งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 713
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพิษณุวัชร์    คำเมือง
2. นางสาวนันท์นภัส    นาคุณคง
3. นางสาววิรัญญา    บ้านเนิน
4. นางสาวชาลิสา    ศูนย์ศร
5. นางสาวกรรวี    สัมปัตติกร
1. นางสาวปิยวรรณ    ชโลธร
2. นางสาวพัสตาภรณ์    สวรรค์พร
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธนพร    พลเรียงโพน
2. นางสาวอัญชญานี    อารีสนั่น
3. นางสาววรรัตน์    แสนมี
4. นางสาวศรสวรรค์    ดีวันไชย
5. นางสาวอภิญญา    วงค์กาฬสินธุ์
1. Miss Liu    Hengyi
2. นางสาวญานี    ประกิ่ง
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภัครมัย    โกษาแสง
2. นางสาวศิรินภา    วิลาจันทร์
3. นางสาวพิมพ์ลภัส    มั่นธง
4. นางสาวขวัญชนก    วันวาน
5. นางสาวจีระนันท์    สุขทวี
1. นางปุณยพัทธ์    โถชาลี
2. นางสาวลลิดา    งิ้วสุภา
4 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธิติยา    พิศสุวรรณ
2. นายอิสระ    ปัญญาประชุม
3. นายอรรคเดช    พลไชย
4. นางสาวโชติกา    ชุมปัญญา
5. นายพสุภัทร    เกตวงษา
1. MissWang    Yingying
2. นางสาวสดใส    ชุมปัญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................