งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 722
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวิชญ์พล    บุญรักษา
1. นางนิตยา    บุญรักษา
5
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายศุภวัฒน์    สำราญ
1. นางสาวประจิม    มนต์อินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนุชจรี    โคตรคำหาญ
1. นางสาวศิรัญญา    ปาละคะ
4
4 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนพพร    ไชยกูล
1. นายรัฐรวี    พินิจศักดิ์
7
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุภัทรา    สิมะลี
1. นางวรัตดา    ศรีนัครินทร์
8
6 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภัครมัย    ชาวันดี
1. สิบเอกคุณวุฒิ    ภิรมย์ลาภ
9
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายภาสกร    สุขสง่าเจริญ
1. นางสาวทศพร    นาตรีชน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพงศกร    โอภาสเสรีผดุง
1. นางนฤมล    เตชสุนทรกุล
10
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวมณฑิชา    ขวัญเต่า
1. นางสาวปาริชาติ    พืชสิงห์
6
10 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวหนึ่งธิดา    ต่ายเนาว์ดง
1. นางวรรณคนา    บุญเนาว์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................