งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเขมมินทรา    ศรีทันดอน
2. นางสาวทรายประกายแก้ว    ประกิ่ง
3. นางสาววันปีใหม่    จันทร์ดาศรี
1. นางธิยารัตน์    แก้วคล้ายขจรศิริ
2. นางสาวภัสราภรณ์    อ่อนทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชุติวัติ    ลือแก้วมา
2. นายนครินทร์    อินธิกาย
3. นางสาวจิรดา    อินธิกาย
1. นางสาวถนอม    ถิ่นตองโขบ
2. นางวราภรณ์    พลราชม
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายศตวรรษ    สมงาม
2. นางสาวปวีณา    ปัจฉา
3. นางสาวปานตะวัน    ทุ่งคำ
1. นางพัชนี    ศรีอ่อน
5
4 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุพัตรา    นิระพา
2. นางสาววิไลรัตน์    สังทองหลาง
3. นางสาวอมรรัตน์    มีเที่ยง
1. นางสาวกุลธิดา    จุ้มอังวะ
2. นางสาวอภิรดี    พรหมพันธ์
4
5 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุนิษา    นนท์นารี
2. นางสาวพรชิตา    อิ่มบุญสุ
3. นางสาววริศรา    ใบอุดม
1. นางสาวจิรสุดา    ทองทิพย์
2. นางสาวปัณฑิตา    ฤทธิแผลง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................