งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 704
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธารทิพย์    ดีวันไชย
2. นางสาวณัฐธิดา    นกพรมพะเนา
1. นางสาวปิยวรรณ    ชโลธร
2. นางสาวพัสตาภรณ์    สวรรค์พร
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกัลยารัตน์    อันพันลำ
2. นางสาวอาทิตยา    บัวทะราช
1. นางสาวญานี    ประกิ่ง
2. นางสาววารุณี    จำปาเรือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวลลิตา    คำอ่อน
2. นางสาวนารถชนก    พิมสาน
1. นางปุณยพัทธ์    โถชาลี
2. นางสาวลลิดา    งิ้วสุภา
4
4 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววิลาวัลย์    กุลวงค์
2. นางสาวกัญชิตา    เจินเทินบุญ
1. MissZhang    Linqing
2. นางสาวสดใส    ชุมปัญญา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอานัดสรา    มีเกิดมูล
2. นางสาวจุฑารัตน์    จันทร
1. MissHuang    Liuping
2. นางสาวณัฐวรรณ    มินะสิงห์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................