งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 798
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุภาวรี    วงษ์รัตนะ
2. นายอัษฎา    โคตรผาบ
3. นายกรพจน์    รมราศรี
4. นายเรืองศักดิ์    พลราชม
5. นายนนทวัฒน์    ยอทะวงศ์
6. เด็กชายพิชิตพงษ์    วงศ์นรินทร์
7. เด็กชายยอดชาย    ตีขะ
8. เด็กชายบัณฑิต    สมนอก
9. นายศุภชัย    ประวันตา
10. เด็กชายกันทรากร    พิมพ์สิงห์
11. เด็กชายศิรวิชญ์    มาหริน
12. เด็กชายนนท์สิทธิ์    ทาแก้ว
13. นางสาวนิภาพร    พระฮึด
14. นางสาวณัฐสุดา    ฆารพล
15. นางสาววันวิสาข์    ผุยปัญญา
16. นางสาวธิดารัตน์    หูมวงศ์
17. นางสาวรจนา    โถแพงจันทร์
18. นางสาวดรุณี    แสนอุบล
19. นางสาววริชญา    นรารัตน์
20. เด็กหญิงมณีรัตน์    สังข์ศรีแก้ว
21. เด็กหญิงมณีญา    รอดประเสริฐ
22. เด็กหญิงนันฐภรณ์    ธรรมสมบัติ
23. เด็กหญิงจิดาภา    พลอยอุย
24. เด็กหญิงพรชิตา    ชัยบุรมย์
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สกลธนากร
26. นายภูริทัศน์    สุพรรณ
27. เด็กหญิงอรสา    กัลยรัง
28. เด็กหญิงอมรพรรณ    บุปผาชาติ
29. เด็กหญิงวนิจชา    แมลงภู่ทอง
30. เด็กหญิงประภัสสร    เทพเสนา
1. นางกาญจนา    คิง
2. นายนฤดล    วาดเมือง
3. นายสุทธิศักดิ์    สหขันธ์
2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอรนลิน    ทะทำมัง
2. นางสาวนุจรี    บุตรดี
3. นางสาวบุษกร    ดาบพิมพ์ศรี
4. นางสาวณัฐฌัชชา    นาโควงศ์
5. นางสาวจิรภัทร    อ้วนอินทร์
6. เด็กหญิงญาณิสา    ทิพย์สุวรรณ
7. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศิริเวช
8. นางสาวพิชชานันท์    สกุลทอง
9. นางสาวรจนพร    โสบุญ
10. นางสาวสุทธิดา    ศรีวงศ์
11. นางสาวถนอมวรรณ    พลอินสา
12. นางสาวมินตรา    วะชุม
13. เด็กหญิงภัทรวดี    บุญรังศรี
14. นายเจษฎา    เข็มใคร
15. นายพงษ์ทวี    ข่าขันมาลี
16. เด็กชายอุกกฤษฏ์    คำพรมมา
17. นายฤทธิพร    ชะรูด
18. นายพฤหัส    วงศ์ศรีชา
19. นายอนุกูล    สอนสมนึก
20. นายอริญชย์    พิมพา
21. นายปฏิภาณ    ไชยเสนา
22. นายขจรศักดิ์    ผงสินสุ
23. นายธนาเทพ    วงศ์พันธ์
24. นายธนพนธ์    เงินภักดี
25. นายโจรธารญ์    นาโควงศ์
26. นางสาวชลธิชา    มนศิลป์
27. นายณัฐวุฒิ    สุภรณ์
28. เด็กชายขจรศักดิ์    แถวไธสง
29. เด็กชายศิริชัย    เกตวงษา
30. เด็กชายสันติกานต์    ปุระวงศ์
1. นางพัชรี    วงศ์ลุน
2. นางสาวพิมจันทร์    อุ่นทะยา
3. นายวีระพงศ์    มนต์อินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................