งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 089
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจตุมงคล    สุขศรีนวล
2. นางสาวพัศพิชชา    ยังตรง
1. นายชุติพงศ์    พันธุ์สมบัติ
2. นายวันเฉลิม    โสตะวงค์
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวทักษิณา    ผาด่านแก้ว
2. นางสาวอาทิตยา    ศูนย์ศร
1. นางผ่องพรรณ    นันทราช
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเกวลิน    ศรีชัย
2. นางสาวณัฐฑิพร    พรามณีย์
1. นางขนิษฐา    สุวรรณะ
2. นางสาวประภัสศร    เวฬุวะนารักษ์
4 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาว อรอุมา    แสนพลอ่อน
2. นางสาวพรชิตา    บุนนท์
1. นายทรงวุฒิ    ยลถนอม
2. นายศราวุธ    แจ้งสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................