งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชลากร    สงวนพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐพร    พูนพิพัฒน์
1. นายพีรวัฒน์    ทองเพชร
2. นายอดิศักดิ์    แสนทิพย์
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนิรญา    พิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงเมธาวี    คำภูษา
1. นางบรรดล    บุญพาเกิด
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายศรายุทธ    แสงวงค์
2. นายณัฐวุฒิ    แสงวงค์
1. นางดวงสุวรรณ    ลาแสดง
2. นางสาวิจิตราภร    พลวงค์ษา
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภูริยศ    สาริพัท
2. เด็กชายรัตนชัย    พุทธิไสย
1. นายสุรสิทธิ์    อุดมเดช
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ปัญญาวัน
2. เด็กหญิงศุฐิตา    ลาดโพธิ์ทาย
1. นางขนิษฐา    สุวรรณะ
2. นางสาวปณยา    มณีเนตร
6 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายชลทิต    อินทิสาร
2. เด็กชายชินกฤต    เนตรจันทร์
1. นางสาวภาวิณี    เพ็งธรรม
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนิชมน    พิลาทา
2. เด็กหญิงอลิสา    ธนวรรณ
1. นางสาวจินตหรา    ธรรมโม
2. นางศิรินาฏ    ลุนจักร
8 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงรุจิฬา    สอนพรม
2. เด็กหญิงลิตติยา    รัตนวงค์
1. นายจิระ    ราชโยธา
2. นางสาวิตรี    ท่อนทอง
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชลิดา    ใยปางแก้ว
2. เด็กหญิงนภาพร    ผึ้งศรี
1. นายอาทิตย์    มิตรแสง
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรวรรณ    ไชยะอ้วน
10 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงรินลดา    ศรีทองราช
2. เด็กหญิงศุภมาศ    ปิ่นแก้ว
1. นายทรงวุฒิ    ยลถนอม
2. นายศราวุธ    แจ้งสุข
11 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอารียา    กุตเสนา
2. นายจิรชาติ    งอยผาลา
1. นายถาวร    เหลือผล
2. นางสุพราว    หาญมนตรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................