งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531,532,533 9 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531,532,533 10 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534,535,535 9 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534,535,535 10 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,522,523 9 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,522,523 10 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 548 9 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00 ห้อง 546,547 ใช้เก็บตัวผู้แข่งขัน
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 548 10 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00 ห้อง 546,547 ใช้เก็บตัวผู้แข่งขัน
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 9 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00 ห้อง 513,514 ใช้เก็บตัวผู้แข่งขัน
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 10 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00 ห้อง 513,514 ใช้เก็บตัวผู้แข่งขัน
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524,526,527 9 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524,526,527 10 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร ห้องโสต 1 9 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้องโสต 1 10 ก.ย. 2560 09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]