งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 721
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายฐิติภิศุทธิ์    สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงชมพูนุช    กนกอนันต์
1. นางนิตยา    บุญรักษา
2. นางสาวนิศากร    วังคำ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายเทพนรินทร์    ทานาลาด
2. เด็กหญิงนฤมล    ผาใต้
1. นางสาวจุฑารัตน์    หอมแพน
2. นางสาวประจิม    มนต์อินทร์
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายจีรวัฒน์    ศรีสุข
2. เด็กชายพีระดนย์    นาถนอม
1. นายประภาษ    สมยาภักดี
4 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงภูรินี    อามาตมนตรี
2. เด็กหญิงสราสินี    โพติยะ
1. นางสาวศิริพร    เถาวัลแก้ว
2. นางสาวไพจิตร    งิ้วสุภา
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเมธิส    นครังสุ
2. นางสาวอาริษา    ศรีนารัตน์
1. นางกมลรัตน์    ราชราชา
6 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชญาดา    คำทะเนตร
2. เด็กหญิงมัธนา    ธรรมจินดา
1. นางจามจุรี    สุตะโคตร
2. นางรัติกร    สุทธิชัยตระกูล
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววันวิสา    วงษาเนาว์
2. นางสาวสุนิดา    สีอุคุ
1. นางอารีย์วรรณ    เกิดแสง
8 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจริญญา    แสนหูม
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    ชุมปัญญา
1. นางสาววรุณศิริ    สุรกิจบวร
2. นางศรินยา    สุตะโคตร
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสโรชา    ทรงกลด
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    วรกัน
1. นางสาวกานต์พิชชา    พิพิทธภัณฑ์
10 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวฐิติวรรณ    นาโควงศ์
2. นางสาวพรรณวดี    มานันที
1. นายก็ก่อ    พิสุทธิ์
2. นางวรรณคนา    บุญเนาว์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................