งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวประภัสสร    ไชยสุระ
2. นางสาวธิดาทิพย์    คูณโน
3. นางสาวอาทิตยา    แง่ธรรม
1. นางขนิษฐา    สุวรรณะ
2. นางปัญจพร    แสนภูวา
2 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววราภรณ์    นนท์นารี
2. นายภานุวัฒน์    ผ่านสุวรรณ
3. นายพงษ์สิทธิ์    แดนรักษ์
1. นางสาวปิยะดา    พรหมอารักษ์
2. นางสาวภัชรินทร์    ราชัย
3 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวมณฑกานต์    ใยพันธ์
2. นายธนพล    วิเศษสม
3. นายประสิทธิ์    พรมจำปา
1. นางประกายทิพย์    อุปพงษ์
2. นายอนุพงษ์    ยุรชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................