งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 793
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายณัฐพงษ์    อุทัยวัฒน์
1. นายวีระชัย    บุตรดี
4
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนารักษ์    ถึงคำภู
1. นายจักรี    วงศ์อักษร
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกรพจน์    รมราศรี
1. นางกาญจนา    คิง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเอกพันธ์    บาลวงค์ษา
1. นายสุรศักดิ์    ดรชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชัชวาล    แสงเขียว
1. นางสาวณัฐชลัยย์    กงเพ็ชร
5
6 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวัชรวิทย์    อินทสิทธิ์
1. นายอนุพงษ์    ยุรชัย
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................