งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 725
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสุภวัฒน์    ปัญจะ
2. นายศิริภูมิ    นิ่มมา
1. นายจิโรจน์    อณาชัย
2. นายวิษณุพงษ์    มังศรี
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชลลดา    วงค์สอง
2. นางสาววิลัยลักษณ์    จันทะรังษี
1. นายเจนณรงค์    ทิพย์สุวรรณ
2. นายเอกชัย    นามนนท์
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณัฐริกา    ยุบลวาส
2. นางสาวกิตติญา    เพ็ชรนาค
1. นางสาวมะลิวัลย์    โคต่อเนตร
2. นายเชาวฤทธิ์    เกตวงษา
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจันทรักษ์    นาห้วยทอง
2. นายธนาวุฒิ    รอดวินิจ
1. นายคงเดช    ทิพวัน
2. นายสมเกียรติ    กันยาวงศ์
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกาญจนา    วรชัย
2. นางสาวปิยะธิดา    โยลัย
1. นายพันธ์เลิศ    เสาวโค
2. นายยุทธศักดิ์    จริตน้อม
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพนิดา    พรมกาวงศ์
2. นางสาวกรกนก    แก้วญานะ
1. นายชโลมสิทธิ์    ม่อมพะเนาว์
2. นายประทิน    พิมพ์จันทร์
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภูรดา    สาวงษ์
2. นางสาวชลินดา    ลาวงศ์เกิด
1. นายเวชวิทย์    บุญหนุน
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนภัสสร    มีบุญ
2. นางสาวอริสา    เอดี้
1. สิบเอกสว่าง    มาตราช
2. นายเจนเชิง    สารจิต
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจิตราภา    เพ็งสว่าง
2. นางสาวทิพาวรรณ    นึกชอบ
1. นางปิยะฉัตร    แสงงาม
2. นายวีระศักดิ์    บุณยารมย์
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปรางค์วรินทร์    เพิ่มผล
2. นางสาววรุณยุพา    กงลีมา
1. นางส่องศรี    ศักดิ์ศรีกลม
2. นายอุระ    ศรีอิสาณ
11 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุมินตรา    ปัญญาประชุม
2. นางสาวสิริญาภรณ์    ถกลสาครรัตน์
1. นายประจวบ    พันทา
2. นายเสน่ห์    ชุมปัญญา
12 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวแก้วตา    เสมอพิทักษ์
2. นางสาวดารุณี    จรลี
1. นายปกรณ์    ปัญญาพ่อ
2. นายประวัติ    คุณแสน
13 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววิชชุดา    เพ้าหอม
2. นางสาวชลดา    ปีคุณ
1. นางจำลอง    คนชุม
2. นางสำลี    คำเมือง
14 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนายเพรียวพันธ์    จันทร์บุตสา
2. นางสาวอารีรัตน์    แก้วมุกดา
1. นายจักรี    พรมเกตุ
2. นายเจษฎาพงษ์    เชิงชุมพิทักษ์
15 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายปกรณ์เกียรติ    จิตนอก
2. นางสาวอาลิษา    งอยภูธร
1. นายธีรนันท์    มินยะกากี
2. นางปินยารักษ์    ละมุงทวาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................