งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 721
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายฐิติภิศุทธิ์    สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงชมพูนุช    กนกอนันต์
1. นางนิตยา    บุญรักษา
2. นางสาวนิศากร    วังคำ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายเทพนรินทร์    ทานาลาด
2. เด็กหญิงนฤมล    ผาใต้
1. นางสาวจุฑารัตน์    หอมแพน
2. นางสาวประจิม    มนต์อินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายจีรวัฒน์    ศรีสุข
2. เด็กชายพีระดนย์    นาถนอม
1. นายประภาษ    สมยาภักดี
4
4 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงภูรินี    อามาตมนตรี
2. เด็กหญิงสราสินี    โพติยะ
1. นางสาวศิริพร    เถาวัลแก้ว
2. นางสาวไพจิตร    งิ้วสุภา
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเมธิส    นครังสุ
2. นางสาวอาริษา    ศรีนารัตน์
1. นางกมลรัตน์    ราชราชา
8
6 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชญาดา    คำทะเนตร
2. เด็กหญิงมัธนา    ธรรมจินดา
1. นางจามจุรี    สุตะโคตร
2. นางรัติกร    สุทธิชัยตระกูล
9
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววันวิสา    วงษาเนาว์
2. นางสาวสุนิดา    สีอุคุ
1. นางอารีย์วรรณ    เกิดแสง
5
8 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจริญญา    แสนหูม
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    ชุมปัญญา
1. นางสาววรุณศิริ    สุรกิจบวร
2. นางศรินยา    สุตะโคตร
6
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสโรชา    ทรงกลด
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    วรกัน
1. นางสาวกานต์พิชชา    พิพิทธภัณฑ์
7
10 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวฐิติวรรณ    นาโควงศ์
2. นางสาวพรรณวดี    มานันที
1. นายก็ก่อ    พิสุทธิ์
2. นางวรรณคนา    บุญเนาว์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................