งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวิพุธ    ซ้ายสุพรรณ
2. นายประภาภัทร    ปากรพรหม
1. นายจิโรจน์    อณาชัย
2. นายวัฒนา    สุวรรณคุณ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอารียา    จันทรเนตร
2. นางสาวอารีรัตน์    พรมทองดี
1. นายพิบูลย์    พิทักษ์ชัยโสภณ
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐภัทร    เสนจันตะ
2. เด็กหญิงทัศนีย์    คำตั้งหน้า
1. นายเจนณรงค์    ทิพย์สุวรรณ
2. นายเอกชัย    นามนนท์
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพรนัชชา    มุริเชย
2. นางสาวสาริกา    คำปุ้ม
1. นายนิพนธ์    ยิ้มแย้ม
2. นายเชาวฤทธิ์    เกตวงษา
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอุษามณี    ขันธ์แก้ว
2. นายบารมี    สังกฤษ
1. นายคงเดช    ทิพวัน
2. นายสมเกียรติ    กันยาวงศ์
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภูวดล    มะอินทร์
2. เด็กหญิงกุลภรณ์    ขะมะรัตน์
1. นายนิพนธ์    ราชาไชย
2. นายยุทธศักดิ์    จริตน้อม
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกฤติพงษ์    พาพรมลิด
2. นายธนพล    ลาดบาศรี
1. นายชโลมสิทธิ์    ม่อมพะเนาว์
2. นายประทิน    พิมพ์จันทร์
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนายเกียรติกุล    คำสงค์
2. เด็กหญิงสิรภัทร    ศรีจูมลาย
1. นายเสน่ห์    เหล่าศักดิ์ชัย
9 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศจี    สุมังคะ
2. เด็กหญิงนัฒธิยา    กิตติคุณ
1. สิบเอกสว่าง    มาตราช
2. นายเจนเชิง    สารจิต
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอภัสรา    พุ่มหอม
2. เด็กหญิงธนพร    จงรัก
1. นางรัชนี    พวงชน
2. นางอรวรรณ    นาเหล็ก
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจิตรา    ทองอันตัง
2. เด็กหญิงแพรพลอย    สุวรรณไชยรบ
1. นางส่องศรี    ศักดิ์ศรีกลม
2. นายอุระ    ศรีอิสาณ
12 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอรนุช    พวงพันอวน
2. นายธนากร    คำสงค์
1. นายปกรณ์    ปัญญาพ่อ
2. นายประวัติ    คุณแสน
13 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธันย์ชนก    ตีพลาด
2. นางสาวสุภรัตน์    กระแสงสิงห์
1. นางจำลอง    คนชุม
2. นางสำลี    คำเมือง
14 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงด.ญ.กุลธิดา    เมษา
2. เด็กหญิงด.ญ.เปรียบดาว    คุณสมบัติ
1. นายณัฐพงษ์    พิมพา
2. นายเจษฎาพงษ์    เชิงชุมพิทักษ์
15 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทนงศักดิ์    มุงคุณ
2. นางสาวฐิติวรดา    ยะพลหา
1. นายธีรนันท์    มินยะกากี
2. นายนพดล    ครสาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................