งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิชญาดา    รัตนสีหา
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    วงค์บาตร
1. นางสาวปิยวรรณ    ชโลธร
2. นางสาวพัสตาภรณ์    สวรรค์พร
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภัทรสุดา    หาญจำปา
2. นางสาวญาณิศา    วิเศษศิริ
1. นางสาวญานี    ประกิ่ง
2. นางสาววารุณี    จำปาเรือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศุภานัน    สงคราม
2. เด็กหญิงธันวรัตน์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
1. นางปุณยพัทธ์    โถชาลี
2. นางสาวลลิดา    งิ้วสุภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................