเรียงลำดับในแต่ละโซนในแต่ละกิจกรรม) เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค
8. กำหนดการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560    ณ จังหวัดขอนแก่น
9. กำหนดการแข่งขันในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560
10.  เว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 20:11 น.